Hotărârea nr. 292/2009

HOTARAREnr. 292 din 2009-08-31 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRARE, PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2009 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 130/2009 ABROGA HCGMB NR. 130/2009


Consiliul General al Muni


CONFORM CU ORIGINALULHOTĂRÂRE

privind repartizarea la bugetele sectoarelor Municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locala și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală pe anul 2009 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/2009

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 81 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează suma de 143.820,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, astfel:

Sectorul 1

13.500,0 mii lei

Sectorul 2

13.410,0 mii lei

Sectorul 3

29.205,0 mii lei

Sectorul 4

13.500,0 mii lei

Sectorul 5

45.000,0 mii lei

Sectorul 6

29.205,0 mii lei

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; te).: +
CONFORM CU ORIGINALUL
-- .    . , ;\V' „<

Art.2 Primăriile sectoarelor 1-6 vor transmite Prîmă^eî Municipiului


București, odată cu propunerea de repartizare a sumelor pentru anul 2010, situația utilizării sumelor repartizate conform art.1.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 130/2009 se abrogă.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcției Generale a

Finanțelor Publice a Municipiului București, Prefectului Municipiului București și Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTITudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


(

c<