Hotărârea nr. 322/2009

HOTARAREnr. 322 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 86, SECTOR 1


j r*    /•"'*s t

Uftw? isij

•’■•'    *    -„ >    ...    :; •    X-,.,,    >,.*. k-rt

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 86 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 21/1/20/25.06.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.11/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.5032/527/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.788418/46/05.12.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.14441/25.09.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparențaȚ'î.î v.;/ j

OR^mALOL |

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) ist. e) din Legea nr. 215 /2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Constantin Dobrogeana Gherea nr. 86, sector 1, pentru o suprafața studiata de S= 1927 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București adoptat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona L1d - locuințe individuale mici, situate în zona culoarelor plantate.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=20%, CUTmax=0,7, Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=70%, CUTmax=3,

Rmaxh=S+P+3-4E, Hmaxcornisa=18m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 31.08. 2009 \    7

Nr. 322    3,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Rsgina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,, investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 736589/26.05.2008


AViZ DE URBANISM hrf 2lMQ/25.06.26oi^—

PUZ - Str. CONSTANTIN DOBRQGE&NU GHEREA nr. 86 , sector 1


BENEFICIAR ; S.C C&B OIL TOTAL S.R.L    ELABORATOR : S.C AVIZ SPRINT S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S= 1927 mp proprietate persoana juridica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU; amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului , delimitat la nord de str.Brodina , la vest de str.C.Dobrogeanu - Gherea .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona L1d - locuințe individuale mici, situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 20%; CUT max =0,7; Rmaxh=P+2E .


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Si ANEXEI DE PE VERSO


Funcțiune avizata : locuințe colective .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =70%; CUTmax =3 ; Hmaxcornisa=13 m ; Rmaxh=S+P+3-4E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

ing. Ioana Balaurea


p. ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI /ARH. LiVIU DOBRE
AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristeajî_____------------

arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh.


CIRCULAȚIE P1ETONALA


CURȚI CONSTRUCȚII


EDIFICABIL EXISTENT

PUZ APROBAT PRIN AVIZ DE URBANISM 19/21/26.07,2006 EDIFICABIL PROPUS D+P+4E

ACCESE AUTO

ACCESE PIETONALE


REGIM DE ÎNĂLȚIME

.......—......I P-P+1E

P+2E-P+4E


REGLEMENTARI PROPUSLOCUINȚE COLECTIVE

POTmax=7G%

CUTmax=3

Hmax cornisa=18mSteren = 1927mp(100%) Sconstruita=1348mp(7Q%) Scirculatii=192.7mp(10%) Sverde=386.3mp(2G%)la sol+

192.7mp(10%)pe terase si balcoane

•V

4

v-.

ii
^ȚohsaT’ 5