Hotărârea nr. 275/2009

HOTARAREnr. 275 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. STRAULESTI NR. 25A-25B, SECTOR 1


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București^5'0 r


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Străulești nr. 25A - 25B, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportulde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ''’

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3/1/27/19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 90/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 216/9/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 1807/97/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 794421/01/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 20341/2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lifigLc) șr art.Jț;5 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația ppblrcă locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    ’Țv

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Străulești nr. 25 A - 25B, sector 1, pentru o suprafață de teren S = 1526,00 mp., proprietate persoană juridică.

Conform documentației de urbanism „PUZ - Șos. Străulești nr. 25B, 29-31, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2006: indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; Rmaxh = P + 4E

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri și servicii.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 38%; CUTmax = 3; RmaxH = 3S + P + 5E + 6E.

Art.2 Indicatorii urbanistici aprobați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2006, la poziția 6, pentru Șos. Străulești nr. 25B se modifică conform prezentei, hotărâri.

Art.3 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 15.07.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


Pag 2


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Kt. oq- o c\

\n

Anexa 1001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 731036/2008


CONFORM CU


PUZ-


AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/27/19.11.20 )8 p,pa > fcl A 5 j 11 SOS. STRAULESTI NR. 25A-25B. SECTOrP*BENEFICIAR: SC LESONOR CONSTRUCȚII SRL

ELABORATOR: SC EAȘT WIND ARHITECT SRL    , T .......... .

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 1526,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoan^|uridicățȚ/.ț, AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului Bucuiifești, sectorT/i “ '


PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: ”PUZ - Sos. Straulesti nr. 25B, 29-31, seâțbp l’Ppîbbat prin H.C.G.M.B. nr. 162/2006.

Indicatori urbanistici: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+4E.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE: birouri, servicii.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =38%; CUTmax =3; RmaxH =3S+P+5E+6E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    ’    ’

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea
ARHITECT ȘEF AL^W^IULUI BUCUREȘTI .......


ARH. GȚ

,7q>    .

.7^- UfîBABiSM

•jȘ amenajarfainii


X

Referent,-^" ing. Victor'Manea


FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

B Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

" ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

■    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

”    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

" Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. a Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

u

s.

\ •


25A-25B

Circulații jEtaroșabII^7"~x, Circulat/piefonare’tțl/yX \ « Locuiri*^ ț fe£i/..fi Mffiga Teren

—»— _-j contur parter -


Vegetație medie-inalta Accese parcaj subteran Acces pietonal

' privat a persoanelor fizice si juridice

Retrageri fata de limita de proprietate Retrageri la etajele superioare

Retrageri obligatorii impuse

indicatori propuși:

UTR M3 - birouri, servicii Steren = 1526,9mp (cf. ridicare topo) POTmax = 38%

CUTmax =


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFEȚE

mp

mp

%

ZONA

zona a ......---rCLL, u

......—    zona o

zona a+b

zona a+b

CONSTRUCȚII

567

567

37,1%

CIRCULAȚII

346.7......... ........ 297

643.7

42.1%

SPATII VERZI

270-..........46.2

354.6

20.8%

TOTAL

1526,9mp

100%

SC EAST WIND ARHITECT SRL Arhitectura-Design-Constructii J40Z 19088/2004

ISO 9001:2000/ 1181

Sofware: CorelDRAW/

Licența: DR12WUX-1124147-CNS

Sef pr.: Arh. Maria Pitrescu întocmit: Urb. Adrian Neagu


PL.NR. 4 jg


SC. 1:500