Hotărârea nr. 186/2009

HOTARAREnr. 186 din 2009-05-27 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI HOTELIERE PENTRU ANUL 2010CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri.

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Luând în considerare dispozițiile art. 278 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 185 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se instituie taxa hotelieră pentru anul 2010.

Art.2 Taxa hotelieră se determină pe baza cotei de 3% aplicată la tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere, exclusiv T.V.A..

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului București și se aduce la îndeplinire de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăriile sectoarelor 1-6.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

Murg Călini? aA'9/9A    J hn.nc, Lrf!