Hotărârea nr. 278/2009

HOTARAREnr. 278 din 2009-07-15 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 132/2008 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SFANTA MARIA NR. 96, SECTOR 1


ÎCGNF


jrH CU

LUL


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B, nr. 132/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Sfânta Maria nr. 96, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul-de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;.

Văzând avizul de urbanism nr. 31/ 1/2/ 19.09.2007 - R 11.02.2009, emis de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU-DUATa PMB;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 'Sfi H O TÂRĂȘTE:    ‘

Art. I Avizul de urbanism nr. 31 /1 /2 /19.09.2007, "'Țrevăzut în documentația de urbanism aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 132/25.03.2008 se modifică conform avizului de urbanism nr. 31/1/2/19.09.2007 - R 11.02.2009 cu planul de reglementări vizat spre neschimbare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.132/25.03.2008 rămân neschimbate.

Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 15.07.2009f Nr. 278    '

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1001

001


Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


B-dul Regina Elisabeta47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Nr. 787290/2008
Direcția Urbanism și AmenajJi^O^î^âO^ CÎJ


AVIZ DE URBANBSM nr. 31 lî 12 /19.Q9.2007 - R 11.02.2009


PUZ - STR. SFANTA MARIA NR. 96, SECTOR 1

Prezentul aviz rectifică AVIZUL DE URBANISM NR. 31 /172/19.09.2007, f/g' pentru îndreptarea unor erori materiale și neconcordanțe cu planul de reglementări vizat s^refffescfiimSafe

BENEFICIAR:    MARCU ADRIAN și STOICA ALEXANDRU - BOGDAN vjt c.GMB.
ELABORATOR:    S.C. ALPHA STUDIO S.R.L.    v

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 0,25 Ha. din care parcela care a generat proprietate privată a beneficiarilor.ST. ;șT!.T8;30 mp.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul analizat și reglementat prin PUZ se află în zona de nord-vest a Municipiului București în aria urbană adiacentă aliniamentului nordic al STR. TURDA pe segmentul cuprins între CALEA GRIVITEI (podul Grant) și B-DUL ION MIHALACHE.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P -P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 45%; CUT max: 0.9 (pt. P+1) - 1.3(pt. P+2) ; H max: înălțimea la cornișă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDîFICABSLULUl Si INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+1-2E + E3 și 4 parțiale

INDICATORI URBANISTICI:    POTmax = 75%; CUTmax = 3; Hm ax. = 16 m.

RETRAGERI EDIFICABIL:

LA NORD-VEST: pe limita de proprietate - cuplare la calcan cu construcția învecinată (str. lordache Golescu nr. 28) corespunzător unui regim de construire P+1E (Hmax. =6.30 m); 3 m retragere pentru ETAJUL 2 și 10 m retragere pentru ETAJELE 3 și 4;

LA NORD-EST: pe limita de proprietate - cuplare la calcan cu construcția învecinată (str. Sfânta Maria nr. 94) corespunzător unui regim de construire P+1E+M parțială (Hmax. cornișă =5.50 m) - volumetria mansardei va prelua strict geometria timpanului acoperișului clădirii vecine (înălțimea la cornișă; panta acoperișului; înălțimea la coamă). ETAJELE 2, și 3 vor avea o retragere de 3 m față de limita de proprietate.

LA SUD-VEST: PARTERUL va avea o retragere de 1 m. față de aliniamentul str. lordache Golescu. Etajele superioare se vor limita obligatoriu la aliniament.

LA SUD-EST: retragere min. 3.50 m. - caracteristică str. Sfânta Maria, în alinierea construcțiilor existente - reper clădirea cu care se cuplează la calcan. Se admite depășirea alinierii cu 0.40 m la etajele 1-4, pe 1/3 din lungimea fațadei pentru realizarea unui element de plastică arhitecturală.

Retragerile astfel definite sunt obligatorii - nu se admite depășirea lor la nivelurile superioare ale construcției (etaje în consolă).

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr.


66/2006. _______

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: NU SUNT NECESARE.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de (urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația .de urbânisrr\ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respectsfpreyederile O.M.Ț.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile doc'uțnentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobaițaiâcumentației.de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibe^a^speA^nâjd'atele'tehnice solicitate prin acest aviz.

FPS-21-01/7Or


X