Hotărârea nr. 227/2009

HOTARAREnr. 227 din 2009-06-30 PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA" IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBARE ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANAIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI ABROGA HCGMB NR. 181/1999 ABROGA ANEXA 2.5 DIN 326/2001 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 48/2012 ART. 3 SI 4 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încadrarea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamentului

de organizare și funcționare ale instituției

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul. Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local, cu personalitate juridică, finanțată din bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4'021<30â*55 OQ^yww.bucuresti-primaria.ro


Art.2 Teatrul MunicipaPȚjfcucîa Sfurdza Bulandra” se încadrează în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 218 posturi, din care 26 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

Art.4 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr.181/1999 precum și anexa 2.5 la Hotărârea C.G.M.B. nr.326/2001.

Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBucurești, 30.06.2009


Nr. 227

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 14?

C

C

c

c

c

c

c

c

c


COMPARTIMENT JURIDIC


BIROU RESURSE UMANE


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


COMPARTIMENT SECRETARIAT - ASISTENTA MANAGEMENT


BIROU PLANIFICARE - LOGISTICA ACTIVITATI ARTISTICE

BIROU MARKETING - PROMOVARE, RELAȚII PUBLICE, COMUNICAȚII


BIROU PROGRAMARE SPECTACCțLE - BILETERIE


BIROU ASISTENTA DRAMATURGICA, PUBLICAȚII


COMPARTIMENT ARTISTIC


>

3-FORMAȚIE ELECTRICA


FORMAȚIE SUNET


3

3

3

3FORMAȚIE ELECTRICA


3:

3:Z*    X "    1

/ (i    \Vi*

Vi

O

50

m

o

«4

O

zj

o


O

50

O

>

O


C

C

C

C

r


FORMAȚIE CROITORIE BARBATI


FORMAȚIE CROITORIE FEMEI


FORMAȚIE TAMPLARIE - TAPIȚERIE


FORMAȚIE MECANICA


FORMAȚIE PICTURA - MODE


3

3

3

3

3


w

m

o

m

u

Ti

O

O

c

o

d

m


COMPARTIMENT DESERVIRE SALA IZVOR


COMPARTIMENT DESERVIRE SALA T.CARAGIU


BIROU ADMINISTRATIV


COMPARTIMENT APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


BIROU APROVIZIONARE


BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE
TEATRUL MUNICIPAL “LUCIA STURDZA BULANDRA”    Anexa nr. 1 la HCGMB nr,

inexa nr. 2 la

HCGMB nr..2Z^r/.3p,o^,..

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MUNICIPAL "LUCIA STURDZA BULANDRA’

Nr.crt.

compărtimEnTOl

FUNCȚIA

Număr

posturi

Nivel

studii

Grad/treaptă

profesională

Categorie

Actul normativ in baza căruia se Stabilește

remunerația/salariul de baza si indemnizația de conducere

(OUG 189/08 și respectiv anexele la OG nr.10/08)

DE EXECUȚIE

DE CONDUCERE

0

1

2

3

4

5

6

/ CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Director

1

S

O.U.G. 189/2008

2

economist

Director adjunct

1

S

specialist IA

ANEXA NR. V/1b

3

economist

Contabil șef

1

s

specialist IA

ANEXA NR. V/1b

II STRUCTURI FUNCȚIONALE CONFORM ORGANIGRAMEI APROBATE

4

consilier juridic    -

1

S

IA


BIROU RESURSE UMANE

ANEXA NR. V/1b

5

economist

șef birou

1

S

specialist'IA

ANEXA NR. V/1b

6-7

J-.

referent-    ‘

-

2

s

1,

ANEXA NR. V/1b

8

referent    >

-

1

M

IA

ANEXA NR. V/1b


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

9

inspector de specialitate-

-

1

S

I

ANEXA NR. V/1b

10

referent    ?    ,

-

1

S

II

ANEXA NR. V/1b

COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

11

referent

-

1

M

IA

ANEXA NR. V/1b

12

referent

-

1

M

II

ANEXA NR. V/1b

COMPARTIMENT SECRETARIAT - ASISTENTA MANAGEME

NT

13-15 jsecretar dactilograf    |    -

3    i M;G

I

ANEXA NR. V/2b    J

BIROU PLANIFICARE - LOGISTICA ACTIVITATI ARTISTICE

16

consultant artistic

șef birou

1

S

IA

ANEXA NR. IV/2b

17

consultant artistic

-

1

S

IA

ANEXA NR. IV/2b

18

referent

-

1

S

II

ANEXA NR. IV/2b

19

referent

-

1

S

III

ANEXA NR. IV/2bs    20

producător delegat

-

1

S

I............

ANEXA NR. IV/2b

" 21-22

producător delegat

-

2

S

II

ANEXA NR. IV/2b


BIROU MARKETING, PROMOVARE, RELAȚII PUBLICE, COMUNICAȚII

23

referent

șef birou

1

s

I

ANEXA NR. IV/2b

24

referent

-

1

s

I.

ANEXA NR. IV/2b    .

25

referent    ‘

■ -

1

s

II

ANEXA NR. IV/2b    '

26

referent

-

1

s

III

ANEXA NR. IV/2b

27

referent

-

1

-

IA

ANEXA NR. IV/2b


BIROU PROGRAMARE SPECTACOLE - BÎLETERIE

28

referent

șef birou

1

S

I

ANEXA NR. IV/2b

29

referent

-

1

S

I

ANEXA NR. IV/2b

30

referent    -

-

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

31

referent

-

1

-

II

ANEXA NR. IV/2b

32-35

casier

-

4

M

I

ANEXA NR.V/2b

36-37-

Controlor bilete .

■■ ' -

- 2

M;G

- -

ANEXA NR. IV/2b


38

secretar literar

șef birou

1

S    I

ANEXA NR. IV/2b    V

39

secretar literar

- - -

1

S    I

ANEXA NR. IV/2b

40

secreta • literar

-

. 1

S    |    II

ANEXA NR. IV/2b    .    1

41

secretar literar

-

1

S    I    III

ANEXA NR. IV/2b


COMPARTIMENTUL ARTISTIC

42

regizor artistic

-

1

S

IA

ANEXA NR. IV/2b

.....    43

regizor artistic

-

1

S

’ I..............

’ .......... ANEXA NR. IV/2b

44-45

pictor scenograf

-

2

s

' ia‘

:    ANEXA NR. IV/2b '

46

pictor scenograf

-

1-

s

I

ANEXA NR. IV/2b

47

pictor scenograf

-

1

s

III

ANEXA NR. IV/2b

48-56

actor

-

9

s

IA

ANEXA NR. IV/2b

57-80

actor

* 54 v,.,.    -

24

s

I

ANEXA NR. IV/2b

81-90

actor

;,:?7io,

s

II

ANEXA NR. IV/2b

91-94

actor

s

III

ANEXA NR. IV/2b

95-98

actor

'<A"4\

s

IV

ANEXA NR. IV/2b

99

actor

---

1 '

s

V

ANEXA NR. IV/2b

100

actor

.. r-    \    A

■ </ 1..

s

debA/

ANEXA NR. !V/2b


O

■Q

Z


c:

r“Pagina 2


SECȚIE SCENOTEHNICA SALA IZVOR

<1

101

regizor scena (culise) "

șef secție

1

S

II

ANEXA NR. IV/2b

102-103

regizor scena (culise)

-

2

M

I

ANEXA NR. lV/2b

104

sufleor teatru

-

1

S

II

ANEXA NR. lV/2b

105

muncitor calificat .    ..    .

șef formație montatori decor

1

- .

.    I

-    , ANEXA NR. IV/2b. ... •    .

106-109

muncitor calificat

-

4

-

■ I

ANEXA NR. IV/2b    ‘

110-111

muncitor calificat

-

2

-

II

ANEXA NR. IV/2b

112-114

muncitor calificat

-

3

-

III

ANEXA NR. IV/2b

115-116

muncitor calificat

-

2

-

. IV

ANEXA NR. IVZ2b

117

muncitor calificat

-

1

-

II

ANEXA NR. IVZ2b .

118

muncitor calificat

-

1

-

IV

ANEXA NR. IV/2b

119

muncitor calificat    '

-

’ 1

-

V

ANEXA NR. IV/2b

120

muncitor calificat

șef formație electrica

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

121

maestru lumini

-

1

I

ANEXA NR. IVZ2b

122

muncitor calificat

• • -

- 1 ■

-•

I

-    ‘ ANEXA NR. IVZ2b

123-124

muncitor calificat

- .

' 2

. -

III

ANEXA NR. IVZ2b    (p

125

muncitor calificat

șef formație sunet

1

I

ANEXA NR.IVZ2b

126

muncitor calificat

- .

1

• - -

I

ANEXA NR. IV/2b

127-128'

muncitor calificat

- - _

2

-

V

ANEXA NR. IVZ2b    < =

12S

muncitor calificat

șef formație cabine -machiaj

1

-

I

ANEXA NR. IVZ2b

130-131

muncitor calificat

-

2

-

III

ANEXA NR. IVZ2b

132-133

muncitor calificat

-

2

-

V

ANEXA NR. IVZ2b

^OB


at/j

£/>


SECȚIE SCENOTEHNICA SALA TOMA CARAGIU

134

regizor scena (culise) ‘

sef secție

1 ’

M

I

ANEXA NR. IV/2b

135

regizor scena (culise)

-

1

M

I

ANEXA NR. IV/2b

136

sufleor teatru

-

1

S

I

ANEXA NR. IVZ2b

137

muncitor calificat

șef formație montatori decor

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

138-139

muncitor calificat

-

2

-

I

ANEXA NR. IVZ2b

140

muncitor calificat    ?

-

1

-

II

ANEXA NR. IVZ2b

141-146

muncitor calificat

-

6

-

III

ANEXA NR. IV/2b

147-148

muncitor calificat

-

2

-

IV

ANEXA NR. IVZ2b

149

muncitor calificat

-

1

-

I

ANEXA NR. IVZ2b

.    150

muncitor calificat    .

1

III

- - ANEXA NR. IVZ2b


o

23

5

z

r-

c


O

o

z

“H

o

s

sg

c

c
151

muncitor calificat

- -

1

IV

ANEXA NR. IV/2b

152

muncitor calificat

șef formație electrica

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

153

muncitor calificat

-

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

154-156

muncitor calificat

-

3

-

III

ANEXA NR. IV/2b

157

muncitor, calificat

șef formație cabine -machiaj

.1 .

.. -

I

ANEXA.NR. IV/2b-

158

muncitor calificat

-

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

159-160

muncitor calificat

-

2

-

III

ANEXA NR IV/2b

SECTIE PRODUCȚIE


161

subinginer

șef secție

1

SSD

I

ANEXA NR. V/1b

162.

inginer ,

-

. 1

S

specialist IA

ANEXA NR. V/1b

163

referent

-

1

M

IA

ANEXA NR. V/1b

164

muncitor calificat

șef formație croitorie barbati

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

165-166

muncitor calificat

. -

2

-

I

ANEXA.NR. IV/2b    ,

167

muncitor calificat

-

1

-

II

ANEXA NR. IV/2b

168

muncitor calificat

■ șef formație croitorie femei

1

-

I

ANEXA NR.'IV/2b

169-170

muncitor calificat

- • '

' 2

-

I

ANEXA NR. IV/2b

171

muncitor calificat

-

1

-

II

ANEXA NR. IV/2'b

172

muncitor calificat

șef formație tamplarie-tapiterie

-1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

173

muncitor calificai

- -

1 •

-

ANEXA NR. IV/2b    X

174

muncitor calificat

-

1

-

II

ANEXA NR. IV/2b

175

muncitor calificat

șef formație mecanica

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

176

muncitor calificat

-

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

177

muncitor calificat    .

-

. 1

-

III

ANEXA NR. IV/2b

178

muncitor calificat

șef formație pictura-mode

1

-

I

ANEXA NR. IV/2b

179

muncitor calificat

-

1

-

II

ANEXA NR. IV/2b

180

muncitor calificat

-

1

. -

IV

ANEXA NR. IV/2b

***

^1!


BIROU ADMINISTRATIV

181

referent

șef birou

1

M

IA

ANEXA NR. V/1b

182

arhivar

-

1

M

I

ANEXA NR. V/2b

183

arhivar

-

1

M

II

ANEXA NR. V/2b

184

curier

- -

1

-

I

ANEXA NR. V/2b

185-186

șofer

•• , - ••

2

-

-

ANEXA NR. V/2b

187-193

muncitor calificat

7

-

I

ANEXA NR. V/2b"kPagina 4


....... 194

muncitor calificat

-

1

-

III

.......    ANEXA NR.V/2b

195

îngrijitor

-

1

-

I

ANEXA NR. V/2b

COMPARTIMENT DESERVIRE SALA IZVOR

196

supraveghetor sală

-

1

M;G

-

ANEXA NR. IV/2b

-197

garderobier

- . .. .

1

M;G

-

-.-ANEXANR.IV/2b    -

.198-200

plasator

-

3

M;G

-

ANEXA NR. IV/2b

COMPARTIMENT DESERVIRE SALA TOMA CARAGIU

/ 201

supraveghetor sală

-

1

M;G

-

ANEXA NR. IV/2b

s 202-203

garderobier.

-

2

. M;G

-

ANEXA NR. IV/2b

) 204-205

pjașator .    .    ..

. - .

2

M;G.

-

ANEXA NR. IV/2b    .

COMPARTIMENT APĂRARE î

MPOTRIVA INCENDIILOR

206

sef formație pompieri

1

-

-

ANEXA NR. V/2b

207

pompier

-

1

-

I

ANEXA NR. V/2b

BIROU APROVIZIONARE

• 208

merceolog    '

■    șef birou    ■

1

M

IA

ANEXA NR. V/1b

209

referent

. - '

1 '

M

IA

ANEXA NR. V/1b

I

o

—e

2Î0

referent

' -

■ 1

M

1

'    ANEXA NR. V/1b

211-212

magaziner

-

2

M

1

ANEXA NR. V/2b

213

magaziner

-

..-J. J

M;G

II

ANEXA NR. V/2b

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE'

214

economist

șef birou

1

s

specialist IA

ANEXA NR. V/1b

_

215

economist

-

1

s

II

ANEXA NR. V/1b

. 216

contabil

-

1

M.

IA .

ANEXA NR. V/1b .

217

contabil

-

1

M

I

ANEXA NR. V/1b

218

casier

- ■

1

M

I

ANEXA NR. V/2b    f


NOTA:

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza:

-    prevederilor legale privind nivelul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotărârilor privind creșterile salariate si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții, sau

-    prevederilor legale privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate, funcție de opțiunea exprimata in scris de către fiecare salariat evaluat. Acordarea remunerației conducătorului instituției se aproba de Primarul General, in condițiile legii.

Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de riorma, funcție de necesitățile instituției si/sau a rezultatelor evaluării personalului artistic si tehnic de specialitate.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit C.O.R." (ex;lăcătuș mecanic, electrician, m©ntater-dee©fv șofer, zugrav etc.), structura acestor funcții urmând a fi stabilită de către Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra".

Aprobarea anuala a statului de funcții precum si repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor, conform organigramei si numărului de posturi aprobate (respectând următoarele norme de constituire: birou/atelier - min. 3 posturi, din care 1 post de conducere; serviciu/sectie - min. 5 posturi, din care 1 post conducere, formație de muncitori - minim 3 posturi, din care 1 post de conducere), in cazul in care organigrama si numărul de posturi aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nu se modifica, se vor face prin dispoziția Primarului General.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.


Art.1. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituție publică de cultură de interes local, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii si prestează un serviciu public de cultură, respectiv activități de creație și interpretare artistică. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este succesorul Teatrului Municipal (înființat prin Deciziunea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al Capitalei nr.799/1949) și Teatrului “Lucia Sturdza Bulandra" (conform Deciziei Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei nr.621/1962 de schimbare a denumirii Teatrului Municipal) și se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.442/1994, republicată.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este membru al Uniunii Teatrelor Europene din anul 1991.

Art.2. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituție de spectacole încadrată la categoria “instituții de spectacole de repertoriu”, aflată în subordinea Municipiului București, conform prevederilor O.G. nr.21/2007, aprobata prin Legea nr.353/2007, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” are deplina autonomie in stabilirea si realizarea politicii culturale, in stabilirea si realizarea repertoriului, a tuturor proiectelor si programelor artistice.

Art.3. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” are sediul administrativ în București str. Schitu Măgureanu, nr.1, sector 5, cont IBAN R024TREZ7055010XXX000239, deschis la Trezoreria Sector 5, cod de identificare fiscală 4220955, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art.4. Activitatea de specialitate a Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii (economic, resurse umane, audit, etc.) de celelalte direcții de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Art. 5. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” realizează venituri proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, venituri din participări la festivaluri si schimburi teatrale, venituri din parteneriate culturale, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art.6. Obiectul de activitate:

-    Servicii artistice de creație, producere si difuzare de spectacole, pe care le prezintă in regim de teatru de repertoriu, având trupa artistica permanenta. Proiectele teatrului aparțin unor obiective, scopuri, strategii culturale si politici teatrale pe termen scurt si mediu, in consonanta cu obiective, mijloace, scopuri si strategii culturale europene, de definire a identității culturale proprii si de identificare a elementelor comune cu alte culturi aparținând spațiului european, în corelație cu activitatea artistica de avangarda si a elitelor artistice ale Teatrului Municipal "Lucia Sturdza Bulandra", cu proiectele internaționale derulate, cu dimensiunea si tipologia programelor dezvoltate si in conformitate cu standardele de funcționare si de calitate dezvoltate de Teatru.

-    Familiarizează actul teatral si publicul spectator cu genuri si stiluri variate, literare si teatrale si de înalta clasa artistica: teatru clasic in viziuni moderne, teatru contemporan, opera, musical, opera rock, teatru dans, promovând fie texte clasice intrate in patrimoniul sacru al literaturii romanești si universale, fie texte contemporane nereprezentate pe scenele romanești, inedite.

-    Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” își propune sa reprezinte cu succes arta teatrală bucureșteană si românească ancorat in egala măsura in tradiție si modernitate, să fie un landmark cultural.

Art.7. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituție de spectacole de repertoriu, care se încadrează în categoria expres delimitată de art. 5 (2) din O.G. nr. 21/2007, aprobata prin Legea 353/2007.

Art.8. Desfășurarea activității specifice și funcționale a Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:

• continuarea tradiției artistice a Teatrului Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"

•    derularea unor proiecte si programe maximale, de anvergura

•    crearea unor superproducții, spectacole eveniment, mari artiști

1A?-    Montarea unor capodopere ale teatrului: fie reprezentarea celor mai cunoscute si mai iubite texte ale

literaturii teatrale romanești si universale in viziuni regizorale provocatoare, actuale si creatoare de “trend" teatral fie reintegrarea in circuitul repertorial bucureștean a unor capodopere ale teatrului romanesc si universal    '

-    Premiere absolute, texte de valoare, puțin sau deloc cunoscute publicului bucureștean si romanesc, fie aparținând unor autori celebri, fie texte contemporane, fie dramatizări ale unor capodopere niciodată aduse


pe scena, pana acum, fie scenarii originale.

•    Invitarea pe scena teatrului a unor importanți regizori ai diasporei, revenirea pe scena Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” a unor mari figuri ale teatrului romanesc. Reînnodarea tradiției Teatrului Romanesc, familiarizarea trupei si a publicului cu noi metode de lucru, viziuni regizorale deosebite.

•    interferența si sincretismul artelor in cadrul spectacolului de teatru sau introducerea unor noi genuri pe scena

teatrului

•    valorificarea potențialului artistic al artiștilor teatrului

•    Colaborare cu prestigioase instituții culturale din România si din lume

•    Participarea la programe europene - Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” un brand european

•    Coproducții, schimburi de mijloace teatrale si de identități culturale cu prestigioase companii europene. Invitarea unor mari regizori europeni sa monteze pe scena Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”. Promovarea imaginii teatrului romanesc prin contactul unor personalități europene cu artiști români. Confruntarea trupei de actori cu personalități artistice diverse. Familiarizarea trupei cu noi metode de lucru.

•    Familiarizarea publicului cu forme de spectacol europene si internaționale, cu cele mai noi trenduri; prezentarea unor artiști de excepție si a unor companii teatrale prestigioase publicului bucureștean.

•    Integrarea orașului intr-un circuit al marilor capitale culturale europene, vizibilitatea orașului in contextul organizării la București de către teatru a unor manifestări culturale de anvergura

•    Racordarea la standardele europene privind dotările, echipamentele instituției și de hosting. Calitatea serviciilor culturale oferite si a celor adiacente (front of house, vânzare bilete, promovare, marketing).

•    Implementarea unor structuri europene de organizare, funcționare, mediatizare si marketing al spectacolelor

•    Vizibilitatea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra", promovarea imaginii Teatrului, a artiștilor teatrului si a orașului București in forme diversificate de comunicare, in prezentele pe scenele internaționale in turnee si prin participarea la prestigioase manifestări internaționale si prin linkurile create prin 24 operatori culturali europeni, sau prin activitate de reprezentare in relație cu operatori culturali, organisme guvernamentale, regionale, locale, Comisia Europeana, etc.

•    Atragerea unor importante instituții de media in susținerea si promovarea instituției

•    diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de acces și participare a diverselor categorii de public la viața culturală.

Art.9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de managerul instituției în acord cu prevederile contractului de management și în consens cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” are un portofoliu de 18 producții artistice și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi și reconfigurează repertoriul existent.

Art.10. In sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Autoritatea este, după caz, autoritatea deliberativă - Consiliul General sau autoritatea executivă - Primarul General al Municipiului București;

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

Programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacol, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și condițiile stabilite în contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți; Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice;

Vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;


//


Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte; Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de personalul de conducere, coordonare și/sau control cu atribuții legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată prin decizia managerului;

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate; Serviciu - unitate de referință pentru normarea activității personalului de specialitate (repetiția, repetiția generală, spectacolul);

Perioada de referință - perioada cuprinsă întred septembrie a anului în curs și 31 august a anului următor;

Decizia de punere în scenă - cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Sarcini complementare - activitățile și/sau atribuțiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfășoară pe tot parcursul perioadei de referință și care pot completa norma de muncă sau fracțiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic.


Art.11. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” își desfășoară activitatea de impresar artistice, atât la sediul din București, cât și în turnee și deplasări.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art.12. Structura organizatorică a Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, concretizată în fundamentată la propunerea managerului, se elaborează de către instituție, se avizează pentru^ direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Municipiului București, la propunerea Primarului General.

ij cc    * I

Art.13. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” are următoarea structură organizatorică conțpjm Ot^ț^rârrrerJ: A. CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Conducerea instituției este asigurata de Director, denumit în continuare Manager.

B. FUNCȚII EXECUTIVE DE CONDUCERE ALE INSTITUȚIEI

Director adjunct Contabil Șef

Șef Birou Resurse Umane

Sef Birou Planificare -Logistica Activități Artistice

Sef Birou Marketing-Promovare, Relații Publice, Comunicații

Sef Birou Programe, Spectacole - Bileterie

Șef Birou Asistenta Dramaturgică, Publicații

Sef Birou Administrativ

Sef Birou Aprovizionare

Sef Birou Financiar-Contabilitate

Șef Secție Scenotehnica Sala Izvor

Sef Secție Scenotehnica Sala Toma Caragiu

Sef Secție Producție

Șef Formație Montatori Decor - 2 posturi aferente celor doua săli de spectacol Sef Formație Electrica- 2 posturi aferente celor doua săli de spectacol Sef Formație Sunet


Sef Formație Cabine-Machiaj- 2 posturi aferente celor doua săli de spectacol

Sef Formație Croitorie Femei

Sef Formație Croitorie Bărbați

Sef Formație Tâmplărie - Tapițerie

Sef Formație Mecanica

Sef Formație Pictură - Mode

C. ORGANISME COLEGIALE DELIBERATIVE SI CONSULTATIVE, care asistă managerul în activitatea sa:

Consiliul.Administrativ    ..... . •    . ,    ,

Consiliul Artistic

D. APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL

Compartiment Juridic Birou Resurse Umane Compartiment Achiziții Publice Compartiment Sănătate si Securitate in Munca

CONFORM Cu

ORIGINALUL- Compartiment Secretariat - Asistenta Management Birou Planificare - Logistică Activități Artistice Birou Marketing - Promovare, Relații Publice, Comunicații Birou Programare Spectacole - Bileterie Birou Asistenta Dramaturgică, Publicații Compartimentul Artistic

Secția Scenotehnica Sala Izvor: - Formație Montatori Decor    ,

-    Formație Electrica

-    Formație Sunet

-    Formație Cabine-Machiaj

Secția Scenotehică Sala Toma Caragiu: - Formație Montatori Decor

-    Formație Electrica

-    Formație Cabine-Machiaj Secția Producție : - Formație Croitorie Bărbați

-    Formație Croitorie Femei

-    Formație Tâmplărie - Tapițerie

-    Formație Mecanica

-    Formație Pictură - Mode

Birou Administrativ:    - Compartiment Deservire Sala Izvor

- Compartiment Deservire Sala Toma Caragiu

Compartiment Apărare împotriva Incendiilor

Birou Aprovizionare

Birou Financiar-Contabilitate

Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul D și funcțiile de la punctul B se stabilesc prin organigramă.

Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” au următoarele competențe și atribuții:

a. In activitatea de specialitate:

-    creează, produce, prezintă publicului spectacole proprii, realizarea unor mari texte, in regia unor mari artiști, cu mari scenografi si mari actori, vedete sau tineri in plina afirmare.

-    inițiază si implementează coproducții si parteneriate teatrale si culturale.

-    produce proiecte artistice one time event.

-    in calitatea teatrului de membru al Uniunii Teatrelor din Europa, participa la activitățile Uniunii Teatrelor din Europa precum si la orice activitate culturala conexa.

-    inițiază, organizează si participa la schimburi teatrale cu companii din străinătate

-    invita companii de prestigiu din străinătate pe scena teatrului.

-    organizează festivaluri de profil.

-    participa la turnee si festivaluri naționale si internaționale.

-    inițiază, organizează si participa la ateliere de creație.

-    inițiază si participa la programe de training profesional interne si internaționale pentru creatori si tehnicieni.

-    inițiază si participa la programe cu rol educațional si informativ cu implicarea unor instituții si ONG-uri de întrajutorare a persoanelor aflate in suferința, a persoanelor cu handicap-ipensionari, de educație a copiilor sau participa la campanii in favoarea îmbunătățirii vieții acestora.
-    inițiază si participa la programe educ target de vârsta sau de producții a confrunta.

-    asigura pregătirea, producerea si exph

-    realizează prin intermediul atelierelor de'" spectacolelor.

CONFORM tu


taqole lectura cu


adresează tfngritoi‘"^i"pr15'Eîe'melor sociale cu care se


olelor incluse în repertoriul propriu;

prin contractarea unor servicii, decorurile, recuzita, costumele


-    promovează toate evenimentele pe care le prezintă publicului prin compartimentele de specialitate sau prin contractarea de servicii specializate. Aduce la cunoștința publicului spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de promovare: afișaj, panouri stradale, reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe.

-    vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, agenți economici, etc.

-    -stabitește repertoriul propriu curent, respectiv un portofoliu de piese, in acord cu proiectul de management;

-    asigură activitățile specifice în sala de spectacol de găzduire a publicului: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;

-    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență, etc.;

-    desfășoară activități de impresariere pentru propriile producții si evenimente;

-    desfășoară și alte activități în domeniul cultural, in funcție de priorități, în consens cu politicile culturale promovate de autoritățile coordonatoare;

-    își îndeplinește obligațiile legale ce deriva din statutul de instituție publica de cultura.

b. în activitatea funcțională :

-    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual și asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de;

-    ia măsuri de îndeplinire a condițiilor necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

-    întocmește situațiile financiare pe care le prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B

-    asigură administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultură, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic al instituției si cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

-    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, la solicitarea acestora, cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

-    desfășoară și alte activități, în consens cu politicile autoritarilor locale P.M.B., C.G.M.B. si după caz centrale Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederile unor acte normative în vigoare si cu condiția respectării principiului autonomiei in stabilirea si realizarea programelor.

-    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).

Capitolul V

Atribuțiile și competențele conducerii executive, ale Organismelor colegiale deliberative și consultative și ale conducerii executive de evaluare

A.    Conducerea executiva

Art.15. Conducerea executivă reprezintă personalul cu atribuții de conducere din instituție si are obligația de a aduce la îndeplinire atribuțiile instituției cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

B.    Organismele colegiale deliberative și consultative:
Consiliul Administrativ

Aft.16. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, următoarea componență:-    managerul - președintele Consiliului Adminiș,

-    directorul adjunct;

-    contabilul șef;    //■?

-    sef birou resurse umane

-    consilierul juridic;

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de'

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul s Președintele Consiliului Administrativ stabileșteCONFORM Cu ORIGINALUL


datele de ședință si ordinea de zi și asigură prin structurile organizatorice ale instituției pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.17. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

-    dezbate aspecte privitoare fă coordonarea sectoarelor Instituției bare a'âîlc' la îndeplinire obiectivele teatrului

-    dezbate execuția bugetului în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

-    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

-    dezbate probleme organizatorice din activitatea funcțională curentă;

-    analizează prioritatea obiectivele de investiții si necesitatea unor dotări specifice

-    analizează lista bunurilor ce urmează a fi declasate si înaintate spre aprobare conform prevederilor legale

-    analizează și aprobă utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului, sume gestionate în regim extrabugetar;

-    analizează și aprobă costul biletelor și nivelul tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând cont, în același timp, de misiunea de educație prin cultură și de accesul cât mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale;

-    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții);

-    propune acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat (salariu de merit, prime);

-    analizează și propune, după caz, pentru personalul artistic de specialitate angajat, încheierea de contracte în alte instituții (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții în alte instituții;

-    analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului, proiectele de hotărâri privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate, proiecte întocmite de conducerea executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) îndeplinindu-și rolul deliberativ prin aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, în vederea modificării;

-    sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite;

d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință;

e)    deciziile de punere în scenă ;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;    :

g)    valorile aprecierilor activității anterioare.

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de indemnizațiile specifice pentru activitate solistică/rol principal și cuantumul acestor indemnizații, conform legii;

-    aprobă cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice , prevăzute de lege pentru personalul artistic și tehnic de specialitate, la propunerea șefilor de compartimente/ coordonatori/ consultanți, după caz, cu luarea în considerare a performanțelor personalului coordonat;

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de sporul pentru condiții grele și stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute de lege;

-    aprobă acordarea sporurilor, majorărilor și stimulentelor prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele bugetului aprobat;

-    hotărăște asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depășesc bugetul aferent pentru perioada de referință.

Art. 18. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare. Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal, întocmit de secretarul ședinței, numit de președintele Consiliului Administrativ într-un registru special. Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

6


.. SI ■ 3


t '/’i


-I


Art. 19. Consiliul Administrativ se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului. Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Art. 20. Consiliul'Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul sălariaților din instituție să participe la acele ședințele ale sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot. Orice alți specialiști din cadrul instituției care pot fi invitați la dezbateri (în funcție de ordinea de zi) au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.    i

Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.

Consiliul Artistic

Art.22. Consiliu artistic este un organism colegial cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului._ Art.23. Consiliul Artistic are în componență 5-7 mej^țțftr^nagerul,


din afara acesteia, după cum urmează:

-    managerul

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din ij

-    reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de sp<

-    alte personalități artistice din instituție și/sau dii Patrimoniului Național, după caz.


OGcCTIA r jiLTO TEHNKA ~ ...SpwnnicA „ aalitșMi — \3fara instîfuț'personalițăți-curtur^-gr^î^lu^e. șyljjpă cazArt.24. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice-din domeniul de activitate specific;

-    propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului

-    analiza si informarea privind trendurile mișcării teatrale europene si internaționale

-    propuneri pentru participarea in condiții avantajoase la manifestări europene si internaționale

-    propuneri pentru identificarea unor noi parteneriate europene si internaționale

-    propuneri pentru identificarea unor surse de finanțare a altor proiectele decât cele prevăzute in programul minimal

-    analiza unor proiecte culturale independente prezentate Teatrului pentru a fi găzduite sau preluate in repertoriul teatrului

-    vizionarea producțiilor altor teatre bucureștene si dezbateri privind oferta culturala bucureșteana si identitatea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” in acest context

-    vizionarea producțiilor școlilor de teatru si ale companiilor private si a producțiilor underground in vederea propunerilor de recrutare de artiști;

-    analiza si informarea privind posibila recrutare de personal artistic pentru Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” participarea in echipe de selecție desemnate pentru vizionarea unor producții europene sau internaționale in vederea invitării lor pe scena teatrului

-    analizează proiectele de hotărâri cu privire la evaluarea personalului artistic elaborate de conducerea executivă de evaluare, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului administrativ, pentru analiză și aprobare

- avizează în mod obligatoriu:

rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție; păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite - pentru personalul artistic;

limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință - pentru personalul artistic de specialitate; deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de specialitate;

lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate; valorile aprecierilor activității anterioare - pentru personalul artistic de specialitate.

Art.25. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art.26. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului.

Art.27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

B. Conducerea executivă de evaluare

Art.28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea executiva de evaluare, precum și atribuțiile și limitele de competență ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.

f,
-A * A


cutive de


Art.29. Principalele atribuții ale Conducerii a

- inițiază, derulează și înaintează manad£ finalizate ulterior în proiecte de hotărâri,

•    elaborarea criteriilor și a l®de^j)aitSd?mLîlî_

de specialitate;    V

•    activitatea de specialitate a t^tLLftîttgss^

•    valoarea coeficienților de serviciu, de producție și de complexitate aplicabili în instituție, dacă aceștia

sunt stabiliți între limite, conform prevederilor legale;    1

•    sarcinile complementare pentru personalul artistic de specialitate, etc.


Iu ave sunt: / î    ----

desfășurării proCedtJfiîofdeaprobare/avizare, propuneri rului pentru aprecierea activității anterioare a personalului

-    „calculează numărul, serviciilor din..fiș.q§re,pfSț^iGftQî-artistic.ă,. după configurarea, -Țepertoriului.din perioada de referință;

-    aduce la cunoștința personalului de specialitate evaluat, la termenul și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, a rezultatului evaluării: punctajul de referință, punctajul individual, aprecierea activității anterioare, punctajul individual final și salariul de bază corespunzător pentru perioada de referință;

-    asigură întocmirea fișelor de post în care sunt prevăzute: atribuțiile, sarcinile și activitățile pentru perioada de referință, în urma evaluării personalului de specialitate, în colaborare cu Biroul Resurse Umane si Compartimentul Juridic.

-    asigură elaborarea, pentru perioada de referință, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent, în urma evaluării personalului de specialitate.

Art.30. Conducerea executivă de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Capitolul VII

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile

conducerii executive si ale celorlalte structuri funcționale ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”

Art.31. Atribuțiile, competentele, responsabilitățile și, după caz, activitățile pentru perioada de referință, pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.32. Principalele atribuții ale managerului, directorului adjunct și contabilului șef, sunt:

MANAGERUL

Managerul, numit în urma câștigării concursului de proiecte de management organizat de autoritate, este conducătorul instituției, cu care autoritatea încheie contract de management, în condițiile legii.

Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite.

Managerul are următoarele atribuții principale:

-    Conduce si controlează întreaga activitate a teatrului

-    propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

-    stabilește modul de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite pentru bugetul acesteia; în acest sens, răspunde de:

-    angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

-    urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

-    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor

posibil de încasat;    •

-    integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

-    organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

-    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

-    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

-    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;-elaborează și fundamentează împreună cu directorul adjunct și contabilul sef proiectul bugetului instituției, pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

-    angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu directorul adjunct și contabilul șef, având în vedere încadrarea în lihnitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

-    reprezintă instituția în raporturile cu terții;

-    încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de

management;    <

-    Coordonează si controlează activitatea de personal, asigura respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de către personalul angajat

-    Numește,, prin decizie, componența Consiliului Administrativ si Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

-    Stabilește, prin decizie, componența Conducerii executive de evaluare și stabilește atribuțiile și limitele de competențe ale membrilor săi;

-    Stabilește întocmirea si aprobă procedurile interne legate de evaluarea personalului de specialitate, în condițiile respectării prezentului regulament și a legislației in vigoare;

-    în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

-    se consultă periodic cu reprezentanții direcției de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) și cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției;

-    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

-    Aprobă Regulamentul intern al instituției;

-    Stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

-    Se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente și servicii, prin intermediul compartimentului juridic împuternicit în acest sens;

-    distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;    —-— --'■ •>

-    stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășuraf^^||vi@iOn^luftei;'^ ț

-    Are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:    j    ’ ’    - - ■ î

selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii; ț

negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;    i—-    .

dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din^godul mupeii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractulyj^TO^gpment; analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al inșfîrației, inclus^ cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;    "    n*p''’T,t    '

analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al inșz,.„............vv -

DIRECȚIA O\\

j    t t    ASISTENTATEHMCAjxU

analizeaza periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru opupaupâ podurilor

W.la.Wfc.d», -y//


vacante, în condițiile legii;

aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituțîk

aprobă, in baza acordul exprimat in Consiliului Administrativ, colaborările personalului angajâfcM&aît^ instituții, prin cumul de funcții sau în baza legii privind drepturile de autor și a drepturilor conexe sau ale codului civil, după caz;

dispune de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

Stabilește persoanele care vor face propunerile privind aprecierea activității anterioare a personalului artistic de specialitate

Stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul administrativ de specialitate, în condițiile legii;

Decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării;

Decide, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

- elaborează proiectele si programele pe termen scurt, mediu ^^«perspectiva, in concordanta cu proiectul de


management adoptat


- stabilește programul artistic al teatrului (proiectele, evenimentele, tipul lor, succesiunea, numărul lor), creând si implementând programe culturale de amploare ce depășesc simpla înșiruire a unor titlu.cUajșpertoriu


stabilește configurarea repertoriului din perioada de referință, în acord cu prevedeț -stabilește și invită regizorii angajați sau colaboratori ce urmează sa creeze viițc teatrului    fls

-    decide in baza opțiunilor regizorale distribuirea artiștilor creatori si asimilați anș baza repertoriului stabilit

-    aprobă colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, încheierea contractelor în baza legii privind drepturile de autor și drepturile conexe* negociază clauzele contractelor încheiate

-    asigură dl^ahizareâ de audiții/seiecții peritrtf artiștii ifOrpreți ți asimilați în'vederea 'distribuirii în producțiile artistice noi

-    aproba concepția regizorala si scenografica a proiectelor care intra in repetiții

-    stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul să fie prezentate în reluare

-    emite dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică ;

-    aproba programarea săptămânală, lunara de spectacole din repertoriul cure


ele specte


tel conform


de management ,e sau proiecte ale Iile artistice noi, în

•revederilor1 legale, >dului civil, după caz;care'urmeaza

U


-.iGINALUL

- aprobă programarea lunara și de perspectivă a celorlalte manifestări artistice~'ș7 educative ale teatrului dintr-o stagiune

-    coordonează și verifica programul de repetiții pentru fiecare producție asigurând ritmicitatea premierelor si respectarea planificărilor stagiunii

-    Urmărește activitatea artiștilor si tehnicienilor in cadrul fiecărui proiect, asigurându-se de calitatea prestației acestora

-    stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul administrativ de specialitate, în condițiile legii;

-    Reprezintă potica teatrului in cadrul Adunărilor generale ale Uniunii Teatrelor din Europa si contribuie la promovarea politicii culturale in Uniunea Teatrelor din Europa

-    Inițiază si propune turneele, participările teatrului la festivaluri in străinătate si negociază condițiile financiare si de logistica pentru acestea.

-    aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură;

-    Inițiază si decide asupra invitării unor spectacole din străinătate pe scena teatrului

-    Participa, la invitația unor companii străine la vizionarea de spectacole in vederea dezvoltării unor schimburi, ințiază și organizează schimburi culturale

-    Hotărăște asupra parteneriatelor sau coproducțiilor cu alte instituții in vederea dezvoltării unor proiecte culturale comune

-    stabilește strategiile si modalitățile de promovare a imaginii teatrului

-    aprobă caietele program și toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele responsabile;

-    Analizează si implementează relația dintre bunul cultural si public

-    Organizează audiții in vederea angajării sau recrutării de artiști

-    Urmărește si analizează dezvoltarea profesionala a trupei precum si a tehnicienilor implicați in actul artistic

-    Elaborează planuri de dotare cu echipamente de lumini si implementează cele mai recente echipamente, tehnologii si sisteme software de iluminat si reproducere a sunetului si imaginii

-    Urmărește implementarea unor sisteme IT in vederea diversificării comunicării, instrumentelor de marketing si realizării unei arhive multimedia

-    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

-    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

-    Răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

-    Răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

-    Aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor, precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

-    inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură;

-    efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea prealabilă a Direcției Cultură;


-reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură.

- îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

-    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

-    Managerul este evaluat periodic, în condițiile legii, în. vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

în perioada absentării din instituție a managerului atribuțiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de o persoană desemnată de managerul în exercițiu saudg^o persoană numită de autoritate, în condițiile legii, după caz.

în situația în care postul de manager este vgpmV^tQritatea asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concurși^ cte proiecție management, în vederea desemnării conducătorului instituției.


țcc


CONFORM Cu


3tură cu


Director Adjunct    V

Directorul adjunct răspunde de buna desfășura^ a act . y _______ _ I (

activitatea funcțională și de specialitate a teatruldyîț^feferfmitate cu dispozițiile legaîe_

- Asigură și răspunde de conducerea curentă a compartimentelor pe care le coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată;


-    Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul instituției, subordonându-se acestuia și îndeplinind hotărârile și deciziile lui privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției;

-    Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor

-    Răspunde de desfășurarea activității teatrului in condiții de funcționalitate si eficienta;

-    Răspunde, verifică și coordonează activitatea personalului din următoarele compartimente funcționale: Biroul Administrativ, Compartimentul Apărare împotriva Incendiilor, Secția Scenotehnica Sala Izvor, Secția Scenotehnica Sala Toma Caragiu, Secția-Producție;

-    Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului teatrului;

-    Răspunde împreună cu Contabilul Șef de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de inventariere;

-    Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită;

-    Este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, împreună cu Compartimentul Achiziții Publice;

-    în colaborare cu personalul cu funcții de conducere din subordine întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu scenotehnică, instalații, și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

-    Evaluează si întocmește planul anual pentru efectuarea de reparații curente și capitale;

-    Controlează și răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie;

-    răspunde de coordonarea activității de pază si de apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de calamitate;

-    Coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentate pe bază de referate de către conducătorii compartimentelor funcționale din subordine;

-    Răspunde si coordonează masurile privind asigurarea ordinei si curățeniei în spatiile de depozitare a elementelor de decor, recuzita aflate in exploatare

-    Răspunde si coordonează masurile privind asigurarea ordinei si curățeniei în magaziile teatrului de materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe

-    Răspunde si coordonează masurile privind asigurarea ordinei si curățeniei în compartimentele funcționale de producție ale teatrului

-    Răspunde de crearea unor condiții de depozitare si de amenajarea corespunzătoare a spatiilor pentru decorurile si recuzita in exploatare, in relație cu fragilitatea obiectelor, relația lor cu condițiile de temperatura si umiditate, condițiile de manipulare

-    Răspunde de crearea unor module distincte care sa permită introducerea si extragerea operativa cu consum redus de timp si energie a elementelor de decor si recuzita aflate in exploatare pentru fiecare spectacol

-    Răspunde de finalizarea termenelor de producție ale spectacolelor

-    Răspunde de finalizarea termenelor de execuție ale elementelor de decor, recuzita si costume executate in compartimentele funcționale de producție ale teatrului sau a celor contractate

-    Răspunde si verifica conformitatea dintre schițe si elementele de decor, recuzita si costume realizate in compartimentele funcționale de producție ale teatrului

-    Propune scoaterea din funcțiune, declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii;

- Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

-    Coordonează si parțicipaja instalarea decorului pe scena si la repetițiile tehnice organizate cu acest scop

-    Coordonează si răspunde de execuția corespunzătoare si in timp util a eventualelor retușuri elementelor de decor, recuzita si costume realizate in atelierele de producție ale teatrului

-    Coordonează si răspunde de remedierea oricăror disfuncționalități de ordin tehnic si funcțional care împiedică desfășurarea activității la scena

-    Răspunde de implementarea metodelor de organizare si control a activității tehnicienilor la scena    1

-    Răspunde de planificarea tehnicienilor si a operațiunilor la scena pentru timpului de montare, demontare-    Răspunde de prezenta tehnicienilor de scena si de caritatea prestației acestora

-    Se preocupa si propune formarea profesionala a tehnicienilor

-    Este responsabil de asigurarea calității prestației tehnicienilor si de similaritatea i unei deplasări in tara sau in străinătate

-    Este responsabil de asigurarea calității prestației tehnicienilor si de acordarea suportului necesar in cazul reprezentării pe scena teatrului a unui spectacol invitat

-    Este responsabil de calitatea prestației personalului tehnic in executarea oricărei ac suportului logistic pentru imaginea teatrului - elemente publicitare outdoor

-    Răspunde de instruirea personalului privind operarea echipamentelor de specialitate

-    Urmărește modul in care se operează echipamentele de către personalul sceno-tehnidS

-    Este responsabil de dotarea formațiilor si atelierelor cu instrumente de lucru corespunș asigure păstrarea normelor de securitate si sănătate in munca/Adclușiv


cea a


Zx_


33 .

Wfcienîe si care sa

*//


-    Răspunde si coordonează transportul decorului, recuzitei in deplasările teatrului in taraxSfc!s£®Ffs$ate efectuarea lui in timp util pentru a fi respectat programul de montare stabilit cu partenerii teatrului

-    Este responsabil de condițiile de ambalare si transport ale decorului, recuzitei, de asigurarea integrității acestora in deplasările teatrului in tara si străinătate

-    Este responsabil de îndeplinirea formalităților de export / import temporar al decorurilor, recuzitei, costumelor pentru spectacolele teatrului si acordare de asistenta pentru spectacolele invitate din străinătate

-    Propune modalități de modernizare a mijloacelor de fixare si diversificare a instrumentelor de evidenta si control a coordonării activităților la scena, refacerii situațiilor create la premiera, menținerii calității acestora de-a lungul timpului

-    Răspunde de verificarea si centralizarea planurilor de lumini, de evidenta in plan si secțiune a echipamentelor de sunet si lumini așa cum sunt ele dispuse in cele doua săli de spectacol. Verifica întocmirea lor si fixarea pe suport electronic

-    Răspunde si centralizează evidenta pe spectacole a echipamentelor de sunet si lumini folosite

-    Răspunde si centralizează in format electronic si pe suport de hârtie a plantațiilor decorurilor pentru fiecare spectacol, plan si secțiune

-    Răspunde si centralizează următoarele situații de lumini pentru fiecare spectacol: plantație de lumini, plan de centraje, lista qu-urilor de lumini in succesiune, cu specificarea indicativului proiectorului, a intensității, a duratei si ordinei fiecărei operațiuni, a teme codurilor

-    Răspunde de existenta in format electronic si pe suport de planurilor si a secțiunilor scenelor teatrului si a sălilor de spectacol la scara si conforme cu măsurătorile efectuate

-    Propune modalități de asigurare si protejare a patrimoniului mobil si imobil de frauda, distrugere, efect al calamităților

-    Propune reguli privind accesul si circulația personalului angajat, a colaboratorilor si a invitaților si răspunde de aplicarea acestora

- îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul instituției.


si asigura


Contabil Șef

-    Organizează și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

-    Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

-    Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile în contabilitate.

-    Asigura exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni care vizează in principal: angajamente legale si bugetare din care rezulta direct sau indirect obligații de plata, încasări in numerar, ordonanțarea cheltuielilor, alte operațiuni supuse CFP

-    Acorda viza de control financiar preventiv propriu constând in verificarea sistematica a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, potrivit dispoziției conducătorului instituției, din punct de vedere al legalității, regularității si


încadrării in limitele si destinația creditelor bugetare si de angajament"^


12"


A,...X
- Controlul financiar preventiv propriu al operațiu certificate in privința realității, regularității si emitente.

-întocmește refuzulde viza, in scris sl motivat, con - Organizează și urmărește respectarea normelor privirTlegale

fierea patrimoniului;

-    Asigură aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperare

-    Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului aprobat, monitc precedente, necesarul lunar de credite, pe care le transmite direcțiilor de specialitate

-    întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care către direcțiile de resort din P.M.B.;


__________    lunii

din PMB la termenele stabilite; transmite în primele 5 zile ale lunii curente


-    Coordonează, verifică-și-răspunde-de-întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

-    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

-    Organizează și răspunde împreună cu directorul adjunct de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

-    Estimează împreuna cu compartimentul Achiziții Publice , valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piața efectuat

-    Răspunde împreuna cu compartimentul Achiziții Publice de stabilirea procedurile de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica si întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire

-    Răspunde, împreuna cu compartimentul Achiziții Publice, de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare si transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Naționala pentru Reglementarea si monitorizarea Achizițiilor Publice.

-    întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl transmite direcțiilor de specialitate din PMB și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

-    Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

-    Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

-- Răspunde de execuția activităților financiare si contabile aferente execuției bugetului de venituri si cheltuieli al instituției

-    Răspunde de încadrarea cheltuielilor pe articole si alineate bugetare, in limita creditelor aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli al instituției

-    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

-    Verifică si răspunde de întocmirea tuturor documentelor contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, mijloace fixe, etc.

-    Verifică si răspunde de întocmirea actelor de casă și bancă,

-    Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului;

-    Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

-    Urmărește îndeplinirea termenelor de execuție a contractelor cu furnizorii si/sau prestatorii, concordantele dintre termenul de execuție asumat prin contract si datele de execuție/furnizare si recepție si urmărește încasarea penalităților daca este cazul

-    Urmărește îndeplinirea obiectului contractului finalizata prin încheierea procesului verbal de recepție

-    Tine evidenta nominala a contractelor pe furnizori, prestatori si executanți si a valorilor aferente corespunzătoare acestora cu referire la obligațiile de plata ale teatrului

-    Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

-    Este responsabil cu înștiințarea debitorilor pentru recuperarea debitelor

-    întocmește si transmite compartimentului juridic întreaga documentație in vederea acționarii in instanța pentru recuperarea debitelor

-    Răspunde si urmărește derularea contractelor de investiții din punct de vedere economico financiar

-    Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

-    Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

-    Controlează utilizarea fondurilor destinate plății cheltuielilor de personal conform prevederilor legale

Răspunde de respectarea obligațiilor de plata ce deriva din legile cu caracter fiscal si de vărsarea de către instituție integral si la termene stabilite a sumelor aferente acestor obligații

-    Asigura verificarea actelor financiare si contabile, precum si a tuturor dărilor de seama si raportărilor efectuate de instituție si răspunde de evidenta corecta a rezultatelor activității economico-financiare

-    Răspunde de exactitatea datelor din documentele de.evidenta gestionara

-    la masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, sustragerii de bunuri materiale sau bănești

-    Controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei.

-    Urmărește circulația documentelor și ia masuri de îmbunătățire a acesteia

-    Asigura si răspunde de clasarea si păstrarea in ordine si in condiții de siguranța a documentelor si1 actelor justificative ale operațiilor financiare si contabile

-    la masuri de reconstituire a datelor in cazul pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale

-    Analizează si evaluează situația privind structura si valoarea stocurilor materiale si propune masuri de'fluidizare"

-    Întocmește, lunar, necesarul de credite bugetare

-    întocmește propuneri pe care le înaintează conducătorului instituției pentru fundamentarea bugetului;

-    Analizează si evaluează execuția bugetului in corelație cu necesitățile și prioritățile instituției și întocmește propuneri pe care le înaintează managerului instituției pentru fundamentarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli

-    Prezintă conducerii bilanțul contabil, raportul explicativ, participa la analiza si eyăȘ&âVS^f’-țȘzultațelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț propune masuri pentru eficientizarea utilizăț^bndurilor

-    Răspunde de administrarea legala si eficienta a întregului patrimoniu    oțî

-    Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperar^teg^®t«g@duse acesteia

-    Programează, organizează si urmărește respectarea normelor privind inventartețea’^Mffiionmi

-    Face propuneri privind comisiile de inventariere anuala a patrimoniului instituțief^^y£rpăreșț^ a activității acestora luând masurile ce se impun in vederea realizării inventarie' legale

odul de desfășurare Srmitate cu prevederile

si operațiunile-    Controlează gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe si mișcarea acestora

-    Controlează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventa ce urmează acestuia

-    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de

organele competente    ___-—■

- Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de adfuÂîSte. i p Ap

-    îndeplinește si alte atribuții dispuse de managerul instituției sau rezultate din actpWnOTmafiveln vigoare*

Contabilul șef are în subordine Biroul Financiar-Contabilitate si Biroul Aprovizionară.

Art.33. Compartimentul Juridic

-    Reprezintă interesele instituției în raporturile cu persoanele juridice și persoanele fizice pe baza mandatului conducerii, in faza de consilieri prearbitrare, discuții precontractuale si in orice situație ce necesita asistenta juridica;

-    Reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, in fata instanțelor de fond, ordinare si extraordinare; in fata tuturor instanțelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de jurisdicție, in fata organelor de cercetare penala, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridica sau fizică, română sau străină pe baza de mandat acordat de managerul instituției, pentru actele contencioase si necontencioase

-    Consulta cronologic publicarea noilor acte normative si asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare.

-    Avizează deciziile emise de managerul teatrului

-    Analizează si avizează din punct de vedere al legalității deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări in munca, încetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.)

-    Analizează din punct de vedere al legalității și avizează, organigrama, regulamentul de organizare si funcționare si regulamentul intern;

-    Redactează răspunsuri la memoriile si petițiile transmise teatrului in legătura respectarea legalității deciziilor privind problemele de personal

-    Elaborează, la cererea managerului instituției, proiectele de contracte: de munca, de drept de proprietate intelectuala, de achiziție publica, de prestări servicii, de furnizare de produse, de coproducție, de parteneriat, de închiriere, etc.

-    Analizează si avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate

-    Analizează si avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice____

-    Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite in legătura cu activitatea teatrului

-    întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției

-    Urmărește durata contractelor de drept de autor semnalând factorilor de decizie termenele de valabilitate ale acestora in timp util

-    Participa, după caz, la elaborarea si negocierea contractului colectiv de munca la nivel de instituție

-    Avizează si asigura înregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de instituție in timp util

-    Redactează motivarea in fapt si in drept, la solicitarea conducerii si pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, plângeri, acțiuni către instanțele de judecata, cereri notariale si orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, urmărindu-le pe cele procesuale pana la definitiva lor soluționare

-    Redactează răspunsuri la solicitările sindicatului-către conducerea teatrului -

-    La sesizarea contabilului sef, stabilește împreuna cu conducerea instituției modul de recuperare al debitelor si propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora

7. Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta acestora

-    Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a teatrului

-. Tine evidenta tematica a actelor normative si întocmește liste cu actele normative aplicabile Tine evidenta cronologica a tuturor contractelor întocmite de teatru in Registrul special de evidenta contracte

-    Tine evidenta cronologica a tuturor actelor vizate juridic

-Tine evidenta si păstrează dispozițiile Primarului General si hotărârile Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”.

-    Răspunde de aplicarea legalității în toate domeniile de activitate ale instituției

-    Este obligat sa respecte secretul si confidențialitatea activității sale, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege

■* Acordă asistență juridică instituției, pe baza,J3aaadștului managerului, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raj^ttîi’i'l^a^^teia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice


persoană juridica sau fizică, română sau strătșa; _


Art.34. Biroul Resurse Umane    a “/

OMALUL i

'utarea si selecția personalului angajat cu


-    întocmirea și gestionarea contractelor indiviwjale'-'<fe-m'ufică^^_

-    in baza statului de funcții aprobat si a necesaxulgi, de^păr^onal a| contract individual de munca.

-    Gestionarea activității necesare inițierii si coordonării procedurii de întocmire a fișelor de post conform cerințelor managerului pentru fiecare post in parte, corespunzător necesităților funcționale si de specialitate ale instituției si in baza proiectelor fiselor de post întocmite de conducerea executiva a instituției.

-    Gestionarea activității necesare inițierii si coordonării procedurii de evaluare a posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru perioadele de referință ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii, secție și compartimente) conform H.G. nr.1672/2008 și/sau H.G. nr. 125/1999, după caz in baza criteriilor de evaluare stabilite de conducerea executiva a instituției.

-    Informarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate asupra metodologilor de evaluare aplicabile;

-    In baza solicitărilor managerului sau a compartimentelor de specialitate asigura formalitățile pentru organizarea de audiții pentru recrutarea de artiști colaboratori

-    Monitorizează si organizează aplicarea prevederilor legale referitoare la angajarea, încadrarea in munca, salarizarea, evaluarea, promovarea si încetarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat

-    întocmește statele de funcții anuale, in conformitate cu numărul de posturi și structurile funcționale aprobate prin organigrama

-    Actualizează lunar statele de personal in conformitate cu modificările de legislație survenite (creșteri salariale, indexări, etc.) si fluctuațiile de personal

-    Asigura, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților privind modificarea / actualizarea organigramei, a numărului total de posturi, a regulamentului de organizare si funcționare si a statului de funcții, in baza analizei conducătorului instituției si/sau propunerilor primite de la compartimentele de specialitate

-    Poate propune la solicitarea conducerii transformări de posturi in funcție de modificările care intervin in necesitățile de încadrare a personalului datorate fluctuațiilor de personal

-    Asigura întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante

-    Asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante

-    întocmește lucrările privind încadrarea in munca a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs

-    Calculează vechimea in munca la încadrare si stabilește sporul de vechime    '

-    Coordonează întocmirea si încheierea contractelor individuale de muncă cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea

-    Asigura aplicare prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de vârsta sau invaliditate, pentru personalul angajat

-    Efectuează lucrări privind modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca si pentru acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii sau legislația speciala pentru personalul angajat

-    Redactează deciziile Managerului teatrului cu privire la personalul angajat

-    Pe baza referatelor compartimentelor de specialitate întocmește cercetarea privind sancționarea personalului cu respectarea prevederilor legale

-    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare dispuse d^onauc^^ instituției cy respectarea legislației in vigoare

-    Pune la dispoziție organelor abilitate informațiilă/ș^licijțat^re^at'~~~~    "


are lă angajați, muncă în conformitate cu pre^ededle-ieggle în

OEM ''


-    Răspunde de completarea, păstrarea și evidefița^^^h^lor^

vigoare.    3


-    întocmește si gestionează dosarele de personâkângâjaîiTor

-    întocmește si actualizează Registrul unic de evi^țjj^^gjsiî^țil:

-    Coordonează procesul de elaborare a fiselor de post'^f'tFffeevidăntaTf^elor de post .    , .....

-    întocmește formalitățile pentru evaluarea performantelor profesionale-rndividuale ale”personaîului

-    Solicita si centralizează fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului

-    Stabilește si actualizează, conform reglementarilor legale, salariile de bază

-    Monitorizează vechimea in munca a personalului angajat si operează modificările procentuale survenite la împlinirea pragurilor de timp

-    Calculează cuantumul premiilor anuale si altor categorii de premii conform prevederilor legale

-    Calculează si supune Managerului spre aprobarea acordarea premiilor pentru personalul angajat conform prevederilor legale

-    întocmește documentația privind acordarea salariilor de merit pentru personalul angajat pe baza propunerilor conducerii

-    întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul angajat pe baza referatelor justificative si a pontajelor primite de la compartimentele teatrului

-    Tine evidenta orelor suplimentare efectuate de personalul angajat pe baza pontajelor primite de la compartimentele teatrului si asigura încadrarea in plafonul prevăzut de lege

-    Monitorizează programarea și efectuarea concediilor de odihna ale salariaților,

-    Monitorizează concediile medicale ale salariaților, incidența si încadrarea lor si condițiile de plata

-    Calculează indemnizații pentru concediile de odihna si concediile medicale

-    întocmește formalitățile in vederea acordării de concedii fără plată, conform prevederilor legale și ține evidența acestora

-    întocmește in baza propunerilor Managerului cu referire la programul de spectacole si repetiții, documentația ce urmează a fi înaintata spre aprobare ordonatorului principal de credite privind acordarea sporului de condiții grele de munca pentru personalul artistic si tehnic

-    In baza aprobării Consiliului Administrativ calculează acordarea sporului pentru condiții grele de munca in conformitate cu rapoartele lunare de spectacole si repetiții

-    Centralizează foile de prezenta colectiva (pontajele) in baza cărora calculează drepturile salariale ale angajaților

-    întocmește statele salariale pentru personalul angajat, cu referire la drepturile salariale, contribuțiile asupra salariilor datorate si plătite de angajat, contribuțiile asupra salariilor datorate și plătite de către angajator

-    întocmește si transmite lunar către banca prin intermediul căreia se face plata salariaților, pe discheta si suport hârtie situația privind efectuarea plății salariilor pe cârd.

-    întocmește lunar declarațiile privind obligațiile la fondul de asigurări de sănătate si le depune la CASMB sector 5, OPSNAJ cu respectarea legislației in vigoare

-    întocmește lunar declarațiile privind evidenta nominala a asiguraților si a obligațiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale si le transmite Oficiului de Pensii, sector 5 cu respectarea legislației in vigoare

-    întocmește lunar declarațiile privind obligațiile de plata către bugetul fondului pentru plata ajutorului de șomaj: si le depune la AMOFM, sector 5, cu respectarea legislației in vigoare

-    Pune in aplicare hotărârile judecătorești cu privire la pensiile de întreținere

-    Asigura evidența reținerilor salariale pe persoane

-    La solicitarea conducerii demarează încheierea contractelor pentru colaboratori

-    Coordonează întocmirea si încheierea contractelor cu colaboratorii teatrului si păstrează contractele încheiate cu aceștia, persoane fizice

-    Calculează in baza contractelor încheiate de teatrului, cu persoane fizice, plata colaboratorilor, cu referire la drepturile acestora si la plata contribuțiilor confaBȚ^preyederilor legale

'' <>

de autor penTrulitularii acestora implicați in realizarea


-    Calculează in baza contractelor    ială încheiat^ dVfeătrtrîtiîLcuJp&F&earte-'fizinR plata

drepturilor de autor si a drepturilor ce viitoarelor premiere

-    Calculează in baza contractelor de prof5fteiâ^3fi^lectuala încheiate de teatrului, plata lunara a drepturilor de autor si a drepturilor conexe aferente dreptului de autor pentru titularii implicați in spectacolele aflate in repertoriul curent

-    întocmește statele de plata ale colaboratorilor teatrului

-întocmește, după caz, fisele fiscale FF1 și FF2 precum și adeverințele privind veniturile realizate și impozitele reținute , pe care le înaintează/depune persoanelor/instituțiilor interesate    i

-    întocmește declarațiile informative privind dreptul de proprietate intelectuala, alte venituri, persoane fizice nerezidente

-    La solicitarea compartimentelor de specialitate coordonează întocmirea si încheierea contractelor privind dreptul de reprezentare scenica a pieselor semnate de autori străini si păstrează contractele încheiate cu aceștia, persoane fizice sau persoane juridice cu respectarea legislației in vigoare

-    Asigura la solicitarea conducerii întocmirea formalităților privind obținerea numărului de înregistrare fiscala pentru persoane fizice nerezidente

-    Solicita compartimentelor teatrului propuneri privind salariații care vor participa la cursurile de formare/perfecționare profesionala si le supune aprobării managerului

-    întocmește formalitățile privind participarea la cursurile de formare/perfecționare profesionala a salariaților

-    întocmește, eliberează si vizează legitimații de serviciu, urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de acestea

-    Solicita băncii prin intermediul căreia se face plata drepturilor salariale prin cârd, eliberarea cârdurilor pentru salariații instituției

-    Eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat

-    întocmește la cerere adeverințe din care sa rezulte veniturile nete ale salariaților

-    întocmește la cerere adeverințe din care sa rezulte plata fondului de asigurări de sănătate, numărul zilelor de concediu medical si casele de asigurări de sănătate la care sunt înscriși salariații

Inițiază in baza solicitărilor compartimentului de protecția muncii sau a altor compartimente demersuri pentru acordarea de sporuri pentru locurile de muncă și meseriile cu condiții nocive și periculoase

-    Monitorizează implicarea actorilor angajați cu contract individual de munca in proiectele teatrului

-    Asigura întocmirea și comunicarea datelor statistice

-    Asigura la cerere, căutarea in arhiva teatrului si eliberează, la cerere,copii conforme cu originalul de pe documentele din arhiva

-    Redactarea deciziilor emise de managerul instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

-    Evidența și arhivarea deciziilor Managerului instituției

-    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

-    Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

Art.35. Compartimentul Achiziții

Compartimentul Achiziții are drept obiect achiziționarea, în condițiile legii, a produselor, serviciilor si lucrărilor pentru desfășurarea activității teatrului, care fac obiectul unei proceduri de achiziție publica.

Personalul Compartimentului Achiziții răspunde de:

-    Elaborarea programului anual de achiziții, împreună cu Directorul Adjunct pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de biroul financiar contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori, transmiterea acestuia spre aprobare managerului și înaintarea acestuia către Direcția Cultură;

-    Transmite spre aprobare managerului și înaintează, spre știință, Direcției Cultură, orice modificare intervenită în programul anual al achizițiilor publice;

-    Elaborarea și transmiterea către Direcția Cultură a Primăriei Municipiului București a solicitării de desemnare a unui reprezentant care să facă parte din Comisiile de evaluare a ofertelor;

-    Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

-    Estimează împreuna cu contabilul sef valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piața efectuat si întocmește nota privind determinarea valorii estimate

-    Răspunde împreuna cu contabilul sef de stabilirea procedurile de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica si întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire

-    Stabilește perioadele care trebuie asigurate intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau

data transmiterii invitațiilor de participare si data li,q^|a pentru depunerea ofertelor in funcție de complexitatea contractului.    O aS»,

Kt.

igșșf0^^^aca)este cazul '^~re țșfentoare^a situația economica


-    întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea proeeduftMwachb

-    întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe minim^ae calici si financiara ori la capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici

-    Propune cuantumul garanțiilor de participare in corelație cu valoarea estimata a bbnSâețâftîi de achiziție publica si buna execuție in corelație cu valoarea contractului de achiziție publica si conform prevederilor legale precum si forma de constituire a acestora

-    Propune managerului spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publica componenta comisiilor

de evaluare a ofertelor    '

-    Propune si fundamentează necesitatea participării acestora, cooptarea unor experți din afara instituției

-    Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese

-    Elaborează sau după'c'âz cb&rdo'nează'activitatea' de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publica sau in cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, in baza solicitărilor si informațiilor comunicate de celelalte compartimente

-    Propune achiziționarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publica daca este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate in documentația de atribuire.

-    Răspunde de întocmirea si îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate, in conformitate cu prevederile legale.

-    Răspunde si asigura transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei către operatorii economici

-    Răspunde si asigura comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicareajaotifiGăflîor-d'e'jSîte&tațțeî i

-    Răspunde si asigura primirea, înregistrarea si păstrarea ofertelor pentru procedurile (^gafișftșpQHiiV’ W 'm i

-    Asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor


-    Asigura întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publice    __

-    Urmărește si propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție țautjlleâ-m-Tron'dîfine'prevăzute de lege

-    Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publica

-    Asigura comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor si transmiterea in termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor si materialelor solicitate de către acesta

-    Asigura încheierea contractelor de achiziție publica cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări si transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate

-    Răspunde împreuna cu contabilul Sef de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare si transmiterea aceștora conform prevederilor legale către Autoritatea Naționala pentru Reglementarea si monitorizarea Achizițiilor Publice.

-    Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publica organizate    '

-    Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului

Art.36.Compartimentul sănătate și securitate în muncă, răspunde de:

-    Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

-    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

-    Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

-    Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

-    Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

-    Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

-    Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalului instituției;

-    Coordonează activitatea de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

-    Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

-    Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

-    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

-    Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

-    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter;teh.pic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul

securității și sănătății în muncă;-    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

-    Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

-    Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislație, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

-    Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

-    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

In Regulamentul Intern al Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecția muncii pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

Art.37.Compartiment Secretariat-Asistenta Management

-    Asigura activitate de secretariat (asigura servicii de preluare mesaje, conexiuni telefonice, multiplicare, transmitere faxuri, pregătire corespondenta pentru transmitere, aranjare pe seturi a materialelor)

-    Asigura activitate de asistenta management

-    Asigura redactarea si editarea computerizata a adreselor de comunicare

-    Asigura activitate de registratura privind înregistrarea in registru de intrări ieșiri a tuturor documentelor primite sau transmise de teatrului precum si a compartimentelor către care au fost repartizate sau emitente.

-    Respecta circuitul documentelor in instituție

-    Răspunde de primirea, sortarea si repartizarea zilnica a corespondentei

-    Răspunde de înaintarea documentelor primite de instituție către manager si de transmiterea acestora către compartimentele specializate conform rezoluției managerului

-    Răspund de urmărirea termenelor de soluționare a documentelor înaintate către compartimente

-    întocmesc si actualizează agende computerizate cu informații referitoare la: persoane de contact, persoane juridice de contact din România, instituții de spectacol din România, teatre membre Uniunea Teatrelor din Europa, persoane juridice de contact din străinătate, instituții de spectacol din străinătate

-    întocmesc planificări săptămânale pentru agenda managerului

-    Asigura difuzarea către compartime

dispozițiilor primarului general si a hotărârtîprTîGM'ttg- Asigura evidența și arhivarea dispo^iilor Bfim;

București cu referire la Teatrul MunicipașLup^ȘtWd:


Art.38. Birou Planificare Logistica Actw&ăți


-    Propune managerului proiecte artistice    \    __'

-    Centralizează si prelucrează datele priviTO=tefâTîtatea46tlxităylor artistic^ sK[Janjflca--î-rnprgO'na 'cu managerul

teatrului perioadele de desfășurare ale proiectelor    //

-    Stabilește împreuna cu managerul teatrului condițiile de desfășurare ale proiectelor

-    Stabilește cu managerul repartizarea activităților pe săli, corespondenta si coordonarea activităților, succesiunea artistica si logistica a proiectelor teatrului

-    Supervizează si verifica programarea evenimentelor in sălile de spectacol in relație cu repertoriul curent al teatrului și evitarea unor suprapuneri sau imposibilitatea de asigurare corespunzătoare a necesarului de personal sau echipamente

-    Realizează logistica turneelor si participărilor la festivaluri in tara și in străinătate

-    Coordonează si realizează logistica evenimentelor desfășurate in parteneriat

-    Coordonează proiectele one time event organizate de teatru

-    Supervizează prin reprezentanții lui, desemnați de manager, personalul teatrului implicat, logistica respectivei săli de spectacol, si orice necesar in cazul reprezentării pe scena teatrului a unui spectacol invitat

-    întocmește devizele proiectelor culturale si propun contractarea de servicii artistice

-    îndeplinesc calitatea de producător delegat in relație cu producerea unui spectacol al teatrului

Răspund de obținerea drepturilor de reprezentare scenica si de înaintarea documentelor către biroul resurse umane si financiar contabilitate

-    In cazul turneelor in străinătate si/ sau participărilor la festivaluri internaționale asigura si răspund de transmiterea către beneficiarii încasărilor din vânzare bilete a listei nominale cu titularii drepturilor de autor si a drepturilor conexe, calitatea pe care au, si a tantiemele ce li se cuvin din încasări.

-    identifica programe de finanțare din tara si străinătate si întocmește după caz documentația de aplicare

Art.39. Biroul Marketing- Promovare, Relații Publice, Comunicații

-    Răspunde de realizarea si promovarea unei imagini unitare, complete si a unui concept de marketing

-    Monitorizează activitatea specifica pentru realizareajnaterialelor de prezentare necesare promovării spectacolelor și a repetițiilor, indiferent de forma si mediul de profmbvWtd^i4hd,ifet;ent de proiectul teatrului
0/j>


- Coordonează relațiile publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din tara si străinătate, instituții de cultura din tara si străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade si institute culturale, etc.

-    Coordonează si răspund de conceperea, transmiterea si confirmarea invitațiilor pentri

-    întocmesc si actualizează listele de protocol ale teatrului pe categorii de invitați

-    Coordonează comunicațiile si diversificarea formelor de comunicare a produsului cult-    Răspunde si coordonează relația cu media    t

-    Identifica, implementează si răspunde de formele de promovare si comunicare mediaI    ____'

-    Are obligația de a organiza conferințe de presa pentru premierele teatrului si pentru participările la festivalliri si

turnee in străinătate, pentru invitarea companiilor din străinătate pe scena TeatruluiLMjjnicjpal /„LuoiaySturdza Bulandra”, pentru promovarea activităților UTE    ---

-    Concepe, transmite sf verifică recepționarea Comuriică'fâfdrWpresa    ■

-    Organizează, concepe materialele de prezentare si le multiplica pe seturi, modereaz^;cp^M|r)tele de presa

-    Dezvolta relațiile teatrului cu cotidiene, reviste, publicații săptămânale, posturi de rșfcJSo și fele vitrine

-    Răspunde de evidenta si actualizarea contactelor persoanelor responsabile de cufera^a^țj^wurale din media

-    Concepe diferențiat pentru targeturi si profiluri media diferite materiale publpta^t^E^ecte^ză categorii de informații cu privire la activitatea teatrului

-    Se ocupa si răspunde de difuzarea clipurilor, spoturilor, de consultarea zilnica si rrwțjtonzarea ^dia

-    Răspunde de extragerea materialelor din presa referitoare la activitatea teatrului    cu biroul asistenta

dramaturgia, publicații pentru realizarea dosarelor de presa

-    Răspunde de monitorizarea aparițiilor si difuzărilor

-    Răspunde de transmiterea programului teatrului către mediile de difuzare a acestora și către persoane juridice interesate

-    Răspunde de actualizarea si diversificare contactelor media pentru difuzarea programului, a persoanelor juridice interesate

-    Răspunde de comunicarea si promovarea pe site-ul teatrului

-    Propune contractarea de servicii artistice concept site, creare format, modificare format, creare clipuri, traducere site in limba engleza, franceza, germana, italiana

-    Propune contractarea de servicii de întreținere si suport tehnic site

-    Verifica si actualizează zilnic datele de pe site-ul teatrului

-    Comunica activitatea teatrului către Uniunea Teatrelor din Europa si orice informație solicitata de aceasta

-    Comunica activitatea teatrului către teatrele membre UTE si alte instituții de profil din străinătate cu care teatrul colaborează

-    Coordonează elaborarea si propun contractarea de servicii pentru filmare, concept, editare si înregistrare pe suport demouri pentru promovarea in vederea participării la festivaluri si schimburi internaționale

-    Coordonează elaborarea si expunerea materialelor publicitare indoor si outdoor: afișe, fluturași, vitrine publicitare, materiale publicitare pentru foaiere cu caracter periodic sau permanent, banere, banere stradale, casete luminoase

-    Propune contractarea de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare

-    Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite propun tiraje si răspund de conformitatea execuției lor

-    Propune modalitatea de distribuție a suporturilor mobile: fluturași, leaflet, broșuri, materiale promoționale de prezentare

-    Are obligația de a asigura promovarea prin distribuire de fluturași in zonele cu flux de circulație

-    Propune modalități de expunere în spatii publice: afișe, fluturași, leaflet, broșuri, materiale promoționale de prezentare

-    Identifica locuri publice unde poate expune materiale publicitare

-    Dezvolta relații cu librarii pentru afișare si difuzare de materiale publicitare

-    Identifica si diversifica modalități de promovare: spatii publicitare stradale, afișaje electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web.

-    Identifica si diversifica suporturile prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului

-    Efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare

-    Este obligat sa cunoască subiectul, concepția, genul spectacolului si distribuția și sa realizeze pentru fiecare spectacol un text de prezentare

-    Reprezentanții compartimentului sunt obligați sa fie prezenți la fiecare premiera cu cel puțin o ora înainte de începerea reprezentație și supervizează amenajarea spatiilor teatrului în acest scop

-    Colaborează cu compartimentul Bileterie pentru amenajarea caselor de bilete

-    Se preocupa de identificarea unor noi surse de venituri, hosting al unor companii pe pagina teatrului, de încheierea unor bartere publicitare

-    Urmărește veniturile din vânzări bilete, analizează evoluția acestora global, individual pentru fiecare proiect si in relație cu diverși factori

-    V '........... “ "    '    -.....


-    Analizează si propun modalități de diversificare a tarifelor pentru același spectacol in funcție de numărul de reprezentații, in funcție de ziua in care se difuzează spectacolul si vârsta spectacolelor

-    Analizează si propun modalități de diversificare a tarifelor pentru spectacolele invitate pe scena teatrului

-    Verifica si răspund de corespondenta informațiilor, numelor din materialele publicitare cu sursele citate si distribuțiile si echipele de realizatori ale spectacolelor

-    Răspund de cunoașterea prevederilor legale in domeniul copyrightului si de respectarea acestora in condițiile obligației de a face cunoscute în activitățile de promovare numele realizatorilor spectacolelor

-    Asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului, asumate Contractual fata de colaboratori, fata de partenerii media

-    Asigura si răspund de respectarea obligațiilor teatrului cu privire la aducerea la cunoștința publicului a numelor si

șiglelor forurilor tutelare, partenere, etc.    •

-t asigura, in colaborare cu biroul programare spectacole Bileterie si cu experți diri-d_pmeniu, realizarea unor studii de caz cu privire la categorii de public, public ținta, etc.

&

F“tislT

iîR&pr<®tf&N*)Sh


Art.40.Biroul Programare Spectacole - Bileterie

-    Verifica si in colaborare cu compartimentul planificare logistica; disponibilitatea spatiilor, a echipamentelor, a artiștilor si tehnicienilor pen


proiectele teatrului jectacolelor teatrului

si


-    Verifica programul colaboratorilor artiști si tehnicieni pentru programarea wectacol^țjpp/

-    întocmește evidenta privind corespondenta intre spectacolele celor doua săli^Qji^ffitățile de cuplaje si verifica de [CONFWfJi

fiecare data respectarea acestora

-    Coordonează activitatea Bileterie centrale si a caselor de bilete

-    Stabilește data punerii biletelor in vânzare cu cel puțin o săptămână înainte de data-rep

-    întocmește programarea spectacolelor teatrului cu o luna înainte

-    Comunica instituțiilor de spectacol interesate programul de spectacole al teatruli


-    Stabilește programul Bileterie si caselor de bilete si II propune spre aprobare manșiggn)l£i,iOi H AL.

-    întocmește programarea casierelor pentru asigurarea unei continuitatea de vânzare-pentrtrsp'ecfaîori

-    Asigura evidenta programului casierelor si asigurarea timpului legal de lucru si odihna

-    Se asigura de păstrarea documentelor cu regim special in condițiile legii

-    Răspunde de integritatea valorilor aflate in gestiune

-    Verifica periodic stocul valorilor imprimate si neînregistrate la organele competente precum si stocul hârtiei de iiTiprimare a tichetelor

-    Verifica stocul materialelor publicitare pe care le difuzează prin casele de bilete si in spatiile anexe ale acestora

-    Face propuneri de contractare si achiziție pentru imprimare hârtie, imprimare valori spectacole

-    Se îngrijește de informarea si instruirea casierilor privind utilizarea software-ului si a troubleshoot -urile care pot apărea

-    Răspunde si se îngrijește de instruirea periodica a casierelor asupra oricărei modificări intervenite in software

-    Verifica zilnic starea de funcționare a echipamentelor aferente Bileterie, caselor de bilete si vânzării computerizate a biletelor de spectacol

-    Verifica zilnic funcționarea software-ului, a porturilor si accesul tuturor utilizatorilor la sistem

-    Creează in cadrul software-ului existent formatul fiecărui nou spectacol, respectiv configurația schemei sălii, dispunerea locurilor și introduce in sertarul software-ului programul spectacolelor

-    Verifica zilnic disponibilitățile de locuri din toate categoriile: locuri vândute, locuri rezervate, invitații, stadiul rezervărilor si solicita reconfirmarea lor in cazul in care nu sunt clarificate condițiile

-    Răspunde de editarea si difuzarea către compartimentul secretariat asistenta management si către secțiile scenotehnica si către compartimentul planificare logistica activități artistice, către biroul marketing, promovare, comunicații a programului de spectacole

-    Răspunde de afișarea programului de spectacole la casele de bilete

-    Răspunde de aprovizionarea ritmica a caselor de bilete cu materiale publicitare expuse in spatiile anexe

-    Răspunde împreuna cu biroul marketing de afișarea materialelor publicitare in spatiile anexe caselor de bilete

-    Se îngrijește de vânzarea biletelor către grupurile de spectatori si către persoane juridice interesate de achiziționarea întregii rețete a sălii, de întocmirea formalităților și de încasarea banilor

-    Se îngrijește de transmiterea către casierie a valorilor in condițiile prevăzute de lege și de depunerea lor

-    Verifica conformitatea dintre raporturile de vânzări, raporturile casierelor privind valorile vândute si încasările depuse

-    Răspunde de instruirea casierelor privind informațiile despre spectacole și asupra programărilor pe termen mediu, precum și cu privire la modalitățile de dialog, diversificarea serviciilor către spectator

-    întreține discuții săptămânale cu casierele privind observațiile si solicitările publicului

-    Poate propune păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriul teatrului către Managerului instituției

zi.:


-    Urmărește feedback-ul spectacolelor si manifestărilor in relație cu vânzarea efectiva de bilete, difuzarea in cadrul box office-ului a materialelor promoționale, cu felul in care spectatorii considera ca se comunica spectacolelor si modalitatea in care spectatorii iau cunoștință de producțiile teatrului si aduce la cunoștința Managerului solicitările si opiniile spectatorilor precum si orice propunere de îmbunătățire a activității de box Office Bileterie

-    Menține legătura cu specialiști cooptați în conceperea si diversificarea studiilor de caz referitoare la percepția imaginii teatrului de către spectatori, la categoriile de public spectator, la atingerea publicului țintă pentru anumite producții, proiecte si programe.

-    Asigură buna colaborare între membrii biroului și biroul marketing promovare relații publice comunicații' privind activitatea de promovare a spectacolelor și răspunde de promovarea imaginii instituției în raporturile directe cu spectatorii.

-    Informează pe cale ierarhică,“asupra deficiențelor și dificultăților apărute în sfera proprie de activitate sau în relațiile

de colaborare din cadrul teatrului, propunând variante și soluții de rezolvare.    r

Art.41.Birou Asistenta Dramaturgică, Publicații

-    Asigura obținerea si transmiterea către Biroul resurse umane si Biroul planificare logistica activități artistice a informațiilor privind autorii, calitatea de autor, drepturile de proprietate intelectuala si contactarea acestora direct

deținătorii drepturilor de autor sau prin reprezentantuZ^jcur-

- Asigura informații cu privire la proiectele artistice^tucru (n&E^ale regizorului, corjcepir-deseriere-a


șfjpfeținerea tuturor datelor de identificare

pațîului scenic,

sinopsis piese, extrase de text, prezentări artiști nțșpli^ți^^^^    'J-'


-    Asigura documentare artistica la solicitarea artj&ilor^â^eolujuj    j/(j

-    Asigură asistența dramaturgică la scenă

-    Asigura documentare pentru publicații spectaco’fe. G-'

-    Asigura redactarea textelor pentru publicații sp^ctapoje^r a celoj^entru materiale publicitare, materiale de prezentare proiecte stagiune, materiale de prezentarefe'âtrS'

-    Propun contractarea de servicii artistice foto, dtp, grafica, concepție materiale

-    Asigura arhivare de specialitate: pe suport de hârtie si suport digital

-    Răspund de implementarea - in condițiile demarării proiectului - a unor instrumente de arhivare si a unor

standardizări pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale spectacolului, dosar de presa, scite, machete, caiete de regie, prezentări ale artiștilor și ulterior a unor baze de date si a unei arhive multimedia cu accesare multipla on line pe nivele de utilizatori    ?

Art.42.Compartimentul Artistic    j

Compartimentul artistic este format din totalitatea artiștilor interpreți și creatori angajați (actori, pictori scenografi, regizori, etc.)r

-    Actorii angajați reprezintă un element fundamental in realizarea obiectului de activitate principal - spectacolul de teatru, participând in mod esențial la realizarea spectacolului, in toate fazele de concepere, difuzare si reprezentare a acestuia.

-    Reprezintă vectorul principal de expresie in transmiterea ideilor, mesajului si impactului emoțional către publicul spectator ale actului artistic.

-    Urmând indicațiile regizorului, integrat in viziunea artistica a acestuia, condus înspre sondarea si exprimarea celor mai profunde nuanțe ale sensibilității, desăvârșind cu propria ființa concepția regizorala, modelând prin expresie costumul teatral, existând si vibrând in spațiul scenic, creat de scenograf, relaționând cu toate elementele implicate, actorul reprezintă o dimensiune magica din creația colectiva care este spectacolul de teatru.

-    Prin natura profesiunii actorul reprezintă memoria vie a teatrului, imaginea emblematica cu care spectatorul părăsește sala la terminarea reprezentației

-    Corpul actorilor angajați are obligația de a respecta cu strictețe programul, orarul si disciplina repetițiilor si a oricăror reprezentații

-    Fiecare actor este obligat sa consulte programul de repetiții si spectacole afișat și rămâne la dispoziția teatrului pentru orice modificare a programului afișat, chiar si in cazul in care este dublat sau dublează ori când face parte dintr-o distribuție paralela

-    Actorii vor respecta, de asemenea, litera spectacolului in care este distribuit si nu introduce sau omite texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări ale lor

-    Actorii au obligația de a participa la toate turneele, deplasările si acțiunile promoționale privind spectacolele stabilite de manager

-    Actorii angajați ai teatrului au obligația sa primească orice rol care le este încredințat: sa se conformeze întocmai indicațiilor regizorului artistic, fără ca prin aceasta sa își reprime personalitatea artistica sau spiritul creator

-    Actorii au obligația de a folosi cu grija recuzita si costumele încredințate de instituție

-    Fiecare dintre actori angajați ai teatrului au obligația de a comunica in scris conducerii instituției orice angajament existent care pot afecta programarea repetițiilor sau specțaGo:t0T|'ip'

Z^^Z—■■


-    Actori vor comunica in scris instituția cu privire la indisponibilitatea lor, din cauza de boala sau de forța majora, in

maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv    ’

-    Compartimentul Artistic cuprinde de asemenea si pictorii scenografi si regizorii angajați cu contract individual de munca implicați in realizarea noilor premiere sau in vreun alt proiect artistic al teatrului

i Pictorul scenograf este artistul care relaționează piesa de teatru cu imaginea epocii istorice, provenienței sociale sau existentei simbolice a universului autorului, urmând viziunea regizorala.

-    In urma procesului de creație, a documentărilor asupra epocii, a consultării cu regizorul privind stilul si spiritul

spectacolului, concepe spațiul scenografic si/ costumele, elaborează schițele artistice de decor si /sau costume, machete de configurare a spațiului, alege eșantioanele de materiale pentru costume, indica materialele dorite pentru decor si recuzita, dimensiunile si cerințele artistice pentru decor, obiectele de mobilier si recuzita ce vor fi folosite in spectacol, urmărește si supervizează execuția acestora si aducerea lor pe scena. Participa la instalarea decorului, la repetițiile tehnice. Supervizează, daca este cazul,, orice retușuri ale decorului si obiectelor scenice si participa pana la premiera alături de regizor la repetiții, introducând elemente suplimentare in spațiul scenic sau accesorii de costume daca este cazul.    '

-    Poate participa, alături de regizor la stabilirea cerințelor si supervizarea lighting designerului si a creatorilor de efecte speciale scena sau efecte speciale machiaj sau hairstyling.

-    Participa alături de regizor si de factorii responsabili ai teatrului la adaptarea propriului decor in cazul reprezentării spectacolelor teatrului in alte spatii decât cele de la sediu.

Art. 43. Secția Scenotehnica Sala Izvor

Este o structură funcțională condusă de un șef secție, care asigură coordonarea a patru formații de muncitori:

-    Formație Montatori Decor

CONFORM L v ORONALUL


-    Formație Electrica

-    Formație Sunet

-    Formație Cabine-Machiaj

fu

tej;§M,s^fî§.care/asig“ură coordonarea a trei formații de muncitori: ijș


Secția Scenotehnica Sala Toma Cara

Este o structură funcțională condusă de

-    Formație Montatori Decor

-    Formație Electrica

-    Formație Cabine-Machiaj

îndeplinește următoarele atribuții, distinct pentru cele 2 săli de spectacol:

-    Participa la coordonarea si configurarea artistica a actului scenic si acorda suport tehnic pentru toate fazele de

creație si in relație cu toate palierele de creație (decor, costume, recuzita, lumini, sunet, cabine, machiaj, regie tehnica)    ’

-    Asigura păstrarea si reproducerea identica a concepției regizorale, scenografice, a concepției de machiaj, hairstyling, coregrafice, a concepției de lumini, a efectelor speciale, muzicale, integritatea textului spectacolului

-    Asigura păstrarea sub coordonarea regizorului de culise si respectarea calității actului artistic așa cum s-a creat și înfățișat el la premiera, indiferent de numărul de reprezentații ale spectacolului

-    Răspunde de imaginea si modul in care teatrul se prezintă in fata publicului

-    Asigura prin intermediul regizorului tehnic coordonarea tuturor activităților desfășurate pe scena in repetiții, pregătirea pentru spectacol, in timpul spectacolului, a întregului personal implicat: artiști si tehnicieni

-    Răspund de informarea personalului tehnic si artistic asupra programului de activitate

-    Asigura coordonarea si programarea formațiilor de montatori decor, recuzita, electrica, sunet, cabine, machiaj, sufleur

-    Este responsabil de existenta si prezenta la timp si de intervențiile in condiții corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate in desfășurarea spectacolului

-    Asigura si răspunde de programarea in condiții de eficienta si economicitate a tehnicienilor de scena

-    Răspunde de asigurarea in orice moment a necesităților de intervenție operativa in timpul repetițiilor si spectacolului

-    Are responsabilitatea timpilor de execuție pentru fiecare operație, a calității montării decorului și a marcării si refacerii plantației inițiale a decorului, elementelor de mobilier, recuzita

-    Răspunde de coordonarea operațiunilor de configurare a sălii de spectacol in relație cu spațiul scenic si de calitatea efectuării acestora

-    Participa la plantația corpurilor, realizarea centrajelor, crearea si stabilirea configurațiilor, succesiunilor si duratei situațiilor de lumini si time codurilor pentru intervenții

-    Are responsabilitatea fixării in scris a acestora, înregistrarea pe suport, reconstituirea si menținerea acestora pe

toata durata de reprezentare    .    .

-    Executa refacerea plantațiilor, a cablajelor, a corespondentei circuitelor, a centrajelor si reconstituirea situațiilor de lumini in configurația, succesiunea si time codurile create la premiera

-    Participa la plantația incintelor acustice, crearea si stabilirea configurațiilor, a nivelelor, succesiunilor si duratei intervențiilor muzicale si sonore

-    Executa reconstituirea configurațiilor, succesiunilor si duratei intervențiilor muzicale si sonore

-    Răspunde de existenta si prezenta la timp si in condiții corespunzătoare a tuturor elementelor de recuzita

-    Răspunde de existenta si prezenta la timp a intervențiilor de încărcări, ridicări la pod, manipulare stângi, manipulare griduri, schimbări de decor, mobilier, recuzita, schimbări costume si accesorii in condiții de timp reduse.

-    Regizorul de culise, șefii de formație din compartimentele respective au obligația de a se asigura ca spectacolele si repetițiile se desfășoară in deplina siguranța pentru toți parțicipanții

-    Răspund de asigurarea tuturor elementelor necesare si stabilite in prealabil si de asamblarea si fixarea lor corespunzătoare pentru păstrarea integrității tuturor elementelor scenotehnice in timpul spectacolului

-    Răspund de integritatea decorului, pieselor de mobilier si recuzita in timpul manipulării, montării si demontării

-    Răspund de integritatea decorului, pieselor de mobilier si recuzita pe durata depozitării lor, de păstrarea in condiții corespunzătoare a acestuia.

-    Răspund de păstrarea ordinii in timpul spectacolului

-    Răspund de verificarea echipamentelor, a spațiului scenic si a sălii de spectacol, a foaierelor înainte de spectacol

-    Efectuează probe si verificări funcționale ale echipamentelor înaintea de fiecare spectacol

-    Verifica, întrețin si propun recondiționarea elementelor de decor, mobilier si recuzita, costume

-    Răspund de informarea asupra oricărei deteriorări a costumelor si elementelor de decor si recuzita

-    încearcă remedierea pe moment a deteriorărilor minore a costumelor si elementelor de decor si recuzita îngrijindu-se de menținerea întocmai a liniilor, formelor, aspectului si calității materialelor.

-    Răspund de curățarea sau informarea in vederea curățării a costumelor, fundalurilor, drapajelor, mascaturilor, covoarelor de scena.

-    Verifica stocurile de consumabile si se îngrijesc in timp util de întocmirea documentelor, obținerea aprobărilor

-    Răspund de păstrarea ordinii si curățeniei in spatiile anexe ale scenei, în spatiile de depozitare pentru obiectele folosite la scena

-    întocmesc rapoarte periodice privind desfășurarea repetițiilor si spectacolelor

Art.44. Secția Producție

Este o structură funcțională condusă de un șef secție, care asigură coordonarea a trei formații de muncitori, care își desfășoară activitatea în ateliere (denumire generică):

-    Formație Croitorie Bărbați

-    Formație Croitorie Femei

-    Formație Tâmplărie -Tapițerie

-    Formație Mecanica

-    Formație Pictură - Mode


Formațiile din componenta secției Producție aț

-    Produc elemente de decor, recuzita si co teatrului, conform cu schițele scenografului in lîCONFORM tu

OR’iGiNALUL


ct de către teatru pentru spectacolele

te dp^țt^î competente^

-    Participa si asigura asistenta la instalarea decoruîîfoFp^scena si a repetițiilor tehnice organizate cu aceasta ocazie

-    Asigura intervenții operaționale in timpul repetițiilor, repetițiilor generale la decor, recuzita, costume, elemente de prindere si fixare in limita dotărilor si competentelor

-    Asigura întreținerea si recondiționarea elementelor de decor, recuzita si costume, in limita dotărilor si competentelor

-    Asigura întreținerea si recondiționarea scenelor si a scenotehnicii in limita dotărilor si competentelor

-    Produce bunuri pentru uz gospodăresc pentru întreținere si funcționare de uz general a teatrului in limita dotărilor si competentelor

-    întreține in limita dotărilor si competentelor mobilierul din birouri si intervine operațional pentru întreținerea si funcționarea activității teatrului în limita dotărilor si competentelor

-    Răspunde si verifica întocmirea tuturor documentelor specifice activităților de producție pentru elementele de decor, recuzita, costume realizate in atelierele teatrului precum si orice alt bun produs in atelierele teatrului pentru activitatea teatrului.

-    Răspunde si verifica conformitatea consumurilor de materiale pentru elementele de decor, recuzita si costume

realizate in atelierele teatrului precum si orice alt bun produs pentru activitatea teatrului.    -

-    întocmește ordine de lucru care evidențiază si răspunde de transmiterea către serviciul financiar contabilitate a acestora pentru calculația costurilor de producție si decontarea pentru elementele de decor costume recuzita realizate in atelierele teatrului si orice alt bun produs in?atejprele.teatrului pentru activitatea teatrului


'of

Art.45. Biroul Administrativ

Este o structură funcțională condusă de un șe'

-    Compartiment Deservire Sala Izvor

-    Compartiment Deservire Sala Toma

-    Răspunde de întreținerea si asigurarea funcționa cele 2 săli de spectacol

uz general a spatiildr_§LâctivitaȘFteatmluTrdlstînct pentru


-    Face propuneri pentru încheierea de contracte cu furnizorii de utilități (dacă este cazul) și urmărește derularea acestora in ceea ce privește furnizarea de: energie electrica, gaze naturale, apa, canal, salubritate, telefonie fixa si mobila

-    Răspunde de gospodărirea rațională a energiei electrice, gazelor, apei, combustibililor, convorbirilor telefonice,

materialelor de uz gospodăresc, de întreținere si funcționale    ...    .    .    . . .    •, /

-    Face propuneri pentru încheierea de contracte de prestări servicii întreținere specializata pentru instalațiile, centralele si echipamentele cu care sunt dotate spatiile teatrului si urmărește derularea acestora

-    Face propuneri pentru încheierea de contracte de prestări servicii întreținere specializata pentru echipamentele de birotica din patrimoniul teatrului si urmărește derularea acestora

-    Păstrează si răspunde de cărțile tehnice ale clădirii, instalațiilor

-    Răspunde de întreținerea si reparațiile curente ale clădirilor, executate in regie proprie sau prin intermediul unor executanți, propunând in acest sens achiziționarea de lucrări.

-    Răspunde de întreținerea si reparațiile curente ale instalațiilor electrice, tehnico-sanitare, gaze, ale mobilierului din sălile de spectacol si birouri

-    Coordonează si supraveghează funcționarea cu personal specializat a instalațiilor de încălzire

-    Stabilește necesarul de materiale de curățenie și întreținere administrativa si funcționare de uz general pe care le înaintează conducerii spre aprobare

-    Urmărește aprovizionarea de către compartimentul aprovizionare cu materiale de curățenie si întreținere si coordonează introducerea ritmica in consum in funcție de necesități a acestora

-    Coordonează si supraveghează efectuarea curățeniei în spatii cu destinație: săli de spectacol, foaiere, grupuri sanitare, scena, spatii anexe scena, cabine, spatii de depozitare, ateliere, birouri

-    Efectuează inspecții zilnice pentru verificarea stadiului de curățeniei al spatiilor si dotarea grupurilor sanitare pentru salariați si spectatori cu toate materialele necesare

r Face propuneri pentru încheierea de contracte de prestări servicii curățenie si urmărește derularea acestora

-    întocmește graficele cu persoanele responsabile de curățenie din cadrul compartimentelor de deservire, pentru asigurarea unei permanente in activitatea de curățenie

efectuării activităților

-    Coordonează activitatea personalului de deservire sala pentru cele doua Săli de spectacol si verifica calitatea serviciilor acestora

t Efectuează inspecții prin reprezentanții săi la fiecare sala de spectacol si sesizează orice nereguli sau deteriorări ale spatiilor, mobilierului sau a oricărui element conex si propune masuri de intervenție si remediere

-    Coordonează activitățile de intervenție in caz de inundații, înzăpeziri, calamități.

-    Răspunde de informarea si instruirea gardienilor publici care asigura servicii de paza si protecție cu privire la regulamentul intern al teatrului, la regulile de acces si circulație a personalului angajat, a colaboratorilor si a tuturor


-    întocmește repartizarea persoanelor responsabile de curățenie pe obiective si nivel pentru asigurarea controlului vizitatorilor

-    Coordonează aplicarea masurilor de paza a obiectivelor si bunurilor instituției, 'modul de dispunere a gardienilor publici in dispozitiv si răspunde de informarea si instruirea gardienilor cu privire la traseele pe care aceștia trebuie sa le verifice.

-Tine evidenta foilor de parcurs si a consumului de carburanți si urmărește încadrarea in consumurile specifice de carburanți si lubrifianți a dotărilor din parcul auto

-    Răspunde de: echiparea autovehiculelor conform legislației in vigoare si corespunzător condițiilor de încărcare si condițiilor meteorologice

-    Răspunde de starea tehnica a autovehicule si programează dotările din parcul auto la verificările tehnice obligatorii

-    Realizează grafice de reparații si întreținere pentru autovehicule in funcție de kilometri efectuați si urmărește stadiul fizic al rulajului pentru schimbarea de anvelope corespunzătoare unor condiții de siguranța.

-    Asigură si răspunde de activitatea de primire, înregistrare și clasare a documentațiilor privitoare la derularea activității administrative, financiar-contabile și de specialitate care alcătuiesc arhiva instituției

-    Asigura si răspunde de respectarea indicativului termenelor de păstrare a documentelor, precum și nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor și celorlalte documente conform prevederilor legale

-    Informează conducerea si propune masuri in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare si conservare arhivei


-    Asigura activitatea de curierat, serviciile de transmitere prin posta, distribuția documentelor dinspre si către teatru prin curier

Art.46. Compartiment Apărare împotriva Incendiilor

Este o structură funcțională încadrată cu nu număr minim de personal necesar organizării și monitorizări activității de apărare împotriva incendiilor, care:

-    Stabilește modul de organizare si responsabilitățile privind apărarea împotriva incendiilor

-    întocmește planurile de evacuare in caz de incendiu (pe nivel si încăperi) si răspunde de afișarea lor in locuri vizibile pentru fiecare nivel si încăpere

-    întocmește planul de depozitare a materialelor periculoase si de intervenții in caz de incendiu

-    Asigura respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri si propune masuri de respectare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor

-    Stabilește sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii

incendiilor    :

-    Asigura instruirea personalului la angajare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

-    Asigura periodic instruirea personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

-    Este responsabil de respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul in locurile publice si de reglementarea fumatului in incinta instituției (săli de spectacol, spatii anexe, spatii de depozitare, birouri)

-    Răspunde de supravegherea respectării reglementarilor privind fumatul de către salariații instituției precum si de către spectatori.

-    Este responsabil de respectarea condițiilor impuse de lege privind lucrul cu foc si de utilizarea focului de orice tip si a efectelor pirotehnice in condiții de siguranța, in timpul repetițiilor si spectacolelor

-    Este responsabil de utilizarea echipamentelor si instalațiilor de apărare împotriva incendiilor si verifica periodic starea lor de funcționare

-    Sesizează in timp util eventuale avarii intervenite la echipamentele si instalațiile de apărare împotriva incendiilor

-    Propune si răspunde de introducerea si funcționarea elementelor de semnalizare pentru evacuare in caz de incendiu in sălile de spectacol si spatiile anexe si verifica periodic starea lor de funcționare

-    Verifica prin reprezentanții săi, după repetiții si spectacole spatiile respective in vederea prevenirii incendiilor

-    Verifica Drin reDrezentantii săi. duDă termmafeamroaramului de lucru in birouri întreaaa clădire in vederea orevenirii legale, asigură și răspunde de aprovizionarea ritmică instituției cu materiale si bunuri de uz gospodăresc pentru întreținere, pentru funcționare de uz general, pentru întreținere si funcționare activitate specifica curenta (scena si echipamente de scena) și pentru executarea elementelor de decor si recuzita, a costumelor


-    Răspunde de depozitarea si conservarea materialelor si bunurilor achiziționate in condiții de siguranța, precum si de temperatura si umiditate corespunzătoare.

-    Răspunde de informarea conducerii si propune masuri in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare si conservare a materialelor si bunurilor

-    Organizează, participă la recepția cantitativă și calitativă a materialelor achiziționate si răspunde de întocmirea recepțiilor la intrarea bunurilor in magazie si de conformitatea datelor înregistrate

-    Răspunde de înregistrarea în gestiune a produselor achiziționate, cu respectarea prevederilor legale

-    Tine evidenta tuturor materialelor si bunurilor cu ajutorul fiselor de magazie

-    Gestionează, monitorizează si distribuie funcție de cerințele celorlalte compartimente materialele, bunurile materiale, mijloacele fixe si obiectele de inventar. Asigură eliberarea bunurilor din gestiune pe bază de bonuri cu aprobarea șefului de compartiment și viza de control preventiv

-    Compartimentul întocmește si actualizează liste de furnizori in conformitate cu specificul de activitate al instituției si al evoluției pieței.

Arf.48. Biroul Financiar-Contabilitate

-    Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

-    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și

cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;    ;
-    Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

-    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de autoritatea tutelară, direcțiile de resort din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică, etc.;    ’    '

-    Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de

natura lor;    ’

-    Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

-    la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

-    Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat; -

-    Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

-    Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

-    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

-    Efectuează plăți corespunzătoare activității teatrului in limita creditelor bugetare repartizate cu aceasta destinație, pe baza documentelor justificative si a documentelor de plata

-i întocmește documentația zilnica necesara in relația cu Trezoreria Sector 5 si prezintă documentele de plata la Trezoreria sector 5

-    întocmește actele financiare necesare pentru operații valutare si prezintă documentele de încasare, de plata, de șchimb valutar la BCR

-    Primește si verifica zilnic extrasele de cont si execuția de casa de la Trezoreria Sector 5, BCR, CEC

-    Prezintă la Trezorerie lista obiectivelor de investiții

-    întocmește cererea de admitere la finanțare, ordinul de plata si anexele la ordinul de plata pe baza documentelor justificative


-    întocmește documentația necesară deschideriiființării inv^    szoreria Statului, solicitând în prealabil

avizul conducerii Direcției Cultură din cadrul Prim,ș^i l\^țsSiȘ^tt6i^ucurești;    ’

-    Acorda avansuri spre decontare pentru cheltuieli

-    Recuperează avansurile acordate

-    Verifica deconturile de cheltuieli, ordinele de depfsfâare "si avaji -t.Verifica si răspunde de activitatea casieriei proprii^âefW registrul de casa

-    Asigura întocmirea a documentelor cu privire la depunerile si plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat si a condițiilor de plata in numerar

-    Efectuează plăți in numerar pentru bunuri si servicii pe baza documentelor justificative

-    Verifica activitatea caselor de bilete si face inventarierea lunara a valorilor de bilete

-    Verifica activitatea gestionarilor care au spre vânzare de programe si de alte materiale conexe prezentării spectacolelor proprii si face inventarierea lunara

-    Verifica activitatea gestiunii centrale a Bileterie

-    Verifica activitatea gestionarului magaziei de materiale și al magaziei obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe si întocmește punctajul trimestrial al magaziei de materiale

-    Constituie, urmărește si asigura restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege

-    Constituie, urmărește si asigura restituirea garanțiilor de buna execuție in condițiile stabilite in contractele derulate

-    Răspunde de efectuarea plăților in termen, de încadrarea plăților in prevederile bugetare, contractuale si legale

-    Urmărește si executa lichidarea plăților salariale si a tuturor contribuțiilor către bugetul de stat consolidat

-    Urmărește si verifica derularea financiara a angajamentelor legale pentru utilități

-    Urmărește si executa lichidarea plăților către furnizori, prestatori, executanți care si-au îndeplinit obligațiile către teatru si au transmis documentele de plata corespunzătoare

-    Urmărește corelațiile dintre documentele de plata aferente îndeplinirii contractelor încheiate de teatru si verifica si răspund daca sumele si cantitățile înscrise in documentele de plata concorda cu datele din respectivele contracte

-    Verifica încadrarea cheltuielilor pentru obiectivele de investiții in valorile listei de investiții aprobate si admise la finanțare

-    Urmărește permanent concordanta dintre categoriile de fonduri aprobate si plățile efectuate pentru investiții

-    Urmărește si executa lichidarea obligațiilor de plata tuturor taxelor si impozitelor aferente activității sale precum si virarea in mod complet si la termen, conform prevederilor legale

-    Tine evidenta, urmărește încasarea si răspunde de virarea timbrului teatral către beneficiari conform prevederilor

legale


...

M J

-    Răspunde de înregistrarea si utilizarea valorilor de bilete conform prevederilor legale

-    Răspunde de păstrarea si utilizarea documentelor cu regim special conform prevederilor legale

-    întocmește documente fiscale ale teatrului in baza documentelor justificative

-    Efectuează plata cotizațiilor si participărilor teatrului la proiectele Uniunii Teatrelor Europene si onorarii către diverse instituții internaționale

-    Monitorizează încadrarea cheltuielilor pe articole si alineate bugetare, in limita creditele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli al instituției

-    întocmește execuția bugetara a plăților teatrului conform clasificației bugetare aprobate si răspunde de conformitatea si corectitudinea datelor

-    Răspunde de evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea teatrului

-    întocmește declarația către bugetul de Stâf cotisolidaf si răspunde de conformitafeâ s'i corectitudinea datelor

-    întocmește situația statistica lunara privind cheltuielile de personal si răspunde de conformitatea si corectitudinea datelor

-    întocmește in termenul prevăzut lucrările de raportare periodica către direcțiile de specialitate din Prirfiăria Municipiului București cu privire la execuția bugetului, la necesarul lunar de credite bugetare și la execuțiile bugetare lunare;

-    Asigura înregistrarea cronologica si sistematica a operațiunilor efectuate in executarea cheltuielilor bugetului teatrului care sa reflecte plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar, precum si obligațiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie

-    întocmește si utilizează documente justificative si contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestofps^Șf^g^

-    Păstrează si arhivează datele operative răspuneîjr&e exisf^rjtg si integritatea tuturor documentelor justificative bi de plata pana la predarea acestora către arhiva //*

fe, pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit


-    Asigura înregistrarea plăților de casa si a

bugetului aprobat    țfe’

-    Asigura evidenta contabila a veniturilor


zheltuielilor pL


-    Asigura organizarea si conducerea evidentei sirffc

-    întocmește si înregistrează zilnic note contabile de(cheltuieli in evidenta contului

-    întocmește fise de cont, balanța de verificare, contul de execuție și registrele contaWgă

-    Elaborează balanțele analitice si sintetice    ’

-    întocmește si asigura prezentarea la termen a bilanțurilor contabile, trimestriale, semestriale si anuale

-    Tine evidenta sintetica a mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materiale, debitori, creditori, furnizori, a cheltuielilor pe alineate

-    Tine evidenta analitica a mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materiale, debitori, furnizori, a cheltuielilor curente pe alineate

-    Propune scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si întocmește operațiunile ce urmează acestora

-    Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului

-    Urmărește si realizează amortizarea mijloacelor fixe

-    închiderea conturilor de disponibil la închiderea anului in conformitate cu normele de închidere ale Ministerului Finanțe

-    întocmește operativ situațiile cerute aferente domeniului de activitate al compartimentului sau orice lucrare repartizata

-    Biroul financiar - contabilitate colaborează cu Direcția Buget, Direcția Cultura din cadrul structurii Primăriei Municipiului București, cu Ministerul Finanțelor Publice, Trezoreria Sector 5, unități din sistemul bancar, etc.

Capitolul VIII

Personalul Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”

Art.49. Funcționarea instituției este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă. Pentru realizarea producțiilor artistice se poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

Ocuparea posturilor se face, de regulă, prin concurs, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Condițiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în

contractul individual de muncă și în Regulamentul Intern al Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra".

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele cuprinse în statul de

funcții aprobat, fiind diferențiate pentru structurile funcționale definite .prin organigramă.

J- \Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit, după caz, pe baza prevederilor legale privind:

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale aplicabile,

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere pentru personalul artistic, tehnic și

administrativ de specialitate din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte și a normelor metodologice de evaluare aplicabile.    ,

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”se stabilesc de către manager, la propunerile șefilor de secție, serviciu, compartimente, în conformitate cu necesitățile instituției și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern al Teatrului Municipal -„Lucia Sturdza Bulandra";

Pentru personalul artistic și tehnic, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

în instituție se poate organiza munca în schimburi, care reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul după altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă.

Atribuțiile, sarcinile și activitățile rezultate din servicii specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic și tehnic de specialitate sunt prevăzute în fișa postului.

Activitatea personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se normează potrivit fișei postului; norma de muncă exprimă sfera de sarcini, activități, atribuții individuale rezultate din servicii completată după caz cu sarcini complementare. în urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă asigură întocmirea fișelor posturilor acestuia.


Art.50.Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" are în administrare doua săli proprii de spectacole situate astfel: Sala Izvor, Str. Schitu Măgureanu nr.1, sector 5, București și Sala Toma Caragiu, Str. Jean louis Calderon nr. 76 A, sector 2, București si spații cu altă destinație: imobil sala de teatru, foaier, casa de bilete, scena, anexe scena cabine, birouri, Str. Schitu Măgureanu, nr.1, sector 5, imobil sala de teatru, foaier, casa de bilete, scena, anexe scena, cabine, Str. J.L.Calderon, nr.76 A, sector 2 , ateliere producție, Str. Splaiul Independentei, nr. 54, sector 5, magazie decor, Str. J.L.Calderon, nr.76 A, sector 2, magazie costume, Str. Catelu, nr.42, sector 3, magazie costume, Str. Zalomit, nr.2, sector 5, magazie recuzita, Str. Drumul Taberei nr.2, sector 6.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură, spre luare la cunoștință, introducerea în baza de date a direcției și a realizării inventarului Municipiului București.

Capitolul X

Buget, relații financiare

Art.51. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" este o instituție publică de cultură finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din: încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”se aprobă în conformitate cu prevederile leaale în viaoare.Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra” poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul XI

Dispoziții finale

Art.52. Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra” este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria '“instituții de spectacole de repertoriu ”.    ►    . . .

Teatrul. Municipal „Lucia Sturdza Buiandra” își impresariază propriile producții artistice.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra” poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii.

Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern ).

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra" își poate întocmi proceduri proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliul Artistic, cu consultarea acestora de către Direcția Cultură - PMB.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra” își întocmește propriile proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, cu respectarea prevederilor legislației specifice aplicabile instituțiilor de spectacole și a prezentului regulament . Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: reguli aplicabile în procesul de aprobare și avizare a proiectelor de hotărâri, etape și termene în derularea procesului de evaluare, atribuții, sarcini și responsabilități ale conducerii executive de evaluare și ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de apreciere a activității anterioare, sarcini complementare specifice fiecărei funcții artistice de specialitate și criterii de atribuire a sarcinilor complementare, valori ale coeficienților utilizați în procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliți de lege între limite), modalitatea de soluționare a contestațiilor, etc.; Procedurile se avizează de către Direcția Cultură - PMB.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra", ca parte a strategiei de marketing și pentru creșterea impactului mediatic asupra publicului spectator, își promovează imaginea sub denumirea de Teatrul BULANDRA sau Teatrul L.S.BULANDRA și utilizează sigla proprie.

Anual, managerul întocmește raportul de activitate pe care îl transmite Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Buiandra” urmează să se înscrie în Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestuia.