Hotărârea nr. 258/2009

HOTARAREnr. 258 din 2009-07-15 PRIVIND REGLEMENTARE CULORI MARCAJE PENTRU PARCARI STADALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI


CONFORM


OR?GIConsiliul General al Municipiului Bucureștii


.4,3 *•> .

z    >

wwsifiațoaflWt ;•


(•’A, ■'/


HOTĂRÂRE

privind reglementare culori marcaje pentru parcări stradale în Municipiul București.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă reglementarea privind culori marcaje pentru parcări stradale în Municipiul București;

a)    Parcările publice - delimitare cu linie de culoare albă și albastră

b)    Locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități - delimitate prin covor de culoare albastră

c)    Parcare interzisă - delimitare cu linie de culoare roșie și albă

în toate cele trei cazuri a), b), c) însoțite de indicatoare rutiere corespunzătoare și inscripții (simboluri): litere, cifre, numere.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

, TuddfXpma'


București, 15.07.2009/ Nr. 258

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro