Hotărârea nr. 22/2009

HOTARAREnr. 22 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TRAIAN VUIA NR. 6 - STR. N. FILIPESCU, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Traian Vuia nr.6 - Str. N. Filipescu, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Urbanismi și Amenajarea Teritoriului;

Luând in considerare_LâpbiidL. Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului si avizul Comisiei juridice; si de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Buciirești; J

Văzând avizele emise de> .

-    Comisia Tehnică de Urbanism? și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.35/1/R-15/29.08:2007/14;11.2008; ;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 164/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz

nr.6826/576/21.01.2008;    '

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 671830/42/19.10.2007

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 656833/13515/21.09.2007

1

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a MunicipiuluLBucurești; aviz nr.1118/Z/12.09.2007

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind; autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Traian Vuia nr. 6 -Str. N. Filipescu, sector 2, pentru o suprafață studiată de 7159,28 mp -proprietate de stat în administrarea Institutului de Medicină și Farmacie București.

încadrare în PUZ - zone construite protejate - terenul se încadrează în zona protejată 32 - țesut tradițional difuz Vasile Conta;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=65 % , CUTmax=3.

Condiții de construire aprobate : extindere construcție existenta cu

funcțiunea: laborator.

1

Indicatori urbanistici aprobați (raportați la întreaga incintă): POTmax= 60 %, CUTmax=4,2, Rmaxh = S+P+4E .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

Murg Că


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma


ol    .


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.rov

«Mwmnani&M: «KM0SMKT :

SMUMflifcaî£SOWffill : 2JXM


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr.655647/20.08.2007


AVIZ DE URBANISM nr. 35 /1 ZR-15 / 29.08. 2007/^ .44 PUZ - str. TRAIAN VUIA nr. 6 - str. N. FILIPESCU , sector 2 CENTRUL DE CERCETARE UNIVERSITATEA DE MEDICINA Șl FARMACIE "CAROL DAVILLA" Prezentul aviz rectifica și înlocuiește avizul 35/1/15/29.08.2007Dintr-o eroare materiala documentația a fost denumita PUD.Se rectifica eroarea conținutul avizului ramanand același.

Sunt valabile avizele obținute în baza Avizului de urbanism nr. 35/1/15/29.08.2007 .

BENEFICIAR : UNIVERSITATEA DE MEDICINA Șl FARMACIE "CAROL DAVILLA"

ELABORATOR: S.C CAPITEL S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUD : S = 7159,28 mp proprietate de stat în administrarea Institutului de Medicina și Farmacie București

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala a orașului ,în arealul delimitat la vest de bd. N.Balcescu ; la nord de str. Traian Vuia , la sud de str. Batistei , la est de str. N.Filipescu . PREVEDERI PUZ - Zone protejate : Terenul ce face obiectul reglementarii PUD se încadrează în zona 32 - țesut tradițional difuz Vasile Conta .

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =65%; CUT max = 3 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: laborator.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI { raportați la întreaga incinta ): POTmax =60%; CUTmax =4,2 ;

RmaxH =S+P+4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

ing. toana BaJaureaLEGENDAP+24

P+13

P+12

P+10

P+9

P+8

P+7


_____j


.. I


P+6

P+5

P+4

P+3

P+2

P+1

PARTER


7/771 CLĂDIRE PROPUSA

PLATFORME, TROTUARE ALEI CAROSABILE ZONE VERZICONTURj

POT existent=54% CUT 9xistent=3.8RE A GENERAT P.U.D

POT prapus=60% CUT propus=4.2
CAPiCEL

S.R.L.

nr.lnreg. Reg.Comertulul J40ffgg71^1992


Plan Urbanistic de®etattu Centru de Cercetare-Unlvei Farmacie, str. Traian Vuia,

Beneficlar:Unlversltatea de Med]

'Carol Davlla1Director


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Verificat


Pr.Nr.


Scara

1/500


arh. Geta Gabrea


arh. Geta Gabrea


arh. Geta Gabrea


stud.arh. A.Stoenescu


arh. V Trlsnevschl


Faza

P.U.D.


Data august 2007PLAN REGULAMENT


Specialitatea

ARHITECTURA


Nr.PI.


Actualizări