Hotărârea nr. 319/2009

HOTARAREnr. 319 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PARCAJ SUBTERAN PIATA "CHARLES DE GAULLE", SECTOR 1zmffomn cu s


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcaj subteran Piața „Charles de Gaulle”, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 1.2 /13 /1 /28.03.2007;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 66/ 2009;

-    Ministerul Culturii și Cultelor- Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.1441/ZP/23.11.2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 106/10/ 14.02.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 727376/ 16.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 4786/14.08.2006;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alim (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/^80%^^^ administrația publică locală, republicată, cu modificările și cqraplștările ulterioare.


• '/    «    , ... »    ■    .. .1    i

CONSILIUL GENERAL ĂL MUNICIPIUlJurBUCUREȘTI..................'

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zona! Parcaj subteran Piața „Charles de Gaulle”, sector 1, pentru o suprafață studiată de cca. 6 ha., din care suprafața de teren care a generat documentația ST = 31.416 mp., suprafață ce aparține

Domeniului Public al Municipiului București.

Conform PUG-ului Municipiului București și Regulamentului local de urbanism al Municipiului București, aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată este cuprinsă în subzona M1 - subzona mixtă situată în zona protejată și L2b, locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P- P+2 niveluri situate în zone protejate.

Conform PUZ - Zone construite protejate, zona studiată cuprinde în parte zonele protejate: 14 - Bulevardul Promenada Aviatorilor; 53 - Parcelarea Mornand (subzona L2b); 55 - Parcelarea Dorobanți (subzona L2b); 83 - Parcul Herăstrău (subzona V1c); 93 - Parcelarea Uruguay (subzona L2b);

Indicatori urbanistici reglementați:

ZP 14: POTmax:20%; CUTmax: 2,0; Hmax: 13m, min:10 m.

ZP 53: POTmax:40%; CUTmax: 1,8; Hmax: 13m, min:10 m.

ZP 55: POTmax:40%; CUTmax: 2.5; Hmax: 13m, min:10 m.

ZP 83: se menține situația existentă.

ZP 93: POTmax.40%; CUTmax: 1,8; Hmax: 13m, min:10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: Parcaj subteran și pasaj pietonal cu spații comerciale.

Indicatori urbanistici aprobați: Nu se aduc modificări ale documentațiilor de urbanism în vigoare.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin /m București, 31.08.2009^


Nr. 319SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
--

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2
\n

Anexa 1DSRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București


Nr. 621505/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 1.2 /13 /1 /28.03.2007 PUZ - PARCAJ SUBTERAN PIAȚA „CHARLES DE GAULLE”BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; S.C. METROU S.A.


PROIECTANT:


D.S. BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.


SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Terenul care a generat PUZ ST= 31.416 mp. - suprafața ce aparține Domeniului Public al Municipiului București.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este zona nodului de circulație al unor importante artere de circulație la nivelul orașului: B-dul Aviatorilor; Calea Dorobanților; B-dul Constantin Prezan; Bulevardul Primăverii.


PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată este cuprinsă în subzona M1 - subzona mixtă situată în zona protejată și L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P- P+2 niveluri situate în zone protejate. Conform PUZ - Zone construite protejate, zona studiată cuprinde în parte zonele protejate: 53 - Parcelarea Mornand (subzona L2b); 55 - Parcelarea Dorobanți (subzona L2b); 83 - Parcul Herăstrău (subzona Vie); Parcelarea Uruguay (subzona L2b); 4A - fei)L£VMZftVL-    |    ■


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.


FUNCȚIUNEA AVIZATA:    PARCAJ SUBTERAN SI PASAJ PIETONAL CU SPATII COMERCIALE.

CONFIGURAȚIE CONSTRUCȚII, CIRCULAȚII: Conform planului de reglementări vizat spre neschimbare.


INDICATORI URBANISTICI:    Nu se aduc modificări ale documentațiilor de urbanism în vigoare.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Elaboratorul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz de urbanism.


Șef serviciu, inq. Ioana BalaureaARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH: ADRIAN BOLD

• sft£Tî

r ' ‘ ■AVIZȚSăNSUL'rATI^ ORDIN MTCT NR.22/2007 - COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:


FPS-21-01/6


arii. Doina Offstea, arh: Al^câridrvi\Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


_/j____

b-duljȘȘgina-Elisaf&îa 47, sector 5, București, Ro'mânia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

e    IM