Hotărârea nr. 177/2009

HOTARAREnr. 177 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL CAPRICE "REGIUNI DE CAPITALE CARE INTEGREAZA TRANSPORTUL PUBLIC IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE" CARE BENEFICIAZA DE O SUBVENTIE DE LA COMISIA EUROPEANA PRIN FONDURI ERDF - NORVEGIENE, COD PROIECT 0317R1, IN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE REGIONALA INTERREG IVC


Consiliul General al Municipiului București

ffi^rasw®fflWBW»isw®8WWBBWsaH»H»iwiBWBoa»awBsi«^wsi»i«WM8M^^

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului București la Proiectul CAPRICE “Regiuni de Capitale care Integrează Transportul Public în scopul Creșterii Eficienței Energetice” care beneficiază de o subvenție de la Comisia Europeană prin fonduri ERDF- norvegiene, cod Proiect 0317R1, în cadrul Programului de Cooperare Regională INTERREG IVC

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană”, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin (7) lit. c) și ale art. 45 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea^JVIflgR^^Jui București ca partener în Proiectul CAPRICE “Regiuni de G^t^^^fȘ|ptegrează TransportulB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, B icurești, România; tel.:y+4'

Public în scopul Creșterii Eficienței Energetice”, care beneficiază de o subvenție de la Comisia Europeană prin fonduri nerambursabile ERDF- norvegiene, cod Proiect 0317R1, în cadrul Programului INTERREG IVC de Cooperare Regională, în valoare de 173.030,30 EURO și de co-finanțare de la bugetul Municipalității București în valoare de 25.961 EURO.

Art.2 Primarul General va nominaliza componența echipei de lucru a Municipalității București pentru implementarea Proiectului CAPRICE “Regiuni de Capitale care Integrează Transportul Public în scopul Creșterii Eficienței Energetice”.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2