Hotărârea nr. 196/2009

HOTARAREnr. 196 din 2009-06-02 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE COMPLETARE A ANEXEI NR. 13 LA HOTARAREA GUVERNULUI NR. 281/1993, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRIN INTRODUCEREA TEATRULUI EVREIESC DE STAT


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului Bucîți:    £? I

V    zi!

*    of-


HOTĂRÂRE

£7/


privind solicitarea către Guvernul României de comf nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea Teatrului Evreiesc de Stat

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea Teatrului Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

SECRETAR GENERAL '\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; teThF4î)21305 55 00; www.bucuresti-primarla.ro