Hotărârea nr. 195/2009

HOTARAREnr. 195 din 2009-06-02 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A UNOR TERENURI IN VEDEREA AMPLASARII DE INFOCHIOSCURI SI PANOURI INFORMATIVE INSTANTA A HOTARAT SUSPENDAREA EXECUTARII H.C.G.M.B NR. 195/02.06.2009, PANA LA SOLUTIONAREA IREVOCABILA A CAUZEI CE FORMEAZA OBIECTUL DOSARULUI 34301/3/2009. DOSARUL ARE TERMEN DE JUDECATA LA INSTANTA DE FOND PE DATA DE 29 APRILIE 2010 MASURA SUSPENDARII EXECUTARII HCGMB NR. 195/2009 SI-A INCETAT EFECTELE


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a unor terenuri în vederea amplasării de infochioșcuri și panouri informative

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.’ 36,alin,. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea : nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Suprafețele de teren aparținând domeniului public al Municipiului București, prevăzute în anexele 1 și 2, se dau în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea amplasării de infochioșcuri și panouri informative.

Art.2 (1) Amplasarea altor unități decât cele menționate la art.1, atrage după sine revocarea dreptului de administrare.

(2) Se interzice amplasarea de reclame comerciale pe aceste infochioșcuri și pe panourile de informare.

Art.3 Se acordă dreptul de supraveghere video a locațiilor menționate în anexa nr. 2, situate pe domeniul public al Municipiului București.

Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România;,‘țe).

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

i /in o-de Vi/ ct iz o