Hotărârea nr. 191/2009

HOTARAREnr. 191 din 2009-06-02 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI CU DESTINATIA DE SPATIU VERDE SITUAT IN BD. I.C. BRATIANU NR. 1A, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 2552,18 MP., DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE


Consiliul General al Municipiului București HOTĂRĂRE


privind transmiterea terenului cu destinația de spațiu verde'

I.C. Brătianu nr.1A, sector 3, în suprafață de 2552,18 administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agremenl în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în conformitatecu legislația în vigoare

IA

oy*

KASBraiTft'fEHNSCA^h

I^S SI JURStMCA mj

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei jun^țceGșiB


Având în vedere expunerea de motive a Consiliului General al Municipiului București;


consilierilor din&adwfr

S t «tf-n-MTă Ttf


de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureștir*^^^ în conformitate cu : prevederile Legii nr, 213/1998 privind

proprietatea publica" și regimul juridic al acesteia, cu modificările și


completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit. c), art. 45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f și alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea terenului cu destinația de spațiu verde situat în Bd. I. C. Brătianu nr.1A, sector 3, în suprafață de 2552,18 mp., identificat potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2 Schimbarea destinației terenului prevăzut la art. 1 atrage după sine revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.3 Predarea-preluarea terenului prevăzut la art.1 se face


bază de proces-verbal încheiat între Administrația Lacuri, Agrement București și Consiliul Local al sectorului 3 în term zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

nânia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primal!

ria.rd

toA

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Consiliul Local al Sectorului 3 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Ca
CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1v
Primăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13 http://www.bucuresti-primaria.ro

da

7

UKAS

yuAiUY

MANACIAUN!

001

SMC certificat ISO 9001:2000

cfc,

V

UKAS

IKVUONAKNIAl

001

SMM certificat IS014001 :2004


CONFORM CU ORIGINALUL


Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipî^flai. în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215AȘ administrația publică locală, republicată, cu modificările și ie^®jpj.ețța^îe ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Generat al Municipiului București nr. 191/02.06.2009 privind transmiterea terenului cu destinația de spațiu verde situat în Bd. I.C. Brătianu nr. IA, sector 3 în suprafață de 2552,18 mp, din administrarea Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru următoarele motive:

Prin hotărârea nr. 191/2009, Consiliul General al Municipiului București a aprobat transmiterea terenului cu destinația de spațiu verde situat în Bd. I.C. Brătianu nr. IA, sector 3 în suprafață de 2552,18 mp, din administrarea Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările

ulterioare „[.....lDreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă

titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din

actul de transmitere”.

De asemenea la dosar nu există situația juridică a terenului (situația proceselor pe rol și situația revendicărilor pe cale administrativă formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989), fapt pentru care devin incidente dispozițiile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, conform cărora „Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi”.

Analizând actul administrativ în cauză s-a constatat că nu are clarificat regimul juridic al terenului respectiv.

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare terenul care face obiectul hotărârii nu este identificat prin planul anexă, planul anexă atașat la hotărârea în cauză nu este întocmit de structura de specialitate competentă.

Analizând preambulul proiectului de hotărâre se observă că inițiatorul a menționat raportul Comisiei patrimoniu deși acesta este nefavorabil precum și avizul Comisiei juridice și de disciplină, chiar dacă Comisia a hotărât amânarea proiectul de hotărâre cu mențiunea „să se lămurească situația juridică a terenului”.

De asemenea, conform art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 178/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Ansamblul fântâna Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat” „Finanțarea obiectivului de investiție se va face din bugetul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București”.

Totodată, din actele existente la dosar, nu rezultă faptul că dreptul de administrare al ALPAB conferit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/2004, anexa 3, nu ar fi fost exercitat în condițiile stabilite prin acel act administrativ ca să poată conduce astfel la revocarea lui.

SECRETAR GENERAL al Municipiului București

Tudor TOMA


V-.'

-ii-A


CONFORM CU ORIGINALUL