Hotărârea nr. 176/2009

HOTARAREnr. 176 din 2009-05-27 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC CHARLES DE GAULLE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


•(. onsiH u! Generai a 1 Mun icipiu 1 ui Bucureș11

1    * 4Jj Va V-t'î i j vi 9    /»    -».Bl    *    .    .    ' t f '

.....    ........HOTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea monumentului de for public Charles de Gaulle din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea monumentului de for public Charles de Gaulle, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, instituție municipală de cultură.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


Murg Călin    .,,y\ ,

' 1 X

București, 2.7.05.2009

Nr. 176

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; sgs.fcoBatErmja’te

/-o/,. - zr / ' A/3,7 ~ 4    nh 7/7/

lc\ n/i

\n

Anexa 1ANEXA

ia Hotărârea CGMB nr.?


Denumirea

bunului

imobil

Caracteristicile

tehnice

Locația

Valoarea

de

inventar - lei -

Persoana juridică care are in

administrare bunul -Anul

dobândirii

folosință

Persoana juridică la care se solicită trecerea în administrare a bunului

Statuia

CHARLES

DE

GAULLE

Autor: Mircea Corneliu Spătaru

-    bronz

-    dimensiunile statuii: 4,60m x

1,60m x 1,80m

-    detalii soclu trepte: 8m x 6m x 1,40m

Municipiul

București,

Piața

1

Charles de Gaulle, sectorul 1 Vecinătăți: Intrarea principală în Parcul Herăstrău

1.235.000

Ministerul Culturii și Cultelor -2006

Consiliul General al Municipiului București -Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; ww^buxureșlhpjjnTariaxo

Pag 2