Hotărârea nr. 220/2009

HOTARAREnr. 220 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL TEATRULUI ION CREANGA ABROGA ART. 3, ART.4 SI ANEXA NR. 3 DIN HCGMB 60/2007 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013


CONFORM CU

ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului Bucurați
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;    , • <'

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (L din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Ion Creangă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Ion Creangă, prevăzut la art. 3, art. 4 și anexa 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr.60/2007 se abrogă.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.60/2007 rămân neschimbate.

Art4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatru! Ion Creangă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, BucureștVRom,ânia\,țfeQ^4,b2i’305;55 00; www.bucuresti-primaria.ro


\n

Anexa 1REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL TEATRULUI „ION CREANGĂ”

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. Teatrul „Ion Creangă" este un serviciu public organizat ca instituție publică de cultură de interes local, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii. Teatrul „Ion Creangă” a fost înființat prin H.C.M. nr.235/1965, pe data de 9 Aprilie 1965 și se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 republicată în 1997.

Art.2. Teatrul „Ion Creangă” este o instituție de spectacole încadrată la categoria ‘‘instituții de spectacole de repertoriu”, aflată în subordinea Municipiului București conform prevederilor O.G. nr.21/2007, aprobată prin Legea nr. 353/2007, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Art.3. Teatrul „Ion Creangă” are sediul administrativ în București, Bld. Gh. Magheru nr.27, sector 1 cont IBAN RO23TREZ7015010XXX000311, deschis la Trezoreria Sector 1, cod de identificare fiscală nr. 4266510, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art.4. Activitatea de specialitate a Teatrului „Ion Creangă” este coordorj^tă metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în ălte domenii, (ecpnomic, resurse umane, audit, etc.) de celelalte direcții de resort din cadrul aparatului de speciajjțate .,âL Primaruțujț General. Activitatea funcțională și de specialitate a instituției municipale de cultură se desfășoară îjȚ'bâza și: cu Respectarea legislației în vigoare.

Art. 5. Teatrul „Ion Creangă” realizează venituri proprii din încasările’ provenjțe din vânzarea biletelor de spectacol și a


Art.6. Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:    L-_---------:

Realizarea și promovarea de producții/coproducții artistice autohtone și universale de tipul spectacolelor dramatice sau lirice;

Realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia națională și universală, spectacole muzical coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a educării publicului spectator; Desfășurarea de manifestări specifice - spectacole, festivaluri, proiecte și programe - dedicate copiilor și tineretului; teatrul urmărește, în principal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate.

Art.7, Teatrul „Ion Creangă” este o instituție de spectacole, care se încadrează în categoria expres delimitată de art. 5 (2) din O.G. nr. 21/2007, aprobata prin Legea 353/2007- instituții de spectacole de repertoriu.

Art.8. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracteristică Teatrului „Ion Creangă" urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective, în legătură directă cu specificul instituției de teatru de copii și tineret:

•    valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din cadrul instituției;

•    continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale;

•    exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană;

•    stimularea inovației și creativității;

•    afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate;

•    diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.

Art.9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Reprezentațiile se vor prezenta atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații consacrate: în aer liber sau în spații neconvenționale. Teatrul „IonCreangă" are un portofoliu de 14 producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cei puțin două producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent.

Art.10. în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Autoritatea este, după caz, autoritatea deliberativă - Consiliul General sau autoritatea executivă - Primarul General al Municipiului București;

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

Programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și condițiile stabilite în contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți; Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice;

Vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte; Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de personalul de conducere, coordonare și/sau control cu atribuții legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată prin decizia managerului;

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care Teatrul Ion Creangă realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

Serviciu - unitate de referință pentru normarea activității personalului de specialitate (repetiția, repetiția generală, spectacolul);

Perioada de referință - perioada cuprinsă între 01 septembrie a anului în curs și 31 august a anului următor;

Dispoziția de punere in scenă - act administrativ emis de managerul instituției, care cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Sarcini complementare - activitățile și/sau atribuțiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfășoară pe tot parcursul perioadei de referință și care pot completa norma de muncă sau fracțiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic.

Art.11. Teatrul Ion Creangă își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atât la sediul din București, cât și în turnee și deplasări.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art.12. Structura organizatorică a Teatrului „Ion Creangă", concretizată în organrg^arriâ,'^fundamentată la propunerea managerului, se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de.bjii;ș(cțiileide;râsort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Mu/ijp^j^uBucurești, la propunerea Primarului General.

Art. 13.Teatrul „Ion Creangă” are următoarea structură organizatorică:


A. Conducerea instituției

Conducerea executivă

Director, denumit în continuare Manager Director adjunct (artistic)

Director adjunct (administrativ)

Contabil Șef

Șef birou Management Educațional P.R Șef birou organizare spectacole Șef atelier producție Șef formație muncitori scenăB.    Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa:

Consiliul Administrativ Consiliul Artistic


C.    Aparatul de specialitate și aparatul funcțional

-    Compartiment Resurse Umane - Juridic, Contencios

-    Compartiment Securitatea și Sănătatea Muncii

-    Compartiment Secretariat Literar

-    Birou Management Educațional P.R

-    Compartiment Artistic

-    Compartiment Regizorat Scenă

-    Formație Muncitori Scenă

CONFORM CU ORIGINALUL


-    Birou Organizare spectacole

-    Atelier Producție

-    Compartiment Administrativ

-    Compartiment Achiziții Publice

-    Compartiment Financiar Contabilitate;

Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul C și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă.

Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul Teatrului „Ion Creangă" au următoarele competențe și atribuții:

a. în activitatea de specialitate :

stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, având la baza proiectul de management; urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor și prestațiilor artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție; poate prezenta producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;

asigura pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afișa], reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, institute, agenți economici etc.

asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;

întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură în vederea organizării unor manifestări

comune, expoziții, schimburi de experiență;

desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;

desfășoară și alte activități în domeniul cultural, în funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

urmărind sporirea eficienței actului teatral ca instrument educativ și de formare a personalității spectatorilor săi, Teatrul "Ion Creangă" organizează, prin intermediul creatorilor de spectacol și al unor specialiști psihologi și sociologi, cursuri de teatru pentru copii, grupuri de psihoterapie și optimizare comportamentală; pentru realizarea acestui proiect, pe lângă Teatrul „Ion Creangă” funcționează un Club de Teatru cu un program complex, fundamentat științific;

Teatrul „Ion Creangă" încurajează, prin întreaga sa activitate, perfecționarea și dezvoltarea activității personale și de grup a profesioniștilor din domeniul artei spectacolului, organizând în acest sens festivaluri de teatru, participări ale teatrului în cadrul unor festivaluri interne și internaționale, colocvii, spectacole experimentale, turnee și deplasări în țară și în străinătate, spectacole în limbi străine, anchete și sondaje privind relația teatru-public.

Teatrul „Ion Creangă” realizează, în ocazii speciale, proiecte, programe și spectacole adresate unui public neplătitor, alcătuit preponderent din copii și adulți instituționali^ați^'


b. în activitatea funcțională :

asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

întocmește propuneri pentru bugetul anual iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură'’condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii; întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultură, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre. aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

desfășoară și alte activități, în funcție de cerințele organelor coordonatoare, P„,M,B.,'<ț.G,G.M.B. și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederii^' unor acte normative în vigoare sau apărute ulterior;

întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigdăîp și’ăsîgură „depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS'ițiCAȘMp^ASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).    'ld


Capitolul V


Atribuțiile și competențele conducerii executive/-^ ale Organismelor colegiale deliberative și consul|aWi și ale conducerii executive de evaluare

A. Conducerea executiva

Art.15. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B. Organismele colegiale deliberative și consultative:

Consiliul Administrativ

Art.16. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului instituției, având următoarea componență:

-    managerul - președintele Consiliului Administrativ;

-    directorul adjunct (artistic);

-    directorul adjunct (administrativ);

-    contabilul șef;

-    consilierul juridic;

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură);

-    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz.

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ.

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art17. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;

-    dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

-    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

-    analizează și aprobă utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului, sume gestionate în regim extrabugetar;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    analizează și aprobă costul biletelor și nivelul tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând cont, în același timp, de misiunea de educație prin cultură și de accesul cât mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale;

-    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    stabilește acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat (salariu de merit, prime);

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate angajat, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții în alte instituții;

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții pentru persoanele din afara instituției;

-    analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului, prpi'eCteîe de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) înd^jjțiinwdu-șî rolul deliberativ prin aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, înftederea* modificării;

-sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:    V,r-:


a) rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție; păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

b)

c)

d)

e)

f)

g)


valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de compldxifâtă:i e urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite;

limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II d_in_g£ila-de-softărizarș în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință;

aplicabilă


deciziile de punere în scenă ;    ""    *

lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitaț^pa valorile aprecierilor activității anterioare.    I O

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de indemn12afiîie^ specifice pentru activitate solistică/rol principal și cuantumul acestor indemnizații, conform legii;

-    aprobă cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice, prevăzute de lege pentru personalul artistic și tehnic de specialitate, la propunerea șefilor de compartimente/ coordonatori/ consultanți, după caz, cu luarea în considerare a performanțelor personalului coordonat;

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de sporul pentru condiții grele și stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute de lege;

-    aprobă acordarea sporurilor, majorărilor și stimulentelor prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele bugetului aprobat;

-    hotărăște asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depășesc bugetul aferent pentru perioada de referință.

Art. 18. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 20. Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri ( în funcție de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului.

Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul Instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal, întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.

Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuM.-.«~™ ..

O M


...... '


Consiliul Artistic

Art.22. Consiliul artistic este un organism colegial cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului.

Art.23. Consiliul Artistic are în componență 5-11 membri, personalități culturale din instituție și din afara acesteia: o managerul;

o reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție;

o reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură), după caz;

o alte personalități artistice din instituție și/sau din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, după caz.

Art.24. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice-din domeniul de activitate specific;

-    formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;

-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de teatru;

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;

-    analiza de proiecte de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului administrativ, pentru analiză și aprobare;

-    avizează în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite - pentru personalul artistic;

d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință - pentru personalul artistic de specialitate;

e)    deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de specialitate;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;

g)    valorile aprecierilor activității anterioare - pentru personalul artistic de specialitate.

Art.25. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art.26. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul i întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului spectacole, creatori, etc.    /C

Art.27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuiță. .Pjffîțsfy

B. Conducerea executivă de evaluare    '    -Pjz

Art.28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea exe'c.uțiya,de evaWare ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.

Art.29. Principalele atribuții ale Conducerii executive de evaluare sunt:

-    identifică soluții și înaintează managerului, în vederea supunerii procedurilor de aprobare/avizare, propuneri formalizate în proiecte de hotărâri, privind:

•    elaborarea criteriilor și a modelului formularului pentru aprecierea activității anterioare a personalului de specialitate;

•    activitatea de specialitate a teatrului;

•    valoarea coeficienților de serviciu, de producție și de complexitate aplicabili în instituție, dacă aceștia sunt stabiliți între limite, conform prevederilor legale;

•    sarcinile complementare pentru personalul artistic de specialitate, etc.

-    calculează numărul serviciilor din fiecare producție artistică, după configurarea repertoriului din perioada de referință;

-    aduce la cunoștința personalului de specialitate evaluat, la termenul și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, a rezultatului evaluării: punctajul de referință, punctajul individual, aprecierea activității anterioare, punctajul individual final și salariul de bază corespunzător pentru perioada de referință;

-    asigură întocmirea fișelor de post, în colaborare cu Compartimentul Resurse Umane - Juridic, Contencios, în care sunt prevăzute: atribuțiile, sarcinile și activitățile pentru perioada de referință, în urma evaluării personalului de specialitate;

-    asigură elaborarea, pentru perioada de referință, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent, în urma evaluării personalului de specialitate.

Art,30. Conducerea executivă de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.


maioritații simple.,—ConewtH—-^‘Ațfîjptic    seewtp®

01G1H A    j


totalizatori de


precum și atribuțiile și limitele de competentă


"V XX.

Capitolul VI

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducerii executive si ale celorlalte structuri funcționale ale Teatrului „Ion Crei

Art.31. Atribuțiile, competentele, responsabilitățile și, după caz, activitățile pentru perioada-de referință, pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.    _

Art.32. Principalele atribuții ale managerului, directorilor adjuncți și contabilului    ~


MANAGERUL

Managerul, numit în urma câștigării concursului de proiecte de manager conducătorul instituției, cu care autoritatea încheie contract de management, în crinrTETTțTîle legii.

Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite.

Managerul are următoarele atribuții principale: propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

stabilește modul de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite pentru bugetul acesteia; în acest sens, răspunde de:

■    angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

■    urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

■    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor posibil de încasat;

■    integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției ;

■    organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

■    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

■    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

■    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale; elaborează și fundamentează, împreună cu directorii adjuncți și contabilul șef, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu directorii adjuncți și contabilul șef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

reprezintă instituția în raporturile cu terții;

încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

stabilește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ si Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

stabilește, prin decizie, componența Conducerii executive de evaluare și stabilește atribuțiile și limitele de competențe ale membrilor săi;

stabilește întocmirea și aprobă, după caz, procedurile interne legate de evaluarea personalului de specialitate, în condițiile respectării prezentului regulament și a legislației in vigoare;

în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

hunse consultă periodic cu reprezentanții direcției de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) și cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției; asigură configurarea repertoriului din perioada de referință, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

•    planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prezentări publice pentru fiecare producție;

•    stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare.

•    emite dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică ;

aprobă caietele program și toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele responsabile;

aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului propuse de Biroul organizare spectacole;

asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și. buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de /' personaj,,, /

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, vigoare;

aprobă Regulamentul intern al instituției;

șțatdl de funcții și 'SOriîbrm legislației înse sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituție explicative șefilor de compartimente, birouri și ateliere, prin intermediul Corn Juridic, Contencios împuternicit în acest sens;

distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției; stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

® selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condiții

•    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile

•    dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în’^on’aîțUle leg

•    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management;

•    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

•    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

•    aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

•    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

stabilește persoana care va face propunerea privind aprecierea activității anterioare a personalului artistic de specialitate (coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, secretarul literar/muzical/artistic sau o altă persoană cu atribuții în domeniul artistic);

decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării;

decide, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau

creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit;

asigură organizarea selecției pentru artiștii interpreți și asimilați în vederea distribuirii în producțiile artistice noi;

stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul

administrativ de specialitate, în condițiile legii;

aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, cumulul de funcții în instituție, precum și colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, dispunând conform prevederilor legale, încheierea legii privind drepturile de autor sau ale codului civil, după caz; negociază clauzele

contractelor în baza contractelor încheiate:aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, colaborările cu alte instituții, prin cumul de funcții sau în baza legii privind drepturile de autor și drepturile conexe sau ale codului civil, după caz, ale personalului angajat;

coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară; aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură;

răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor -legale în vigoare;

răspunde de organizarea activității de audit public intern;

răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură; efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea prealabilă a Direcției Cultură;

reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură.

îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

Managerul este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

în perioada absentării din instituție a managerului atribuțiile postului sunt preluate de unul dintre directorii adjuncți, de altă persoană desemnată de managerdluSTeifercitiu sau de o persoană numită de autoritate, în condițiile rtimentâtor'd^speciaTităte și funcționale pe care le rin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul instituției, subordonându-se managerului și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției. în acest scop:

legii, după caz.

în situația în care postul de manager este vacant, autoritatea asigură, în condițiile—legii, numirea


conducătorului interimar al instituției și organteareâîcdrtcureuî^iide proi conducătorului instituției.

Directorul adjunct (artistic)

Directorul adjunct (artistic) asigură conducerea curentă^ o coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată.
ițea desemnării


>    concepe și propune Consiliului administrativ proiecte și programe artistice și educaționale, măsuri de eficientizare a activității instituției;

>    colaborează cu dramaturgii în vederea definitivării textelor dramatice propuse a intra în repetiții;

>    colaborează cu regizorii și scenografii, privind concepția regizorală și scenografică, elaborarea distribuțiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, urmărind valorificarea, în interesul instituției, a potențialului uman și material de care dispune teatrul;

>    planifică repetițiile, munca în atelierele de producție, urmărind realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

>    colaborează cu secretariatul literar în elaborarea caietelor program, a tuturor materialelor documentare și de publicitate;

>    urmărește, participând la reprezentațiile cu spectacolele din repertoriul curent, păstrarea valorii acestora pe tot parcursul reprezentării lor în timp, propunând, dacă e cazul, refacerea lor în repetiții;

>    participă la repetițiile spectacolelor aflate în pregătire, urmărind eficientizarea timpilor de repetiție, apariția premierelor la termenul planificat;

>    alcătuiește, împreună cu Biroul organizare spectacole, programarea săptămânală și de perspectivă aDirectorul adjunct (artistic) conduce lucrările Consiliului artistic, organism colegial cu rol consultativ, și coordonează activitatea:

a.    Compartimentului secretariat literar

b.    Biroului management educațional P.R

c.    Compartimentul artistic

d.    Compartimentului regizorat scenă

e.    Formației muncitori scenă

f.    Biroului organizare spectacole.


Director adjunct (administrativ)

Directorul adjunct (administrativ) răspunde de buna desfășurare a activității administrative și tehnico-economice a instituției, în legătură cu activitatea funcțională și de specialitate a teatrului, în conformitate cu dispozițiile legale. Are următoarele atribuții:

Asigură și răspunde de conducerea curentă a compartimentelor pe care le coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată;

Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul instituției, subordonându-se managerului și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției;

Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

Răspunde, verifică și coordonează activitatea personalului din următoarele compartimente funcționale: Atelier Producție, Compartiment Administrativ și Compartiment Achiziții Publice;

Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului;

Răspunde împreună cu Contabilul Șef de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de inventariere; Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită;

Participă la elaborarea proiectului de buget al instituției;

Este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, împreună cu Compartimentul Achiziții Publice;

în colaborare cu personalul cu funcții de conducere din subordine întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu scenotehnică, instalații, și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității instituției; Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale;

Controlează și răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii primș--și:'mâțeriale, combustibili și energie;    "    '

Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;


Propune scoaterea din funcțiune, declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii;

Este responsabil de calitatea prestației tehnicienilor;

Răspunde și coordonează activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor penț,

Coordonează activitatea de pază si apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de c£valorificarea și clasarea

'‘'deplasările teatrului; lamitate;


Coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentate pe bază de referate de către conducătorii compartimentelor funcționale din subordiiție^-Urmărește realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul instituției.


CONFORM CU ORiGHMALUL__


Contabil Șef

Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate, cât și în execuție;

Poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către managerul instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu;

Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

Asigură aplicarea masurilor privind integritatea patrțgigdfuîui’ihs'tituției și recuperarea pagubelor aduse acestuia;


/ io;


.//■C £ CPlanifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resort din P.M.B. (Direcția Buget și Direcția Cultură);

Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

Organizează și răspunde, împreună cu Directorul adjunct (administrativ),de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

Răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

Elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);

Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

Contabilul șef solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului; Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură; Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor.aferente pcestor obligații;

Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiteri fără plafăy valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în îțjpmeniuî specific de activitate.

Contabilul șef are în subordine Compartimentul FinanciâfcConțabiîitat'e. î.7/


Compartimentul Resurse Umane, Juridic-Contencios

Art.33. Este o structură funcțională care asigură, coordonează^șcrâspu/de de(a<

de juridic-contencios a instituției.


Pe linie juridică


Acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului managerului, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridica sau fizică, română sau străină;

Reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare; în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de managerul instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;

Avizează deciziile emise de managerul teatrului, la solicitarea acestuia;

Analizează și avizează deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

Analizează din punct de vedere al legalității și avizează pfgaragT&nia, regulamentul de organizare și funcționare și

regulamentul intern;
întocmește, la cererea managerului, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc.

Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea teatrului; Avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției; Urmărește durata contractelor de drept de'autor informând în timp util conducerea instituției cu privire'la termenele de valabilitate ale acestora;

Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu managerul instituției modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

Ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte',

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

Pe linie de resurse umane, răspunde de:

întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

întocmirea tuturor fișelor de post, în colaborare cu conducerea executivă de evaluare, după caz;

Elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru perioadele de referință ale salariaților (în colaborare cu șefii de birouri, ateliere și compartimente) conform H.G. nr.1672/2008 și/sau H.G. nr. 125/1999, după caz;

Informarea și asigurarea de consultanță personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate asupra metodologiilor de evaluare aplicabile în teatru; întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului instituției;

întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de birouri, ateliere și compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare Managerului, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

Elaborarea statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobate;

Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc); întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă;

Completarea dosarelor de personal, la zi;

Gestionarea carnetelor de muncă și prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;

Evidența și arhivarea deciziilor Managerului instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul “Ion Creangă’’;’'' ÎȚv

întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;    țir ’Ț/'ȚȚIA;

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și.pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinâpemdmihâlizațe^e co«d«eerea^rsti1xrtrel^rîry^Uip; Vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariațildrțȚ;, .vTȚ    l

Eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri; ' ■/

Programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

Colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituției;

Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților^ Regd^amentplui Intern;

Elaborarea și redactarea regulamentului de organizare și funcționare al' instituției în colaborare cu celelalte compartimente funcționale;

Identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, în vederea acordării sporurilor;i':. 7 12

^7

/A

Stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade, trepte profesionale si/sau categorii, împreună cu serviciile de specialitate în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariate și celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

Redactarea deciziilor emise de managerul instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

Compartimentul Securitatea și Sănătatea Muncii

Art. 34. Compartimentul Securitatea și Sănătatea Muncii răspunde de:

-    Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități

legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);    ’    ’

-    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

-    Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

-    Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

-    Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

-    Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

-    Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalului instituției;

-    Coordonarea activității de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

-    Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

-    Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

-    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

-    Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea


-    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tefiriicidej^nformare șițTt£t&

securității și sănătății în muncă;    //'

-    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul,dnității';^^,.,    7y:(?t ‘ O

-    Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale^plimerear *'    ~

-    Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legisl^prlșpeci^â, pe/itru~care este necesară autorizarea exercitării lor;

-    Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planuluPdfe prot^^jfie și prevenire și a planului de evacuare ale instituției;

-    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

în Regulamentul Intern al Teatrului “Ion Creangă" vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau cel desemnat cu astfel de sarcini, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

Compartimentul secretariat literar

Art. 35.Compartimenul secretariat literar este un compartiment de specialitate, care contribuie la:

>    elaborarea strategiei artistice a teatrului prin propunerea proiectelor de repertoriu, inclusiv a proiectelor de perspectivă;

>    organizarea unor manifestări cultural-artistice complementare spectacolului de teatru: colocvii, întâlniri ale creatorilor de spectacol cu publicul, lansări de carte, concursuri tematice adresate copiilor și tineretului, expoziții de artă plastică în holurile teatrului etc;

>    furnizarea informațiilor pentru conducerea teatrului privind festivalurile și colocviile internaționale la care teatrul ar fi interesat să participe;

>    organizarea Festivalului Internațional de Teatru “100, 1000, un milion de povești”, festival organizat anual de Teatrul „Ion Creangă”;

>    realizarea documentării necesară pentru regizori, scenografi și interpreți, în elaborarea concepției regizorale și scenografice pentru spectacolele ce urmează a fi prezentate în premieră;

>    aducerea la cunoștința publicului a programării șpectacOlejoț, prin mijloacele mass-media specifice.


Ir* 13; ■■.

'"fa,

r.~-T    £


tiu.


Birou Management Educațional P.R.

Art. 36. Biroul Management educațional. P.R. este un birou de specialitate, cu următoarele atribuții:

>    cunoașterea - prin mijloace de cercetare adecvată - a publicului căruia se adreseaza programul și proiectele teatrului; astfel, propun, în urma unei analize judicioase, modificări ale proiectelor și programelor în funcție de cerințele și așteptările publicului;

>    comunică opiniei publice misiunea instituției, prin diverse mijloace; mediatizează detaliile programelor și

evenimentelor speciale organizate de teatru;    " •    •    •    - -    -    .

>    realizează studii de marketing, de cunoaștere a “pieței” spectacolelor și programelor pentru copii;

>    organizează evenimente prin care educă și convinge publicul spectator, cu scopul de a-i încuraja participarea la activitățile teatrului;

>    elaborarează strategia de mediatizare și promovare a activității teatrului, de atragere a sponsorilor pentru proiecte teatrale;

>    realizează, periodic, sondaje pentru a determina direcțiile de interes ale publicului teatrului (copii și adulți);

>    inițiază și desfășoară programe parateatrale (Clubul de Teatru pentru Copii);

>    elaborează proiecte culturale care pot suscita interesul unor fundații, instituții, firme sau centre culturale, proiecte care urmează să fie realizate în colaborare și în condiții avantajoase pentru teatru.

Compartimentul Artistic

Art.37. Compartimentul artistic este format din artiști interpreți și/sau creatori. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, artiștii interpreți (în speță colectivul de actori angajați permanenți ai instituției) au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri specifice:

Să depună toate diligențele la casting-urile organizate pentru stabilirea de către regizorul spectacolului a distribuțiilor pieselor;

Să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor și a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;

Să consulte programul de repetiții și spectacole afișat de către un reprezentant al Biroului organizare spectacole la avizierul teatrului și să rămână la dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat, chiar și în cazul când este dublat sau dublează, ori când face parte dintr-o distribuție paralelă;

Să respecte litera spectacolului în care este distribuit și să nu introducă sau să omită texte ori cuvinte, inclusiv schimbări sau inversări;

Să studieze în formele stabilite de teatru, organizat sau individual, în vederea pregătirii spectacolelor și calificării

profesionale, respectând datele stabilite și indicațiile pornite;    ____________—— -

Să participe la toate turneele, deplasările și acțiunile'iprdrhdțiphațe privind sp^te£^fț||St^l^^n^aJe-;

Să primească orice rol care i se încredințează;    l—'

Să interpreteze rolul la nivelul maxim al capacrtă|iiisalș^'^/ț^/L-^Y| QRj'GtH ALAJ1™

Să se conformeze întocmai indicațiilor regizorului .artisU^țărăU^a prin aeeasTa..sa-i^Xeprime-personalitatea artistică sau spiritul creator;    S

Să utilizeze și să păstreze cu grijă recuzita și costumele încredințate de instituție;

Să comunice în scris conducerii instituției orice ari'găjatfie'ntâ‘existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolului;

Să înștiințeze instituția cu privire la indisponibiiizarea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.

Artiștii creatori îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:

Propun managerului teatrului componența colectivului de creație artistică și tehnică necesar spectacolului cu a cărei punere în scenă a fost împuternicit de manager;

Trasează linia artistică a spectacolului pe parcursul derulării acestuia, ținând seama de propunerile Consiliului Artistic;

întocmește și prezintă graficul repetițiilor săptămânale necesare în funcție de termenul premierei fixat de conducere;

îndrumă actorii, dându-le indicații asupra concepției regizorale;

Răspunde de disciplina întregului colectiv de creație artistică;

Urmărește și sprijină dezvoltarea profesională a tineri generații de actori și regizori;

Controlează executarea costumelor și decorurilor, semnalând orice defecțiune care ar influența calitatea artistică a spectacolului;

Avizează schițele de decor și costume și devizul^estîmajti^aK^pectacolului împreună cu scenograful.

.....ft

Art. 38. Compartimentul regizorat scenă    ■ X

‘A OEste un compartiment funcțional, încadrat cu personal operativ care participă la producția teatrală, atât în repetițiile pieselor, cât și la exploatarea spectacolelor, prin prezentarea lor în fața publicului spectator. Este un sector foarte complex, cu sarcini artistice și tehnice, în același timp, aflate într-un raport de complementaritate cu jocul interpreților; respectând indicațiile regizorului artistic, activitatea acestui sector devine parte componentă a spectacolului: costumație, efecte de lumini, sonorizare, intrările și ieșirile actorilor din scenă, machiaj, coafură și, nu în ultimă instanță, chiar un ajutor substanțial dat interpreților privind textul dramatic, replicile spuse pe scenă.

Compartimentul este coordonat de o persoană desemnată de directorul instituției, în sarcinile sale de


serviciu intrând coordonarea sectorului de sunet și al celui de lumină, a regizorilor tehnici și a muncitorilor calificați -cabiniere, machiori, peruchieri.    ,

Art. 39. Formația muncitori scenă

I

Este un compartiment funcțional ce partipă la buna desfășurare a repetițiilor și în spectacolelor. Respectând indicațiile regizorului artistic și ale scenografului, acest sector asigură montarea decorului, așezarea în scenă a recuzitei și mobilierului, schimbările de decor ori de câte ori o impune activitatea scenică. Formația este alcătuită din muncitori calificați; șeful formației de muncitori este beneficiar al indemnizației de șef.

Activitatea acestei formații este coordonată de un șgMojmație muncitori scenă care, respectând indicațiile regizorului artistic și ale scenografului, răspunde de:, montarea decorului

așezarea în scenă a recuzitei și mobilierului:? schimbările de decor ori de câte ori o impuție acționarea sc;


Art. 40. Biroul organizare spectacole

Este un compartiment funcțional prin intermediul câruiăjitâăfrul stabilește relații contractuale cu publicul sau spectator, biletul reprezentând, în esența lui, un contract comercialBiroul organizare spectacole are următoarele atribuții:

>    realizează impresarierea producțiilor artistice ale teatrului, atât la sediu cât și în turnee și deplasări;

>    răspunde de difuzarea biletelor pentru spectacolele teatrului la sediu, în deplasări și turnee;

>    întocmește repertoriul săptămânal și îl prezintă direcției spre aprobare pe baza opțiunii publicului și a unei strînse relații și colaborări cu Compartimentul regizorat scenă;

>    contribuie la popularizarea spectacolelor prin afișe, fluturași, programe, pliante, anunțuri;

>    contribuie la planificarea și stabilirea necesarului de bilete pentru stagiunea următoare, la datele fixate;

>    răspunde de buna organizare a turneelor și a deplasărilor, anunțând din timp regizoratul , Compartimentul administrativ și Compartimentul secretariat literar, pentru a pune la dispoziție mijloacele de transport necesare deplasării cît și organizarea unei eventuale cazări, asigurarea diurnei pentru componenții trupei, precum și a materialului publicitar și de informare pentru publicul spectacolului deplasat;

>    realizează munca de control la intrarea în sală a spectatorilor, atît la sediu cît și în deplasările teatrului.

Art. 41. Atelier producție

Atelierele de producție - tâmplărie, mecanică, pictură, croitorie-bărbați, croitorie-femei, tapițerie, spălătorie costume spectacole - constituie un compartiment funcțional a cărui activitate e legată de producția artistică a teatrului. Pe baza schițelor create de scenograful spectacolului și într-o permanentă colaborare cu acesta, atelierele de producție realizează decorul și costumele spectacolului.

Compartimentul desfășoară o activitate complementară celei realizate de Compartimentul artistic, cu sarcini importante și în ceea ce privește reparațiile curente de ordin gospodăresc.

Șeful Atelierului producție are următoarele atribuții:

>    întocmește devizele (spectacolelor) și listele de materiale necesare montării spectacolelor teatrului;

>    asigură prezentarea la scenă la termenele stabilite a tuturor elementelor de decor, costume și recuzită;

>    asigură aprovizionarea cu materialele necesare serviciilor de producție, sectorului electric și al celui de sunet;

>    verifică și vizează exactitatea și necesitatea cantităților de materiale cerute de la magazie pentru prelucrarea în ateliere;

>    răspunde de întreținerea și repararea utilajelor, a tuturor mijloacelor fixe, a instalațiilor și sculelor date în folosință compartimentelor pentru a asigura optima lor folosință și a preîntâmpina accidente de muncă;

>    execută lucrările necesare pentru reparațiile generale de decoruri și costume la spectacolele din repertoriu;

>    participă la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția de bunuri și servicii, realizată în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

Compartiment Administrativ    sV

Art.42. Compartimentul Administrativ este un compartiment funcțional, ■fricadrat cu .personal de deservire, prin care se asigură gospodărirea celor două spații în care .teatrul își desfășoară §ctivitate<|: sediul administrativ din strada

Bld. Ghe. Magheru Nr.27, Sector 1 și sala de'spectacole, situată la subsolul și parterul imobilului din Piața Amzei nr.’ 13.

Angajații acestui compartiment organizează curățenia, igienizarea, întreținerea și paza întregului inventar gospodăresc, funcționarea normală a tuturor instalațiilor de apă, căldură, lumină, etc. Colaborând cu Atelierele de producție, acest compartiment asigură executarea reparațiilor curente la instalații sau inventar gospodăresc, precum și confecționarea de noi obiecte și ustensile gospodărești în atelierele teatrului.

Administratorul teatrului, în atribuțiile căruia intră coordonarea activității acestui compartiment, are următoarele

■ -atribuții: - • -    ' -    ..... •    '

întocmește și încheie contractele de închiriere pentru toate bunurile pe care teatrul le ia sau le dă cu chirie; întocmește propuneri pentru procurarea de obiecte de inventar sau utilaj gospodăresc din fondurile de investiții aprobate;

face propuneri pentru repararea clădirilor aflate în administrație; întocmește foile de parcurs pentru camionul teatrului;

răspunde de paza clădirilor și bunurilor teatrului, de prevenirea'șusțip^rea incendiilor, coordonând, pe linie administrativă și prin relație cu organele de control, activitatea de pază și P.S.I. (activitate coordonată de Șef formație pază pompieri);    ț/p


asigurf folosirea eficientj a parcului auto prin planificarea rigțjroașă.âjțânșp întocmirea F.A.Z.-urilor și consumului lunar de combustibil; -intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;    .=

răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întrețihăfe<fihț^der/r instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de dephnă'%iguranță;/ răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare Compartiment Achiziții Publice

Art.43. Compartimentul Achiziții Publice are drept obiectiv achiziționarea, materialelor necesare desfășurării întregii activități a teatrului.

Personalul Compartimentului Achiziții Publice răspunde de:

> Elaborarea programului anual de achiziții, împreună cu Directorul Adjunct (administrativ), pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de Compartimentul financiar contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori, pe care îl transmite spre aprobare managerului și, ulterior, îl înaintează Direcției Cultură;

Transmite spre aprobare managerului și înaintează, spre știință, Direcției Cultură orice modificare intervenită în programul anual al achizițiilor publice;

Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate;

Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;

întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul; întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

Propunerea cuantumului garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică, buna execuție și forma de constituire a acestora, conform prevederilor legale.

înaintarea de propuneri către managerul instituției pentru componența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui contract de achiziție publică, comisie din care va face parte în mod obligatoriu;

Elaborarea și transmiterea către Direcția Cultură a Primăriei Municipiului București a solicitării de desemnare a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor;

înaintarea de propuneri și fundamentarea necesității cooptării unor experți din afara instituției și participarea acestora in cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica;

Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții a documentației de cpncurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

16>    înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

>    întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

>    Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

>    Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

>    întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

>    Urmărirea și restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

>    Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

>    Comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

>    încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

>    îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și le transmite, conform prevederilor legale, către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

>    Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

>    Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

>    Gestionarea sumelor de bani și a documentelor- de piață .încredințate pentru efectuarea operațiunilor de

aprovizionare;    .-3.:.^’ '-A

> întocmirea formelor legale, conform dispozițiilor în vigoare,, pentru predarea la magazie .a.bi«wt4ler-srmaterialelor

achiziționate.    ~    ~    .


Compartiment Financiar-Contabilitate    î

Art.44. Atribuțiile Compartimentului Financiar-Contabilitate^

Răspunde de buna funcționare a activității financiarei delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară; întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de autoritatea tutelară, direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.;

Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

Răspunde de transmiterea spre avizare la direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) a listei de investiții detaliate;',, t ‘    ’


/ iV / "•

fc- / /c:

Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia; '

Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor finânciar-gestionare efectuate de organele în drept;

întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul conducerii Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;

Asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, disponibilizare, transmitere fără plată, valorificare și clasare a bunurilor aparținând instituției; îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.; întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS,

CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc.);


întocmește Fisele Fiscale nr.1 și nr.2, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate; Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

întocmește declarațiile și adeverințele pentru perspnaȘ.Pjîl.ătjt în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior;

Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile.fcONF

Art.45. Funcționarea instituției este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă. Pentru realizarea producțiilor artistice se poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

Ocuparea posturilor se face, de regulă, prin concurs, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Condițiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în contractul individual de muncă și în Regulamentul Intern al Teatrului Ion Creangă.

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele cuprinse în statul de funcții aprobat, fiind diferențiate pentru structurile funcționale definite prin organigramă.

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit, după caz, pe baza prevederilor legale privind:

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale aplicabile,

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte și a normelor metodologice de evaluare aplicabile.

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului Ion Creangă se stabilesc de către manager, la propunerile șefilor de birouri, ateliere7 compartimente, în conformitate cu necesitățile instituției și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern al Teatrului Ion Creangă;

18Pentru personalul artistic și tehnic, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

în instituție se poate organiza munca în schimburi, care reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul după altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă. ’

Atribuțiile, sarcinile și activitățile rezultate din servicii specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic și tehnic de specialitate sunt prevăzute în fișa postului.

Activitatea personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se normează potrivit fișei postului; norma de . muncă exprimă sfera de sarcini, activități, atribuții individuale rezultate din servicii completată după caz cu sarcini complementare. în urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă asigură întocmirea fișelor posturilor acestuia.

Aprecierea activității anterioare a personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se face pe baza fișei individuale de evaluare a calității prestației sale, întocmită pe durata fiecărei perioade de referință.

Personalul instituției răspunde material, administrativ și penal de bunurile pe care le manipulează și care îi sunt date în gestiune.

Sancționarea disciplinară a personalului din subordine, precum și litigiile de muncă se soluționează în condițiile actelor normative în vigoare.

Cap.VIII

Patrimoniul Teatrului “Ion Creangă”

Art.46. Teatrul „Ion Creangă” își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

Teatrul „Ion Creangă” are în administrare sala de spectacole situată în strada Piața Amzei nr. 13, sectorul 1, București.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București, conform Legii nr.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București.

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură, spre luare la cunoștință, introdtibereâ(țmbaza de dat^aJir£cție-i-ș+--a--f:eafeărit--înyentarului

Municipiului București.Capitolul,^

Buget, reiâ'țiE^ăfl^afj

Art.47. Teatrul „Ion Creangă” este o instituție publică dej.euiWrăMWâ^3^ de la {jugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din: încasările provenite ‘din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului „Ion Creangă” se aprobă în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

Teatrul „Ion Creangă” poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul X Dispoziții finale

Art.48. Teatrul „Ion Creangă” este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria “instituții de spectacole de repertoriu ".

Teatrul „Ion Creangă” își impresariază propriile producții artistice.

Teatrul „Ion Creangă” poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii.

Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului General (Direcția Audit Public Intern ).

Teatrul „Ion Creangă” își poate întocmi proceduri, interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, cu avizarea aceștofa de către Direcția Cultură - P.M.B..

.. t.

i5

Teatrul „Ion Creangă" își intocmește~ propriile proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, cu respectatea prevederilor legislației specifice aplicabile instituțiilor de spectacole și a prezentului regulament . Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: reguli aplicabile în procesul de aprobare și avizare a proiectelor de hotărâri, etape și termene în derularea procesului de evaluare, atribuții, sarcini și responsabilități ale conducerii executive de evaluare și ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de apreciere a activității anterioare, sarcini complementare specifice fiecărei funcții artistice de specialitate și criterii de atribuire a sarcinilor complementare, valori ale coeficienților utilizați în procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliți de lege între limite), modalitatea de soluționare a contestațiilor, etc. Procedurile se avizează de către Direcția Cultură -

Teatrul „Ion Creangă" utilizează sigla proprie.

Anual, managerul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

Teatrul „Ion Creangă” urmează să se înscrie în Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestuia.

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu preved&țîîe)legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglămerțtările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.