Hotărârea nr. 296/2009

HOTARAREnr. 296 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. BATISTEI NR. 5, SECTOR 2


CONFORM CU

ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTARARE


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Batiștei nr. 5, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în Str. Batiștei nr.5, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul statului pentru locuințele proprietate persoane fizice, de la bugetul local pentru spațiile cu altă destinație depâU..cea de locuință aflate în administrare și din sursele propriL^^J^^ri.etai'ilor persoane fizice și juridice ai spațiilor cu altă destinați^de^SSa de/lpcuintă.
Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ț

Murg Călin \

București, 31.08/2009 Nr. 296
SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaCONFORM CU

ORIGINALUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului Consolidare imobil situat în str. Batișteî nr.5, sector 2


Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii noiembrie 2008, este de 8.438.625 lei (inclusiv TVA) din care valoarea C+M este de 6.631.856 lei (inclusiv TVA).

Valori(inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul lunii iunie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică (noiembrie 2008 - iunie 2009 =1,0337)

Total

Locuințe

proprietate

particulară

(buget de stat)

Spații cu alte destinații (buget local)

Spații cu alte destinații (fonduri proprii)

100%

88,17%

4,21%

7,62%

Valoarea investiției:

Total (lei)

din care C+M (lei)

8.723.007

6.855.350

7.691.075

6.044.362

367.239

288.610

664.693

522.378

Suprafața desfășurată (mp)

3065

2.702

129

234

Spații

(nr.)

31

26 ap.

2

n


Direcția Generală I e Dezvoltare, Investiții și Planifi are Urbană

Director

BogdanDirecția Ii estiții

Directok)©    tiv

Bogdan Șt)    CA
Șef Serviciu Consolidări Aurelia RADU


întocmit:!.L./2 ex./15.07.2009ca