Hotărârea nr. 256/2009

HOTARAREnr. 256 din 2009-07-15 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI IONESCU ROBERT CONSTANTIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONFORM CU ORiGiNALULConsiliul General al Municipiului București fs

HOTARARE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului lonescu Robert Constantin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului lonescu Robert Constantin, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 3620/6/09.07.2009;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de încetarea mandatului domnului lonescu Robert Constantin, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE'^EDINȚĂ,

Murg Călin .... v

București, 15.07.20091 Nr. 256    x


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

, Tudor Toma

\ A'

ĂY

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Rorrtâb'ia; tel;; +4021 3.05 5iB 00; www.bucuresti-primaria.ro

v- '■ \A«/ !    :

\ h ------

r, v