Hotărârea nr. 304/2009

HOTARAREnr. 304 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE PROTECTIE A SPATIILOR VERZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCLMB NR. 44/1994 ABROGA HCGMB NR. 10/2001Consiliul General al Municipiului BucureșfHOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-Civică;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), lit. f) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, prevăzute în anexa 1, la prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Este permisă staționarea pe iarbă în zonele de odihnă și recreere indicate pe planurile existente la punctele de informare de la

;__4___i _    c._    ________; /____?    'v    .i    i •    t    ’    i •    i


Art.3 Este permisă intrarea cu biciclete, tricicluri în perimetrul parcurilor și grădinilor pe traseele special amenajate și semnalizate în acest sens.

Art.4 Este permisă intrarea persoanelor care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role pe aleile parcurilor, grădinilor și altor categorii de spații verzi.

Art.5 La intrările din parcurile și grădinile publice, administratorii vor instala panouri de informare care vor cuprinde: prezentele norme de protecție a spațiilor verzi, inclusiv sancțiunile privind încălcarea normelor, planul parcului/grădinii pe care vor fi marcate toate punctele de interes pentru vizitatori, inclusiv zonele de odihnă și recreere precum și cele pentru practicarea jocurilor sportive.

Art.6 Constatarea și sancționarea contravențiilor, stabilite în anexa 1, se vor face de către Primarul General al Municipiului București și împuterniciții acestuia, Primarii sectoarelor 1-6 și împuterniciții acestora și de către Poliția Comunitară, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.7 Se aprobă Lista cu actele necesare obținerii avizelor de defrișare/toaletare conform anexei 3, la prezenta hotărâre.

Art.8 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Hotărârea C.L.M.B. nr. 44/1994 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 10/2001 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primăriile sectoarelor 1 - 6 și Poliția Comunitară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂBucurești, 31.08.20091 Nr. 304    \

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro


\n

Anexa 1NORME DE PROTECȚIE A SPAȚIILOR VERZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art.l Conform Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, se definesc următorii termeni, astfel:

1) Spațiu verde- zona verde din cadrul municipiului, reprezentată de vegetație specifică (lemnoasă, arbustivă , floricolă și erbacee);

2)    Parc- spațiul verde, cu o suprafața de peste un hectar, compus dintr-o vegetație specifică și din dotări destinate activităților cultural -educative, sportive, de agrement și recreative;

3)    Grădină- suprafață de teren plantată și amenajată cu alei, bănci care servește ca loc de odihnă și agrement sau cu rol decorativ;

4)    Scuar- spațiu verde din cadrul municipiului, cu suprafață mai mică

de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităților sociale și culturale, economice, de învățământ, amenajărilor sportive, agrement și recreative ;    5) Aliniament plantat- plantațiile din

lungul bulevardelor, a altor căi de circulație sau al râului Dâmbovița, cu rol estetic și de protecție, pentru ameliorarea climatului și calității aerului în Municipiul București ;

6) Cadastrul verde al Municipiului București- Registrul spațiilor verzi: identificarea tuturor categoriilor de spații verzi, caracterizarea și localizarea acestora, precum și alte categorii de terenuri care pot fi amenajate ca spații verzi, inventarierea și caracterizarea arborilor situați pe domeniul public și privat al municipalității șii introducerea datelor in sistemul informatic al Primăriei Municipiului București, utilizând harta GIS (Geographic Information System);

Art.2 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

a)    Ruperea și deteriorarea florilor din perimetrul spațiilor verzi definite conform legii; ;

b)    Decojirea trunchi urilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori și arbuști, baterea de corpuri străine pe trunchi/ramuri (inclusiv fixarea de indicatoare și reclame), turnarea de substanțe toxice sau inflamabile pe


„ ,    . ANFORM cu

#    'Xx/,,, RîGiMASJ

,y,-~' u.xvhf. 7\\>    ‘

fpKSTOTA ’'7X 1(2 SULWiCf.

C.G.M.S. 7/.'    , .

c)    Defrișarea ăfborilor și*ărbușnlor, fără avizele menționate la Art. 6

(i);


d)    Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

e)    Distrugerea totală sau parțială a mobilierului urban, a vaselor decorative, statuilor, monumentelor, clădirilor, chioșcurilor, împrejmuirilor si fântânilor arteziene;

f)    Deteriorarea aleilor, căilor de acces, bordurilor, stâlpilor de iluminat, gurilor de incendiu, rețelelor electrice și de irigat, gurilor de scurgere și a capacelor căminelor rețelelor de utilități din spațiile verzi;

g)    Recoltarea de fructe, muguri, cetină, plante medicinale;

h)    Transplantarea arborilor și arbuștilor fără autorizațiile prevăzute de

lege;

i)    Prinderea, faunei protejate specifice ecosistemului pacurilor și grădinilor;

j)    Aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, resturi menajere, țigări, cadavre de animale și orice alte deșeuri pe spații verzi, alei, fântâni, lacuri, bazine;

Art.3 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 200 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Călcarea și staționarea pe iarbă în alte zone decât cele de odihnă și recreere, semnalizate sau indicate pe planurile existente la punctele de informarea de la intrările în parcuri/grădini;

b)    Călcarea peste garduri vii, plantații de arbuști, plante de umbră, liane, precum și distrugerea vegetației din jardiniere și vase decorative;

c)    Deplasarea pe biciclete, tricicluri în afara traseelor special amenajate, cu excepția persoanelor cu handicap locomotor;

d)    Urcarea pe monumente, statui, fântâni, bănci, escaladarea împrejmuirilor;

e)    Mutarea, răsturnarea sau distrugerea băncilor, coșurilor, indicatoarelor din locurile unde au fost amplasate;

f)    Hrănirea faunei din parcuri/grădini cu alte produse decât cele comercializate în punctele de desfacere autorizate din perimetrul acestora;

g)    Scăldatul în lacurile și fântânile arteziene din parcurile Municipiului București, în salba de lacuri de pe râul Colentina sau în râulverzi, maluri de lacuri și râuri;

j) Depozitarea deșeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agenților comerciali la platformele de gunoi proprii parcurilor/ grădinilor publice, cât și în perimetrul spațiilor verzi;

Art.4 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Defrișările și tăierile (toaletări, reduceri) de arbori și arbuști ocrotiți fără avizele menționate la Art. 6(1);

b)    Deteriorarea spațiilor verzi prin realizarea de lucrări de construcții, infrastructură edilitară și transport, sau orice alte amenajări în perimetrul acestora, inclusiv betonarea alveolelor neplantate din aliniament, fără respectarea prevederilor legale și a celor din avizul de specialitate, prevăzut la Art. 6 (1), va duce la sancționarea proprietarului/administratorului legal al terenului sau a executantului lucrărilor (societate comercială, persoană fizică/juridică), după caz;

c)    Neinstalarea panourilor de informare de către administratorii parcurilor și grădinilor publice;

d)    Neamenajarea pistelor pentru bicicliști de către administratori, acolo unde suprafața și infrastructura parcurilor și grădinilor publice permite;

e)    Nerespectarea obligativității de execuție a plantării în compensare prevăzute în avizele de la art.6 (1) și în protocolul de plantare ;

Art. 5 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Distrugerea spațiilor verzi și a arborilor/ arbuștilor cu ape reziduale, produse chimice, produse petroliere;

b)    Desfășurarea de activități economice, de turism și agrement neautorizate, pe toate categoriile de spații verzi definite conform legii;

c)    Pășunatul în parcuri, grădini publice, spații verzi aferente ansamblurilor de locuințe;

Art.6. 1) a) Avizele de specialitate (defrișare, toaletare, reduceri și regenerări de coronament, transplantare, amenajare/reamenajere spații verzi) se emit de către Primăria^^dpîqjpiului București (PMB) prin Direcția

Protecția Mediului și Edtrcațîe Eco-Civică (DPMEE), pentru vegetația situată pe domeniul public și privat al statului, al Municipiului București, precum și de pe terenurile proprietate privată a persoanelor fizice/juridice situate pe raza Municipiului București. Avizele de specialitate enumerate mai sus se elibereză pentru intervenții numai asupra arborilor, arbuștilor, subarbuștilor (inclusiv trandafiri, liane) din speciile ornamentale , inclusiv duzi și corcoduși.

b)    Actele necesare intocmirii dosarului sunt prezentate in Anexa nr. 3 unnând a fi depuse la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii din Primăria Municipiului București.

c)    Avizele de defrișare/toaletare vor fi inregistrate de către DPMEE în arhiva electronică a PMB, precum și în Cadastrul verde al Municipiului București -Registrul spațiilor verzi;

2)    Pentru defrișarea/toaletarea pomilor fructiferi avizul se emite de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltarea Rurală București -Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

3)    Avizele de defrișare și toaletare pentru exemplarele cuprinse în ‘’Lista arborilor și arbuștilor ocrotiți de pe raza municipiului București”, precum și includerea unor specii noi în listă, se vor elibera de către Direcția Protecția Mediului și Educație Eco-Civică, numai cu acordul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române.

A

4) a) In cazul prăbușirii unor arbori/ ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acționa de urgență prin scoaterea rădăcinilor și ridicarea materialului

A

lemnos pentru descongestionarea zonei. In locul arborilor dezafectați se vor efectua plantări, iar pentru arborii deteriorați se vor aplica tăieri de corecție;

b) Administratorul/proprietarul terenului are obligația de a anunța la DPMEE intervențiile executate asupra arborilor afectați, in vederea reactualizării numărului de arbori înregistrați în Cadastrul verde -Registrul spațiilor verzi;

5) Materialul lemnos rezultat în urma defrișărilor și toaletărilor efectuate la vegetația din domeniul public, va fi inventariat de administratorul legal al terenului, unnând a fi depozitat în locuri special amenajate de către acesta și înregistrat în contabilitate prin Note de intrare recepție. Primarul sectorului sau Consiliul local al sectoarelor 1-6, poate dispune repartizarea lemnului pentru nevoi sociale ale familiilor nevoiașe;

6) Avizele de specialita£gssemi§^pentru intervenții la arborii viabili (tăieri de eliminare ramuri, Ed^cj^^egȘb^erare și echilibrare coronament),


vor menționa modul și p^rfpad^ ^execuție (în timpul repausului vegetativ, cu preponderență primăvârlfTnainte de pornirea în vegetație), în scopul prevenirii instalării timpurii a declinului biologic /uscarea;

7) Lucrările de defrișare, toaletare, transplantare se vor executa, în baza avizelor de la alin. 1 a), de către proprietarul/administratorul legal al terenului pe care este situat materialul dendrologic;

8) Nerespectarea prevederilor din avizele de specialitate constituie contravenție și se va sancționa cu amenda conform Art. 4 din Anexa nr. 1;

9) Termenul de valabilitate al avizelor de defrișare / toaletare este de 2 ani de la data emiterii avizului;

ART.7 1) Toate persoanele fizice și juridice care primesc Aviz de defrișare, au obligația de a planta în compensare în raport de (6/1), respectiv șase exemplare pentru fiecare exemplar viabil defrișat . Materialul dendrologic plantat în compensare va fi obligatoriu din aceeași categorie cu cel dezafectat.

2) Pentru arborii viabili defrișați de pe terenurile cuprinse în Planul Urbanistic General al Municipiului București cu funcțiunile mixte : M1+M2+M3 și cele cu indicativul CB “ zone din afara perimetrului central cu funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală” : CB1+CB2+CB3+CB4+CB5+CB6, titularul avizului are obligația plantării în compensare în raport de zece arbori pentru flecare arbore defrișat (10/1).

ART. 8 Plantările în compensare se vor executa în raport de 1 :1, numai în următoarele situații:

î

1) Plantațiile de aliniament stradal sunt administrate de către ALPAB, Primările Sectoarelor 1-6, respectiv Administrațiile Domeniului Public sect. 1-6. Pentru defrișarea arborilor din aliniamentul stradal, situați la o distanță mai mică de 2 m față de imobil, anexe, gard împrejmuitor, la emiterea avizului de defrișare se va dispune plantarea în compensare în raport de 1:1. In acest caz pentru a confirma prejudiciile aduse bunurilor solicitantului, la emiterea avizului este necesară o expertiză tehnică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței (MDRL). Expertiza tehnică se va efectua de către o persoană autorizată de MDRL, iar contravaloarea acesteia va fi suportată de către persoanele fizice/juridice care solicită eliberarea avizului de defrișare.


HxfiSS'ts’.s'i?

Hi sșjuî'


CONFORM CU ORIGINALUL


V\rf- C.G.M

prejudiciile aduse imobilului nu^o^e^u^de inspectorii din DPMEE, în scopul stabilirii acestora, se va prezenta o exepertiză tehnică efectuată de o persoana autorizată de MDRL. La emiterea avizului se va preciza obligația plantării în compensare în raport de 1:1.

3)    Pentru materialul dendrologic existent pe traseul lucrărilor de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale), situat la o distanță sub limita admisă de normativele în vigoare, la emiterea avizului de defrișare se va percepe plantarea în compensare în raport de 1 :1.

4)    La emiterea avizelor de defrișare pentru arborii/arbuștii uscați integral se va preciza obligația plantării în compensare în raport de 1 :1.

Art. 9 1) Titularul avizului de defrișare are obligația efectuării plantărilor în compensare în perimetrul terenului de unde a dezafectat vegetația, sau pe un alt teren ce îi aparține, prezentând actele de proprietate.

2)    în cazul în care nu există posibiltatea plantării conform prevederilor alin. 1) plantarea în compensare se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB) în baza unui protocol de plantare.

3)    Protocolul de plantare, încheiat între titularul avizului și ALPAB, va preciza: amplasamentul, perioada de execuție, numărul și speciile utilizate, precum și condițiile de întreținere a materialului dendrologic.

4)    După efectuarea plantărilor se va încheia un Proces- verbal de recepție a lucrărilor, care va certifica respectarea condițiilor din protocol.

5) Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), persoanele fizice și juridice, administratorii legali, care au datoria să execute plantări în compensare impuse prin avizele de specialitate, vor informa DPMEE imediat după realizarea lor, în vederea verificării și centralizării datelor pe calculator;

6) Executarea plantărilor în compensare va fi verificată de reprezentații DPMEE și persoanele împuternicite de către Primarul general. Nota de verificare va fi însoțită de fotografii reprezentând materialul dendrologic plantat în compensare;

7) Neexecutarea plantărilor în compensare în tennenul și


Art.10 în cazul defrișării arborilor, arbuștilor, subarbuștilor, trandafirilor, lianelor fără avizul de specialitate emis de DPMEE, contravenientul va fi sancționat, pentru fiecare exemplar defrișat, cu amenda prevăzută în Art. 2 din Anexa nr. 1.g*ESTE PERMISAPE IAR//,


Anexa nr. 3 IaHCGMB nr.^f?4^;-—'

1.    Actele necesare obținerii avizului de toaletare/defrișare pentru vegetația situată în aliniament/spații verzi aferente ansamblurilor de locuințe/cimitire:

a.    Fișa de înregistrare tip;

b.    Cerere cu acordul/ștampila asociației de proprietari pentru vegetația din jurul blocurilor;

c.    Act de concesiune pentru vegetația din cimitire;

2.    Actele necesare obținerii avizului de toaletare/defrișare pentru vegetația situată pe teren proprietate particulară a persoanelor fizice/juridice:

a.    Fișa de înregistrare tip;

b.    Actele de proprietate;

c.    Planul de plantare în compensare, numai în cazul defrișării, avizat de autoritatea cu care s-a încheiat protocolul;

3.    Actele necesare obținerii avizului de dezafectarea materialului dendrologic in vederea realizării unei construcții:

a.    Fișa de înregistrare tip;

b.    Actele de proprietate;

c.    Planul topografic scara 1:500/1:2000;


COhl OROMAIÂI)


cf>


d.


Zoo


Certificat de atestare fiscală /Extras de carte funciară;

Certificat de urbanism;

Autorizație de construire;

Acordul emis de Agenția pentru Protecția Mediului București

h.    PUZ/PUD și planurile anexă;


e.

f. g-i.    Regulamentul de urbanism aferent PUZ/PUD;

HCGMB/HCLS 1-6 pentru aprobare PUZ/PUD;

Plan de amenajare spații verzi aferente construcției conform prevederilor regulamentului de urbanism/autorității de mediu;

Planul de plantare în compensare avizat de autoritatea cu care s-a încheiat protocolul;


1-

k.

l.


4. Actele necesare dezafectării materialului dendrologic existent pe traseul lucrărilor de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale):

a.    Fișa de înregistrare tip;

b.    Certificat de urbanism;

c.    Autorizație de construire;

d.    Planul de situație cu marcarea traseului lucrării scara 1:500/1:2000,

e.    Planul de plantare în compensare avizat de autoritatea cu care s-a încheiat protocolul.


DPMEE în urma analizării^documentației poate solicita și prezentarea altor documente necesare emiterii avizului.! $

1