Hotărârea nr. 290/2009

HOTARAREnr. 290 din 2009-08-31 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI RAILEANU MARIUS NICOLAE


CONFORM CU ORIGINALULHOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Răileanu Marius Nicolae

Având în vedere adresa Partidului Noua Generație Creștin Democrat nr. 43/24.08.2009 prin care se propune domnul Răileanu Marius Nicolae pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Răileanu Marius Nicolae, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Fuciu Daniel, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 31.08.20C(9' Nr. 290

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România-tfeUtA^i    OQ: www.bucuresti-primaria.ro