Hotărârea nr. 295/2009

HOTARAREnr. 295 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN CALEA MOSILOR NR. 96, SECTOR 2


î>--


CU

^O|QFORM~CU ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Calea Moșilor nr. 96, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată și ale H.G. nr.491/2009 privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa' I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 96, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în Calea Moșilor nr.96, sector 2

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii noiembrie 2008, este de 6.471.825 lei inclusiv TVA din care valoarea C+M este de 4.873.818 lei inclusiv TVA.

Valori(inclusiv TVA) conform Deviz General proiect da consolidare actualizate la nivelul lunii iunie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică (noiembrie 2008 - iunie 2009 =1,0337)

Total

Locuințe proprietate particulară (buget de stat)

Spații cu alte destinații (fonduri proprii)

100%

79,59%

20,41%

Valoarea investiției :

Total (lei)

6.689.926

5.324.512

1.365.414

din care C+M (lei)

5.038.066

4.009.797

1.028.269

Suprafața desfășurată (mp)

1803,52

1435,38

368,14

Spatii

(nr.)

15

11 ap.

4


Direcția Genei ală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

CONFORM CU

ORIGINALULDirectia Investiții

<1 ~ •

Director Ei^kitiv

Bogdan ȘOȘOACA

întocmit: A.B . A+VT+07.2009Șef Serviciu Consolidări, , Aurelia RADU V


k"