Hotărârea nr. 262/2009

HOTARAREnr. 262 din 2009-07-15 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL CU FINANTARE NERAMBURSABILA PROMISE - MANAGEMENTUL PROPRIETATII MUNICIPALE IN ORASELE DIN SUD - ESTUL EUROPEI IN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSNATIONALA SUD - ESTUL EUROPEI


fs cu


Consiliul General al Municipiului București/^HOTARARE

privind participarea Municipiului București, în calitate de partener, la profetul finanțare nerambursabilă PROMISE - Managementul Proprietății Municipaîe'fm7'’ orașele din Sud - Estul Europei în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud - Estul Europei

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Integrare Europeană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul cu finanțare nerambursabilă PROMISE - Managementul Proprietății Municipale în orașele din Sud - Estul Europei în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud - Estul Europei.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București documentele necesare implementării proiectului PROMISE.

Art.3 Se va aloca din bugetul propriu al Municipiului București suma de 15.000 euro necesară pentru derularea proiectului PROMISE.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

1 i    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro