Hotărârea nr. 203/2009

HOTARAREnr. 203 din 2009-06-30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE PERIOADA 30.06.2009-29.09.2009


jCONFORM ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului GenerâTW^ Municipiului București, pe perioada 30.06.2009 - 29.09.2009

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform prevederilor art; 9 alin. (1) și art. 10 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulanjentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și art. 8 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București;    '

în temeiul art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege domnul consilier general Murg Călin în funcția de președinte de ședință.a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 30.06.2009 - 29.09.2009.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin
4 SECRETAR GENERAL

^AlMyiUNICIPIULUI BUCUREȘTI V TudorTomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Ar o A    9