Hotărârea nr. 24/2009

HOTARAREnr. 24 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SMARANDA BRAESCU NR. 42, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Smaranda Brăescu nr. 42, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul,de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului:    ■ "

Luând în considerare”răportul i Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului si avizul Comisibi juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:,,

Văzând avizele emise de: .

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CȚUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 39/1/22/19.09.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 141/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 149/14/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 732546/20/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 674259/16474/2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Smaranda Brăescu nr. 42, sector 1, pentru o suprafață de teren S=563,00 mp. - teren proprietate persoana fizică.

- Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona L3a - zonă destinată locuințelor colective medii.

Indicatori urbanistici: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+3E-P+5E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

t

Indicatori urbanistici: POTmax =60%, CUTmax =3; Rmaxh=S+P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.


ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

> *

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

quunv

MAMWSMM

001

SMC certificat ISO 9001 :2000

v

UKAS

INYttOMtNr.U

MMMM’.IMCNT

001

SMM certificat IS014001 :2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 654133/01.10.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 39/1^19.09.2007 PUZ - STR. SMARANDA BRĂESCU NR. 42, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NUL SOLOMON HAI

ELABORATOR: BIA ARH. MIHAI PA VEL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 563,00 mp teren proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de N-E a Municipiului București, având ca repere urbane str. Alexandru Șerbănescu și str. Smaranda Brăescu, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona L3a - zonă destinată locuințelor colective medii cu P+3-P+5 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax-60%; CUTmax-3; Rmaxh-S+P+4E.

CERCULAȚH, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, mg. Ioana BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNICIPIUL!

ARH. ADRIAN BOLl!URSABISuTși'c-V V^irOR/ULUf'6’/


t^ĂVfeCONSULTATIV - COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SJI&MENAlAREAȚgRITORIULUI:

i^îina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban StuRțâQafj^țC^^ântin Enache,

arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. VioreTFPS-21-01/6


Planșa 2.1. - Plan de regulament


LEGENDA

limite

limita PUZ


] limita lotului ce a generat PUZ


// • x i 36-3,96 “<•7 °nr„Q/ T*i'«-


3 clădiri existente a căror forma se menține ] circulații carosabile ] parcaje


Profil transversal str. Smaranda Braescu

1

"■’îfi

Str.

Smaranda

Braescu

—ga , oaPtoto

-2331-


spațiu verde aferent locuințelor colective loc de joaca amenajat reglementari


E2S3 etaje in consola acces carosabil acces pietonal © retrageri propuse

Indicatori propuși

pentru lotul nr. 42 din str. Smaranda Braescu UTR. L3a (M) - locuințe colective medii

POT max. = 60%

CUT max. = 3 Hmax = 17.00m
Bilanț teritorial existent

Funcțiuni

Suprafața (mp)

Suprafața (%)

Teren

neamenajat

562.80

100


Bilanț teritorial propus

Funcțiuni

Suprafața (mp)

Suprafața (%)

Locuințe

337.68

60

Circulații

a

Spatii verzjy.

?-^J30> .Vy

Total    \\g

YVNrTnMl


TTTUL PROIECTULUI:

PUZ str. Smaranda Braescu, nr. 42, sect    ,

f nr 007

A

P. u.z.

BENEFICIAR :HAJ SQLQMON

"——

Stf

Proiect

arh. G. Bancau

Pianwnr. Uv.

2.1

PRQffCTaMT GENERAL’

BIROU MMVBUAL OR ARHnECIUHA WHAIPAVB.

Coordonam

arh. M. Pavai

ProtacW

arh.M.Pavel

(d

\.3afHamMa

2007

Plan de regulament

Scera:1:S00