Hotărârea nr. 318/2009

HOTARAREnr. 318 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARATIEI NR. 33, SECTOR 3


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism: CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 2/8/21.01.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Regionale și Locuinței: aviz nr. 97/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr.

608/43/2009;    ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și

Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 244/M/2008;    ’    '

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 764154/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1370/2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicfB-dul Regina Elisabeta 47,    urești, Roi

-----


t i,în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) iit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Bărăției nr. 33, sector 3, pentru o suprafață de teren S= 636,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Terenul se încadrează în documentațiile de urbanism, PUZ Zone protejate aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, Zona protejată nr. 26 "Zona Lipscani” și PUZ - Zona Centrului Istoric al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 252/2004.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=80%; CUTmax=2,5 - 3,5; Hmax - se păstrează înaitimile existente, preluându-se cotele clădirilor învecinate (cu eventuale 1-2 etaje retrase după un unghi de 60 grade).

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: consolidare, reamenajare și supraetajare imobil cu funcțiuni de birouri și comerț.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =95%, CUTmax =3,9; Rmaxh=S+P+1 E-S+P+2E-S+P+4E — S+P+5E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL

ICUREȘTi


Murg Călin


Nr. 318B-dul Regina Elisabeta 4z, sector 5, București, România; tei.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


/L r,c.-    '1

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de D@zv®Stare? investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

ooi

SWC cs,Gineai ISC 3CQ1: 2000

U KAS

0C1

SMM, carttficat 1SO14001 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriuiui

Nr. 793622/ind. SU/27.01.2009    C O '■ ' .....

5

AVIZ DE URBANISM nr. 2/8/21.01.2009 ț ''2;J PUZ - str. Baratiei nr. 33, sector 3

sIgn./i


Beneficiar : SC SEQUOIA SERVICES SRL    Proiectant - M DESIGN.COM

Suprafața de teren ce a generat PUZ - S=636,00 mp teren proprietate persoana juridică.

Amplasare, delimitare studiu:

- Amplasamentul se încadrează in documentațiile de urbanism "PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 26 "Zona Lipscani” si «PUZ - Zona Centrului Istoric al Municipiului București » aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 252/2004.

Indicatori urbanistici:POTmax=80%; CUTmax=2,5 - 3,5; Hmax=se pastreaza înălțimile existente, preluanau-se cotele clădirilor învecinate (cu eventuale 1-2 etaje retrase după un unghi de 60 grade).

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

Funcțiuni: consolidare, reamenajare si supraetajare imobil cu funcțiuni de birouri si comerț.

Indicatori urbanistici : POTmax=95% ; CUTmax=3,9; Rmaxh=S+P+lE-S+P+2E-S+P+4E - Sf-P+5E.

Circulații, accese:    parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB

nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

* Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea si veridicitatea datelor si

inscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- Aviz MCC-DCCPCN-MB, Aviz Comisia de precoordonare rețele edilitare-PMB, Aviz Agenția Regionala de Protecție a Mediului București aviz M.D.L.P.L, avizul Comisiei Tehnice de Circulatie-PMB, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism "PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 26 "Zona Lipscani” si «PUZ - Zona Centrului Istoric a! Municipiului București » aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 252/2004, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

® Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

=> ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

-    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

=    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

« ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în caicului CUT și Hmax.

> Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

-    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

ZiS parceia='^f^^^"

POT

77%"~

95%

CUT

1,6

3,9

Regim de înălțime

S+P+1

S+P+5E (21 m)

Arie construita

488,8

603,78 mp

%^d$sfăsu rata

965.25

2 480,4 mp

3ILAN7

TOM    i

mp

%

..Seqițștruifa

303,78 mp

94,94%

XSjpvezr"

32,22 mp

5.06 %am!tecmra:â:uraan!sm;.


M DESIGN amiieciura & urbanism


Str. Theodor Aman, nr.24, București / cf: R17501995 340/7328/19.04,2005


PR.NR.


8,142/

2008


FAZA


PUZLEGENDALotul care a generat documentații


Limita zonei studiate^


Limita ioturi /1 yT A


Z

Clădiri existentă”

Zk


DGUAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI □ GUAT PRIMĂRIA SECTOR 3 S.C. SEQUOIA SERVICES S.R.L.


Titlul proiectului


P. U. Z.

Str. Baratiei nr. 33


Tițlyțiaibijsși


Scara


Curți

Spațiu verde

Circulații carosabiie

T rotuare

Limita edific


Ai


'A-,'?/Z-T', 'A\\

-.'/"ȚRe^femâ^tari
/Pz-UtiianiâHice ' J? a

A " >

•■?.    , r’Ș_


Data, reraufr’ii


1:500


Samn,


Acces pietonaiSef proiect


NU DA


Data


Ti

2

JCorpuri de clădiri existente fara valoare arhitecturala propuse pentru demolare (conform studiu istoric aprobat)

Corp clădire cu valoare arhitecturala care se pastreaza (conform studiu istoric aprobat) Curte interioara


dr.arh. L. Machisadon


întocmit V


/ V

urb. C.APa^lssqu


iunie

2008imobiie monumente cf Sistai monumentelor

LICENȚA AUTOCAD L“ 2008 SN