Hotărârea nr. 178/2009

HOTARAREnr. 178 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL TEATRULUI EXCELSIOR - "AMENAJARE INTERIOARA SALA DE SPECTACOLE TEATRUL EXCELSIOR" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 165/2010jCONFORM CU

LAogimalul


Consiliul General al Municipiului București

.............................................................................. ..........HOTARARE.............

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Teatrului Excelsior - „Amenajare interioară sală de spectacole Teatrul Excelsior”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;.

Văzând raportul Comisiei - economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 32/19.03.2009;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Teatrului Excelsior - „Amenajare interioară sală de spectacole Teatrul Excelsior, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art.1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Excelsior vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘESmI V


Murg Călin

București, 27.05.2009^-Nr. 178

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5,

\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr. 1W Zoffi-

Indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Excelsior - Amenajare interioară sală de spectacole Teatrul Excelsior

Valoarea totală a investiției 2.473.529,84 LEI

(la prețuri din 16.03.2009)

din care C+M

Durata execuției

2.222.960,99 LEI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2