Hotărârea nr. 233/2009

HOTARAREnr. 233 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 164/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 176/2011


iCOHFOR^ î

t    . _ « « a iConsiliul General al Municipiului București

cW "îi


HOTARARE

privind aprobarea participării Municipiului București la proiectul' „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul București”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul de specialitate al Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economică, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Legii 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale și ale H.G. nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Protecția Integrarea și Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap în perioada 2006-2013;

în temeiul art 36 alin. (2) lit. e), alin.(7) lit.a) și art. 45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București la proiectul „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul București”, în scopul îmbunătățirii accesului persoanelor defavorizate (vârstnici, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici, etc.) la serviciile de îngrijiri medicale și de recuperare la domiciliu, prin asocierea Municipiului București - Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Buc,prfeșți cu Fundația Crucea Alb-Galbenă și cu Asociația de Ajutor MutualTfeedteti.


Art.2 Se aprobă Acordul de Asociere între Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București, prevăzut în anexa 1.

Art.3 Se alocă de la bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București suma de 122.540 Euro necesară derulării proiectului, conform anexei 2.

Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr. 233B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 11.    Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B) cu sediul în București, strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN

2.    Fundația Crucea Alb-Galbenă din România, cu sediul în București, strada Splaiul Independenței, ni’. 169, sector 5, cod fiscal 11805405, furnizor acreditat de servicii sociale, reprezentată prin Director General, Marioara IVAN

3.    Asociația de Ajutor Mutual București, cu sediul în București, B-dul Mărășești, nr. 17, sector 1, cod fiscal 14591780, furnizor acreditat de servicii sociale, reprezentată prin Președinte Veronica BĂDULESCU,

denumite în continuare "părți'’

Exprimând interesul comun privind înființarea "Centrului pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, în vederea desfășurării unor activități socio -medicale de interes comun, convin următoarele :

Cap. 1. Obiectul acordului

Ari. 1. - Obiectul acordului îl constituie realizarea proiectului 'Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”.

Art. 2. - Obiectivul va fi amplasat în Municipiul București, Splaiul Indepnedenței, nr. 69, sector 5, București, la sediul Fundației Crucea Alb Galbenă.

An. 4. - Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect).

Cap. 3 Contribuția părților la realizarea obiectului acordului

An. 5. - Municipiul București, prin D.G.A.S.M.B., se obligă:

A.    Să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect), prin desemnarea a trei persoane din cadrul personalului său specializat în cadrul-acestui priect;

B.    Să asigure decontarea costurilor necesare înființării și funcționării „Centrului pilot de

coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, în valoare totală de 122.540 Euro, conform bugetului anexat.    I    PJî f ? /


Ar!. 6. - Fundația Crucea Alb-Galbenă din România se obligă :

A. Să pună la dispoziție, în vederea realizării obiectului acordului, următoarele jz-ăd medicale specializate:

-    17 asistenți medicali, cu atestat de liberă practică și specializare în îj domiciliu în țară și străinătate;

-    2 kinetoterapeuți;

-    3 asistenți sociali;

-    1 medic:

-    5 colaboratori

-    voluntari (medici, psihologi, studenți).

în situația în care se impune suplimentarea personalului, fundația se obligă să depună toate eforturile în vederea realizării acestei cerințe, toate costurile suplimentare fiind suportate de către aceasta.

B. Să pună la dispoziție utilitățile necesare realizării obiectului acordului:

a) 22 autoturisme, cu însemnele fundației (un autoturism pentru fiecare asistentă medicala

/kinetoterapeut);

- 1 camioneta transporter.

b) aparatura medicală:

- Aparat E.K.G. portabil


/;d • 42 -


-u/
Multianalizor (pentru măsurarea a 3 parametri din sânge: gf^nue^-^iglWtide și colesterol); elucometre A

tensiometre

- aflate în dotarea fiecărei asistente median


l o fi t g i yyy


termometre echipament ce nu este transmisibil, echipamente medicale și consumabile:

20 truse complete pentru îngrijiri medicale (una pentru fiecare asistentă / kinetoterapeut);

seringi; substanțe medicamentoase pentru îngrijire plăgi; pansamente moderne (pentru îngrijirea plăgilor în mediul umed), feși și comprese; pense de unică folosință; mănuși sterile și nesterile; sonde, pungi urinare, condoame și scutece pentru incontinență.

C. Să ofere următoarele servicii, pentru un număr potențial nelimitat de beneficiari, rezidenți ai Municipiului București:

-    Măsurarea parametrilor fiziologici (tensiune arteriale ; puls, respirație, temperatura, diureza);

-    E.K..G - cu aparat portabil;

-    Administrarea medicamentelor : injectabil (intramuscular, intravenos, subcutanat, intradermic), oral, pe tegumente și mucoase (unguente, picaturi), pe cale respiratorie (aerosoli);

-    Administrarea medicamentelor prin perfuzii;

-    îngrijirea plăgilor simple, suprainfectate, a escarelor multiple,

-    Pansamente, suprimarea firelor;

-    îngrijirea stomelor, fistulelor, tuburilor de dren, canulei traheale și educarea bolnavului și familiei acestuia;

-    Sondaj vezical, spălături. clisme;

-    Aplicare de condom urinar; Aplicare de scutec absorbant;

-    Măsurarea glicemiei cu glucometru;

-    Măsurarea: colesterolului, trigliceridelor și glicemiei cu Multianalizatorul portabil, prin preluarea unei picături de sânge din deget și cu rezutat imediat;

-    Alimentație pe sonda gastrică;

-    Alimentația pacienților cu tulburări de deglțitiție;

-    Monitorizarea dializei peritoneale; AâM-

-    îngrijiri paliative (îngrijirea pacientului în faza terminală și consilierea familiei îndoliate - bereavement);

-    Comunicare în scop terapeutic ;

-    îngrijiri de igiena corporală, mobilizare ;

-    Prevenirea complicațiilor pacienților imobilizați la pat (pulmonare, escare, tromboflebite.);

-    Educația pentru sănătate a pacienților și a familiei acestora.

D. Să pună la dispoziție spațiul necesar funcționării “Centrului pilot de coordonare a

serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București” și să asigure cheltuielile de

Ari.


întreținere necesare.Asociația de Ajutor Mutual Bui    1    —’■

A. Să acorde următoarele servicii d^E&fțyj^&e ihedicală, prin kinetoterapeuți și alte categorii de personal propriu, unui număr de minim 30 de beneficiari lunar:

-    gimnastica medicală (mobilizări pasive, pasivo-active și cu rezistență);

-    deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârjei, bastonului;

-    educarea mersului;

-    masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare );

-    reflexoterapie (relaxarea centrilor nervoși periferici);

-    terapie cu aparate de fizioterapie - recuperare portabile

-    psihoterapie și educație pentru recuperare medicală.

B. Să asigure, în funcție de necesități, echipamentele medicale necesare recuperării beneficiarilor, în vederea îmbunătățirii stării de invaliditate și/ sau scăderii gradului de dependență a acestora.


Cap. 4 Dispoziții finale

An. 9 - Părțile vor fi deplin responsabile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul acord. Ari. 10 - Părțile se vor informa reciproc asupra tuturor acțiunilor întreprinse pentru derularea proiectului și își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului care face obiectul prezentului acord de asociere.

An. 11- Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face prin acordul scris al părților contractante.    '

An. 12 - Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților contractante.

Ari. 13.- Forța majoră, astfel cum este definită de lege, apără părțile de răspundere.

An. 14 - Prezentul acord, care se completează cu dispozițiile legale - sediul materiei - a fost redactat în 3 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B)


Cosmina Ioana SIMIEAN

DIRECTOR GENERAL

Fundația Crucea Alb-Galbenă din România

Mari oara IV AN

DIRECTOR GENERAL

Asociația de Ajutor Mutual București Veronica BĂDULESCU

PREȘEDINTE

proiect de buget    . ■


Cheltuieli in euro


CAG

ADAM

DGASMB / luna

DGASMBSS uma /an

CAG / AN

ADAM /AN

Nr.

Crt.

Categoria de cheltuieli

1

Chetuieli cu RESURSA UMANA

explicații: salarii personal / lunar inclusiv taxe

Director executiv

1*388 ;

Contabil

1

Cenzor

1

Administrator

1*212

asistent social

1*243

asistent medical

1*229

Kinetoterapeut

1*243

Ducitor qtncral

t

nl? -Q    1

coordutrdur (cntru

1 *333

*    sa

asistent f ioit(.t

1*234

t    -v

it^xni'i ibtl fin m< i ii

1 *212

'    J* *"    ft n

* H

d‘ istcnt social

2

V «' -v-?    “*«<*.,*

Kint Verape ut

■f    - z- » < &

asiști nt nu du al

’J7"“

mi dic

sMÎfa# w

ggigggii

Subtotal salarii cu taxe

9735

620

37440

//£ A

2

Cheltuieli operaționale transport auto

5

r .C:

reparații / achiziții / combustibil / lubrefianti

2562

3500

42000

30745

3

Cheltuieli achiziții mat recuperare

achiziții materiale de recuperare ( 3500 EURO chelt. unica)+30 beneficiari, pentru care CGMB suporta abonamentul anual + costurile închiriere echipamente

3240

900

14300    <

©hetuieli cu consumabile biroticaO! O ci

Ic


d.

a*sC

(C-îU


VMS f

r e
proiect de buget


-v

calculator, licențe, softuri / cheltuiala unica

100

0

1600

1180

5

Cheltuieli cu medicina muncii

67

1000

796

Cheltuieli cu asigurările instituției ( malpraxis medical, RCA Auto)

280

''■ 200QTTB

3344    ■

6

Cheltuieli financiar contabile si prestări servicii

IT, audit, intretinere xerox, etc. / lunar

315

200

: /:^'24OQS&’

3780

7

Cheltuieli cu utilitățile unitatii de asistenta sociala

chirie, apa, canal, plata

parcare,salubrizare, incinerare, etc. / lunar

242

650

8

Cheltuieli cu asigurările auto

CASCO / lunar

484

6000

5803

9

Cheltuieli cu vizibilitatea instituției ( chelt. Unica)

pliante, flyere, broșuri, mape/ cheltuiala unica- campanie de depistare dislipidemii / sd metabolic

.TfcW-M

TltsiOW

10

Alte cheltuieli ( chelt. Unica)

organizare seminarii profesionale, mese rotunde, etc. / cheltuiala unica

3000

Total General/ luna/an

8370

122540

J[ț P,

Cheltuieli medico -sanitare

Ac

comprese, fese, sonde, scutece, etc.

2760

33127

Vz. “

Alte cheltuieli*

.157423


euro■^aș»-

’sLT


Alte cheltuieli: vulcanizări, ITP, transport in comun, roviniete, taxe notariale, spatatorie auto, tichete masa, taxe poștale, consumabile sediu, protocol, cheluieli cu div. materiale - CD fonduri europene, amortizări mijloace fixe, achiziții obiecte de inventar, baterii, calculatoare birou, USB-uri, chel. Cu Monitorul oficial, etc.


s^&jro/LUNA x 30 beneficiari X 12 LUNI = 10800 EURO) + 3500 PT. ACHIZIȚII CADRE CÂRJE, ETC = 14300 EURO