Hotărârea nr. 287/2009

HOTARAREnr. 287 din 2009-07-15 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 37.782 MP, SITUAT IN SOS. ALEXANDRIEI NR. 152, SECTOR 5, AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TRANS ALEXANDRIA" S.A.i Q 0 fs j F O H sVI 5 orîgi^

Consiliul General al Municipiului București

V'vV-

A


HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 37.782 mp, situat în Șos. Alexandriei nr. 152, sector 5, aflat în patrimoniul Societății Comerciale „TRANS ALEXANDRIA” S.A*

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală, Direcția Investiții și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Sentința Civilă nr. 556/29.05.2000 a Curții de

1 1

Apel București, rămasă definitivă și irevocabilă și Sentința Civilă nr. 11CC/13.06.2006 a Curții de Apel București, învestită cu titlu executoriu;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Criteriile nr. 2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, modificate și completate;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pentru suprafața de 37.782 mp., teren suprafață proprietate exclusivă, situat în Șos. Alexandriei nr. 152, sector 5, în favoarea S.C. „TRANS ALEXANDRIA” S.A.

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planului topografic scara 1:2000, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE^ȘEDINȚĂ,

Murg Călin

București, 15.07.20,

Nr. 287CONFORM CUj

OFMGSNAUJL iB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2