Hotărârea nr. 20/2009

HOTARAREnr. 20 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARBU DELAVRANCEA NR. 19, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Barbu Delavrancea nr. 19, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportă'! .de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare^ raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisidi juridice- și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de'Urbanism și Amenajarea Teritoriului GTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 50/1/19/05.12.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 168/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz

nr. 1102/106/20.05.2008;    ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.516/Z/07.05.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB;,aviz nr. 740041/10.06.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.4242/28.02.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare; .    .

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparențaîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Barbu Delavrancea nr. 19, sector 1, pentru o suprafață de 736 mp. proprietate persoană juridică .

încadrare în PUZ - zone construite protejate - terenul se încadrează în zona protejată 58 - Clucerului; POTmax=40 %, CUTmax=2,5, Hmax=13 m .

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea: de locuire.

I

Indicatori urbanistici: POTmax= 55%, CUTmax=3,1, Rmaxh = 2S+P+4-5E, Hmax = 22,5 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.


Murg Căi


București, 28.01.2009 Nr. 20


'X SECRETAR GENERAL \^L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 1 1    Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tei.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://vww.bucuresti-primaria.ro

sfe.

V

UKAS

Opi

SHCeKfitatttsaSMvaiiM


țfe.

mkmmwekt ;:

90»

SMUeerttesUSOM®!: 2MM


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 684515/05.12.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 50 /1 /19 / 05.12.2007

PUZ - str. BARBU DELAVRANCEA nr. 19,sector 1

BENEFICIAR : SC A A MARKETING AND MANAGEMENT SRL    ELABORATOR: BIA - arh. MIHNEA MARCU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - cca.3000 mp din care teren ce a generat PUZ - S = 736 mp - proprietate persoana juridică

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, în arealul delimitat la sud de str.Prof. N.lonescu , la vest de str. Clucerului, la est de str. B.Delavrancea .

PREVEDERI PUZ - Zone protejate : Terenul a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează în zona protejata nr. 58 — Clucerului.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =40%; CUT max =2,5; Hmaxcornisa =13 m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuire.

INDICÂTORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 55%; CUTmax = 3,1 ; RmaxH =2S+P+4-5E, Hmax=22,5 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

ing. I^ana Balaurea

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIU ARH. ADRIAN BO~D ~r

Dfeo WRECT1A<>

!'S urbanism si ni j As AWF.NA.5AREA trriTORWLU' /.■

FPS-21-01/6

—Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: afh.Boinâ Cristea, arh. Alexandru Beldiman, Marin, arh. Constantin Enache, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh. Șerban Sturdza
PLAN URBANISTIC ZONAL


STR. BARBU DELAVRANCEA, NR.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/500

LIMITE


LIMITA PUZ

LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

LIMITE PARCELE

REGLEMENTARI


EDIFICABIL EXISTENT

EDIFICABIL PROPUS IMOBIL LOCUINȚE

CONSOLA

SPATII VERZI

SPATII INTERSTITIALE, CURȚI, INCINTE

ISSSȘț| CIRCULAȚII PIETONALE CIRCULAȚII CAROSABILE


INDICATORI URBANISTICI/

POT max. = 55%

CUTmax. = 3.1 H max. = 22.5m

(2S+P+4E+5H retras)V

S teren = 736mp din acte;

= (716mp din măsurători cadastrale)

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MIHNEA MARCU VASILE

PLAN URBANISTIC ZONAL

str. Barbu Delavrancea, nr.19, Sector 1, București

PROIECTAT


ARH. MIHNEA VASILE MARCU


ARH. MIHNEA VASILE MARCU


REGLEMENTARI


Pr. Nr.

mijmi

DATA

MV2N7

SCARA

1/500

Planșa .nr. 2