Hotărârea nr. 23/2009

HOTARAREnr. 23 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. NICOLAE CARAMFIL NR. 4, NR. 22, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Nicolae Caramfil nr. 4 , nr. 22, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportdî'de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare!, raportul;Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.48/1/15/21.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 138/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz

nr.2885/323/27.06.2008;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.731691/17/16.05.2008;

-    Comisia de Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1577/21.01.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Nicolae Caramfil nr. 4, nr. 22, sector 1, pentru o suprafață studiată de S = cca.1,1 ha, din care suprafața terenului ce a generat documentația S=2067,67 mp - proprietate persoană fizică.

încadrare în PUG - subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare în afara zonelor protejate -POTmax=45% , CUTmax=1,3, Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Pentru Str. N. Caranfil nr. 4: Funcțiunea de: birouri.

1

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=45%, CUTmâx=1,5,

Rmaxh=P+4E , Hmax=15 m;

Pentru Str. N. Caranfil nr. 22:Functiunea de: locuințe.

1 1

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=55%, CUTmax=2,85, Rmaxh=S+P+2-3-5E, Hmax=18 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art. 5. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
București, 28.01.2009 Nr. 23

B-dul Regina Elisabeta 47, seclor 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

da

V

URA5

«■bum

SjCoKtfcatiSOMErt: MfS

$

tfRAS

S«M earitat tSOMMI :Î604


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 648948/21.11.2007

AVIZ DE URBANISM nr.48/1/15/21.11.2007 PUZ - str. NICOLAE CARANFIL nr. 4 , nr. 22 , sector 1

BENEFICIAR : dna. A. Anghelescu ; dl. I.M.Botta

ELABORATOR: S.C VELPLAN DESIGN S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ: S=cca.1,1 ha din care suprafața terenului care a generat PUZ : S =2067,67 mp -proprietate persoana fizica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a municipiului, în arealul delimitat la vest de str. N.Caranfil, la nord de sos. Pipera , la sud de intr. Cofiței, la est de str. Zăgazului.

PREVEDERI PUG - Terenul ce a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează în subzona L2a- subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare înafara zonelor protejate .

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 45%; CUT max =1,3 ; Rmaxh= P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORH URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Str. N. CARANFIL nr. 4 - funcțiune avizata : birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =45%; CUTmax =1,5 ; RmaxH = P+4E ; Hmax=15 m .

Str. N. CARANFIL nr. 22 - funcțiune avizata : locuințe

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =55%; CUTmax = 2,85 ; RmaxH = S+P+2-3-5 E ; Hmax=18 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

ing. Ioana,BalaureaRHITECT ȘEF AL MUNip ARH. ADRI

FPS-21-01/6

'omișia Tehnica de Urbanism si Amenajarea TeritoîînKS'ărh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. ‘‘ ,-îirh. Constantin,Enache, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh. Serban Sturdza~2tdom~

~5TOm~


R0XMUDH.S5% n JHAX1M -18,Om R.H,=S+P+7F+1 <îr

Șupbh. nea=n6),8^ ' 2t 3'5B SUPMFJîOKSnt.-5B4,24mD SQPRAF.DESF.=3039,68mn SOPIUF. EXPROPRIATA=130,5 mp

«TrO 4f

P.0.T.HAXIM=45,0%    &

IMHAXIM«15,0m R.H=P+4F V S0PRAETER£R«900DIfl- *

HMmîSiate    **

ssfMF.afBofBiera^iBamn

jf®T I 1____

AL    ::i fiWERAT PUZUl (CONTUR NEfiRinASSiTraEH,,ll,,CEfl

: X7] fiRiEWTATW    " Keaaa SUIIT CU CARACTER

A*'* **>'»* «7    Proiect:

fcneffqar.-Boil^uuAwjm]T?*,**>**,OT,'2Sg»


' Sefproiect:

LWb; Raluea BQAWGAff întocmit / desenat: urb, LMu VELUOA urf». Marfa GHERA8E urfa.AnaCfflȘER Verificat: wț. OfMa 0PRE8C0

Spac/aMtate.1

URBANISM,


Faza:

P.U.Z.


WMplansat: REGLEMENTAR,


IULIE