Hotărârea nr. 217/2009

HOTARAREnr. 217 din 2009-06-30 PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 68/2008 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind stabilirea indemnizației membrilor comisiilor pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 la nivelul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Achiziții Concesionări Contracte;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină , din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Dispoziției Primarului General nr. 344/06.03.2009;

Luând în considerare avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București nr. 381/AJ/20.05.2009;

în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unei indemnizații lunare membrilor Comisiei pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 organizată la nivelul Municipiului București în cuantum de 40% din indemnizația Primarului General al Municipiului București, comisie constituită conform Dispoziției Primarului General nr. 344/06.03.2009.

Primarului General al Municipiului București, comisie constituită conform Dispoziției Primarului General nr. 344/06.03.2009.

Art.3 Plata indemnizației pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 se face de către Direcția Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului General nr. 344/06.03.2009.

Art.4 Direcția Administrație Publică și Direcția Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

// - £?/ '£t9O c/