Hotărârea nr. 316/2009

HOTARAREnr. 316 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. NISIPARI NR. 13, SECTOR 1


COMFORM CO ORbyBiÂiyy


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Nisipari nr. 13, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/10/26.11.2008;

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței : Aviz nr. 51/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 585/40/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 639996/2007;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 639993/10355/2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, replublicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată ;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu re    '    "    '    "    — —-    x_


decizională


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/260*1 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Nisipari nr. 13, sector 1, pentru o suprafață de teren S=196,71 mp., teren proprietate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona L1a, locuințe individuale și colective mici.

indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%;CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =65%, CUTmax =2,5; Rmaxh=S+D+P+3E-4Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

9    7

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tei.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

uutinv

001

SMC certificat ISO 9001:2000Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 780124/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/10/26.11.2008
PUZ - STR. NISIP ARI NR. 13, SECTOR 1

BENEFICIARI: D-NUL SHAKERINADER si D-NA SHAKERI DANIELA

D-NA FRANCUILEANA-SIMONA si D-NUL FRANCU DANI

ELABORATOR: SC DACOMEX TRADE SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S= 196,71 mp - proprietate persoane fizice.


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat într-o zonă rezidențială din NorduLMur&bipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Șoseaua Nordului - str. N. Caranfil, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POT max=45%;CUT max=l,3.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO
FUNCȚIUNI AVIZATE: locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =65%; CUTmax =2,5; RmaxH =S+D+P+3E-4E retras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana, Balaurea
ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUjSBW&BftȘTgV ARH. GHEORGHE PATR^S®bism ș,

z    X T'-R|7OR/(j[_Ui •S;

“ Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

B H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

B Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

B POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

8 CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■ Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu

condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

0 Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

a Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

0 Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

< 1, BUCUREȘTI
LEGENDA

•j LIMITA PUZ bbbz» LIMITA PUZ APROBAT

LIMITA TEREN STUDIAT ----= —....j LIMITA PROPRIETATE

LOCUINȚE INDIVIDUALE CU LOT SNDUSTRIE/DEPOZITE 1 VIE

CIRCULAȚII CAROSABILE ARBORI

LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

teWW&Tl SPATII VERZI AMENAJAT^-a.. EDIFICABIL PROPUS ~

PENTRU ZONA STUDIATĂ EDIFICABIL DEPRINCII ALINIAMENTDIRECTOR

Arh. Dragos Miha.il. •

^00

SCARA:

1/500

SEF PROIECT

Arh. Dragos Mihail

xz/>

PROIECTAT

Urb. Auroră Bancagr

x 5z

DATA:

2007

DESENAT

Urb. Aurora Bagcau

zC


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA NP. 2