Hotărârea nr. 30/2009

HOTARAREnr. 30 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VARTEJULUI NR. 73 A, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vârtejului nr. 73 A, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 47/1/20/14.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.

198/2008;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

3902/390/2008;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 770460/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.

722864/6768/2008;    ’

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art.45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Vârtejului nr. 73A, sector 5, pentru o suprafață de teren studiată S=12000,00 mp. din care suprafața terenului care a generat PUZ-ul S=480,00 mp., proprietate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București, terenul se încadrează în Zona L1c - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici; parțial Zona M3-zona mixtă; parțial Zona V1a - spații verzi publice cu acces nelimitat.

Indicatori urbanistici reglementați:

L1c: POTmax =45%; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E;

M3: POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E;

V1a: se respectă prevederile PUG-ului Municipiului București;

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

Zona V1a: se respectă prevederile PUG -ului Municipiului București;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =45%, CUTmax =1,3;

Rmaxh=P+2E;

Zona V1a: se respectă prevederile PUG-ului Municipiului București.

Art. 2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu

dă dreptul la construire.

Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

> 1 2

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10
Șef serviciu, ing. Ioana Șalaurea

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

*    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

*    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

*    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

*    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

R Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de tema cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.
N

Nv '

NePOP

c


o

r<

7,0


"A

Xl

imni


3,0


O!

'.oii


E B-B, SC 1/500


LEGENDA

limite

H——i limita zonei studiate

limita zonei ce a generat studiul limita de proprietate utilizări funcționale

l    l teren aferent locuirii

IBM invatamant

I'    I teren fara utilizare funcționala

circulații

■H circulații carosabileProiectat


I | circulații pietonale


spațiu verde aferent circulației, protecției infrastructurii

V1a - Parcuri fâșii plantai

reglementă

$

aliniere!|~ - -H aliniamen;

| i edificabil maxicp © retrageri minime

reglementari privind regimul

juridic al proprietăților

parcelare propusa


teren propus pentru trecerea in domeniului public


Scara:

1:1000


Beneficiar:

IONESCU MARIAN, IONESCU DANIELA SANDA


Pr.nr_Date:

09.2007


8.(4.


0,24mp


Str. Vartefului, 73A, Sector 5, București


Fok


P.UZ.


PLAN DE REGLEMENTARI


PLNr.


ue


1

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriu

Nr. 694973/25.01.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 47/1/20/14.1 L20

PUZ- STR. VÂRTEJULUI

BENEFICIAR: D-NUL IONESCU MARIAN si D-NA IONESCU DANIELA SANDA ELABORATOR: SC URBANEFFECT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 12000,00 mp din care suprafața de teren ce a generat PUZr^S«48fljOO mp teren proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Sud-Vest a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Sos. Bucuresti-Magurele - Sos. Vârtejului - str. Perinita, sector 5.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Llc - zonă destinată locuințelor individuale si colective mici; parțial Zona M3-zona mixta si parțial Zona Via - spatii verzi publice cu acces nelimitat.

Indicatori urbanistici:

Zona Llc : POTmax =45%; CUTmax=l,3; Rmaxh-P+2E;

Zona M3 : POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh-P+4E;

Zona Via : sunt admise numai funcțiuni de spațiu plantat public.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

Zona Via - se mențin prevederile PUG Municipiul București.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=45%, CUTmax =1,3; RmaxH =P+2E .

Zona Via - se mențin prevederile PUG Municipiul București.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

2

   Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI ARH. ADRIAN BOLD

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI A^NAJAF^TERITdRIULUf' arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban SturdM^aftOCtfr^țarifin Enache, arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurd