Hotărârea nr. 235/2009

HOTARAREnr. 235 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI-LUCRARI DE AMPLASARE CENTRALA TERMICA SI INSTALATII DE INCALZIRE LA MUZEUL FREDERICK SI CECILIA CUTESCU STORK


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Muzeului Municipiului București - Lucrări de amplasare centrală termică și instalații de încălzire la Muzeul Frederick și Cecilia Cutescu Stork

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ah Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură; :

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe,raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Muzeului Municipiului București - Lucrări de amplasare centrală termică și instalații de încălzire la Muzeul Frederick și Cecilia Cutescu Stork, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE E Murg CălinB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

\n

Anexa 1LX


Indicatorii tehnico-economici aferenti

J

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Muzeului Municipiului București - Lucrări de amplasare centrală termică și instalații de încălzire la Muzeul Frederick și Cecilia Cutescu Stork

• Valoarea totală a investiției 661,00 mii LEI

(1 EURO=3,9249 LEI din 15.12.2008)

• din care C+M

268,38 mii LEI


• Durata execuției

6 luni


J
a/B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2