Hotărârea nr. 251/2009

HOTARAREnr. 251 din 2009-06-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 SI A ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 277/2006 PRIVIND ELABORAREA STRATEGIEI ENERGETICE MUNICIPALE SI FORMAREA COMITETULUI MUNICIPAL AL ENERGIEI MODIFICA ANEXELE 2 SI 3 DIN HCGMB NR. 227/2006 ANEA NR. 2 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 42/2016


HOTĂRÂRE    "

pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la" Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2006 privind elaborarea Strategiei

Energetice Municipale și formarea Comitetului Municipal al Energiei

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și a prevederilor H.G. nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006 - 2015 căldură și confort” și înființarea Unității de management al proiectului, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2006 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II Anexa nr.3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2006 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.lII Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/2006 rămân neschimbate.

Regina Elisalieta 47, sector 5, Bucure^ fornârfîa;..t«lT+4021 305 55 00; www.bucuresti-


M / /

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și A.M.E.R.E.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr. 251


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa 1 la Hotărârea CGMB nr.

privind modificarea și completarea Anexei 2 și

Anexei 3 a HCGMB nr. 277/2006 privind elaborarea Strategiei Energetice Municipale și formarea

Comitetului Municipal al Energiei

Atribuții CME

Comitetul Municipal al Energiei_(CME) va avea, in prima etapa, pana la aprobarea Strategiei Energetice a Municipiului București, rolul de a urmări elaborarea strategiei si de a sprijini pe consultant in obținerea de date cat mai corecte si mai recente, dezbătând si avizand rapoartele intermediare ale consultanților care elaborează strategia.

La sfârșitul perioadei de elaborare, Comitetul va aviza din punct de vedere tehnic lucrarea inainte de prezentarea ei in Comisii si in fata CGMB, instituirea si alcătuirea CME urmând a fi supuse aprobării CGMB.

După aprobarea SEM, CME va avea principala sarcina monitorizarea procesului de aplicare a Strategiei.

CONFORM tu '«’GSNALUL.


Organizarea Comitetului Municipalul Energiei (CME)

CME iși va desfasura activitatea în ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie. CME va avea un președinte, un vicepreședinte și un secretar.

Președintele CME vor fi conduse de președintele CME, sau in lipsa acestuia de vicepreședintele CME. Convocarea membrilor CME și transmiterea documentelor spre analiză se va face prin intermediul secretarului CME.

Secretarul CME va primi din partea "Grupului de lucru” dedicat elaborării strategiei energetice stabilit prin Dispoziția Primarului General nr. 149/25.01.2008 documentele elaborate de consultantul care întocmește proiectul de strategie energetică, în format electronic, precum și un exemplar pe hârtie.

Observațiile la documentele transmise spre analiză vor fi transmise de membri CME secretarului CME, de regulă în termen de maxim 7 zile calendaristice de la primirea lor.

Reuniunile CME vor fi pregătite prin grija secretarului CME, după transmiterea tuturor membrilor CME a observațiilor primite în termen de 7 zile, convocarea reuniunii CME urmând a se face de regulă în termen de 7 zile de la comunicarea acestor observații membrilor CME.


punctele de vedere divergente, transmise în scris. Deciziile CME se vor lua cu votul majorității membrilor prezenți la reuniunea CME.

La reuniunile CME în care se vor dezbate documentele de elaborare a Strategiei Energetice va fi invitat consultantul care întocmește studiul de strategie. La propunerea motivata a oricărui membru al CME, la reuniunile CME vor putea fi invitate și alte persoane, după caz.

După elaborarea și aprobarea SEM, CME va revizui periodic Planul de Acțiune și aplicare a Strategiei Energetice aprobate, în funcție de etapele deja implementate și de conjunctura economică și va propune Planul revizuit dezbaterii publice și aprobării CGMB.

CONFORM Cu QRSG1NALUL


Pag. 2 din 2Anexa 1 la Hotărârea CGMB nr. A../..EYA../. privind modificarea și completarea Anexei 2 și Anexei 3 a HCGMB nr. 277/2006 privind elaborarea Strategiei Energetice Municipale și formarea Comitetului Municipal al Energiei

Componenta Comitetului Municipal al Energiei (CME):

1.    Președinte: domnul Prof Dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General al Municipiului București;

2.    Vicepreședinte: domnul Teodor Victor IOVICI, Consilier General;    n


[CONFORM

1 ORiGWALUL j


3.    Secretar: doamna Nicoleta BOITAN, Inspector, PMB -DUP;

Membri:

4.    Domnul Madalin DUMITRU, Director General, PMB - DGISP;

5.    Domnul Dorel GEANA, Director Executiv PMB - DUP;

';7


i!

w


6.    Doamna Marinela IVAN, Ambasada Elveției;

7.    Domnul Adrian BUCUR, Director Departament Tehnic, RADET;

8.    Domnul Ion MARCU, Director General ELCEN;

9.    Domnul Prof. Dr. Aureliu LECA, Catedra UNESCO;

10.    Domnul Prof. Dr. Virgil MUȘATESCU, Asociația pentru Politici Energetice din Romania;

11.    Domnul Jean CONSTANTINESCU, președintele Institutului Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie (IRE);

12.    Domnul Prof. Nicolae GOLOVANOV, Universitatea POLITEHNICĂ București;

13.    Domnul Prof. George DARIE, Universitatea POLITEHNICĂ București;

14.    Domnul Prof., Șerban RAICU, Universitatea POLITEHNICĂ București


16. Doamna Veronica TOMA, Consilier General;

17.    Domnul Ioan DEAC GÂF, Consilier General;

18.    Domnul Nicușor STAN, Consilier General;

19.    Domnul Dragoș FLORESCU, Consilier General;