Hotărârea nr. 301/2009

HOTARAREnr. 301 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PROIECTARE SI EXECUTIE PISTE SPECIALE PENTRU BICICLISTI SI IMPLEMENTAREA SEMAFORIZARII DESTINATE ACESTORA IN MUNICIPIUL BUCURESTI"


Consiliul General al Muni


- ■ ~ ~ .....

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții „Proiectare și execuție piste speciale pentru bicicliști și implementarea semaforizării destinate acestora în Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu Cap. III, secțiunea a 3 - a, art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții proiectare și execuție piste speciale pentru bicicliști și implementarea semaforizării destinate acestora în Municipiul București, conform indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin \ i


București, 31.08.2009 //$ Nr. 301    A■    ''4

JbwIIi «î

j J


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


B-a'ul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

C-S) .2-00A

\n

Anexa 1ANEXA nr. 1 la


H.C.G.M.B


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

Din care

Lucrări de construcții montaj

-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare

-    alte cheltuieli


27.420.000 leV6.480.000 euro


24.355.000 lei 960.000 lei 570.000 lei 1.535.000 lei


2 Eșalonarea investiției

- AnulI


INV _7.215.000

C+M    6.090.000


- Anul II


INV

C+M


20.205.000


18.265.006~


3 Capacitati


CONFORM CU

ORIGINALUL


canalizatii

camere de detecție

semafoare pieton/biciclisti/vehicule automate de dirijare a circulației marcaje rutiere preformate detectoare inductive in carosabil

2.700 m 6 buc

15 buc 51 buc

22.500 mp 170 buc
3 luni 9 luni/Z r+r, nrA C\