Hotărârea nr. 3/2009

HOTARAREnr. 03 din 2009-01-28 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București

Având în vedere procesul-verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului secret pentru funcția vacantă de viceprimar al Municipiului București;

în conformitate cu prevecleriJd_art.11 alin.(1) și (2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului Cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002 cu modificări și completări ulterioare;

în temeiul art.57 alin.(3) și (7) din Legea nr. 215/2001 privind admiriistrația: publică ' locală, ; republicată, cu 'modificăriler și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articul unic: Se declară ales în funcția de viceprimar al Municipiului București domnul/doamna consilier general Raicu Mircea Cristian.

Această hotărâre a: fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009

PREȘEDINTE D.E ȘEDINȚĂ, Murg Călin


București, 28.01.2009 Nr. 3

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România;

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI _ TudorToma