Hotărârea nr. 174/2009

HOTARAREnr. 174 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI - RADET ABROGA HCGMB NR. 76/2008 SE MODIFICA ANEXA NR. 1 PRIN HCGMB NR. 39/2010 ICETEAZA APLICABILITATEA ANEXA NR. 2 PRIN HCGMB NR. 39/2010


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului dezorganizare și funcționare ale Regiei Autdnome de Distribuție a Energiei Termice București - RADET

Având în vedere exp^fjțrjeâ de motive a Primarului General și raportul de specialitate al r birdcțîeLManagementul Resurselor Umane, întocmit în baza propunerii Regiei ^utonome de Distribuție a Energiei Termice București - RADpȚ;V-,pu 'avizul Consiliului de Administrație, conform Hotărârii Consiliului ■ :de Administrație al R^DET nr. 4/ 08.04.2009;    ’

• Văzârid; raîpfartar GBniisiii VfeVițfu' fflități ’pufe', ’ rWpSftul Comisiei economice buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în jjjjjpeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 63 âlîn. (i) lit. b) și alin. (3) lit. b), precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T A R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă organigrama cu un număr total de 5017 posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Regiei Autonome de( Distribuție a ‘ Energiei-Termice București,.- RADET - regie autonomă de interes local a municipiului București; cu personalitate juridică, conform anexelor 1, 2 și 3.

Art.2 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul General va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport privind calitatea, eficacitatea și eficiența economică a serviciilor prestate de către RÂDET, concluziile unei analize asupra formei de organizare, precum și soluțiile propuse de optimizare, în condițiile legii.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 76/13.02.2008 se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI ORGANIGRAMA


Anexa nr. 1.CONFORM CU ORIGINALULREGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI RADET

Anexa nr.. 2 la HCGMB nr.


STAT DE FUNCȚIICONFORM CU ORIGINALUL


Nr.

crt.

-----■-' R. -L..    ...... ...V '• - g--

Funcția

-n

/Nivelul

studiilor

Număr maxim de posturi

r    o    '    /

; ■ 1 ' ■ : ' ; : ..

2

3

A.

Funcții de conducere    ■    ■    ’    •

68

.    r

Director General '    •    .    ,

/ S ; H

1

2

Director. General Adjunct    .

S

1

Director de Direcție:

3

"" - director Direcția Juridic, Recuperare .Creanțe și Executare Silită

s

1

; . -dinectorQireetiaComerciala    .    .    ...

. s -

1

5

- director Direcția Economica

s

1

6

- director Direcția Tehnica

...... s

1

7

- director Direcția Exploatare si Mentenanta

s

1

8

Inginer sef

" s

1

9    -    13-'

Director Divizie    -    -    -

« s

5

14    -    17

inginer Sef Divizie

s

4

18 - 22

Contabil Sef Divizie

s

5

Sefl compartimente funcționare si operaționale

46

23    -    43

Sef serviciu

s

21 7

44    -    57

Sef secție

s

14

58    -    62

Sef birou

s

5

63

Sef centru    .

s

1

64    -    66

Sef casierie

s

3

67

“S^fLEt

s

1

68

Spf atelier    ~

s

1


a


Nr.    "~

crt

Funcția

Nivelul

studiilor

Număr maxim de posturi

0

;    ....    .    \ l . '    M

v    2

B.

Funcții de execuție cu studii superioare si studii superioare de scurta durata    ‘

557

69    -    179

Economist

s

111

180    -    185

-Auditor-intern    ......-

s

6

186    -    190

‘ Revizor contabil

s

'5 /•

191    -    474

Inginer

s

2845- >

475    -    476

Arhitect

s

2li>-    «

477    -    486

Analist de mediu    ‘

s

F

481    -    507

Consilier juridic

s

27\’/(.

508    -    512

Specialist resurse umane

s

5

513    -    514

Specialist sisteme de formare (calificare)

s

2

515    -    518

Specialist relații publice

s

4

519    -    521

Specialist marketing

s

3

522    -    526

Specialist in domeniul calitatii    ’

s

5

527    -    530

- Consilier    -

s .

4    -

' 5 531’

Analist servicii'client "    J "     -    . ’

tV’ ȚS. ,

. 1

532    534

Consilier administrație'publica'    '    :    "

B';': S ' ;

' "    ■ 3

535

Bibliotecar ”    -

' S

1

536 ' -    537

Traducător . .    ■    .    ■

.    . S    '

2

538    -    555

• Managerde operațiuni    .    '

S

18 ■

556

; Medic.    -    - ■    - -    ’    -    ■    /••

- s

1

557    -    560

Psiholog

s

4

561    -    564

Programator

s

4

565    -    566

Analist

s

2

567    -    568

Administrator de retea.de calculatoare    .

s

2

569    -    570

Inginer de sistem informatic    '

s

2

571

Inginer de sistem software

s

1

572    -    625

Subinginer

SSD

54

C.

626    -    728

Maiștri    __

Ms

103

D.

Funcții de execuție cu-studii medii

318

Funcții administrative din care :

26

729    -    731

Arh'var    / Z //«W/VX

M

3

732    -    753

Funcționar administrativ    j*©|

M

22

754    -    754

Secretar    1" YRf / i

M

1CONFORM CU ORIGINALUL
Nr.

crt.

Funcția

Nivelul

studiilor

Număr maxim de posturi

0

. . .. .. .. . ... 1 ... ■ - - < ■

- 2 -

3 ..

Funcf/'/de spec/a//fafe din care:

755    -    784

Contabil    ..

M

785    -    855

Funcționar economic    '    .

M

856    -    858

Planificator

M

859    -    887

Casier

M

888    -    910-

Inspector (referent) resurse' umane

■    M.

911

Tehnician resurse umane    -

M

912

Inspector-protectie civila

M

1

913

Agent servicii client -    7

M

1

914    -    915

Merceolog

M

2

916    -    101-9

Tehnician    ;

M

104

1020    -    1023

Desenator tehnic    ‘    .    ".

M

4

1024    -    1025

Calculator devize    .    '

M

2

1026    -    1032 .

' Programator afutor    ~    :    -

M

rr..' .j

1033    -    1033

Analist-ajutor    -    • .*'    -    .

- M    -

- 1 ...    •-...

1034    -    1Q4-1

Tehnician echipamente de calcul si rețele    ......

M

- 8

1042    -    1044

Asistent medical7    i    .

M

3

1045-    -    1046

Sef tura    -    < -    -    - .    -    :

M

2 .

' E.

Muncitori :    -    ■ - ț    s-<    .    '•    .;• <7.

3971

1047    -    4959

Calificați    .    .

G/M

3913

4960    -    5017

Necalificati

G/M

58

TOTAL (A+B+C+D+E)

5017


CONFORM CU ORIGINALUL*    Cerințele (specificațiile) postului se prevăd in fisele de post.    . ...

*    In situația in care nu se modifica organigrama si numărul de posturi aprobate prin H.C.G.M.B , statul de iunctii se aproba anual prin Dispoziția Primarului Generai.

*    Transformarea posturilor va fi aprobata de către Primarul General.

*    Denumirile-functiilon(ocupatiilor) de muncitori calificați sunt cele care corespund muncii efectiv prestate potrivit specificului regiei si conform Clasificării Ocupațiilor din Romania (COR).
CONFORM CU ORIGINALULANEXA nr. 3DE ORGANIZARE

Ir"


V"


- APRILIE 2009 -

li

Mi


l RE&A AO 7WOM4 DE DtS TRtBU JIE A EtfERSIEf TERMICE BUCUREȘ Jl

Tkl?

Str. Caw« WeeM nr.45, SsetorS, ««csirești, Cod O302S4,

Si

Tetetare

Mr,R.C. J40M95«S91; C.f,F. RQ3S1CONT: ROB? RMCB 00740064 2»3O0«;

ROSS RMCB W74GG54 23030092 - B.C.R. -Fiiîafa sector 3


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE


CAPITOLUL 1


CONFORM CU ORIGINALULt«TA TCHWa-A^U

wjurjdjca d -c.M.a <■>/

<*//

.....................

Art. 1. (1) Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice Bucurestîyeste'infiintata in baza Deciziei nr. 1200 din 10 decembrie 1990 a Primăriei Municipiului București, prin reorganizarea Grupului întreprinderilor de Gospodărie Comunala in conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale.


DISPOZIȚII GENERALE

(2)    Sediul social al regiei este in București, Strada Cavafii Vechi nr.15,sector 3.

(3)    Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice București este înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului al Municipiului București de pe langa Tribunalul București cu numărul de înmatriculare J 40/195/1991 din 05.02.1991, Cod Unic de înregistrare: 361218, cu activitatea principala furnizarea de abur si aer condiționat (PRODUCȚIA, TRANSPORTUL, DISTRIBUȚIA Șl FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE)-COD CAEN 3530.

(4)    In vederea desfășurării activitatii principale, Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice București deține următoarele licențe:

-    producerea de energie termica, licența nr. 135/05.12.2000;

-    transport de energie termica, licența nr. 136/05.12.2000;

-    distribuție de energie termica, licența nr. 137/05.12.2000;

-    furnizare de energie termica, licența nr. 138/05. 12. 2000.

Art. 2. Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice București - denumita in continuare RADET este regie autonoma de interes local, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București. Regia are autonomie financiara, încheie bilanț, are cont la Banca Comerciala Romana Filiala Sector 3, Cont IBAN RG94RNCB5030000000020001, beneficiază de credite bancare, are'relații economice, financiare, comerciale si juridice cu alte regii autonome, sdcietati comerciale, persoane fizice si juridice romane sau străine.

Art. 3. Dreptul de proprietate asupra rețelelor de alimentare cu energie termica, instalațiile, construcțiile si terenurile aferente din București , aparțin domeniului public al Municipiului București si sunt in administrarea RADET, potrivit legii.

Art. 4. (1) Conducerea regiei este asigurata de către Directorul General si Consiliul de Administrație al regiei, numit prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului București.

(2) Directorul General poate înființa,1 cu rol consultativ, Comitetul de Direcție format din directorii pe funcțiuni.
ti'Sș ii' 1.


riMt


W?


Sfc

,<pb,

SSrib?»-


Mite,


F&s&A AUTONOMĂ BEflSÎR80ÎE A SFSRSljS' TEftMlOE BUCUREȘTI

Sbr. CnriNtaHir. «r Sector^ Burnre^ GoM3®25<

Tetefefs «72(cewtatofc «f.313lÂ9JM;,F«e <&țM23t.1$

«r.8X 44Wî95rtS81; C.LF. RQ3S124B; CONT; RO87 RHCB 0074 M64 2303MSI;

ROte«îiCB M74«<W*2383 M$2 - BXA, -Hffate «actor 3


CAPITOLUL 2

STRUCTURA ORGANIZATORICA


CONFORM CU ORIGINALUL
ț> / > <Z\\


..„W ry<

MJ&, <o!


Art. 5. Structura organizatorica a RADET se aproba prin Hotararea Consiliur^Qeneraial Municipiului București.

Art. 6. Compartimentele din structura organizatorică sunt:

•    Director General:

►    Consilieri "    ‘    ;

►    Direcția Juridic, Recuperare Creanțe și Executare Silită

►    Serviciul Resurse Umane si Organizarea Muncii

■    Centrul de Formare Profesionala

►    Serviciul Managementul Calității si Mediu

►    Serviciul Securitate si Sanatate in Munca

►    Serviciul Audit Intern

►    Serviciul Achiziții Publice, Administrare Contracte

►    Serviciul Control Financiar de Gestiune si Tehnic

►    Serviciul Comunicare Relații cu Mass - Media, Relații cu Publicul

►    Biroul Tehnologia Informației

►    Biroul Marketing ■

•    Director General Adjunct

•    Direcția Comercială

►    Divizia Furnizare '

■    Serviciul Comercial Diștributie, Producere, Transport si Clienti

■    Serviciul Contracte

►    Serviciul Aprovizionare

►    3 Casierii

►    Serviciul Administrativ si Paza


• Direcția EConomică

►    Serviciul Controlling

►    Serviciul Financiar-Contabilitate

►    Serviciul PgJp^RFBH^xe si Impozite

►    SerViciuLiii;

, RES« AtlTQMQMÂ    H

Sic, Onorii IfețMnn    Sector 3r Bumefli, Cod tSKSț

Telefon: 0372348.0» (centrala]; ft2MJ3.99.0fi; Fmu 024

Hr. R.C. J40/195H99J; C.t.F. RO3S1210; CONT: ROS? RHCB 00740064 2303 «HM;

RO55 RR CB 0074 00» 2303 0092 - B.C.R. - BSaîs sector 3


• Direcția Tehnica ► Inginer Sef


■    Serviciul Automatizare Puncte Termice si Dispecerizare Sistem

■    Serviciul Urmărire Realizare Contorizare si Derulare Lucrări de Investiții

■    Biroul Strategii Programe Investiții de Capital


►    Serviciul Tehnic

►    Serviciul Cercetare Proiectare

►    Biroul Metrologie
Direcția Exploatare si Mentenanta

►    Dispecerat General

►    Serviciul Producție

►    Serviciul Mentenanta

►    Divizia Distribuție

■    Secția Distribuție Sector 1

■    Secția Distribuție Sector 2

■    Secția Distribuție Sector 3

■    Secția Distribuție Sector 4

■    Secția Distribuție Sector 5

■    Secția Distribuție Sector 6

►    Divizia Transport

■    Secția Transport Sud

■    Secția Transport Progresul

■    Secția Transport VEST

■    Secția Transport Grozăvești

►    Divizia Producere

■    Secția Centrale Termice

■    Secția CT Casa Presei


► Divizia Activitati Conexe


CONFORM CU ORIGINALUL^

•i ,

!

; ’ H

i

!' ‘

) !

li:

' I

•îjB

fWElli

: SEGM AU 7OIVOM SE OS WBU ÎÎE A EftERGHB TE&&GE BUCBREȘ TI

‘    Ste ChM ifeeM rir.«, Sectar3, SwareșM, Cot? @3®254,

î    Telefon: 0372.f4S.flOO țaentraTa^ 021.3f3.33.06; Fax: 024 312.30.18;

Sr.RjC. J40/«5r«»l;CXf. RQ3S1248; CQKT: ROS? RBCS 0074 8084 23038001;

ROS® RftCS M7400S4 2303:«tt2 - B.C.R. -M*'«actor3

1    *£rt» tv \

CAPITOLUL 3

li 3

ATRIBUT» GENERALE AlM^ĂDf WBUCURESTI

CONFORM CU

ORIGINALUL

Art. 7. In vederea realizării obiectului de activitate, RADET are următoarele atribuții
generale:

cumpararea/vanzarea de energie termica prin încheierea de contracte intocmite cu respectarea contractului cadru de vanzare/cumparare, respectiv de furnizare, aprobat de Autoritatea competenta;

•    asigurarea menținerii funcționarii capacitatii de producție si eficienta exploatării unităților de producție a energiei termice prin urmărirea sistematica a comportamentului echipamentelor energetice si a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale si urmărirea executării lor in termen, realizarea rapida si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

•    asigurarea prognozarii necesităților de consum de căldură pe termen scurt, mediu si lung;

•    preliminarea repartiției pe surse a sarcinii termice si a regimului hidraulic si termic al surselor;

•    preliminarea regimului hidraulic si termic al rețelelor termice de transport si distribuție pentru menținerea parametrilor de regim la consumatori;

•    elaborarea masurilor pentru evitarea situațiilor primejdioase de funcționare, precum si a celor de imbunatatire a funcținarii sistemului;

•    efectuarea manevrelor si a intervențiilor operative in instalațiile exploatate;

•    respectarea indicatorilor de performanta specificați in codul tehnic al retelflor termice si a masurilor luate penfru rmbunatatirea calitatii acestora;

•    planificarea reparațiilor curente si reviziilor periodice;

•    asigurarea treptata, in funcție de necesitați, a reabilitării si retehnologizarii

unităților de producere a energiei termice, in vederea creșterii eficientei in exploatarea acestora, încadrării in normele naționale privind emisiile poluante si a asigurării calitatii energiei termice;    i

•    întreprinde acțiunile neceșare in vederea obținerii autorizațiilor de funcționare

pentru unitățile de producere a energiei termice inclusiv pentru rețelele termice de distribuție aferente acestora;    '

intocmirea unui program de asigurare a mentenantei eficient, bazat pe costuri justificate de rezultatele obținute si care sa reflecte obiectivele privind exploatarea, securitatea, fiabilitatea, protecția muncii si a mediului; asigurarea bransarii sau debransarii de la rețeaua termica a consumatorilor in condițiile legii;

asigurarea măsurării energiei termice produse si livrate precum si exploatarea, întreținerea, repararea si verificarea contoarelor de energie pentru decontarea energiei termice furnizate consumatorilor;

asigurarea verificării sLiplietjnerii periodice a contoarelor de energie termica la termenele stabilite^^lglen^^rile metrologice in vigoare sau ori de cate ori

RE&A AVTQNMSĂ DEBfSJRÎB&JlE Â SVSWGfiB TERUCE BUG&REȘJf

Ste Cmî! Vechi **r. ig> Sector 3, Bswreșg» Cod 839254,

Telefon: O372.M&0&& (centrala* Mi,3«.9afi8; Fwc821 3M.3®.«;

Br.fi.C, J4Mltt6aS«1; CXF. RO3S121S: CQfO; RO87 RBCB 0074 0064 2303 W9S;

”    - oqw^om S3Q3 W^-lUCAujyifa sector 3


COWFOWW


—--—«ț

/& KRF.CT5Â . [LrÂSSSTEKTAJEHÎJtC:

negocierea inscs


:u^

telor dej|i|^^te c|te agenții economici cu

branșamente ^epârate^Fbuzelor specifica necesarer^pectarii obligativității; asigurarea^igilarjivțyfuror subansamblurilor contorului de energie termica prin care se poate'înfluenta masurarea corecta a energiei termice consumate; facturarea energiei termice pe baza indicațiilor contorului de energie termica pentru decontarea serviciilor contractate;

urmărirea si înregistrarea indicatorilor de performanta menționați in Standardul de Performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice, aprobat prin decizie a autoritatii competente, pe baza unor proceduri specifice prin compartimente specializate;

planificarea dezvoltarii/modernizarii, in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de CGMB sau cu programe proprii in condiții de eficienta si costuri reduse a rețelelor termice de transport si distribuție; propunerea proiectelor de investiții in domeniul eficientei energetice cu finanțare din surse interne si externe;

asigurarea activitatii de cercetare științifica si inginerie tehnologica precum si elaborarea planului tehnic de cercetare dezvoltare al regiei; elaborarea de studii si prognoze privind dezvoltarea in perspectiva a activitatii regiei precum si elaborarea, programelor de investiții pe baza acestor studii; organizarea si controlul activitatii de metrologie;

programarea investițiilor de capital si planificarea financiara, precum si elaborarea strategiei de dezvoltare prin investiții a regiei; urmărirea realizării investițiilor si receptioharea acestora conform reglementarilor legale in vigoare;

fundamentarea, planificarea si promovarea investițiilor conform reglementarilor legale in vigoare;

asigurarea implementării programelor de reabilitare cu finanțare externa in conformitate cu termenele si condițiile menționate in contractele de credit încheiate intre băncile, Primăria Municipiului Bucurestisi RADET;

asigurarea exploatării, întreținerii si reparării mijloacelor auto de transport si a utilajelor speciale de intervenție, conform normelor stabilite; realizarea lucrărilor de confecții si reparații, precum si înlocuirea sau repararea contoarelor defecte din cadrul regiei;

asigurarea lucrărilor de reparații si service pentru aparate de măsură (manometre) supuse verificărilor metrologice;

asigurarea activitati de mentenanta, măsurări1 PRAM si service in domeniul electric;

executarea si repararea instalațiilor de termoficare din cadrul regiei;

asigurarea aplicării unui sistem de comunicare cu consumatorii, privind reglementările noi referitoare la energia termica si modificările survenite la actele normative din domeniu;

asigurarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamatiile făcute de co^ura^or in legătură cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea

organizarea activitatilor de r


-li

SJESM AUTONOMĂ DE NSTMEUȚE A ENER&B TERMICE BUCUREȘTI

Sîr. Cavaff i Vechf m 45, Swhrț Baeto^î, Cp«M2S4t.

Tefefon: 837X148.M» fcerttrafafc 921.313.93.06; Fac 021 31X30.16;

Br.RX:. J40M957W1; C t.F. R0361218; CO»T: R0S7 RHCB 90740064 230 3 0001:

RO55 RUCB 09740964 23030092 - B.C.R. -Fîfcfi sector 3asigurarea elaborării programelor de marketing operaționale pe termen scurt; asigurarea implementării politicii de satisfacere a clientilor prin calitatea serviciilor prestate;

elaborarea strategiei globale a regiei precum si a planurilor si programelor specifice (planul de afaceri, programe strategice, planuri de munca, etc.); asigurarea implementării si menținerii sistemului de management al calitatii in cadrul regiei;

organizarea evidentei si administrarea bunurilor aflate in proprietatea regiei si cele aflate in administrarea acesteia; asigurarea managementului stocului;

asigurarea încheierii si realizării la termenele si in condițiile stabilite a contractelor comerciale;

asigurarea aprovizionării tehnico-materiala a regiei;

organizarea desfășurării activitatii financiar-contabile a regiei in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

..dezvoltarea sistemului informatic in conformitate cu nevoile proceselor tehnice ’ Si-^onomice ale regiei;

organizarea, planificarea si realizarea riguroasa a controlului intern, in scopul u.p^ffft^ipinarii si lichidării eventualelor disfunctionalitati din cadrul regiei;


^oup^farea creanțelor de la consumatorii casnici, agenții economici industriali

si bygetari pentru asigurarea resurselor financiare ale regiei; conceperea si realizarea . politicii1 de personal, încadrarea, salarizarea, gestionarea personalului, nevoile de perfecționare profesionala si protecția sociala a salariatilor din cadrul regiei;’

asigurarea activitatii funcționale si de concepție in domeniulorganizarii muncii si normării;

asigurarea activitatii de formare, perfecționare si instruire profesionala a personalului regiei;

asigurarea activitatii de formare, perfecționare si instruire personala a terților solicitând prin cursuri de calificare si specializare specifice, ca furnizor de instruire acreditat conform OG nr.129 / 2000, republicata;

apararea drepturilor si intereselor regiei in raporturile acesteia cu autoritatile publice, instituțiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau străină;

asigurarea respectării reglementarilor legale in vigoare privitoare la efectuarea si exercitarea auditului public intern;

elaborarea politicii proprii de prevenire a accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale, inclusiv implementarea sistemului de management al securității si sanatatii in munca;


asigurarea realizării serviciului de? realizarea activitatii de ITP realizarea activitatii de servis:J|f

t SBSM A07W0M4    4 SSWS® 7SHK£BU&iîREȘTi

\    Str. CworfBIfeeWnr. 15, Sector3, BacoreștE, Cod»3®25<

MM» KB2.148.IMft (centrala}; K21.3«£990<; Fa» «M 312.M.1S;

Hr. R.C. J40ftS5rt»t; CXF. RO38121S; CQHTî ROS? RBCB 0074 0064 2383 MM;

RQSS Rff CB 0074 0GB4 2303 0032 - BX.R. -HBata sector 3

twCAPITOLUL 4

Art.7(1)


COHFORfVf CU OROMALULATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, DIRECTORULUI GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, CONSILIERILOR, COMITETULUI DE DIRECȚIE SI CONSILIULUI TEHNICO -ECONOMIC


A. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE•    analizarea si insusirea strategiei pe termen lung si mediu in toate domeniile de activitate ale regiei, in scopul realizării in condiții de calitate si eficienta a obiectivelor, pe care o supune aprobării CGMB;

•    analizarea si aprobarea modificărilor privind structura organizatorica, regulamentul de organizare si funcționare;

•    analizarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al regiei;

•    analizarea si aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale, raportul de gestiune si raportul de audit, pentru exercițiul financiar încheiat;

•    aprobarea si aducerea la cunoștința C.G.M.B. a raportului anual asupra activitatii desfășurate de regie;

•    analizarea propunerilor de modificare a tarifelor de energiei termice;

•    aprobarea tarifelor pentru alte prestări de servicii;

•    aprobarea contractării de împrumuturi bancare, rambursabile sau nerambursabile;

•    analizarea si aprobarea propunerilor privind volumul investițiilor din surse proprii, de la buget si din alte fonduri atrase;

•    analizarea modului de îndeplinire a dispozițiilor legale privind protecția mediului si dispunerea eventualelor masuri ce se impun;

•    aprobarea casarii mijloacelor fixe in condițiile legii si declasării obiectelor de inventar;

•    analizarea rezultatelor verificărilor efectuate de către Curtea de Conturi sau alte organisme de control;


.U'/ . j.
BE&A AOTOHOm BE DÎS WBOȚfE A EEER&B 7EKMCE BUCttREȘ W

Str, CavaliV&chtnr. 15, Sector 3, SucureșH,CodOS0254>

TeJeftro: B372.14O&& țcentraîa^-fl2t.3î3.99.0&: Fax: 021 312.30.18;

«r.R.C, 4W1S5/1391; C,(.F. Rd3^2^ffl0»feHO87 ftWCB ©07* 0064 2303BB«;

RO6SRHCBW740OHrS0îtlQ92 AS£.a,-R«afa saefor3 --££


Zw;

SfJiift'c!


•J

iw


BKt


B.


C.


ATRIBUȚIILE DIRECTORll^UÎ-GBjȘ^/    CONFORM CU

•    conducerea nemijlocita si efectiVâ^ă-lftrtMgii activîtati a L&RiGiiMAtUi,

•    îndeplinirea altor prerogative încredințate de Consiliul de Administrație al regiei, de Consiliul General al'Municipiului bucurești, după caz sau prevăzute de lege;

•    încheierea actelor juridice in numele si pe seama regiei conform legii;

•    asigurarea selectării, angajarea si concedierea personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii si a Contractului Colectiv de Munca;

•    numirea si eliberarea din funcție a directori or si a personalului cu funcții de

conducere-la nivelulcompartimentelor; !    ,    1

•    negocierea Contractului Colectiv de Munca si a contractelor individuale de munca;

•    reprezentarea regiei in relațiile cu terfe persoânș fizice sau juridice;

•    aprobarea prin dispoziție a'repartizării posturilor in statul de funcții;

•    aprobarea programului anual âl achizitiilor publice;

•    monitorizarea si controlul .derulării programului de investiții;

•    coordonarea implementării sistemului integrat de management al calitatii si mediu si îmbunătățirii continue a acestuia;

•    aprobarea studiilor si prognozelor pentru dezvoltarea in perspectiva a activitatilor regiei;

•    stabillirea politicilor referitoare la,-calitate, identificarea obiectivelor calitatii, conducerea analizelor efectuate in domeniu;


ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

•    exercitarea permanenta sau temporara; prin delegarea competentelor conform

legii a atribuțiilor specifice specialității sale stabilite prin dispoziții ale Directorului General;    ,

•    executarea oricăror altor dispoziții date de Directorul General in scopul realizării obiectului de activitate al. regiei; :

•    exercitarea atribuțiilor' de;,conducere in scopul asigurării, echilibrului intre funcțiunile regiei:

- Exploatare si Mentenanta, Corriercial,. Dezvoltare Tehnologica;

•    Gestionarea eficienta a resurselor'Umane, tehnice, materiale, financiare si informaționale in conpordantd cu.pfoiectiyele.regiei;

•    Reprezentarea regiei, in limita responsabilităților acordate, in relațiile cu sindicatele, cu autoritatile publice locale si centrale, cu furnizorii, cu managementul altor firme;

•    urmărește aplicarea prevederilor,1 sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii agtivWigrdesfasurate;

•    participa la negocierea^nîractu®g!alectiv de Muncă.
Sur. Cavafli Vechtf^tf^î&feSȘl^. București, Cod030254,

Telefon: 0372448.-Ă» țcenîra.!a)f 1^313.39.06; Fax: 021 312.39.18:

Hr, rx.    crfO ros? rhcb 0074mm2303«w.

RO55RFiCBi'W7tW^ȉs8QStll B.C.R. - FiHsta sector 3• îndeplinește și alte atribuții și sar respectării legii.

D. ATRIBUȚIILE CONSILIERILOR

usp de Directorul General, in limitele

CONFORM CU

ORIGINALUL

• Activitati suport de consultanta a managementului pe nivele, in domeniile producerii, transportului, distribuției energiei termice, pe probleme tehnice, economice, de personal si administrative, precum si pentru implementarea de soluții noi.

E. ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE DIRECȚIE

a) Analizarea si dezbaterea următoarelor documente:

•    structura organizatorica a regiei, detaliata pana la nivelul colectivelor de munca specializate, urmărind minimizarea cheltuielilor cu personalul;

•    proiectul programului de activitate al regiei privind prestările de servicii, lucrările de investiții, modernizare si dotare, asigurarea resurselor materiale, umane si financiare, intretinerea si repararea mijloacelor din dotare, etc.;

•    regulamentele de exploatare, intretinere si reparații privind instalațiile din cadrul regiei;

•    proiectele programelor cu caracter deosebit privind siguranța in exploatare, pregătirile de iarna si altele asemenea;

•    proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al regiei;

•    proiectele de strategii, politici, studii si programe privind conducerea si dezvoltarea activitatilor regiei;

•    normele de consum de materii prime, materiale, combustibili si energie;

•    propunerile de premiere a salariatilor, făcute de șefii ierarhici si inaintate la conducerea regiei;

•    alte proiecte de documente pe care Directorul General hotărăște ca, inainte de aprobare, sa fie analizate de Comitetul de Direcție;

b)    analizarea si stabilirea masurilor de reglementare in cel mai scurt timp a situațiilor deosebite aparute in producerea si distribuția energiei termice (avarii in sistem).

c)    pregătirea raportului anual de activitate al regiei..dSSSh

W A J)

, A«

-A»


F. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI TEHNSCO-ECONOMIC

efectuarea analizei complexe, pe faze de proiectare, avizarea si prezentarea Directorului Generai a concluziilor si propunerilor asupra următoarelor documente si documentații:

-    teme de proiectare;

-    teme program si note de analiza pentru studii si cercetări in vederea introducerii tehnologiilor moderne in activitatea RADET;

-    studii de prefezabilitate pentru lucrări de investiții;

-    studii de fezabilitate pentru lucrări de investiții si reparații;

-    proiecte tehnice;

-    detalii de execuție;

-    caiete de sarcini;

-    orice alte documentații impuse de activitatea curenta, care necesita o analiza tehnico-economica de specialitate;

-    soluții tehnice ce urmeaza a fi implementate in vederea punerii in practica a strategiei tehnice de dezvoltare a RADET;

verificarea respectării legislației in vigoare privind conținutul documentațiilor analizate;

avizarea si transmiterea către CGMB a documentațiilor tehnice pe faze de proiectare in vederea obținerii aprobărilor necesare pentru finanțarea obiectivelor de investiții;

analizarea si avizarea in vederea aprobării de către Directorul General, a masurilor si soluțiilor propuse de către proiectant! si/sau Serviciul Tehnic pentru rezolvarea problemelor tehnice si cerințelor semnalate de zonele de activitate ale regiei (Divizii, Secții, Servicii);

acordarea de asistenta/consultanta proiectantilor sau elaboratorilor documentațiilor supuse analizei;

analizarea si avizarea in vederea aprobării Programului Anual de Proiecte elaborat pe baz^aptfeej situației existente si a criteriilor de prioritate a investițiilor.    '


CONFORM CU

95!G!nalulIO

yy
CAPITOLUL 5

Art 8
ATRIBUȚIILE DIRECȚIILOR Șl COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE Șl OPERAȚIONALE

■JURIDIC, RECUPERARE CREAIltfES^,.


A. ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI EXECUTARE SILITĂ

COiMFORM ? ORiGîNALUL


A.1 Juridic

itereselor patrimoniale ale regiei in rata instanțelor


» apararea drepturilor si i

judecătorești, a organelor de urmărire penala si in fata oricăror organe ale puterii sau administrației de stat, in baza delegației date de directorul general al regiei;

. intocmirea, sub semnaturi autorizate a tuturor actelelor de procedura si documentelor necesare, in vederea susținerii si dovedirii punctului de vedere si respectiv intereselor regiei in fata organelor jurisdictionale;

. formularea acțiunilor, intampinarilor, memoriilor, notelor de concluzii si cailor de atac si susținere a intereselor Regiei in fata tuturor organelor de jurisdicție si sub semnătură Directorului Genera! al regiei;

. reprezentarea intereselor regiei in raporturile cu persoanele juridice si fizice (din exteriorul si din cadrul regiei), pe baza delegației date de Directorul General;

• informarea Directorului General al regiei asupra rezultatelor acțiunilor de

recuperare a prejudiciilor aduse regiei in cauzele aflate in faza de executare silita, potrivit legii;

. participarea la concilieri, atunci când Directorul General considera ca este necesar, precum si la acțiuni care necesita cunoașterea si interpretarea unor dispoziții legale;

. intocmirea sau participarea la intocmirea proiectelor de hotarari si decizii ce vor fi emise de Directorul General si/sau cu persoanele din conducere ale regiei, urmărind asigurarea legalității;

. participarea la intocmirea documentelor referitoare la forma juridica a regiei si colaborarea cu serviciile interesate din cadrul acesteia pentru cuprinderea aspectelor juridice la intocmirea sau modificarea actelor administrative specifice regiei (ordine, instrucțiuni, regulamente de organizare si funcționare, regulamente de ordine interioara, fise de post, contract colectiv de munca, etc.);

. informarea periodica a personalului privind modificările / completările in legislația muncii, precum si acordarea de asistenta de specialitate persoanelor din conducere si serviciilor din structura organizatorica a RADET, in problemele care reprezintă activitatea    si salariatilor RADET in legătură cu


X&5S


®

î-

?.................

încheierea, executarea, modificarea, încetarea contractului de munca, atunci când se solicita aceasta;

rezolvarea, la solicitarea Directorului General a altor lucrări cu caracter juridic, care au legătură cu activitatea regiei;

introducerea acțiunilor regiei pentru punerea in executare silita a hotărârilor judecătorești definitive si investite cu formula executorie, in conformitate cu normele Codului^^^îg^ura Civila si legislația in vigoare

întocmirea reMrâtelor d^trecere pe costuri a sumelor prescrise, a celor pierdute prirOoW^i^p mtetantei si a celo£ pentru care nu exista cai de recuperare. >,Ș    , ,z PoîsiFQRM CU

ORfGiNALUL


introducerea acțiunilor regiei pentru chemarea in judecata a beneficiarilor de energie termica, in conformitate cu normele Codului de Procedura Civila si legislația in vigoare;

asigurarea evidenței în sold a documentelor pentru care au fost inițiate acțiuni pentru chemarea în judecată și a celor pentru care au fost obținute hotărâri judecătorești investite cu formulă executorie;

asigurarea evidenței în sold a cheltuielilor de judecată;

urmărirea încasării creanțelor din titluri executorii;

participarea la efectuarea de expertize și formularea obiecțiunilor la raportul de expertiză, după caz, în cauzele depuse spre soluționare la instanțele judecătorești;

încheierea și urmărirea angajamentelor de plată cu clienții debitori care se prezintă la conciliere;

instrumentarea dosarelor în vederea introducerii acțiunilor în instanță pentru clienții debitori, prin adiționarea pieselor necesare, pe baza documentelor primite de la compartimentele funcționale și a exploatării aplicațiilor informatice suport;

introducerea acțiunilor regiei pentru punerea in executare silita a hotărârilor judecătorești definitive si investite cu formula executorie, in conformitate cu normele Codului de Procedura Civila si legislația in vigoare;

intocmirea referatelor de trecere pe costuri a sumelor prescrise, a celor pierdute prin hotarare a instanței si a celor pentru care nu exista cai de recuperare.

prezentarea periodica a rapoartelor si informărilor Directorului General privind stadiul recuperării creanțelor;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anteriq&cai

aplicarea prevederilor sistemuldi’?^^ Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatlior desfâ'suM^%,

aplicarea prevederilor normelor de prâtefir^ muncii, protecția mediului si PSI.


12

/x - ,~>r


- JJW <1    ,

|S

H# JȘs T-V «> zfo’ "Mps mĂÎîA'

B. ATRIBUȚIILE SERVICIU MUNCII

B.a Resurse Umane


UJ! RESURSE UMANE SI ORGANIZAREA

CONFORM CU


.-25


ORIGINALUL


realizarea proceselor de recrutare si selecție a personaluldFpenfru ocuparea posturilor libere;

realizarea lucrărilor si documentelor de angajare, schimbare a locului de munca, încetarea contractului de munca, calcularea vechimii, conform prevederilor legale;

formarea, completarea si gestionarea dosarelor de personal asigurând confidențialitatea datelor documentelor din dosare; gestionarea si completarea carnetelor de munca ale salariatilor regiei; asigurarea evidentei personalului;

actualizarea bazei de date in domeniul resurselor umane;

completarea registrului de evidenta a personalului;

eliberarea de adeverințe, copii carnete de munca, legitimații de serviciu, etc.; formarea dosarelor de personal in vederea pensionarii salariatilor organizației si depunerea lor la casele de pensii teritoriale, după caz;

elaborarea de propuneri privind previzionarea si planificarea resurselor umane in corelare cu strategia de dezvoltare a regiei;

asigurarea consultantei si asistentei conducerii compartimentelor regiei in domeniul resurselor umane;

asigurarea de consultanta salariatilor in domeniul resurselor umane; intocmirea de rapoarte in domeniul resurselor umane;

intocmirea proiectului statului de funcții in concordanta cu structura organizatorica, cu numărul de posturi aprobat, necesarul de personal si prevederile Contractului Colectiv de Munca;

elaborarea, actualizarea procedurilor operaționale in domeniul resurselor umane;

participarea la elaborarea sistemului de recompense pentru posturile si

salariatii organizației;

elaborarea, actualizarea grilei de saiarii;

urmărirea respectării aplicării grilei de salarii in vigoare;

intocmirea situațiilor lunare a cheltuielilor de personal realizate pe baza informațiilor Direcției Economice;

efectuarea analizei sociale, a dialogului social in cadrul organizației; identificarea revendicărilor implicite sau explicite ale salariatilor, aspirațiile acestora in scopul reflectării in strategia organizației;

investigarea prin metode specifice a nivelului de satisfacție in munca al angajatilor precum si a gradului de motivare;

participarea la elaborarea unor mete^ede creștere a satisfacției si a motivării in

munca a salariatilor;    '

propunerea de soluții pentru. optimizaTea^f^tiilor de munca;

.n,

fW

w

pi»!


Nrnormării muncii, conform sistemului managementului calitatii;

•    asigurarea consultantei in analiza posturilor si elaborarea fiselor de post;

•    gestionarea fiselor de post;

•    elaborarea si actualizarea Nomenclatorului posturilor regiei, in conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din Romania;

•    elaborarea, actualizarea, aprobarea normelor de munca si a normativelor de personal; urmărirea modului de aplicare al acestora;

•    asigurarea determinării si aprobării necesarului de personal;

•    realizarea si actualizarea evaluării posturilor;

•    participarea la elaborarea, actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului Intern;

•    propunerea masurilor pentru organizarea muncii (producție, activitati conexe, activitati funcționale); a timpului de munca, a repausurilor periodice, concediilor, condițiilor de munca, locurilor de munca in condiții deosebite;

•    elaborarea studiilor, programelor si proiectelor privind:

-    desfasurarea proceselor de producție si de munca in cadrul secțiilor, sectoarelor si formațiilor de lucru;

-    organizarea ergonomica a locurilor de munca si a formațiilor de lucru;

-    calitatea metodelor de munca practicate in cadrul proceselor tehnologice, in depozite si in transporturile interne;

-    calitatea normelor de munca practicate in cadrul regiei, concordanta intre condițiile tehnice si organizatorice cu cele avute in vedere la elaborarea normelor de munca;

-    intocmirea procedurilor si instrucțiunilor de lucru necesare pentru realizarea lucrărilor (sarcinilor) ce revin salariatilor pe locurile lor de munca;

-    creșterea productivității muncii prin masuri de perfecționare a organizării si normării muncii.

•    indeplinirea oricăror alte atribuții in domeniul organizării si normării muncii;

® elaborarea proiectului privind sistemul de salarizare specific activitatilor organizației;
un

<r >'


,,/aV


0 elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător

rnWP^^RJ! "pȚrăalizarilor pe perioada anterioara;

VVfMrOrOVs VMplicarea prevederilor; sistemului de Management al Calitatii in privința

OR^GHMÂLULaj '9urarii cali^^acîi^^Jor desfășurate;

-eelicapeaiDFe^edeâforA normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

—’^'Aswrpjtn-, ?

B.1 ATRIBUTIHJl*Șg^î^j^UÎ DE FORMARE PROFESIONALA

elaborarea si actualizarea procedurilor operaționale ir< domeniul formarii profesionale;

elaborarea si realizarea planului formarii profesionale pentru salariatii organizației;

stabilirea formelor de pregătire, perfecționare si instruire profesionala in funcție de cerințele activitatilor organizației si de rezultatele evaluării performantelor profesionale;

evaluarea programelor de formare, perfecționare si instruire profesionala, intocmirea rapoartelor de analiza;

asigurarea realizării programelor de integrare a salariatilor; asigurarea dezvoltării personalului ținând seama de performantele si potențialul profesional si comportamental al angajatilor;

intocmirea curriculei pentru fiecare program/curs intern, urmând ca aceasta sa asigure creșterea competentei profesionale si marirea performantelor; asigurarea desfășurării programelor de formare profesionala aprobat cu furnizori interni sau externi;

asigurarea realizării programelor de instruire pentru terte persoane fizice sau juridice, conform OG nr. 129/2000 republicate;

intocmirea documentației de specialitate in vederea participării la selecția de oferte/licitatii privind furnizarea serviciilor de formare profesionala pentru cursurile autorizate;

asigurarea contractării serviciilor de instruire cu beneficiarii sau furnizorii selectați;

propunerea de tarife pentru cursurile de pregătire furnizate de regie; gestionarea documentelor de absolvire cu regim special; monitorizarea desfășurării cursurilor si soluționării oricăror probleme aparute pe parcurs;

receptionarea cursurilor in derulare in vederea efectuării plăților; intocmirea actelor adiționale la contractul individual de munca, contractele de formare profesionala;

încasarea si predarea zilnica casieriilor regiei a contravalorii cursurilor pentru terti;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baz^€^^*ș4^ plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anWfioai;a;----l...;^zJ\

„X


iu-

-X.


Str. Cavaăi Vechi nr. 15, Sector3.^,București. Cod030254,

Telefon: O3?2,14s'rift0 fae-iralaj: 021,313.£fSA6; Fa» «21 312.30.18:

Pic, R,C, JO'1195^931; C.LF. RO361218: CONT: RO87 RBCB 00740064 2303 0001;

RO56 RH CB 0074 0064 2303 0032 - B.C.R, - Filiala sector 3

CONFORM CU

ORIGINALUL


aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI;

^^mTIILE SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIU

rea directa la elaborarea politicii calitatii in cadrul regiei; narea si formarea personalului in domeniul sistemului de management

a, implementarea, menținerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii in cadrul regiei;

efectuarea de audit privind Sistemul de Management al Calitatii in cadrul regiei, cat si la furnizori si elaborarea programelor de audit intern pe care le inainteaza spre aprobare Directorului General al regiei;

identificarea neconformitatilor privind Sistemul de Management al Calitatii,

precum si la urmărirea modului de rezolvare al acestora;

sprijinirea activitatii reprezentantului managementului calitatii privind analizarea

modului in care compartimentele, sectoarele regiei, implicate in asigurarea si

realizarea serviciilor isi duc la indeplinire sarcinile pe care le au cu privire la

atingerea obiectivelor Sistemului de Management al Calitatii.

elaborarea Manualului de Mediu;

elaborarea de proceduri in conformitate cu legislația si cerințele in domeniu; elaborarea de proceduri si instrucțiuni operaționale specifice RADET; difuzarea si implementarea documentațiilor specifice protecției mediului; verificarea programata si neprogramata, prin audituri, a nivelului de implementare;

efectuarea de acțiuni corective si preventive care sa conducă la imbunatatirea activitatii in domeniul protecției mediului;

intocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor/autorizatiilor de mediu sau pentru reactualizarea acestora la expirarea termenelor de valabilitate pentru intreaga activitate a regiei, in conformitate cu legislația in vigoare privind protecția mediului, transmiterea acestora către cei implicați si verificarea respectării condițiilor impuse de acestea;

monitorizarea datelor privind mediul din buletinele de analiza efectuate cu aparatura proprie sau/si firme abilitate, verificarea rezultatelor pentru incadrarea in limitele permise;

evaluarea impactului asupra mediului prin studiu de impact si bilanț de mediu; participarea cu organismele abilitate, la controalele privind respectarea legislației referitoare la mediu si gestionarea deșeurilor in unitățile regiei, primirea procesului verbal de control, informarea conducerii regiei asupra concluziilor si masurilor care se impun;

intocmirea planurilor de prevenire a poluării accidentale precum si a planurilor pentru situații de urgeptaf-'’^^^


ORIGh^ALULprectiar^diulQW^^    .

---- ■    jiisemnarea responsâfeîflîor pentru protecția mediului si gestiunea deșeurilor in

cadrul RADET;

instruirea proprie si interna a angajatilor implicați in domeniul protecției mediului din RADET;

intocmirea si transmiterea periodica a rapoartelor de activitate privind condițiile de mediu si gestionare a deșeurilor;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

D. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

•    asigurarea informării si instruirii personalului in probleme ele protecție si igiena a muncii si de prevenire a incendiilor, prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, periodic si la locul de munca);

•    evaluarea prin teste a cunoștințelor dobândite in procesul de instruire;

•    sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta corespunde cerințelor de securitate;

•    indrumarea conducătorilor locurilor de munca privind modul de organizare si aplicare a legislației de protecție a muncii, medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului;

•    evaluarea riscurilor de accidentare, îmbolnăvire profesionala, poluare a mediului si incendiu la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca si propunerea masurilor de prevenire corespunzătoare ce vor fi cuprinse in programul anual de masuri de protecția muncii, prevenirea poluării mediului si prevenirea incendiilor, cu sprijinul instituțiilor de specialitate.

» evaluarea periodica prin control medical si verificarea aptitudinilor psihoprofesionale daca personalul corespunde sarcinii de munca pe care o executa;

» tinerea evidentei accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

« avizarea dotării personalului cu mijloace de protecție individuale si participarea

la recepția mijloacelor de protecție colectiva; o elaborarea documentelor de autoritate ale angajatorului privind: protecția

muncii, medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului;

1. dispoziții de numire a comisiilor pentru:

-    cercetare accidente si incidente periculoase;

-    testare pentru autorizare electricieni;

-    testare penfry^autorizare macaragii si legatori de sarcina;

-    teștarșa^anwsâf!^>sconducatorilor locurilor de munca si a exegutantilor pe m4wii.CONFORM CU

ORiGINALUL


2.    proceduri generale privind aplicarea legislației in vigoare;

3.    instrucțiuni generale pentru aplicarea normelor generale si specifice;


4.    I^t^țrprinzand punctele vitale, vulnerabile in producerea unei /^^rijJt^h^ee responsabila de : accident de munca, imbolnavire

WjjȚfflteifflnaw incendiu sau poluare a mediului; nf®^^KlOTjde munca in condiții deosebite;

0^. liât-SWfeu^Mante toxice, inflamabile, explozive care sunt folosite in \^g£,^șyJJ£nnologic de exploatare, intretinere si reparații;

7.    normativul intern de echipament individual de protecție si de lucru pentru fiecare loc de munca/sector de activitate;

8.    normativul intern de alimentație suplimentara de protecție pentru creșterea rezistentei organismului;

9.    normativul intern de materiale igienico sanitare;

•    elaborarea rapoartelor de audit intern privind: securitatea, sanatatea muncii.

•    întocmirea corespondentei către organismele care efectuează control sau ancheta privind securitatea, sanatatea muncii mediului si protecția.

•    elaborarea contestațiilor in situația sancțiunilor contravenționale privind nerespectarea legislației de securitate si sanatate a muncii

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

E. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI AUDIT INTERN

•    elaborarea normelor metodologice specifice, cu avizul Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București;

•    elaborarea planului anual de audit public intern; proiectul planului de audit public intern va fi elaborat pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activitati, planuri, prograrne/proiecte sau operațiuni, precum si prin preluarea sugestiilor Directorului General RADET, prin consultarea organelor abilitate din Primăria Municipiului București si ținând seama de recomandările Curții de Conturi. Proiectul planului anual de audit public intern se aproba de către Directorul General al RADET;

•    efectuarea activitatii de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale regiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

•    informarea Direcției Audit din Primăria Municipiului București despre recomandările neinsusite de către Directorul General al RADET, precum si despre consecințele acestora;


Str. Cava (ii Vechi nr. 15, Sector-3. București, Cotî 030254,

Telefon: 0372,148.000 ijeentRilaJ: 021.31X99.06; Fa» 021 312,30.18;

Hr. R.C. JW195/1991; C.i.F. RO361219: COÎ-iT: R0B7 R«CB 00740064 2303 0601:

RO55RTICB 04374 0064 230 3 0092 - B.C.R. - Filiala sector3

-------------------------raportarea periodica asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor

CONFORM CU zultate din activitatile sale de audit;

O RICIN § PB elaborarea..raportul ui anual al activitatii de audit public intern;

căzunor iregularități sau posibile prejudicii raportează imediat

condu^pftri^c^.rtit^ii publice si structurii de control intern abilitate;

instrucțiunilor si Codului de etica al auditorului intern;

-X y efectualea'-audiyriw de regularitate, de performanta si de sistem, conform legii;    . .,v

. auditul puw^^rn se va exercita asupra tuturor activitatilor desfășurate de RADET, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public. Serviciul Audit Intern va audita, cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:

-    angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

-    plățile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

-    vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

-    concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului;

-    sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

-    sistemul de luare a deciziilor;

-    sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-    sistemele informatice.

® desfasurarea de audituri la solicitarea expresa a Directorului General al regiei, aceste audituri cu caracter excepțional nefiind cuprinse in planul de audit public intern;

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecta mediului si PSI.

i'l

h î'

-K ~ A'1


F. ATRIBUȚIILE SERVIXUUJ^CHlZm PUBLICE, ADp^Ji^ARE

CONTRACTE

F.1. Achiziții Publice


CONFORM CU ORIGINALULelaborarea programului anual ai achizițiilor publice,'^^ybs^Mecesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente dih'"cadrul autorității contractante;

operarea modificărilor sau completărilor ulterioare in programul anual al achizițiilor publice, in scopul acoperirii unor necesitați ce nu au fost cuprinse inițial in programul anual;

elaborarea notelor justificative in toate situațiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decât una dintre cele prevăzute la art.20, alin(1) din OUG34/2006 sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art.251, alin(1)din OUG 34/2006;


•    nominalizarea membrilor ce se vor constitui in comisiile de evaluare desemnate pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publica in parte;

•    elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

•    elaborarea notelor justificative care se ataseaza la dosarul achiziției publice, in scopul stabilirii cerințelor minime de calificare referitoare la situația economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala;

•    elaborarea notelor justificative cate se ataseaza la dosarul achiziției publice, in scopul stabilirii criteriilor de atribuire ce vor fi introduse in documentația de atribuire;

•    indeplinirea obligațiilor referitoare, la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

•    aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;

•    informarea tuturor ofertantilor in legătură cu rezultatul aplicării procedurilor de atribuire;

•    constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

•    celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului de achiziții publice, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

•    încheierea contractului de achiziție publica sau a acordului cadru si transmiterea acestuia către compartimentele responsabile cu derularea si urmărirea respectivelor contracte;

•    transmiterea către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Pubiice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior;

•    desfasurarea activitatilor referitoare la gestionarea procesului de soluționare a contestațiilor formulate in baza art. 225 / OUG 34 - 2006.
Str. Cava Si Vechi nr. 15, Sector3, București, Coci030264,

Telefon: 0372 448.000 (ce-îraiai; 021,313.-99.06: Fac 021 312.30.18;

Hf. R.C. J«195>W1; C.I.F. «0361218; CONT: RO87 RHCB 0074 WJ64 2303 0001;

«056 RHCB 00740064 2303 0082 - B.C.R. - Filiala sector 3


F.2 Administrare Contracte


F.2.1 Contracte de achiziții produse


CONFORM CU ORiGINALUL |


o urmărirea si actualizarea derulării contractelor si comenzilo' de produse;

•    monitorizarea comenzilor si livrărilor de bunuri ccmfom^^^d^filoi' contractuale;

•    redactarea si urmărirea corespondentei cu furnizorii, cuu<

RADET si autoritatile implicate in derularea contractelor de furț

o actualizarea listei de cantitati aferenta contractelor ca urma teren;

MW»''*’


•    întocmirea referatelor pentru achiziția de cantitati suplimentare si / sau actele adiționale la contract;

© urmărirea producerii riscurilor in derularea contractului;

•    pregătirea graficului de livrări lunar sau după necesitate si emite comenzi de livrare;

•    pregătirea documentației aferenta si solicita compartimentelor responsabile actualizarea fluxului de numerar pentru livrarea produselor conform graficului de eșalonare a plăților contractelor;

•    avizarea anexei la facturile de livrare, ce reprezintă contravaloarea prestațiilor efectuate conform prevederilor contractuale;

» verificarea si confirmarea situațiilor de plata pe baza preturilor unitare din oferte si admise la decontare.

F.2.2. Contracte de achiziții lucrări

•    urmărirea si actualizarea derularea contractului de lucrări;

« urmărirea producerii riscurilor in derularea contractelor;

•    urmărirea si analizarea modului de utilizare a resurselor, schimbările si costurile survenite in legătură cu contractul;

•    redactarea referatelelor necesare pentru achiziționarea de lucrări suplimentare si / sau acte adiționale la contracte;

•    urmărirea si evidenta dispozițiilor de șantier pentru încadrarea in valoarea aprobata prin devizul general al lucrării;

•    verificarea si confirmarea din punct de vedere valoric situațiile de plata aferente decontărilor corespunzătoare lucrărilor executate, pe baza preturilor unitare din oferte;

•    avizarea facturilor de plata corespunzătoare stadiilor fizice r ealizate.

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regie;i si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara:

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfasprate;

•    aplicarea prevederilor normelor de proiecția muncii, protecția mediului si PSI.

F.2.3 Contracte de achiziții servicii

CO^F wRM QUjrmarjrea si actualizarea derulării contractelor si comenzilo' de servicii; ORO MALUL njionitorizarea comenzilor si livrărilor de servicii conform prevederilor


ntraptuale;

deferea si urmărirea corespondentei cu furnizorii, cu compartimentele l^m^kșutoritatile implicate in derularea contractelor de furnizare; //:act^a(lizar6a\listei de cantitati aferenta contractelor ca urmare a situație din


’ea referatelor pentru achiziția de servicii si / sau actele adiționale la ^cpntracî;' /A

drc^Mfpa-producerii riscurilor in derularea contractului; pregătirea documentației aferenta si solicita compartimentelor responsabile actualizarea fluxului de numerar pentru livrarea serviciilor conform graficului de eșalonare a plăților contractelor;

avizarea anexei la facturile de livrare, ce reprezintă contravaloarea prestațiilor efectuate conform prevederilor contractuale;

verificarea si confirmarea situațiilor de plata pe baza preturilor unitare din oferte si admise la decontare.

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

G. ATRIBUȚII ALE SERVICIULUI CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE SI TEHNIC G.1 Control Financiar de Gestiune

•    elaborarea programului de activitate anual, desfasurat pe trimestre si a programelor de activitate trimestriale, urmărirea respectării dispozițiilor legale cu privire la gestionarea si gospodărirea mijloacelor materiale si bănești;

•    inventarierea gestiunilor totalitate sau prin sondaj, in raport de volumul, valoarea si natura bunurilor, a tentațiilor si posibilităților de sustrageri, condițiilor de păstrare si gestionare, precum si a frecventei abaterilor constatate, prin cuprinderea unui număr reprezentativ de repere si documente care sa permită obținerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar - contabil si gestionar;

•    verificarea modului de recuperare...,a-debitelor de la asociațiile de locatari / proprietari si agenții economici, c6nfofm‘feetț)^plogiei specifice de control;

•    efectuarea verificări asupra mijloacelor fixe cașpte si valorificarea superioara a

bunurilor rezultate din casarq;    .....I \ ț

•    efectuarea inventarierii mijloceior fixe existente irj cadrul secțiilor si diviziilor;

xSj ĂU

isssssaiix.

i?-, ;

r-f.\ wn

r~


(COIMFQRO ,notificarea modului de întocmire si circulație a documentelor primare si de

LlrXy^OMALIjL^ctuarea controlului cel puțin o data pe an, cu excepția unităților si gestiunilor —_ —•materiale reduse la care controlul se poate face la doi ani si extinderea ^^/,/yj^cestuia asupra întregii perioade in care, potrivit legii, pot fi luate masuri de «ram'4^y-A&«te de constatare, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor

^-^■cip'n^ijperare a pagubelor si de tragere la răspundere a persoanelor vinovate;

. conwnnarea constatărilor, in urma controalelor efectuate, in procese-verbale


x _......."'vi'npWe, precum si masurile luate in timpul controlului si cele propuse a se lua

^^î^îîte^atre conducerea instituției in continuare;

G.2 Control Tehnic

•    întocmirea programului de control anual si a programelor de control trimestriale, pe domenii si obiective, pe care le supune spre avizare Directorului Direcției Economice si spre aprobare Directorului General;

» stabilirea metodologiei (tematica) de control si metodele ce urmeaza a fi utilizate in exercitarea controlului;

•    controlul îndeplinirii deciziilor Directorului General, respectării prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca, cat si respectarea prevederilor reglementarilor legale in vigoare;

•    urmărirea realizării masurilor din programul obligatoriu transmis de Curtea de Conturi cu ocazia controalelor efectuate si asigura culegerea datelor cerute de toate organele de control abilitate sa verifice regia;

® controlul soluționării sesizărilor si reclamatiilor adresate Directorului General, pentru cazurile dispuse de acesta; efectuarea de anchete asupra cazurilor dispuse de Directorul General; verificarea in teren cu operativitate a cazurilor sesizate sau reclamate in mod repetat si a celor la care nu s-au dat răspunsuri ce nu sunt in concordanta cu realitatea;

•    urmărirea, după aprobare a realizării masurilor dispuse de conducerea regiei ca urmare a controlului;

« controlul asupra modului in care s-au efectuat recuperarea si valorificarea materialelor rezultate din dezafectări, dezmembrări, inclusiv lucrări de investiții;

•    controlului asupra modului de intervenție la avariile din sistemul de furnizare a agentului termic si refacerea pavajelor in urma acestor intervenții;

. verificarea activitatilor de contractare, citire si facturare a producției;

•    verificarea respectării legalității privind achizițiile de bunuri, servicii si lucrări, derularea contractelor, recepția si inregistrarea lucrărilor;

<> controlul asupra modului de gospodărire a parcului de mașini si utilaje din dotarea regiei;

•    verificarea modului de incasare a debitelor de la agenții economici si asociațiile de proprietari, cat si a masurilor l-uațețp^ntru recuperarea creanțelor;


23

• elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, desfasurat lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător comparativ cu realizările pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii


asigurării calitatii activitatilor desfășurate; aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția medfâîâfcsj^Ș^ '•$

CC    °ll

L"‘


......

■■'O.    ■£>//

H. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI COMUNICARE, RELAȚII CU
MEDIA, RELAȚII CU PUBLICUL

H.a. Comunicare, relații cu mass - media


•    asigurarea activitatii de secretariat pentru conducerea regiei;

•    programarea, participarea si întocmirea fiselor de contact pentru reuniunile de afaceri, la solicitarea conducerii regiei;

•    culegerea datelor, pregătirea, întocmirea si transmiterea "rapoartelor statistice" si "ancheta statistica anuala" către serviciul de Statistica al Primăriei sectorului 3 si către Serviciul de Statistica al Consiliului General al Municipiului București;

•    constituirea si actualizarea bazei de date privind evoluția elementelor de mediu intern sau extern regiei, care influențează activitatile si rezultatele acesteia;

•    efectuarea de cercetări asupra mediului extern al regiei (furnizori, clientii, cadrul legislativ, sistemul financiar-bancar, mediul economico-social, etc.); identificarea factorilor care influențează regia si sensul influentei acestora, pe baza carora stabilește oportunitățile si amenințările ce vin din acest mediu;

•    elaborarea strategiei generale si a politicii regiei;

•    elaborarea si actualizarea programului strategic al regiei si urmărirea realizării acestuia;

•    coordonarea activitatilor specifice protejării si consolidării imaginii regiei;

•    asigurarea reprezentării regiei in relația cu mass-media, organizațiile civice, organizațiile asociațiilor de propnetari/locatari;

•    coordonarea activitatii de înregistrare, rezolvare si raportare a reclamatiilor adresate conducerii regiei sau aparute in mass-media;

•    analizarea periodica a indicatorilor de performante a procesului de sesizări -reclamatii;

•    organizarea diverselor acțiuni mediatice, a condițiilor si materialelor necesare desfășurării acestora, redactarea sintezelor sau rapoartelor privind aceste acțiuni;

•    editarea de materiale informative destinate publicului (pliante, fluturași de popularizare, informări), ziarului intern Info-RADET si a Buletinului Informativ Economico-Juridic;

•    monitorizarea articolelor ce vizeaza regia, din presa si alte mijloace de comunicare si editarea zilnica a revistei presei;


analizarea corectitudinii informațiilor din mass-media, informareazppp^uc^rii transmiterea dreptului la replica;    (țg

soluționarea reclamatiilor aparute in mass-media cu privire la regi^ elaborarea de materialale informative pentru instituții din mass-me'd^, \ <5/ cercetarea surselor de informare raetua-le-eU.ideriiific2irea_, de noi^sMe^de

informare, pentru lărgirea bazei de    CU

ORIGîNALUL


H.b Relații Cu Publicul« preluarea sesizărilor sosite pe linia telefonica directa (serviciul telefonic special) inregistrarea, transmiterea lor spre rezolvare la Divizii si Secții, precum si urmărirea rezolvării si consemnarea lor in evidente;

•    preluarea petițiilor prin registratura RADET, inregistrarea lor in evidenta informatica, transmiterea spre rezolvare factorilor responsabili, urmărirea modului de rezolvare, redactaie si comunicare către petiționari a răspunsurile;

•    preluarea de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului si de la alte oficialități, a sesizărilor si reclamatiilor vizând termoficarea, transmiterea lor către factorii responsabili din Regie, urmărirea rezolvării lor, redactarea răspunsurilor;

•    organizarea audientelor la nivelul conducerii regiei si asigurarea secretariatului;

•    preluarea sesizărilor din audiente, inregistrarea lor in evidenta informatica, transmiterea spre rezolvare factorilor responsabili si urmărirea rezolvării acestora;

•    intocmirea de rapoarte saptamanale, lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind sesizările si reclamatiile primite pe toate canalele de comunicare;

•    identificarea si analizarea canalelor de comunicare intre salariat! si mediile decizionale si crearea unor noi canale de comunicare;

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al biroului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

I. ATRIBUȚIILE BIROULUI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

•    elaborarea de analize - diagnostic ale compartimentelor din RADET, in vederea introducerii sistemelor informatice in conducerea si desfasurarea activitatilor;

•    studierea pieței de produse informatice in scopul de a găsi cele mai potrivite produse pentru dezvoltarea sistemului informatic al RADET;

■> oferirea tuturor informațiilor necesare conducerii pentru deschiderea finanțării, in vederea realizării unei noi aplicații;

•    testarea programelor achiziționate,-imprpuna cu elaboratori: lor;

•    instruirea utilizatoriilor de prpgrârffe si-'a^Heatii;


\yi

U ' ?'    i’-‘

z

CONFORM ClFrnarirea aP''cat’',orn exploata»'© pentru a le putea imbunatati pe durata de ' ‘ ut lizare a lor;

ORONALULvs Udarea si introducerea datelor in fișiere si in bazele de date existente, „„„    osind personalul din serviciile tehnice si funcționale, instruit anume;

asigurata protecției datelor prin salvarea lor pe suporturi magnetice de îi restaurarea lor in caz de nevoie;

^e^bp'rarewoliticilor de salvare.a datelor si evaluarea costurilor; griate^i^aljprocedurilor de prelucrare a datelor, ținând seama de restricțiile pe


ti


V dafd'W-inraduc produsele informatice folosite;

•X^e^arșs^ prelucrării datelor la cererea utilizatorilor, conform unei liste de pîefdcfâri si de priorități stabilita din timp;

•    realizarea prelucrării datelor la termenele stabilite, fara solicitare din partea utilizatorului;

•    difuzarea rezultatelor prelucrării datelor, sub forma de ecrane sau rapoarte scrise, corespunzător programului de lucru stabilit;

•    asigurarea gestiunii si administrarea bazelor de date in folosința curenta;

•    asigurarea protecției datelor si accesul autorizat la ele, corespunzător nivelurilor de acces existente;

•    realizarea prelucrării statistice a bazelor de date existente, in vederea ușurării înțelegerii evoluției regiei de către manageri;

•    elaborarea planului de intretinere a echipamentelor de calcul si comunicații si asigura logistic indeplinirea lui;

•    asigurarea intretinerii liniilor de comunicații proprii si includerea in planul de intretinere a echipamentelor auxiliare;

•    realizarea intretinerii produselor-program achiziționate, prin menținerea legăturii cu furnizorul si actualizarea permanenta a produselor informatice;

•    studierea pietii furnizorilor de bunuri si servicii pentru a găsi cele mai avantajoase oferte;

•    gestionarea echipamentelor informatice si instalațiilor pe care le are in evidenta;

•    calcularea costurilor serviciilor prestate de Biroului Tehnologia Informației celorlalte servicii ale regiei;

•    elaborarea strategiei Biroului de Tehnologia Informației in conformitate cu strategia regiei;

•    elaborarea studiilor de dezvoltare a activitatilor informatice la nivelul regiei;

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor cte grpfpctia muncii, protecția mediului si PSI.Sîr. Cswfii Vechilii' 15, Sector 3. București, Cod 030254,

Telefon; 0372448.000 ieentra,Lr<4>2ț,^13.93.O6-; Fax;. <121 312.30.18;

Hr, R.C, 340435(1391; C.i.F. RO3Bt^’^SrfV<^Ș7 RHCB 0074 0004 2303 0001:

ROM RHCB 0074 001^303^03^-'<^8. -Filiala scjc.

ti1J. ATRIBUȚIILE BIROULUltMA


cu

GRfGMALUL


<£714

organizează și asigură funcționă'fesrSistemului informațional de marketing al RADET, constituirea și actualizarea permanentă a bazei de date specifice acestui domeniu de activitate;

•    efectuează, în funcție de necesități, cercetarea pieței energiei termice din Municipiul București și mediul exterior al firmei, în vederea adaptării ofertei la cerințele consumatorilor, în condiții de concurență;

•    identifică și gestionează principalii factori de risc pentru piața existentă a RADET;

•    elaborează și urmărește realizarea programelor de marketing;

•    studiază oferta actuală de noi produse și servicii și face propuneri de completare a acesteia;

•    studiază oportunitatea de a găsi noi clienți și face propuneri în acest sens;

•    asigură promovarea pe piață a serviciilor regiei, prin acțiuni publicitare și alte forme de promovare (conceperea și editarea de materiale informative - pliante, fluturași de popularizare, informări, etc);

•    colaborează și acordă asistență de specialitate celorlalte zone de activitate din cadrul RADET implicate în realizarea programelor de marketing;

•    se ocupă de înregistrarea, protejarea și promovarea semnului de marcă al RADET;


» elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei și corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;

• aplicarea prevederilor sistemului de Management a! Calității în privința asigurării calității activităților desfășurate;

® aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

K. DIRECȚIA COMERCIALA
Structura Direcției Comerciale

►    Divizia Furnizare

■    Serviciul Comercial, Distribuție,

■    Serviciul Contracte

►    Serviciul Aprovizionare

►    3 Casierii

►    Serviciul Administrativ si Paza


ICONTORMCU

.ORiGiMALULProducere, Transport si Clîănti,

:Y-Yt


| [ cr .5,/ )i    f'i;î


Atribuțiile Direcției Comerciale

•    coordonarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala a regiei;

•    coordonarea activitatii de contractare, facturare la sistemul de termoficare si centrale termice;

•    coordonarea activitatii privind incheierea si realizarea la termenele si in condițiile stabilite a contractelor comerciale;

•    asigurarea cu materiale, carburanți, utilaje, aparatura si sculele necesare mentenantei sistemului de termoficare in limita bugetului planificat si aprobat;

•    managementul stocului - asigurarea dimensionării optime a stocurilor, incadrarea consumurilor normale si normativele stabilite extinderea folosirii înlocuitorilor si a materialelor din tara;

•    stabilirea nomenclatorului produselor care se contractează, stabilirea relațiilor directe cu beneficiarii pentru constituirea portofoliului de comenzi si determinarea altor elemente utile incheierii contractelor economice;

•    stabilirea planului de aprovizionare pentru activitatea de producție cantitativ si valoric;

•    intarirea disciplinei contractuale, respectarea integrala a obligațiilor asumate;

•    asigurarea derulării, administrării contractelor de achiziție publica prevăzute in procedurile operaționale RADET;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Caiitatii in privința asigurării caiitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicareaspreve.dgrilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

Str. CavaSi Vechi nr. 15. Sector 3. București, Cod030264,

Telefon: 0372.148.000 (centrala;; 021.313.S3.fr6;. Fax: 021 312.30.18;

yWIIBISP


Nr, R.C. JKKIWWt; C.t.F. RO361218: COilT: RO87 RWCB 0074 0064 2303 0001:

RO68 RB CB 0074 0064 2303 0092 - B.C.R, - Fi Bala sector 3

K.1 ATRIBUȚIILE DIVIZIEI FURNIZARE


’^ONFQ^M CUcontractarea și managementul contractelor; coordonarea și realizarea activității de facturare pentru sistemul de temioficare și centrale termice de la citire până la emiterea facturii;    ^N,c'Wu,

coordonarea activității de urmărire a debitorilor, presupunând    tifttfKpr

modalităților specifice pre-acționării în instanță;    p

urmărirea funcționării corecte a contoarelor de energie termicâ-c^nSt^la clienți;    W ,

acordarea de consultanță și furnizare de informații clienților'^UpriVire la administrarea și funcționarea sistemului de termoficare și a aspectelor conexe; analize și strategii orientate spre client;

coordonarea și gestionarea activității de încasare a prestațiilor de la clienții beneficiari de energie termică;

elaborarea substrategiilor orientate pe client ca suport și punct de plecare la strategiei globale;

avizarea documentelor de trecere pe costuri;

coordonarea și controlul evidențelor operative, finaciar-contabile și a contabilității de gestiune la nivelul secțiilor și a diviziei;

urmărirea elementelor de cost, participarea la elaborarea bugetelor și asigurarea respectării acestora; fundamentarea tarifului de furnizare;

elaborarea și urmărirea indicatorilor de performanță pentru secțiile de furnizare, specifici fiecărei activități și calcularea indicatorilor de performanță la nivel de divizie;

anual se vor inventaria soldurile clientilor si numerarul din caseriile regiei din subordine;

aplicarea și respectarea metodologiei de calcul, lunar, privind determinarea consumurilor de energie termică ce urmează a fi facturate; preluarea de la prestatorii autorizați în baza Ordinului 259/2004 a consumurilor individuale și a datelor care an stat la baza acestora;

asigurarea încadrării rezultatelor obținute prin rularea programelor de facturare în parametrii prestabiliți;

transmiterea, pe bază de borderou, a facturilor și documentelor emise la clienți prin personal propriu sau poștă;

citirea contorilor instalați la consumatori și întocmirea fișelor de urmărire a consumurilor;

citirea contorilor, lunar, din punctele termice urbane și transmiterea datelor la secțiile și diviziile distribuție și transport;

asigurarea corelării între perioadele de funcționare efectivă și cantitățile facturate, în cazul modificărilor de tarif în cursul perioadei; organizarea și gestionarea evidenței consumatorilor de energie termică, pe categorii;    ■ ?..,s

întocmirea notelor,fde^ornare și a referatelor de fundamentare și urmărirea cauzet^î care aii cori^us^a aceste^;


Ut/

Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector'3, București,.Cod030254,

Telefon: 6372,148.000 (centrala’!; 021.313.39.06; Fax: 021 312JO.1B; tir, R.C. MO? 1954891; C.l.r, RO361218: CONT: RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001;

R.O55RIICB 0074 0064 2393 9092 - B.C.R. -Filiala sectară

OOî^l’ORM CMJh L


area concordanței consumurilor cu parametri care au stat la baza terfmînării acestora, în cazul consumatorilor cu puncte termice proprii; ifiparea situațiilor consumatorilor noi și a modificărilor cu influențe în defalcarea-dcprisumurilor de energie termică (numere de persoane, suprafețe chi/^3fec,t^nic, bareme de apa caldă de consum și apă rece pentru apa caWjdeAppnș u Itwfc


asi'șurâț^l'^WOTtei bazei de date referitor la datele caracteristice ale clienților: număr'de'iyp^nsnmatori pe categorii, număr de apartamente, număr de scări, num@r?,de persane, suprafață echivalentă termic;

prelucJfănăâu-Wtelor de facturare și repartizarea lor pe puncte de consum (scară, apartament) și pregătirea facturilor în vederea distribuirii către clienți; prelucrarea documentelor implicate la alocarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;

operarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și emiterea bonurilor de casă și a deconturilor;

transmiterea deconturilor către plătitorii de ajutoare pentru încălzirea locuinței; depistarea consumatorilor fără contract și a celor care au facturi restante și luarea măsurilor ce se impun;

anunțarea organelor de poliție în legătură cu furturile de energie termică; identificarea proprietarilor pentru punctele de consum fără torme contractuale și urmărirea sigurării încadrării situațiilor lor în legalitate;

participarea la efectuarea operațiilor de debranașre/branșare parțială și înscrierea datelor caracteristice vizate de operațiile în cauză în documentele încheiate;

urmărirea soldului clienților pentru identificarea debitorilor;

convocarea la conciliere a clienților debitori pentru plata sumelor datorate -trimise prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire sau predată personal cu semnătură de primire;

contactarea clienților debitori pentru informarea acestora asupra situației debitului;

dispunerea sistării furnizării energiei termice la clienții debitori și urmărirea executării operației;

verificarea modului de realizare a operațiilor de închidere/deschidere a alimentării cu energie termică și raportarea constatărilor Diviziei Furnizare; dispunerea repunerii în funcțiune a clienților care și-au achitat datoriile; stabilirea contactelor, cu predilecție prin deplasare în teren, cu clienții debitori; întreprinderea demersurilor pentru determinarea clienților să achite restanțele și să respecte scadențele pentru plata facturilor;

operarea returnărilor de anticipație prin compensarea creanțelor din sold și comunicarea diferențelor în scris la Serviciul Financiar-Contabilitate; realizarea evidenței clienților în funcție de disciplina manifestată în achitarea facturilor, criteriu de apreciere pentru măsurile dispuse pe linia recuperării creanțelor;30întocmirea de referate de trecere pe costuri a sumelor reprezentând penalități care nu au fost obținute prin acțiunea de chemare în judecata sau neîncasate prin acțiunile de executare silită, precum și în situațiile când debitorul nu mai există, este insolvabil sau în alte cazuri justificate și operarea celor aprobate; întocmirea facturilor fiscale pentru încasarea sumelor reprezentând taxe de sistare și reluare a furnizării;

gestionarea facturilor fiscale conform legii și instrucțiunilor cu caracter intern; întocmirea rapoartelor zilnice de activitate și transmiterea acestora la serviciile funcționale;

calcularea și raportarea indicatorilor de performanță specifici;

gestionarea conflictelor legate de penalitățile calculate pentru întârzieri în achitarea facturilor de energie termică;

arhivarea exemplarului 2 din facturile fiscale emise către clienți

elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al^birSuț^ lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiej^Și ^corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;    //5

aplicarea prevederilor sistemului de Management al uSalft^^^^vința asigurării calității activităților desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția'i^^ulLiîM'PSI.

K.1.1 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI COMERCIAL DISTRIBUTlCFRQWCfRF.;

TRANSPORT SI CLIENT!    kUNKjHIVi <

K.1.1.1 Comercial Distribuție, Producere, Transport

. aplicarea și respectarea metodologiei de calcul, lunar, privind determinarea consumurilor de energie termică ce urmează a fi facturate;

•    preluarea de la prestatorii autorizați în baza Ordinului 259/2004 a consumurilor individuale și a datelor care au stat la baza acestora;

•    asigurarea încadrării rezultatelor obținute prin rularea programelor de facturare în parametrii prestabiliți;

. transmiterea, pe bază de borderou, a facturilor și documentelor emise la clienți prin personal propriu sau poștă;

. citirea contorilor instalați la consumatori și întocmirea fișelor de urmărire a consumurilor;

« citirea contorilor, lunar, din punclete termice urbane și transmiterea datelor la secțiile și diviziile distribuție și transport;

•    asigurarea corelării între perioadele de funcționare efectivă și cantitățile facturate, în cazul modificărilor de tarif în cursul perioadei;

•    organizarea și gestionarea evidenței consumatorilor de energie termică, pe categorii;

. întocmirea notelor de stornare și a referatelor de fundamentare și urmărirea cauzelor care au coricfuș la acestpa;

Str.. Cavafii Vechi nr. 15, Sector3, București,.Cod030254.

Telefon: 0372,143,000 (centrala); 021,343.99.06; Fa,«: 021 312.30.18:

Hr. R.C. J40M9S71901: C.I.F. RO3M218; COHT: RO37 RHCB 0074 0064 2303 00O1:

RO56RBCB 0074 0064 23030092 - B.C.R. - Filiala sector 3

COh>rOhM.CU,Jfjcarea concordanței consumurilor cu parametri care au stat la baza ORh3§NALU^etr minării aces^ora’ 'n cazul consumatorilor cu puncte termice proprii;

—----:----1—veflficarea situațiilor consumatorilor noi și a modificărilor cu influențe în

^făfparșa consumurilor de energie termică (numere de persoane, suprafețe

Echivalente termic, bareme de apa caldă de consum și apă rece pentru apa K,Țg®;<ae>sum);

ife asfgwără^ftvidenței bazei de date referitor la datele caracteristice ale clienților: rfdMâP-d^consumatori pe categorii, număr de apartamente, număr de scări,

%.gu®.^rA^'persoane, suprafață echivalentă termic;

prefcîfffârea datelor de facturare și repartizarea lor pe puncte de consum (scară, apartament) și pregătirea facturilor în vederea distribuirii către clienți; prelucrarea documentelor implicate la alocarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;

operarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și emiterea bonurilor de casă și a deconturilor;

transmiterea deconturilor către plătitorii de ajutoare pentru încălzirea locuinței; depistarea consumatorilor fără contract și a celor care au facturi restante și luarea măsurilor ce se impun;

anunțarea organelor de poliție în legătură cu furturile de energie termică; identificarea proprietarilor pentru punctele de consum fără forme contractuale și urmărirea sigurării încadrării situațiilor lor în legalitate;

participarea la efectuarea operațiilor de debransare/branșare parțială și înscrierea datelor caracteristice vizate de operațiile în cauză în documentele încheiate;

urmărirea soldului clienților pentru identificarea debitorilor; asigurarea evidenței în sold a documentelor pentru care au fost inițiate acțiuni pentru chemarea în judecată și a celor pentru care au fost obținute hotărâri judecătorești investite cu formulă executorie;

asigurarea evidenței în sold a cheltuielilor de judecată; urmărirea încasării creanțelor din titluri executorii;

participarea la efectuarea de expertize și formularea obiecțiunilor la raportul de expertiză, după caz, în cauzele depuse spre soluționare la instanțele judecătorești;

încheierea și urmărirea angajamentelor de plată cu clienții debitori care se prezintă la conciliere;

instrumentarea dosarelor în vederea introducerii acțiunilor în instanță pentru clienții debitori, prin adiționarea pieselor necesare, pe baza documentelor primite de la compartimentele funcționale și a exploatării aplicațiilor informatice suport;

convocarea la conciliere a clienților debitori pentru plata sumelor datorate -trimise prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire sau predată personal cu semnătură de primire;

contactarea clienților debitori pentru informarea acestora asupra situației debitului;

CONFORM OW OROMÂLuErt


unerea sistării furnizării energiei termice la clienții debitori și urmărirea xe^utării operației;


icarea modului de realizare a operațiilor de închidere/deschidere a aTurnentării cu energie termică și raportarea constatărilor Diviziei Furnizare; ^ispOnerea repunerii în funcțiune a clienților care și-au achitat datoriile; ș,ța^iiifeaPpntactelor, cu predilecție prin deplasare în teren, cu clienții debitori; /întreprindere^ demersurilor pentru determinarea clienților să achite restanțele și (păcreMpecțpJâfiadențele pentru plata facturilor;

^p^^atreWnărilor de anticipație prin compensarea creanțelor din sold și ^com'unicâresî^aiferențelor în scris la Serviciul Financiar-Contabilitate; r^^ai^^/idenței clienților în funcție de disciplina manifestată în achitarea facturilor, criteriu de apreciere pentru măsurile dispuse pe linia recuperării

creanțelor;

•    întocmirea de referate de trecere pe costuri a sumelor reprezentând penalități care nu au fost obținute prin acțiunea de chemare în judecata sau neîncasate prin acțiunile de executare silită, precum și în situațiile când debitorul nu mai există, este insolvabil sau în alte cazuri justificate și operarea celor aprobate;

. întocmirea facturilor fiscale pentru încasarea sumelor reprezentând taxe de sistare și reluare a furnizării;

. gestionarea facturilor fiscale conform legii și instrucțiunilor cu caracter intern;

» întocmirea rapoartelor zilnice de activitate și transmiterea acestora la serviciile

funcționale;

•    calcularea și raportarea indicatorilor de performanță specifici;

•    gestionarea conflictelor legate de penalitățile calculate pentru întârzieri în achitarea facturilor de energie termică;

. arhivarea exemplarului 2 din facturile fiscale emise către clienți

. elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al biroului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei și corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;

. aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calității în privința asigurării calității activităților desfășurate;

o aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecț a mediului si PSI.

K.1.1.2 Clienti

. gestionarea și conducerea proceselor de facturare, contractare, urmărire debitori, încasare creanțe printr-o gândire unitară (abordare procesuală) generatoare de rezultate optime din perspectiva îndeplinirii misiunii regiei;

. coordonarea funcțională a activității întregului proces de facturare de la prelevarea datelor până la emiterea facturilor;

•    coordonarea funcțională a activității întregului proces de contractare de la identificarea clientului până la semnarea contractelor și actualizarea bazei de date;

•    coordonarea funcțională a activității întregului proces de urmărire debitori;

I-    . .    ■    5


Str. C ava SiVechi-nr. 15, Sector 3. București, Cod 030254,

Telefon: 0372.148.000 teentala); 021.313.99.® 8; Fax; 021 312.30.18: tir. R.C. JW195W91: C.I.F. RO361218; CONT: ROST RHCB 0W4OW4 2303 0001: ROS5RN CB 0074 0064 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3

'^sSKSSi^


___________

CONFORM -Cy>l rdonarea funcțională a activității întregului proces de încasare de la primirea ORfPhVI Al b ig numerarului, echivalentelor de numerar sau instrumentelor de plată acceptate —^MLULpâpă la operarea lor și actualizarea bazei de date;


monitorizarea rezultatelor realizate de Serviciul Comercial Distribuție, xRr&duCere, Transport si Clienti si Serviciul Contracte și stabilirea măsurilor de . iOorecție și prevenire a abaterilor negative și de integrare a celor pozitive; /^îaviz&fts^ocumentelor sistemului de management al calității pe baza analizelor C»^P®^îfic^izând armonizarea direcțiilor de acțiune conduse de Divizia Furnizare "''at^^eoOele generale și cerințele aplicabile, exogene și endogene; ■•'dew'reăî^erințelor pentru realizarea și îmbunătățirea aplicațiilor informatice; x^vizareă^modelelor documentelor și formularelor tipizate utilizate în activitatea M*&FVt6iul Comercial Distribuție, Producere, Transport si Clienti și Biroului Contracte;

urmărirea respectării indicatorilor de performanță (anexă); actualizarea colecției de legi și normative referitoare la activitățile specifice furnizării;

asigurarea concordanței documentelor care intră în Tabloul de bord pentru reflectarea permanentă a situației reale a regiei (rezultate, abateri, indici); definirea cadrului general de derulare a modului de lucru cu prestatorii autorizați în condițiile Ordinului 259/2004 (reguli, flux de informații, termene etc.) și reprezentarea regiei în relațiile cu aceștia pe linie de facturare și situații conexe;

asigurarea evidenței bazei de date la nivel centralizat referitor la datele caracteristice ale clienților: număr de consumatori pe categorii, număr de apartamente, număr de scări, număr de persoane, suprafață echivalentă termic;

asigurarea concordanței datelor care se înscriu în factură cu cerințele legale (tarife, temei legal, date conexe etc.);

elaborarea modelului de factură și formularea propunerilor pentru modificarea acesteia;

furnizarea periodică la Serviciul Producție a cantităților de energie termică facturate către clienți;

întocmirea situației centralizate a cantităților de energie facturate pe categorii de consumatori și transmiterea la Serviciile Contabilitate și Financiar; întocmirea lunar a centralizatorului consumurilor, centralizatorului stornărilor, situația TVA, situația pe sectoare, situația pe CET-uri și transmiterea lor la Serviciul Financiar-Contabilitate și Serviciul Patrimoniu, Taxe si Impozite; analizarea și interpretarea datelor de facturare și prezentarea rezultatelor compartimentelor implicate;

întocmirea situației facturilor pe categorii de tarife și centrale (surse) în vederea calculării subvenției și transmiterea ei la Serviciul Finariciar-Contabilitate și Serviciul Patrimoniu, Taxe si Impozite;

operarea șievidența notelor de stornare și a notelor de restanță; urmărirea aparii regulilor stabilite pentru activitatea de acordare a ajutoarelor pentru'înGaltzffeâ^pcuinței și modul de derulare a activităților specifice;

34

Str. Csvafii Vechi ni H Ser*or3. București, Cod 030254,

Telefon: iî372.'t43.ttC!iJ.Je n-'slai 021.313.99.06; Fax: «21 312.30.18;

Nr. R.C.    CONT: R087 RHCB 00740064 2303 0001:

/?OeS RMC^M ;1OOs4<3>3 0092 - B.C.R. - Fifiala sector3

---------------------

rnMFHPM iPFf€Ctuarea contrastelor peugâic^i neprogramate pe teren;

Wt'Mîs' w’b î.0V, asigurarea și mențihegga unor^lații corecte de colaborare cu toți consumatorii ORSGiNÂLUUau reprezentanții ace^s^âX'^

—------------—gestionarea conflictelor privind penalitățile calculate pentru întârzieri în

achitarea facturilor în cazul clienților cu puncte de consum în mai multe sectoare și a celor alimentați din rețeaua primară;

. elaborarea referatelor pentru anularea penalităților, acolo unde este cazul, pentru clienții cu puncte de consum în mai multe sectoare și a celor alimentați din rețeaua primară și operarea celor aprobate;

•    definirea criteriilor de structurare a soldului creanțelor din energie termică;

« monitorizarea permanentă a situației soldului creanțelor constituite asupra beneficiarilor de energie termică pentru asigurarea respectării sarcinilor specifice de recuperare a creanțelor;

•    urmărirea introducerii în termen la beneficiari a documentațiilor pentru încasarea prestațiilor privind furnizarea energiei termice efectuate de regie precum și a calculării penalităților legale pentru neplata în termen a acestora;

. tipărirea, emiterea și prelucarsa facturilor de energie termică incluzând penalități, a documentelor conexe și a borderourilor aferente;

•    asigurarea înscrierii în factură a soldului clienților și a modului de calcul a penalităților conform datelor preluate din evidență sold creanțe;

•    asigurarea evidenței tipizatelor cu regim special utilizate, inclusiv facturi fiscale, în registre destinate acestui scop, prin înregistrarea plajelor de numere de înseriere, pentru fiecare fază a circuitului acestora (utilizate, anulate, în stoc);

•    asigurarea necesarului curent de tipizate pentru emiterea facturilor și a documentelor conexe prin lansarea comenzilor în timp util către compartimentul de specialitate;

» transmiterea exemplarelor 1 și 2 ale facturilor de energie termică emise la secțiile de furnizare și a exemplarului 3 la Serviciul Financiar-Contabilitate;

•    arhivarea informațiilor și datelor aferente consumurilor facturate și evoluției situațiilor clienților;

® gestionarea nomenclatoarelor specifice aplicațiilor informatice, inclusiv a celui cu utilizatorii acestora;

•    administrarea nivelelor de acces prin partajarea domeniilor de date și aplicații asupra fondului de utilizatori conform criteriilor specifice;

® asigurarea asistenței în rularea aplicațiilor și generarea rapoartelor și rezultatelor;

® elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei și corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calității în privința asigurării calității activităților desfășurate;

•    aplicarea preved^ritecnormelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

V./

X35


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI T£R«IC£ BUCUREȘTI

II

Str, Cavafii Vechi nr. 15, Seoîor3. București, Cod030254,

Telefon: 0372,148.00=0 (centrala}: 021,313.99.06} Fax: 021 312.30.18; fir. R.C, J 40? 18511891: C.Î.F. RO361218: CONT: RO87 RNCB 8874 M64 2303 0=001;

RQ5S RfJ CB 0074 0064 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3

©


K.1.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CONTRACTE


CONFORM CU

. elaborarea contractului tip și a convenției tip la nivelul regiei pe categorii de

ORIGINALUIclițnfo

_-—-^aruzarea și derularea activității de soluționare a neînțelegerilor

^^contractuale;

gestionarea evidenței contractelor de energie termică pe categorii de

(Z^rgq,Qjzș_reă^activității de conciliere la nivelul autorității de reglementare pentru înțelegerilor apărute la încheierea contractelor de furnizare;^rgaâl^eactivității de încheiere/reînnoire a contractelor de furnizare; îțTțp_cmireasp)feriodică de rapoarte și situații privind activitatea de contractare; uîtnâ'fif^ă-'derulării formalităților pentru încheierea sau rezilierea contractelor cu


consumatorii, precum și a branșărilor și debranșărilor la/de la sistemul de distribuție;

efectuarea operațiunilor pregătitoare și încheierea contractelor de furnizare a energiei termice, cu toate categoriile de consumatori (casnic, agent economic, industrii);

primirea și verificarea actelor necesare încheierii contractelor de furnizare a energiei termice;

încheierea și înnoirea contractelor cu toate categoriile de consumatori;primirea cererilor de reziliere a contractelor și urmărirea realizării măsurilor necesare pe cale de consecință;

încheierea formelor necesare pentru preluarea în facturare individuală a consumurilor;

gestionarea și arhivarea contractelor de furnizare a energiei termice și a documentelor conexe;

actualizarea periodică a contractelor în funcție de constatările efectuate pe teren și de modificările datelor contractuale;

întocmirea actelor adiționale ori de câte ori au loc modificări ale datelor contractuale care impun acest lucru;

realizarea și actualizarea bazei de date structurată pe caracteristici privind clienții;

inventarierea instalațiilor utilizatorilor la fiecare încheiere de contract; inventarierea instalațiilor termice pe bază de ordin de lucru și a numărului de persoane, calcularea suprafețelor echivalente termic și încadrarea robinetelor de apă caldă de consum în haremurile prevăzute prin normative;

reinventarierea suprafeței echivalentă termic și a numărului de robinete la solicitarea clienților sau ori de câte ori este nevoie; efectuarea controalelor periodice și neprogramate pe teren; întocmirea facturilor fiscale și a documetelor necesare pentru încasarea taxei de măsurătoare și a garanției/anticipației și înregistrarea acestora;


operarea Rpobeseîâir^erbale de debranșare/rebranșare;

—* * X    ‘ — I - — ■ — — —— - X. - "I A.    *3 . 1_ ‘ I _ _ -    . . I    I I;onsum fără forme36
•v?ZTO->Q
Str. Cavani Vechi nr. 15, Sector3, București, Cod 03G254,

Telefon: 0372,143,000 fcenîraîaj; {121.313.39.06: Fax: 921 312.20.13:

Hr. R.C. J4OM»6.’mi: C.I.F. RO38121S; rOMT: RO&7 R11CB 0074 0064 2303 0001:

RO55 R«CB 0074 0684 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3

elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli alT^e^^țui, >nar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei pi r^4feiJ,urf^ptor realizărilor pe perioada anterioară;    a

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Câ^J|i în#^Tvința asigurării calității activităților desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția munciir^untecțiâJTQe^luLși PSi.

CONFORM CU’


K.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI APROVIZIONARE


ORiGiiMALUL


•    realizarea anuala a planului de aprovizionare pentru activitatea de producție;

•    realizarea inventarierii anuale la niveiul tuturor gestiunilor;

•    intocmirea necesarului anual de materiale, utilaje si piese de schimb, pe baza solicitărilor scrise de la Divizii, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul regiei;

•    gestionarea contractelor de produse, piese de schimb si echipamente, service;

« cercetarea pieței interne a furnizorilor, pe articole de aprovizionat, sub diferite aspecte: poziția pe piața a firmelor furnizoare, calitatea ofertei, preturile practicate, condițiile de livrare s.a.;

•    intocmirea de baze de date pe baza rezultatelor cercetării pieței;

» administrarea contractelor de furnizare a produselor / contractelor si comenzilor de piese de schimb / contractelor si comenzilor de servicii încheiate prin Serviciul Achiziții Publice, Administrare Contracte;

•    intocmirea comenzilor de aprovizionare către furnizorii selectați;

» monitorizarea comenzilor si livrărilor de produse/echipamente ce au fost reparate cu terti, conform prevederilor contractuale;

® redactarea si urmărirea corespondentei cu furnizorii, precum si cu Secțiile / Serviciile beneficiare de produse/echipamente reparate;

8 urmărirea si evaluarea riscurilor ce pot apare in derularea contractelor;

8 urmărirea plătii facturilor, pentru articolele achiziționate, sa se efectueze cu

indeplinirea tuturor obligațiilor legale;

8 primirea mărfii de la furnizori, prin comisii de recepție, stabilite de conducerea regiei si propune reactualizarea comisiilor ori de cate ori este nevoie;

® asigurarea gospodăririi judicioase a materialelor, combustibililor, ambalajelor, etc., aflate in depozit precum si condițiile de depozitare necesare;

8 asigurarea depozitarii materialelor explozive, inflamabile si a altor materiale ce reprezintă pericol, in conformitate cu prevederile legale;

s urmărirea evoluției stocurilor supranormative, a materialelor fara mișcare sau cu mișcare lenta si actioneaza pentru micșorarea acestora;

8 urmărirea eliberării materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si utilajelor sa se efectueze cu respectarea formelor legale, iar vanzarea acestora către terti sa se faca numai cu aprobarea conducerii regiei, conform metodologiei stabilite privind comanda și delegația de ridicare a mărfii;

® asigurarea prevenirii si descoperirii la timp a pagubelor 'înregistrate la gestiunile


Str. CavaBi Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 030254,

Telefon: 0372,145.000 {centralax 021.313.9S.06; Fax; 021 312,30.18:

Hr. R.C. J40f1S5,f1991; C.I..F. RQ361218: COHT; RO8Î RHCB 0074 0064 2303 0001;

RO55RHCB 0074 0064 230 3 0092 - B.C.ft. - Filiala sector 3

8>


verificarea prin sondaj, la toate gestiunile, cel puțin o data pe luna a modului in care sunt respectate prevederile legale cu privire la primirea, pastrarea si eliberarea valorilor materiale, luarea sau propunerea de masuri adecvate in caz de nerespectare;

urmărirea lunar, trimestrial si anual, la nivel de regie, pe Divizii si Secții, a realizărilor privind colectarea, predare si valorificarea materialelor refolosibile si reciclabile;

asigurarea evidentei si analizei costurilor de aprovizionare (facturi, transport, taxe, etc.) pe tipuri de articole, furnizori, Divizii si Secții;

intocmirea rapoartelor lunare privind situația asigurării cu materii prime, materiale, etc., fizic si vaioric, precum si alte situații solicitate de conducerea regiei, privind activitatea de aprovizionare;

intocmirea facturilor de vanzare pe baza avizului de insotire a mărfii si

înregistrarea in registrul de evidenta;

administrarea de vanzare deșeuri feroase si neferoase;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;


efectuarea încasării facturilor emise către beneficiarii de energie termică prin

intermediul locațiilor proprii și pe teren;

efectuarea în termenele legale a decontărilor prin virament;

ținerea evidenței registrului de casă și a registrelor specifice prin înregistrări

sistematice în conformitate cu normele aplicabile;

gestionarea și arhivarea exemplarului 3 din facturile fiscale emise către clienții beneficiari de energie termică și a documentelor justificative pentru încasările efectuate;

emiterea documentelor justificative pentru încasările efectuate;

asigurarea prelucrării operațiilor efectuate în vederea actualizării evidențelor soldului;

distribuirea somațiilor către clienții debitori, conform solicitărilor primite de la Serviciul Comercial Distribuție, Producere, Transport si Client), cu viza Directorului Diviziei Furnizare;

repunerea sumelor prin corectarea înregistrărilor inițiale, pe baza datelor și documentelor justificative primite de la Serviciul Comercial Distribuție, Producere, Transport si Clienti;

asigurarea derulărîț^prespondenței cu clienții privind confirmarea situației solduluLdin contul cfeâhț^ la termene^ și în condițiile legale;


Sîr, Cswafii Vechi nr. 15, Secfor3, București, Cod030254,

Telefon; 0372.148.«» i’centraia'l: 621.343A9.O6; Fax: 021i 312.30.ÎS;

Hr, R.C. 340/195/1991: C.I.F. RO3«121S: CORT: R.O87 RNCB 00740064 2303 0001;

RO55 RHCB 0074 0064 23030002 - B.C.R. - Filiala sector 3

. gestionarea și arhivarea bonurilor valorice reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței și a documentelor conexe;

. emiterea, la cererea clienților, a situației soldului/datoriilor acestora și a istoricului privind modul de operare a încasărilor;

. realizarea de copii ale documentelor justificative primite sau întocmite la momentul operării încasărilor și punerea acestora la dispoziția Serviciului Comercial Distribuție, Producere, Transport si Clienti în vederea instrumentării dosarelor;

. elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei și corespunzător realizărilor pe perioada anterioară;

. aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calității în privința asigurării calității activităților desfășurate;

• aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

K.4 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI ADI^ipț^T^TIV si PAZA

K.4.1 Administrativ    'LC&


CONFORM CU ORîGiNALULasigurarea materialele penti^i^țretine^ă^i repararea bazei netehnologice; procurarea materialelor si pîe^M^d^ schimb pentru dotările si activitatile administrative;

asigurarea realizării activitatilor de service pentru dotările sediilor regiei (copiatoare, mașini de scris, ascensoare, instalații frigorifice, etc.) precum si furnizarea apei, curentului electric, gazelor, etc.;

asigurarea plătii chiriei si taxelor pentru imobilele aflate in folosința regiei; organizarea si coordonarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor; urmărirea asigurării echipamentelor si materialelor de prevenire si stingere a incendiilor;

urmărirea intretinerii si folosirea corespunzătoare a echipamentelor de

prevenire si stingere a incendiilor pe intreaga regie;

urmărirea administrării căminului de familiști al regiei;

organizează activitatea de circulație a corespondentei in regie;

organizarea si tinerea arhivei in cadrul regiei;

realizarea activitatilor specifice evidentei militare si de aparare civila;

asigurarea intretinerii terenur.îor sî clădirilor bazei sportive si de agrement a

RADET;

asigurarea intretinerii spatiilor verzi din cadrul subunităților administrate direct, a cailor de acces si deszăpezirea acestora;

asigurarea curățeniei in birouri si la sediile subunităților direct administrate;


Str. Cavafii Vechi re". 15, Sector 3, București, Cod 030254,

Telefon: «372.148.0W1 {centrai aj: 021,313.99.06; Fax; 051 312,30.18:

Mr. R.C. JW195/1891: C.kF. RO36121S: CONT: RO87 RNCB «074 0064 2303 «001:

ROS5RNCB<»74pWH23O30O92 - B.C.R. - Filiala sec to r 3


RJHRWreu

ORIGINALUL


K.4.2 Paza


asigura paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si _

cunoașterea locurilor si a punctelor vulnerabile^^ pSrftneiâf obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de n^t^j.«^Mduca prejudicii unităților păzite;

asigurarea pazei obiectivului, bunurilelor si valorileor nominalizate in planul de paza si sa asigure integrității acestora;

instiintarea conducerii unitatii beneficiare despre producerea oricărui eveniment in timpul executării serviciului si despre masurile luate;

in cazul avariilor produse la instalații, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa producă pagube, sa aduca de indata la cunoștința celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

asigurare in caz de incendii, a masurilor de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a vaiorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunțe conducerea unitatii si politia;

asigurarea primelor masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;

sesizarea politiei in legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

monitorizarea activitatii de paza a regiei prin firma specializata;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management ai Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, proiecta mediului.


Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector3. București, Cocf 030254.

Telefon: 0372,148.000 (centrala); 021.313.SS.06; Far. 021 312.30.18:

Nr. R.C. J4fl;'195,'1991: C.I.F. R.O381218; CONT: ROST RWCB 0074 0064 2303 0001:

RO55 RîJ CB 0074 0064 23030092 - B.C.ft. - Filiala sector 3

L.


/gas

fessWSB u ......


'<sssDIRECȚIA ECONOMICA
Structura Direcției Economice

►    Serviciul Controlling

►    Serviciul Financiar -    Contabilitate

►    Serviciul Patrimoniu,    Taxe    si    Impozite

►    Serviciul State si Salarii

Atribuțiile Direcției Economice

CONFORM Cli

ORIGINALI iifoi «A'î


•    asigurarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru întreaga acWfăfe a regiei, precum si fondurile care se constituie la dispoziția sa, conform prevederilor legale;

•    elaborarea si fundamentarea propunerilor pentru planurile de credite atat pentru activitatea de producție cat si pentru investiții, precum si rambursarea acestora la termen;

•    efectuarea studiilor si analizelor privind eficienta fondurilor de producție, evoluția acumulărilor bănești, structura cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale si a altor indicatori financiari;

•    asigurarea îndeplinirii bugetului de venituri si cheltuieli pe ansamblul regiei, realizarea obligațiilor financiare fata de stat, creșterea rentabilității si folosirea eficienta a mijloacelor materiale si bănești, precum si respectarea disciplinei financiare;

•    analizarea cheltuielilor de producție sau de circulație după caz si luarea sau propunerea masurilor de reducere continua a prețului de cost si in mod deosebit a cheltuielilor materiale atat pe total regie, cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat;

•    organizarea analizei periodice a utilizării mijloacelor circulante si propunerea masurilor, împreuna cu celelalte servicii de resort, pentru reducerea, in circuitul economic al stocurilor disponibile, supranormative, fara mișcare sau cu mișcare lenta, precum si alte masuri pentru prevenirea de noi imobilizări;

•    analizarea si propunerea masurilor pentru creșterea rentabilității atat pe intreg cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat;

® asigurarea indeplinirii in conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor regiei către bugetul statului, unitati bancare si terti;

® organizarea contabilității in cadrul regiei in conformitate cu dispozițiile legale si efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;

® asigurarea întocmirii la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare a situațiilor lunare privind principalii indicatori, bilanțuri trimestriale si anuale, publicând rezultatele finale si anuale ale regiei in Monitorul Oficial;

® stabilirea preturilor si tarifelor potrivit prevederilor si competentelor legale, prin negocierea cu j^gjQpi de resort a nivelelor acestora;

•    avizeaza van^ari-le' forfldyrilor fixe disponibile la nivelul regie';

Str. CavaSi Vechi nr. 15, Sector 3. București, Cod 030254.

Telefon; O3Î2,148.«f! feeniralaj; 62'..313,99.06; Fax: 021312.30.18:

Nr, R.C. J40/195M991: C.I.F. R0361216; COTIT; RO87 RHCB 00740064 2303 0001: RO55 RH CB 0074 0064 230 3 0092 - B.C.R, - Fiiiaia sector 3

asigurarea circulației si păstrării documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrărilor in domeniul financiar-contabil;

efectuarea inventarierii patrimoniului in condițiile si la intervalele stabilite prin lege;

organizarea sistemului informațional al regiei urmarinc folosirea cel mai eficienta a datelor contabilității;

asigurarea emiterii cârdurilor si alimentarea conturilor de cârd pentru .aa^atij regiei;

calcularea si reținerea din salariu a asigurărilor sociale ale personal^rfte^țM^ 44 urmărește introducerea in termen la beneficiari a documenta^Hloi;^^pțt^,!o;i incasarea prestațiilor efectuate de regie precum si calcularea ^șnaîi'wilor^ legale pentru neplata in termen a acestora;

negocierea, in numele regiei, a nivelului dobânzilor la creditele contractate^ Stabilește impreuna cu Serviciul Juridic, Recuperare Creanțe si Executare silita a cailor de atac pentru recuperarea debit^^3t_ș^știnerea~tn~4nstanta a

G'


drepturilor regiei;

L.1 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CONTROLLING


!□


ÎÎG1MALUL•    intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli pe baza executării propunerilor unităților de responsabilitate;

•    defalcarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe unitati de responsabilitate;

•    urmărirea si controlul execuției bugetului de venituri si cheltuieli lunar al regiei, detaliat pe unitati de responsabilitate;

•    identificarea problemelor privind incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli de către unitățile de responsabilitate;

•    rectificarea periodica a bugetului de venituri si cheltuieli in urma problemelor identificate;

•    realizarea de previziuni bugetare;

•    urmărirea indicatorilor de performanta tehnico-economici ai secțiilor si serviciilor, stabiliți de Directorul General, respectiv de fiecare Divizie in parte;

•    calcularea periodica si urmărirea prețului de cost al produselor si serviciilor menționate in bugetul de venituri si cheltuieli al regiei, precum si al produselor si serviciilor care fac obiectul facturărilor interne din cadrul regiei;

•    calcularea costurilor si analizarea economica a activitatilor si proceselor din cadrul regie;

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

A'


42


zSSs


Si»; Cavafii Vechi nr. 4u. Sector3. București, Cod 038254,

Telefon: 0372,«8.MM {oentralai: 021.310.S9.IM: Fax: 1121 312,30,18; fir. R,C, J40f1SS.Ț19M; C.I.F, RO36121S; CONT: ROB? RHCB 0074«064 2303 «HM:

ROS5 RN CB 0074 0064 230 3 0002' - B.C.R. - Filiala sec tor 3

L.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI FINANCIAR - CONTABILITATE

L2.1 Financiar

implementarea sistemului bugetar si a controlului bugetar;

elaborarea planului financiar de orientare generala pe termen lung (3-5 ani); stabilirea obiectivelor regiei pentru anul de plan, in domeniul financiar; elaborarea studiilor pregătitoare pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale regiei;

realizarea controlului bugetar pentru bugetele de venituri si cheltuieli;

fundamentarea deciziei de investiții si de finanțare;

fundamentarea costului creditelor si negocierea acestora;

angajarea creditelor si utilizarea plafoanelor de creditare pentru activitatea de producție, precum si rambursarea acestora; stabilirea diagnosticului situației financiare pentru domeniile;,

•    decizia de investire;    CONFORMCU

“    decizia de finanțare;    '

-    analiza financiara;

■    previziunea echilibrelor financiare;

■    realizarea operațiunilor financiare pe    termen lung;

■    negocierea creditelor;

■    politica rezultatelor;

■    informare financiara externa;

■    fiscalitatea regiei;

■    gestiunea trezoreriei;

-    previziuni financiare;

•    studii de rentabilitate;

■    sensibilitatea si riscul afacerilor regiei;

»    evaluarea afacerilor;

■    oportunitatea si fezabilitatea capitalului investit.

elaborarea, analizarea si actualizarea bugetului de trezorerie, bugetului activitatii generale si indicatorii de performanta, conform legislației in vigoare; fundamentarea, analizarea si actualizarea incasarilor si plăților regiei; efectuarea incasarilor de facturi de energie termica si plăti (facturi de aprovizionare, avansuri etc.), precum si alte prestații;

efectuează varsamintele, profituri si alte resurse, potrivit reglementarilor in vigoare;

efectuarea in termenele legale a decontărilor prin virament;

efectuarea la termen a plăților si regularizărilor privind obligațiile fata de stat sau pentru constituirea fondurilor legale;

efectuarea depunerilor si ridicarea numerarului, tinerea evidentei registrului de casa, retinereș^afantiilOTțiji numerar, verificarea deconturilor de cheltuieli; asigurarea prelucrării automate a dotelor pentru operațiunile efectuate;•    asigurarea contabilității cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe;

o asigurarea, potrivit legii, a contabilității veniturilor după natura lor (venituri din exploatare, venituri excepționale, venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor);

•    determinarea, potrivit legii, a rezultatului exercițiului financiar (rezultatul curent, rezultatul excepțional si impozitul pe profit);

•    inregistrarea in contabilitate repartizarea profitului pe destinațiile prevăzute de dispozițiile legale in vigoare;

•    inregistrarea in contabilitate a drepturile si obligațiilor, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activul si pasivul regiei;

•    intocmirea balanțelor de verificare si a fiselor de cont pentru conturile in care se fac înregistrările contabile;

•    intocmirea, potrivit legii, a bilanțului contabil (bilanț, contul de profit si pierderi, anexe);

® verificarea, certificarea si depunerea bilanțurilor contabile iri condițiile prevăzute de lege, la Direcția Generala a Finanțelor Publice si Controlul Financiar de Stat al Municipiului București;

•    intocmirea bilanțurilor si conturilor de profit si pierderi previzionate;

•    participarea la efectuarea analizei financiare pe baza de bilanț contabil;

•    asigurarea, potrivit legii, a contabilității imobilizărilor in curs;

•    asigurarea contabilității creditelor pe termen lung si mediu;

•    asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operațiile efectuate;

•    urmărește si tine evidenta dispozițiilor de șantier pentru încadrarea in valoarea aprobata prin devizul general al lucrării;

•    verifica si confirma din punct de vedere valoric situațiile de plata aferente decontărilor corespunzătoare lucrărilor executate, pe baza preturilor unitare din oferte;

•    avizeaza facturile de plata corespunzătoare stadiilor fizice realizate

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI;

Ssr Ca voi Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cotî 030254,

Telefon: 03Z2.448.0tM> fcenîrsIaF ft21.313.99.0-6: Fax 021 312.3-0.M;

Hr, R.C. JW19SH3B4; C.I.F. RO361218; CONT; ROS? RHCB 50-74 «064 2303 0001;

P.O-55 RHCB 0074 0-064 23-0 3 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3

L.3 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PATRIMONIU, TAXE SI IMPOZITE


CONFORM CU

ORIGINALUL


asigurarea, potrivit legii, a contabilității imobilizărilor necorporale (cheltuieli de cercetare si dezvoltare, brevete, licențe, mărci de fabrica etc.); asigurarea, potrivit legii, a contabilității imobilizărilor corporale (terenuri, mijloace fixe);

elaborarea pianului de amortizare si asigurarea calculării amortizării mijloacelor fixe, potrivit reglementarilor legale in vigoare; asigurarea reevaluării mijloacelor fixe;

înregistrarea operațiilor priyj^'c/p;

■    materiile prime;

■    materialele consi^âW^

■    produsele; fe. q,

■    ambalajele;

■    obiectele de inventar^' asigurarea evidentei datoriilor~regiei in relațiile acesteia cu furnizorii de materii prime, materiale, ambalaje si obiecte de inventar;

urmărirea si înregistrarea plătii furnizorilor de materiale, cu cecuri;

organizarea inventarierii anuale a patrimoniului, precum si a bunurilor deținute cu orice titlu apartinand altor persoane fizice si juridice si urmărește valorificarea rezultatelor inventarierilor efectuate;

întocmirea balanțelor de verificare si a fiselor de cont pentru conturile pentru care face înregistrări contabile;

organizarea si coordonarea contabilității analitice a stocurilor, in funcție de specificul activitatii si necesitățile proprii ale regiei;

calcularea, evidențierea si înregistrarea in contabilitate a impozitelor (taxelor) pe clădiri si pe terenuri, pe feluri de impozite (taxe);

urmărirea efectuării varsamintelor datorate din impozitele (taxele) pe clădiri si pe terenuri;

asigurarea evidentei financiar-contabile a bunurilor care alcătuiesc domeniul public aflate in administrarea RADET, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor aprobate prin hotarare a Guvernului;

asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operațiunile patrimoniale efectuate;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.Sîr. Cavaăi Vechi nr. 15, Sector3, București. Cod 030254,

Tetefen: 0372.148.ftiM (eemrata£z<»ts3il3.98.<>fe Fax: 021 312.3048;

j4o;c.s.f. Rooe^^b'iSfi^ftșj rhcb oaz4MM 23030001;

RO55 RH CB 0074 0080303 9092 -'O». - Filiala sadoc.!

" '''


L.4 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI ST ,

calcularea drepturilor salariale,'DftM CU


ORIGîWAL


or, adaosurilor, indemnizațiilor pentru concediile de odihna pentru salariatii regiei si pentru colaboratori, pe baza documentelor de prezenta;

înregistrarea in contabilitate a drepturilor salariale, sporurilor, adaosurilor, indemnizațiilor pentru concediile de odihna, alte drepturi salariale, potrivit legii; calcularea drepturilor pentru incapacitate temporara de munca si alte drepturi in bani pentru munca prestata de angajatii regiei;

reținerea si virarea sumelor pentru contribuția la asigurări sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj, precum si pentru contribuția personalului pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de șomaj; înregistrarea in contabilitate a deconturilor privind asigurările sociale; urmărește deciziile pentru recuperarea debitelor de la salariati, al căror contract de munca inceteaza;

organizarea sistemului informatic pentru calculul si evidenta drepturilor salariale, precum si pentru decontările privind asigurările sociale; intocmirea balanțelor de verificare si a fiselor de cont pentru conturile pentru care face inregistrari contabile;

intocmirea fiselelor fiscale “FF1” si “FF2" pentru salariatii si colaboratorii regiei si asigurarea depunerii lor la termenele si organele stabilite; asigurarea emiterii cârdurilor si alimentarea conturilor de cârd pentru salariatii regiei;

eliberarea adeverințelor de venituri pentru salariatii regiei;

asigurarea prelucrării automate a datelor pentru operațiile efectuate; elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.


M. DIRECȚIA TEHNICA
Structura organizatorica

i»- Inginer sef

■    Serviciul Automatizare Puncte Termice si Dispecerizare Sistem

■    Serviciul Urmărire Realizare Contorizare si Derulare Lucrări de Investiții

■    Biroul Strategii Programe Investiții de Capital

►    Serviciul Tehnic ,

►    Serviciul Cercetare    Proiectare

►    Biroul IVJetrologie ...    sAtribuțiile Direcției Tehnice


CONFORM CUasigurarea activitatii de investiții, activitatii tehnice, proiectare in cadrul regiei;    ft,

propunerea soluțiilor tehnice si tehnologice care vizeaza ridic^a'^^ojpi performanta al actualului sistem, prin reabilitarea elementelor acestuia, la un nivel egal cu acela ale unor sisteme moderne ale<ațțor Md; elaborarea programelor operative de reabilitare anuale cu finanw^MPțej^'^si externa, care se integrează in strategia generala de dezvoltareregiei, stabilirea acțiunilor si responsabilităților in acest domeniu, coordonarea si urmărirea realizării lor;

asigura organizarea si desfasurarea procedurilor de licitație ce se desfasoara după regulile si politicile finanțatorilor externi;

asigura intocmirea caietelor de sarcini necesare realizării documentațiilor de atribuire in vederea desfășurării procedurilor de lictitatii;

urmărirea încheierii si gestionarii contractelor de achiziții publice aferente obiectivelor de investiții;

analizarea periodica, împreuna cu proiectantii contractant! si ceilalți factori implicați, a modului de implementare si realizare a programelor; urmărirea obținerii in termen a acordurilor si avizelor necesare deschiderii finanțării si execuției lucrărilor de reabilitare;

organizarea activitatii de avizare tehnico-economica, a documentațiilor tehnice pentru programele cu finanțare externa si interna;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI. asigurarea activitatii de investiții, activitati tehnice, activitati de cercetare proiectare in cadrul regiei;

M.1 ATRIBUȚIILE INGINERULUI SEF

•    coordonează si verifica intreaga activitate de derulare a lucrărilor si de administrare a contractelor de achiziții publice de lucrări si de produse aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri interne si externe;

. analizeaza perspectivele de dezvoltare prin investiții a regiei pe termen scurt, mediu si lung si asigura fundamentarea, promovarea si realizarea Programului de Investiții de Capital (P.I.C.) multianual;

•    revizuiește periodic P.I.C.-ui pentru ca acesta sa reflecte prioritățile aparute si asigura elaborarea planului anual de investiții de capital prin realocarea proiectelor din P.I.C. conform ultimelor priorități stabilite la nivelul regiei;

» evalueaza optiunil^deȚinantare pe surse si pe obiectivele de investiții cuprinse in programele anuale si mdlțianuale;

• gestionează Exercițiul de priotițizare a-, proiectelor de investiții;

•    ’    i

REGW AUTOWOlWÂ DE DfSTRFBU îrE A ENERGIEI TERMÎCE BUCUREȘTI

_U Rt«»JStr. Cava-Si Vechi nr. 15, Sector3. București, Cod 030254,

Telefon: 0372 448.000 (centrata); 821.313.90.08; Fax: 021 312.30.18: tir. R.C. J40.195.>'1901: C.I.F. RO361218-COÎIT: ROS? RNCB 0074 0084 2303 0001:

RO56 RNCB 00740084 2303 0092 - B.C.R. -Filiala sector 3

•    stabilește impreuna cu serviciile aflate in subordine si cu alte servicii din cadrul RADET implicate in procesul investitional, calendarul de implementare a P.I.C. anual si multianual;

•    stabilește ciclul unui proiect pe faze de elaborare si implementare si coordonează procesul de identificare si elaborare a procedurilor operaționale necesare realizării proiectelor;

•    monitorizează derularea proiectelor in concordanta cu planurile intocmite, cu accent pe calitatea lucrărilor executate, a produselor livrate si a serviciilor prestate, incadrarea in termene si in bugetul de proiect alocat;

•    verifica îndeplinirea sarcinilor contractuale pe timpul derulării proiectelor.;

•    raportează comitetului de direcție orice tendința de deviație de la planul de proiect (buget, calendar, calitate), menționând cauzele si propunând masuri de rezolvare;

•    conduce ședințele de bilanț intern si cu contractantul pentru fiecare proiect in parte;

•    coordonează si verifica intreaga activitate a serviciilor aflate in subordine si propune soluții pentru eficientizarea acestora;

•    organizarea si controlul activitatii de metrologie a regiei;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor dosfasurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

M.1.1 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI AUTOMATIZARE PUNCT^ DISPECERIZARE SISTEM B

..termici-M.1.1.1 Automatizare puncte

pentru licitarea proiectului de


elaborarea documentațiilor de"adjude automatizări puncte termice;

elaborarea documentației de participare la licitațiile pentru achiziționarea de lucrări si bunuri in cadrul proiectului de automatizări puncte termice; planificarea finanțării plăților si impartirea pe surse de finanțare, modificarea si ajustarea bugetului, efectuarea de analize financiar-economice; urmărirea obținerii in termen a acordurilor si avizelor necesare efectuării Tragerilor de la BERD;

urmărirea respectării graficelor de execuție a lucrărilor de automatizare puncte termice si intocmirea rapoartelor operative privind stadiul realizării acestor lucrări;

analizarea periodica cu proiectantii, secțiile de termoficare, contractantii si cu ceilalți factori interesați, a modului de realizare al lucrărilor, a repunerii in funcțiune a punctelor termice, la termenele prevăzute, precum si propunerea masurilor de îmbunătățire a activitatilor, urmărind totodată respectarea condițiilor tehni^Țțe‘calitatș, prevăzute in contractele încheiate;

convocarea si participarea im'Șgmisiile de recepție pentru lucrări si bunuri;

'-T

R&GM AUTONOMĂ O£ D/STOSC/ ȚJ£ A    TER«€£ BVCt/WEȘT?

CONFORM .CUrificarea cantitativa a materialelor dezafectate de către Contractant si ORONALULS5n,arirea Podarii lor către secția de distribuție;

M.1.1.2 Dispecerizare sistem


••zp^sigur^ionitorizarea, controlul si urmărirea implementării proiectului

f<î.p$pid,pnâraa si urmărirea activitatilor desfășurate de factorii care participa la mvestitiei;

vâ'&igMrar^/ actualizării inventarierii, impreuna cu furnizorul, a situației x^ip^tajatrțîor de măsurare in sursele de agent termic primar, precum si a altor '3Sieetîve tehnologice ale RADET;

. asigurarea asistentei tehnice la montajul, implementarea, probele si punerea in funcțiune a modulelor sistemului dispecer;

• asigurarea infrastructurii necesare implementării, punerii in funcțiune si integrării sistemului dispecer;

o asigurarea legaturilor intre furnizorii de aparatura, echipamente, module dispecer, echipamente subordonate, procurate de RADET in cadrul altor programe de modernizare;

• asigurarea corelării execuției lucrărilor aferente investiților cu derularea altor lucrări de modernizare din cadrul RADET si care privesc obiectivele tehnologice racordate la sistemul dispecer;

. asigura elaborarea rapoartelor si informărilor periodice privind stadiul derulării proiectului;

• asigura realizarea recepțiilor obiectivului de investiții;

. asigurarea corelării execuției lucrărilor aferente investiților cu derularea altor lucrări de modernizare din cadrul RADET si care privesc obiectivele tehnologice racordate la sistemul dispecer;

• elaborarea procedurilor operaționale si de calitate pentru fiecare etapa a proiectului.

. elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan al regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

• aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

• aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI;

M.1.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI URMĂRIRE, REALIZARE, CONTORIZARE SI DERULARE LUCRĂRI DE INVESTIȚII

M. 1.2.1 Urmărire, Realizare, Contorizare

• urmărirea execuției lucrărilor de montaj contoare diri cadrul regiei cu respectarea cerințelor tehnice privind tipurile si caracteristicile contoarelor si subansamblurilor utilizate in activitatea ,de contorizare, condiții impuse de


Str. Csvafii Vechi nr. 15, Sector3. București. Cod030254,

Telefon: <B72.14S.THM ^centrala); Ml, 313.83.O& Fax: 021 312.30.18;

Hr, R.C. JW195/1901; C.Lf. RO361218; CORT: RO87 RNC8 0074 8084 2303 MJ01:

R0-55RHCB 00740064 2303 0082 - B.C.R. - Filiala sector 3

CONFORM ClJIOieCtant S' furnizoru' de utilaje precum si a cerințelor planului de asigurare a rt itati i,

ORiGiNALUL actualizarea periodica si pastrarea evidentei contoarelor nou montate si intrate 4nf dotarea regiei;


•    ,/^eiWâ^s cantitatii, calitatii si integrității bunurilor furnizate (vane si contoare); gj^p^fțicipa'r^ la predarea bunurilor către Contractant si informarea comisiei de


an eventualelor neconform itati impreuna cu Inginerul Consultant - ai^j^it S^Primaria Municipiului București;

K^yerific^rQ^/ cantitativa a materialelor dezafectate de către Contractant si ^u^trțâWffeăfpredarii lor către secțiile de distribuție;

•    verificarea si confirmarea stadiile fizice de execuție si comunica rezultatul verificării către conducerea regiei si către alte servicii funcționale;

M.1.2.2 Derulare Lucrări de Investiții

. dezvoltarea planului de proiect pentru fiecare obiectiv de investiții in parte prin identificarea sarcinilor si planificarea activitatii de administrare a contractelor, identificarea activitatilor critice in implementarea proiectului

•    actualizarea pe parcursul implementării proiectului, a planului de risc al proiectului, identificarea si analizarea riscurilor, stabilirea metodelor de control.

•    urmărirea si derularea contractelor si solicita încheierea amendamentelor la contracte privind execuția lucrărilor si achiziția de utilaje.

•    pastrarea valabilitatii autorizației de construire pana la finalizarea execuției lucrărilor si solicita daca este cazul prelungirea acesteia.

•    analizarea periodica cu proiectantiî, contractantii si cu ceilalți factori implicați, a modului de realizare a programelor de investiții, a repunerii in funcțiune a sistemului de termoficare, la termenele prevăzute cu respectarea condițiilor tehnice, de calitate, prevăzute in contractele încheiate.

•    analizarea periodica cu antreprenorul si proiectantul general a stadiului lucrărilor pe șantier si sprijinirea activitatii acestora, precum si urmărirea punerii in funcțiune a obiectivelor de investiții, pe măsură terminării acestora.

•    asigura legătură permanenta cu proiectantul pe tot parcursul de derulare a contractului;

•    supravegherea tehnica in executarea obiectivelor de investiții si a lucrărilor de reparații si remediere avarii prin inspectori de șantier autorizați si in baza contractelor incheiate si a documentațiilor de execuție elaborate conform legii si confirma cantitatile fizice real executate.

. raportarea periodica conducerii regiei, a realizării fizice a lucrărilor executate in funcție de graficele de execuție aprobate, propunând masuri pentru recuperarea restantelor.-

•    pastrarea evidentei valorice a cheltuielilor realizate pentru lucrările de investiții in vederea receptionarii obiectivelor.

•    recepția lucrărilor de investiții cu respectarea dispozițiilor legale in aceasta

privința.    \CONFORM’ Ciullinirea altor atribuții dispuse de conducerea regiei sau prin acte normative rsjrssfMM T, l I jpPa ute u

lterior statutarii prezentelor atribuții;

Mn sVi a iMA 1,0forarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, ./semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător /z^;--;i^afâ^pțlor pe perioada anterioara,


'aplicar^k prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința ^ ■5>,a^rgurari«alitatii activitatilor desfășurate;

£. /?^^6t^|revederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

M.1.3 AîWlBUTIILE BIROULUI STRATEGII PROGRAME INVESTIȚII DE CAPITAL

•    in colaborare cu alte compartimente implicate in dezvoltarea RADET, fundamentează necesitatea si oportunitatea investițiilor precum si a lucrărilor de reparații si remediere avarii, după caz, ce urmeaza a fi incluse in programul de dezvoltare si reabilitare a regiei;

•    intocmirea împreuna cu Serviciul Financiar - Contabilitate a listei lucrărilor de investiții aprobate de conducerea regiei cu finanțare parțiala sau totala de la bugetul statului, bugetul local, credite bancare, fonduri proprii etc;

•    elaborarea proiectului planului anual de dezvoltare prin lucrări de investiții pe surse de finanțare, prin fundamentarea in colaborare cu compartimentele de specialitate a necesității si oportunității investițiilor propuse in funcție de obiectivele stabilite de către conducerea regiei;

•    defalcarea planului anual de dezvoltare prin lucrări de investiții pe trimestre si luni si comunicarea factorilor interesați;

•    reactualizarea planurilor de investiții corespunzătoare situațiilor reale, prin recalcularea valorii devizelor generale pe fiecare obiectiv in parte;

•    participarea la elaborarea studiilor si programelor de dezvoltare ale regiei;

•    actualizarea pe parcursul implementării proiectului (impreuna cu Serviciul Urmărire, Realizare, Contorizare si Derulare Lucrări de Investiții), a planului de risc al proiectului (identificarea si analizarea riscurilor), stabilirea metodei de control.

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.


BîBIMHWWiSf


M.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI TEHNIC


CONFORM CU ORIGINALUL0 Activitatea mecano - energetica:

•    actualizarea bazei de date privind toate locurile de consum, urmarirea.iucrariior

care se executa in instalațiile electrice conform proiectelor avi^îS,ufdbfîj)e!rea avizelor de racordare corespunzător situației existente    crfe^țe,

perfectarea sau după caz reactualizarea contractelor de furnizpe;^^¥^j Sjj

•    analizarea locurilor de consum privind consumurile realiz^te,''""12'^^'condițiilor contractuale, optimizarea echipamentelor de 1't^șur┑ adoptarea celor mai convenabile tipuri de tarifare;


A

pentru


•    perfectarea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru subconsumatorii alimentați din tablouri ale regiei sau unde regia are calitatea de subconsumator;

•    participarea, impreuna cu responsabilii energetici ai Diviziilor, la solicitarea acestora, la constatarea unor deficiente in funcționarea instalațiilor electrice si propunerea de soluții pentru remedierea lor;

•    analizarea propunerilor de casare pentru mijloace fixe si obiecte de inventar din punct de vedere al legislației privind casarea, întocmire referatului pentru casare transmiterea Referatului spre aprobare in Consiliul de Administrație si participarea in comisiile numite pentru dezmembrarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

•    elaborarea documentației si transmiterea către PMB pentru casarea mijloacelor fixe din patrimoniul public;

•    elaborarea pe baza propunerilor secțiilor a programului de lucrări de mentenanta pentru mașinile unelte din dotare, întocmirea referatelor pentru executarea lucrărilor si transmiterea spre aprobare in Consiliul de Administrație; comunicarea la secții a programului aprobat si urmărirea modului de realizare;

•    întocmirea procedurilor de sudare aplicabile in cadrul regiei, depunerea la ISCIR Central in vederea omologării si participarea la omologarea acestor proceduri;

•    elaborarea si distribuirea ia nivelul fiecărei unitati de execuție a fiselor de omologare pentru procedeele de sudare cu tehnologiile de sudare aferente si verificarea respectării in tocmai a acestor proceduri;

•    participarea ca autorizat la recepția preliminară, la examinarea vizuala si, după caz, la examinarea cu alte procedee specifice pentru lucrările executate cu terti si întocmirea Raportului de constare;

•    participarea la probele de presiune, examinarea comportării îmbinărilor sudate si stabilirea masurilor de remediere când se constata deficiente;

•    verificarea respectării tehnologiilor si condițiilor de calitate pentru imbinari sudate si vizarea documentelor atașate la Cartea instalației; participarea ca auton^atLge domenii (sudura, conducte si recipienti sub presiune, instalatii^jidicat)Ț^ontroalele efectuate de ISCIR si transmiterea concluziilor ace^pr^cohîroâle'^fe cei implicați cu masuri de remediere a


eventualelor deffeiente cdngtatâfe^,-■.7


(A-1fir

CONj“Maw#M V^iiaborarea si urmărirea dotării fiecărui loc de munca cu instrucțiuni tehnice GRONALUI specifice privind exploatarea in condiții normale, precum si masurile care

-luate in caz de avarii, întreruperi sau dereglări in funcționarea

i ^//instalațiilor sub presiune, recipientilor sub presiune si a instalațiilor de ridicat; z« efectuarea verificărilor si încercărilor in vederea autorizării pentru funcționare la primâțȚjpunere in funcțiune si la verificările tehnice periodice (conform , perioadelor de scadenta acordate) la instalațiile mecanice sub presiune si jrfst^ațițloe ridicat pe baza imputernicirii ISCIR - INSPECT IT;


î7 <Tbi^lrniO planului anual de verificări si încercări pentru autorizarea funcționarii

% a. insfalat^ror sub presiune, recipientilor sub presiune si instalațiilor de ridicat nou '^Mdbhfafe, verificarea tehnica periodica (la scadenta) a celor aflate in exploatare, cu aprobarea Directorului Tehnic transmiterea la ISCIR - INSPECT IT a acestui Program;

• comunicarea la instituțiile abilitate a avariilor si accidentelor produse la instalațiile mecanice sub presiune, recipienti sub presiune si instalații de ridicat si participarea la cercetarea acestora;

. întocmirea, pastrarea si reactualizarea evidentelor instalațiilor sub presiune, recipientilor sub presiune si instalațiilor de ridicat supuse reglementarilor ISCIR si obținerea avizelor de instalare conform legislației in vigoare;


0 Activitate; instalații termice, automatizare, dispecerizare, contorizare

(Instalații termice - rețele termice primare, secundare, puncte si centrale termice)

•    analizarea in colaborare cu Diviziile a situației instalațiilor termice privind funcționarea si starea acestora pentru elaborarea programului de mentenanta si supunerea Programul spre aprobare către Comitetul de Direcție;

» intocmirea Temelor si Comenzilor de proiectare pentru elaborarea pe faze (SPF, SF, PT+DE+CS) a documentațiilor tehnice;

•    receptionarea documentațiilor tehnice, analiza acestora diri punct de vedere al respectării Temei de proiectare privid soluțiile tehnice adoptate, echipamentele utilizate, respectarea conținutului cadru corespunzător fazei de proiectare si criteriilor de performanta conform prevederilor legislației in vigoare si le supune rea lor spre avizare in CTE;

. acordarea de asistenta tehnica la solicitarea Diviziilor prin participarea la constatarea unor defecțiuni si avarii, analiza cauzelor producerii acestora si propunerea de soluțiile tehnice pentru remediere;

. colaborarea cu proiectantii pentru elaborarea si avizarea in CTE a Fiselor tehnice necesare pentru achiziția de produse, de lucrări sau de servicii legate de proiectarea sau execuția instalațiilor termice pentru completarea Caietelor de sarcini conform legislației achizițiilor publice;

•    analizarea solicitărilor pentru alimentarea de noi consumatori, propunerea soluțiilor de alimentare, eliberarea; Avizului de racordare si informarea reprezentantului tehnic al Diviziei despre condițiile din acest aviz;CONFORM'


uirea persoanelor responsabile din cadrul Diviziilor si acordarea de dtenta tehnica pentru punerea in aplicare a concluziilor unor studii si cetari sau pentru implementarea unor soluții tehnice noi privind execuția si a instalațiilor termice;


rea ofertelor pentru utilaje tehnologice, materiale pentru conducte si Izolații, echipamente si utilaje independente propuneri pentru implementarea in cadrul regiei;

analizarea ^felicitărilor de debransare/rebransare/separare a instalațiilor primite din. parteagteeneficiarilor - asociații de proprietari sau agenti economici -> stabilirea cutiilor tehnice si intocmirea avizelor;

^«rxaflre^clerularii contractelor de cercetare si a proiectelor pilot pentru modernizarea instalațiilor, dispecerizare si automatizare, analiza modului in care acestea răspund cerințelor regiei, prezentarea concluziilor in GTE si propuneri pentru implementare;

documentarea si prezentarea unor metode si sisteme moderne de prelevare, teletransmisie, prelucrare si interpretare a datelor furnizate de contoarele de energie termica, procurarea si distribuirea actelor normative legate de contorizare si a Fiselor tehnice si instruirea personalului din secții;

analizarea si avizarea solicitărilor de montaj de contoare ce energie termica la agenții economici, instituții publice cu documentațiile de montaj aferente si participarea la recepția in vederea preluării la facturare a acestor contoare;

0 Activitatea de emitere Avize de amplasament si coordonare rețele edilitare

•    verificarea conținutului documentelor depuse pentru obținerea avizelor de traseu si de amplasament pentru construcții si rețele edilitare;

•    intocmirea Fisei tehnice, avizarea sau după caz stabilirea soluției definitive si emiterea Avizelor conform legislației in vigoare;

•    verificarea privind incadrarea in criteriile tehnice de avizare a soluțiilor prezentate ca definitive pentru rețele edilitare si confirmarea prin semnarea, ca reprezentant al regiei, a planurilor de coordonare;

•    participarea in teren alaturi de ceilalți deținători de utilitati la predări de amplasament si semnarea unui Proces-verbal pentru confirmarea respectării condițiilor impuse prin planul de coordonare;

•    participarea ca reprezentat al regiei, alaturi de reprezentanții celorlate regii, la ședințele saptamanale de coordonare si Acord Unic din cadrul PMB si Primăriile de Sector;

•    participarea impreuna cu reprezentanții PMB, ai Primăriilor de Sector si celorlalți deținători de instalații edilitare la intocmirea si finalizarea de acte normative privind coordonarea, proiectarea, avizarea si executarea de lucrări edilitare;


Sîr. Cawsfii Vechi nr. 15. Sector3, București, Coci 030254,

Telefon: O372.t4S.MP iceirnai^i'i; 0/1,-3t3.39.GS: F«c 02 1 312-3048;

Hi-, R.C. J4W1&54991; C.i.F. R0361/18; CONT: RO87 RHCB 0074 0084 2303 0001:

RO55RHCB 00740064 2363 0082 - B.C.R. - Filiala sector3

0 Activitatea pentru prioritizare proiecte, strategie tehnica, documentare tehnico-leaislativa, CTE

CONFORM W ORbGB


s e aborarea procedurilor referitoare la modul de intocmire de către divizii a ^St”_p|-opunecU©r'de lucrări in vederea definirii proiectelor pentru investiții, îzarea propunerilor de lucrări, întocmirea programelor de proiecte pe baza i de evaluare si transmiterea spre aprobare a Programului către Comitetul ’ de Direcție;

' elaborarea Raportul asupra Studiilor de fezabilitate si monitorizarea proiectelor

V. j.dupa Implementare, pana ia recepția finala pentru cuantificarea efectelor C Gi'ÂV6du^rii acestora;

.^ȘjgijMrea activitatatii de Secretariat CTE conform Regulamentului de

'" organizare si funcționare al CTE - RADET si participarea la ședințele de avizare ale CTE-PMB;

•    procurarea documentațiilor tehnice si actelor normative in domeniile legate de activitatea regiei, analiza acestora si transmiterea sarcinilor ce revin din aceste acte normative diviziilor si celorlalte compartimente;

. efectuarea analizelor si formularea observațiilor si propunerilor de modificare sau completare asupra unor lucrări transmise in ancheta (acte normative, standarde, contracte-cadru, studii sic.);

•    procurarea documentelor emise de autoritatiie de reglementare (ANRE, ANRSC, ARCE, etc), extragerea si transmiterea către factorii implicați din cadrul regiei a sarcinilor ce le revin din aceste documente;

. studierea ofertelor si prospectelor de instalații, echipamentelor, tehnologiilor, participarea la prezentări cu întocmirea referatelor si propunerilor pentru implementare in regie;

. culegerea si prelucrarea datelor, participarea la instructaje la Comisia Naționala de Statistica si intocmirea bilanțurilor energetice si dările de seama statistice tip E;

•    analizarea studiilor de specialitate legate de activitatea actuala sau de perspectiva a regiei, intocmirea si prezentarea către CTE si/sau Comitetul Director a concluziilor ce se desprind si propuneri de aplicare;

•    respectarea legislației in vigoare in legătură cu acțiunile legate de atribuțiile si competentele Serviciului Tehnic;

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regieu si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

•    elaborarea planului tehnic si de cercetare- dezvoltare al regiei;

•    elaborarea studiilor si prognozelor tehnice privind dezvoltarea in perspectiva a activitatii regiei;

elaborarea documentațiilor Jt^nico-investitiilor;


economice necesare pentru realizarea

- !i ■?

55


•.'A


REGfA AUTONOM DE DISTRIBUȚIE A ENERGIE! TERNSCE BUCUREȘTI

...îțSS&fe,

R'A

Fitil

Sîf. Cavafii Vechi nr. 1*. Sector 3. București, Coti 030254.

Teiefon; 0372448.600 fcentraia); 021,313,99.06: Fax;.021 312.3048; tir, R.C. J40/1054M1; C.f.F. R00M218; CONT; RO87 RHCB 0074 0864 2303 0001;

ROSSRHCB 0074 0064 2303 0002 - S.C.R, -Filiala sector3

$ \    *    tz

M.3


fundamentarea necesității si oportunității proiectelor de investiții pe baza programului de dezvoltare ai regiei;

aplicarea celor mai eficiente soluții funcționale si constructive privind amplasarea investițiilor si mijloacelor de organizare a acestora; administrarea contractelor de achiziție publica de servicii aferente obiectivelor de investiții;

acordarea asistentei tehnice de speciafițate diviziilor si secțiilor de termoficare prin compartimentele specializate;/^


coordonarea activitatii de acordare^ a,


ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CERCETARE P

-CONFORMCU

ORrGîNALUL


•    elaborarea programului propriu de cercetare științifica, dezvoltare tehnica si tehnologica si introducerea progresului tehnic, in cadrul regiei;

•    participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de termoficare, a serviciilor in general, modernizarea tehnologiilor, respectiv a instalațiilor si echipamentelor;

•    asigurarea utilizării eficiente a capacitatilor de cercetare - proiectare, in domeniul proiectării serviciilor, tehnologiilor, modernizării instalațiilor;

•    întocmirea de studii privind realizarea si asimiliarea de servicii noi, de noi tehnologii de producere a acestora, care sa asigure calitatea si competitivitatea serviciilor oferite clientilor;

•    adaptarea documentațiilor tehnice pe parcursul execuțiilor la condițiile din teren;

•    elaborarea instrucțiunilor tehnologice pentru noile servicii pe care le proiectează;

•    elaborarea studiilor de fezabilitate si studiilor tehnico - economice pentru stabilirea oportunității asimilării de servicii noi, lucrări de modernizare si dezvoltare a regiei;

•    acordarea de asistenta tehnica necesara executării noilor servicii sau prestații, de către Divizii si Divizia Activitati Conexe;

•    elaborarea de studii de dezvoltare a sistemului de termoficare, corelat cu planul de dezvoltare urbanistica a Municipiului București;

•    inițierea si participarea la incheierea unor contracte cu organisme si instituții de specialitate in ce privește realizarea unor lucrări de dezvoltare a sistemelor de prestații ale regiei, a reabilitării sistemului existent, realizarea de servicii noi, atunci când posibilitățile de cercetare si proiectare sunt depășite;

•    analizarea temelor de cercetare - proiectare realizate prin colaborare cu institute de specialitate, propunând imbunatatirea sau avizarea acestora din punct de vedere tehnic, tehnologic, economic, ecologic;

•    studierea si propunerea retehnoiogizarii proceselor de realizare a prestațiilor si serviciilor, perfecționarea unor procese de execuție, prin introducerea de iehnici si dotări performante, iar după adoptarea soluțiilor propuse, urmărirea aplicării si eficientei acestora

Sir, CavaSi Vechi nr. 15, Se«or3, București,Cod030254,

Telefon: 0372.148.000 (centrala); 021.313.99.06: Fax 021 31 2.30.18;

N r. R.C. J4OI195,’1991; C.I.F. RO36121B: CON T: ROB7 RHCB 00740064 2303 0001;

RO55 RN CB 0074 0 064 2303 0092 - B.C.P.. - Filiala sector 3

urmărirea statistica a reaiizarii parametrilor echipamentelor existente, prospectarea si propunerea de înlocuire acestora cu alte echipamente mai performante, pe baza ofertelor, a testărilor, de la furnizori din tara si din străinătate;

verificarea si avizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor pentru instalații, echipamente, utilaje, necesare modernizării, activitatilor regiei; intocmirea fiselor pe probleme, avand teme privind strategia de dezvoltare si funcționare a sistemului, in colaborare sau pe baza de contracte, cu institute de informare si documentare din tara si străinătate precum si cu ASRO si cu OSIM;

asigurarea de lucrări in specificul activitatii sale si pentru alti clienti;

executarea lucrărilor de ridicare topografica necesare intocmirii proiectelor pe care le elaborează, sau verificării execuției lucrărilor edilitare; reactualizarea planurilor topografice ale rețelelor de termoficare; elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate; aplicarea prevederilor normelor de protecția


M.4 ATRIBUȚIILE BIROULUI METROLOGIE

•    intocmirea documentației necesare in vederea autorizării Metrologie si a personalului aferent;

» întocmirea documentației necesare in vederea autorizam anuale/# pentru montarea de mijloace de măsurare;

•    intocmirea documentației necesare in vederea autorizării anuale^ Atefiârul,^)/ de reparat mijloace de măsurare;

•    monitorizarea funcționarii Atelierului de reparat mijloace de măsurare;

•    monitorizarea punerii in funcțiune a contoarelor de energie termica si debit, intocmirea documentației necesare in vederea elaborării Avizelor de punere in funcțiune de către Biroul Roman de Metrologie Legala;

» monitorizarea activitatii de service a contoarelor de energie termica si debit privind repararea si verificarea metrologica, cu firmele prestatoare;

•    urmărirea bunei funcționarii si aplicarea prevederilor din protocoalele incheiate cu Societatea Electrocentrale București privind sigilarea sistemelor de măsură tranzacționale a energiei termice.

•    participarea impreuna cu organele de control ale Biroului Roman de Metrologie Legala la controalele efectuate de către aceștia in cadrul regiei;

•    intocmirea documentației necesare in vederea achitării taxelor de supraveghere metrologica către Biroul Roman de Metrologie Legal;

•    colaborarea cu firmejjehprie^țși^pare si cele de montare a contoarelor de energie termica privind buna funcționarea acestora;


Str. CsvaSi Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 030254.

Telefon: 0372 448.000 (centrala): ■3?'i.3't3..99.0& Fax; 021 312.3048;

Hr. B.C. J40M95/1991: C.I.F. RO361218; CONT; ROS7 RWCB 00740004 2303 0001:

RO55 RN CB 0074 0064 23C2 0092 - B.C.R. - Filiala sector3

® verificarea buclelor de contorizare ia sesizările clientilor si remedierea defecțiunilor care nu necesita intervenții sub incidența metrologica;

•    asigurarea asistentei tehnice la activitatea de revizie metrologica planificata a contorilor de energie termica montati la clienti;

•    asigurarea efectuării reviziilor metrologice, urmărirea respectării cerințelor aplicabile privind realizarea lor si confirmarea executării operațiilor prin avizarea sau, după caz respingerea datelor consemnate de prestatori in documentele emise;

® elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

•    aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.


N. DIRECȚIA EXPLOATARE Șl MENTENANȚĂ Structura organizatorica

► Direcția Exploatare si Mentenanta

■    Dispecerat General

■    Serviciul Producție

■    Serviciul Mentenanta

♦ Divizia Distribuție

■    Secția Distribuție Sector 1

■    Secția Distribuție Sector 2

■    Secția Distribuție Sector 3 8 Secția Distribuție Sector 4

■    Secția Distribuție Sector 5

■    Secția Distribuție Sector 6

♦ Divizia Transport

• Secția Transport Sud a Secția Transport Progresul

■    Secția Jrafiș^O'EST

■    Sșdtia TranspbdlhfozavestiSir. CavsSt Vechi nr. 15, Sector X București, Cod 030254,

Telefon; 0372.14000 țceraralajț 021,31XâA .OS; Fax; 021 312.3O.1S; fir, R.C. 340/105/1801; C.i.F. R 0381218; CONT: ROST RHCB 0074 0064 230 3 0001;

RO55RWCB 00740064 230 3 0092 - B.C.R, - Filiala sector 3

♦ Divizia Producere

Secția Centrale Termice Secția Centrala Casa Presei


Divizia Activitati Conexe

■ Lot

■    Secția Industrie Mica

■    Secția întreținere, Reparații, Transport

Atribuțiile Direcției Exploatare Si Mentenanta


programarea si contractarea de energie termica prin inche1^reâ'’devcontracte intocmite cu respectarea contractului cadru aprobat de Autorit^^a,iggmpetenta; prognozarea necesităților de consum de căldură pe termen sStfrtWnediu si lung;

preliminarea repartiției pe surse a sarcinii termice si a regimului hidraulic si termic al surselor;

preliminarea regimului hidraulic si termic al rețelelor termice de transport si distribuție pentru menținerea parametrilor de regim la consumatori; elaborarea masurilor pentru evitarea situațiilor primejdioase de funcționare, precum si a celor de imbunatatire a sistemului;

coordonarea manevrelor si a intervențiilor operative in instalațiile exploatate cu menținerea in funcțiune a sistemului de termoficare;

respectarea indicatorilor de performanta specificați in cadrul tehnic al rețelelor termice;

urmărirea si inregistrarea indicatorilor de performanta menționați in standardul de performanta, aprobat prin decizie a autoritatii competente, pe baza unor proceduri specifice;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.

N.1 ATRIBUȚIILE DISPECERATULUI GENERAL

•    analizarea datelor primite din sistem si stabilirea reglajelor ce se impun in vederea funcționarii normale a sistemului de termoficare;

•    stabilirea reglării cantitative si calitative a agentului termic in conformitate cu metodologia proiectantului de regimuri de funcționare; a sistemului de termoficare;

•    actualizarea valorii,or, param^riiof de regim de functionsire a sistemului de termoficare in funcție, dfe proprio^ vremii;

......\ 1


Str. Cs!?»fii Vechi nr. 15, Sector 3. București, Coci 030254,

Telefon: 0372,,143.000 (centrala): 021.313,98.06: Faas «21 312.30.18:

Mr.R.C. 3401195/1881: C.I.f. RO361218; CON T: RO»7 RHCB 0074 0064 2303 0001:

RO55 RM CB SWÎ4 00.64 230 3 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3

verificarea incadrarii debitelor de apa de adaus ia CET-uri, iri regimul hidraulic; verificarea incadrarii parametrilor pe magistrale in diagrama de reglaj; legătură cu CET-urile in vederea verificării aparaturii de măsură si control folosita la masurarea energiei termice furnizata;

stabilirea opririlor prevăzute pentru reviziile periodice ale CET-urilor, in funcție de necesitățile marilor consumatori;

verificarea diafragmarii sistemului de termoficare, stabilirea modificărilor ce se impun pentru funcționarea corespunzătoare a acestuia;

intocmirea regimului hidraulic si termic pentru alimentarea cu energj^ct^rmica si funcționarea sistemului de termoficare din municipiul București; #5'^ /• elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al seryifciultH, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privint^âsigurarn calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția murîrgrr^roteetia-med-iului-si-PSI.

CONPrM

N.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PRODUCȚIE


ORi


ghmalu


•    întocmirea si derularea contractelor cu furnizorii de energie termica, apa rece si gaze naturale;

•    rezolvarea corespondentei legate de furnizarea energiei termice, apei reci si a gazelor naturale;

•    urmărirea corectitudinii datelor privind energia termica facturabila comunicata de CET-uri;

•    urmărirea cantitatilor de apa de adaos si duritatea agentului termic primar pe fiecare sursa;

•    verificarea facturilor emise de furnizori privind corectitudinea cantitatilor inscrise, formulând confirmări sau refuzuri, după caz;

•    urmărirea periodica si lunara a cantitatilor de energie termica intrate in sistem, prin efectuarea bilanțurilor;

•    analizarea bilanțurilor de energie termica si apa rece întocmite de divizii si propunerea masurilor ce se impun;

» identificarea neconformitatile de tip infiltrații, defecțiuni contori etc, si transmiterea lor, operatorului de apa rece;

•    fundamentarea si planificarea necesarului de energie termica, apa de adaos, apa rece si gaze naturale pentru bugetul de venituri si cheltuieli al regiei;

•    derularea relației cu PMB privind obținerea autorizațiilor trimestriale de intervenție in domeniul public prin lucrările la rețelele de termoficare;

•    participarea la elaborarea procedurilor aplicate in cadrul Direcției Exploatare si

Mentenanta;    u
Sir. Cavaâi Vechi nr 15, Sector3» București, Cod 03.0.254,

tw


Teietei. 0372.148.000 {centrala}: 021,31X00,081 Fax 021 31230.18;

N r. R.C. JW1054&01: CXF. RO3; 1213. CORT; MO7 RHCB 00740084 2303 0001:

RO55 RN CB 00 74 0 064 230 3 000.2 - B.C.R. ~ Fi hala secsor 3

întocmirea si derularea contractelor cu furnizorii de energie termica, apa rece si gaze naturale;

rezolvarea corespondentei legate de furnizarea energiei termice, apei reci si a gazelor naturale;

urmărirea corectitudinii datelor privind energia termica facturabila comunicata de CET-uri;

urmărirea cantitatilor de apa de adaos si duritatea agentului termic primar pe fiecare sursa;

verificarea facturilor emise de furnizori privind corectitudinea cantitatilor inscrise, formulând confirmări sau refuzuri, după caz;

urmărirea periodica si lunara a cantitatilor de energie termica intrate in sistem, prin efectuarea bilanțurilor;

analizarea bilanțurilor de energie termica si apa rece intocmite de divizii si propunerea masurilor ce se impun;

identificarea neconformitatiie de tip infiltrații, defecțiuni contori etc, si transmiterea lor, operatorului de apa rece;

fundamentarea si planificarea necesarului de energie termica, apa de adaos, apa rece si gaze naturale pentru bugetul de venituri si cheltuieli al regiei; derularea relației cu PMB privind obținerea autorizațiilor trimestriale de intervenție in domeniul public prin lucrările la rețelele de termoficare; participarea la elaborarea procedurilor aplicate in cadrul Direcției Producție; elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția munciiN.3 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI MENTENANTA

•    realizarea unei baze de date care sa cuprii)^^dâto',,'e'6țupamentele aflate in patrimoniul RADET supuse garanției si postg^ș^f^...^

•    obținerea de documentație tehnica atat    cat si pentru

subansamblele acestora ;

. obținerea de recomandări tehnice si constriî^»^ de ^producători si/sau distribuitori ;

•    întocmirea unei cârti a utilajului/echipamentului in care sa se consemneze toate intervențiile realizate incepand cu data achiziției si pana la casare ;

® realizarea de programe de monitorizare si intervenție asupra utilajelor / echipamentelor inaite ca acestea sa se defecteze ;

•    interpretarea datelor centralizate si transmiterea acestora diviziilor / serviciilor / secțiilor interesate in vederea intervenției la “cauza” care a produs defectarea utilajului/echipamentului si.efectul acestuia ;


1-


61REGIA AUTDNOMÂ DE DiS TRt&U ȚIE A ENERGIEI TERMICE BU GUREȘ 77

urmărește intervalele de timp (ore de funcționare) la care: personalul RADET trebuie sa intervină in sistem si modalitatea de a face acest lucru ; transmiterea către divizii / servicii / secții din cadrul RADET acolo unde este cazul, a frecventei defecțiunilor, iar daca una dintre acestea persista, comunica serviciilor abilitate defecțiunea in vederea luării masurilor adecvate ; estimarea costurilor privind intretinerea echipamentelor si achiziția de piese de schimb aferente in funcție de valorile anilor precedenti, in conformitate cu istoricul existent;

eșalonarea service-ului funcție de necesitați si priorități.

întocmirea de cataloage pe tipuri de intervenții :

-    desemnează clasa tehnica a intervenției , gruparea se va face pe cicluri de intervenții la care se asociaza echipamentele; gruparea va fi data de tipul de succesiune al intervenției;

Planificarea si urmărirea activitatii de mentenanta:

-    întocmirea planurilor de intervenție pe baza unor criterii de selecție a echipamentelor si/sau intervențiilor, un interval dat;

=eafizate- sau planificate,de acesta pe

CONFORM CU' ORÎGÎNALUL-    intervențiile neplannificate;

-    program de raportare; comenzi interne de mentenanta:

-    asigura condiții unice de identificare a execuției lucrărilor de mentenanta pe baza fiselo tehnice;

-    fise tehnice asociate prin care se determina necesarul de'waterji prirbe si

------1---__♦;___________i______Ai

materiale, piese de schimb si estimarea costurilor de managerav^ȚA întocmirea de documentații de lansare a lucrărilor de reparatii^treii^lf^^.y^’*


rapoarte de urmărire a intervențiilor de mentenanta raport de realizare a planului de reparații; elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei realizărilor pe perioada anterioara;

serviciului, lunar, si corespunzător


aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor der Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.

N.4 ATRIBUȚIILE DIVIZIEI DISTRIBUȚIE

•    organizarea exploatării si supravegherii sistemului de distribuție a energiei termice, in vederea funcționarii in siguranța acestuia si urmărirea respectării programului de producție stabilit de Serviciul Dispecerat;

•    urmărirea realizării in conformitate cu prevederile planurilor de revizii si reparații întocmite anual de secțiile de distribuție, a lucrărilor de întreținere, revizii si reparații a rețelelor de distribuție si punctelor termice din dotare;

- monitorizarea pierderilor accidentale din sistemul de distribuție si luarea masurilor ce se impun; '


- fo.y -ikSSSS1^rirea utilizării economicoase a mijloacelor de transport si a utilajelor din ul secțiilor de distribuție;

uneri de elaborare a unor proiecte de imbunatatire a funcționarii sistemului stributie.

analizarea si procesarea consumurilor de energie electrica de la toate punctele din cadrul secțiilor de distribuție;

efectuareâȘde analize in vederea creșterii eficientei forndurilor fixe, sporirii acum'iilapilo^anesti si accelerării vitezei de rotatie a mijloacelor circulante; stâbjlire^nwlului maxim de materii prime, materiale si alte elemente ale Ymijloicâor^culante, cu respectarea nivelurilor orientative aprobate; VrpPMiPer^preturilor si tarifelor la produsele si serviciile din cadrul activitatilor; inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul regiei;

avizarea proceselor verbale de casare, de dezmembrare si proveniența a materialelor dezafectate;

asigurarea unei bune relații cu abonatii prin furnizarea de informații cu caracter economic si sprijin in vederea rezolvării problemelor de natura economica cu care se confrunta;

urmărirea inchiderii furnizării agentului termic la abonatii care inregistraza restante la plata facturilor;

' verificare, prin sondaj, a moduiui de lucru si tinerea evidentei operative a bunurilor materiale, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe de la Secțiile subordonate;

■    intocmirea documentației finale necesara actionariii in instanța a foștilor salariati, pentru recuperarea contravalorii obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, a altor pagube produse regiei in conformitate cu Codul Muncii;

■    intocmirea sancțiunilor disciplinare pe baza referatelor transmise de secții;

■    gestionarea bunurilor aflate la sediul Diviziei si aprovizionarea cu consumabile, mijloace fixe si obiecte de inventar;

-    inregistrarea, repartizarea si rezolvarea finala a tuturor petițiilor la nivel de Divizie;

■    asigurarea rezolvării problemelor consumatorilor si a salariatilor secțiilor de Distribuție, prin programarea saptamanala de audiente la nivel de Divizie;

>    elaborarea proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli al diviziei, cu defalcarea prevederilor pe luni;

>    urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

-    face propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului Inten.

• aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitdtiî Wivitatilor desfășurate;

-    aplicarea prevederilor normelor de Proiecția Muncii, Proteclia Mediului si P.S.I.;


Str. CavaSi Vechi nr. 15, Sector3, București, Cort 030254,

Telefon: «372.M6.C00 (centrala): 021,313.83.06: Fax: 021 312.30.18:

Mr. R.C. JW19W1WM: C4.F. RO36121& CONT: RO87 RHCB 00740064 2303 0001:

RO-55 RWCB 00740004 2303 0082 - B.C.R. - Filiala sector 3

N.4.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI DISTRIBUȚIE (Secția Distribuție Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6)

:ORM CUtoe luarea energiei termice, prepararea apei calde si distribuția direct la abonați, _ mi' 'f.i a !sner9ie’ termice sub forma de căldură si apa calda menajera;

UHSI iMMLULmonitorizarea pierderilor accidentale de agent termic, din circuitul sistemului de "distribuție ce depasesc valorile normale, pentru inlaturarea cauzelor ce ie O/4et£rmina;


revjzia. repararea, remedierea, intretinerea si exploatarea instalațiilor din puncteleifermice;

realizareâ>\țemperaturii agentului termic conform diagramelor, la bucla de contorizafâla consumatorului;

aplicarea^ respectarea cu strictete a regimurilor hidraulice si termice la toate inștajațj^e din dotare, prin luarea tuturor masurilor care se impun; utilizarea economica a mijloacelor de transport auto si a utilajelor repartizate; asigurarea circuitului informațional, privind sistemul de distribuție, prin dispecerizare;

funcționarea, utilizarea si exploatarea sigura si fara întrerupere a instalațiilor si utilajelor cu regim de funcționare continua, cu grad ndicat de pericol in exploatare, stabilite prin reglementările existente;

respectarea riguroasa a disciplinei tehnologice si aplicarea tuturor reglementarilor privind desfasurarea procesului de munca; urmărirea calitatii execuției lucrărilor de investiții si de mocernizari precum si a participării la efectuarea probelor si la recepția lucrărilor de reparații si revizii planificate si accidentale;

realizarea lucrărilor la instalațiile interioare ale blocurilor, conform contractelor de prestări - servicii incheiate de către Biroul Marketing ; asigurarea asistentei tehnice la efectuarea probelor si la controlul calitatii execuției lucrărilor noi in instalațiile din dotarea abonatilor; elaborarea graficelor de revizie anuala pe sectoare de activitate; intocmirea necesarului anual de materiale pentru rezivia cin perioada de vara cat si pentru lucrările de intervenții, exploatare si intretinere curenta; intocmirea documentației tehnice primare pentru autorizații, intervenții in domeniul public;

intocmirea planului de revizie metrologica a instalațiilor si utilajelor cu regim de funcționare continua sau cu grad ridicat de pericole in exploatare, stabilite prin reglementările existente;

evidenta dosarelor tehnice din arhiva secției si completarea acestora cu documentații tehnice noi.

monitorizarea consumurilor de energie termica, apa rece, apa de adaos, energie electrica (activa, reactiva) si incadrarea lor in limite admise, a pierderilor in sistemul de distribuție precum si stabilirea consumurilor (apa calda de consum, incalzire^sK^bit, CET) la nivelul punctelor de consum;

propuneri pentru ela&O^ea bugetului anual de venituri si cheltuieli al secției, cu defalcarea prevederilor'pe luni; ;
iFGh

GiN/• urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea ; ““““abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea Gagurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor

; ș b economice negative;

y^TKSgistrarea, rezolvarea si raportarea petițiilor, a petițiilor din audiente, primite de la Divizia Distribuție, precum si a reclamatiilor telefonice la nivel de secție; .TO ^pT^informarea clientilor in legătură cu problemele reclamate la nivelul

^secție


epozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor de - Joace fixe;

urm


rdrWea^pdicatorilor de performanta tehnico-economici; licarea^rocedurilor operaționale in domeniul resurselor umane; efectuarea instruirii noilor angajați ai Secției in legătură cu prevederile regulamentului de ordine interioara si ale contractului colectiv de munca si urmărește integrarea lor in cadrul Secției. Colaborarea cu Serviciul Securitate si Sanatate in Munca pentru efectuarea instruirii noilor angajați in legătură cu normele de protecție a muncii;

efectuarea evaluării rezultatelor in munca ale personalului si propunerea masurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;

analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluționare conducerii regiei, a sesizărilor si reclamatiilor salariatilor secției;

propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului Inten.

participarea la elaborarea sau imbunatatirea indicatoarelor tarifare de calificare specifice Secției;

aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.

N.5 ATRIBUȚIILE DIVIZIEI TRANSPORT

•    elaborarea, împreuna cu Divizia Distribuție, a programului de asigurare cu energie termica, supunerea spre aprobare conducerii regiei si urmărirea respectării programului aprobat;

•    elaborarea bilanțurilor termice pe Divizie;

® elaborarea procedurilor de lucru pentru activitatile de măsurare si facturare interna a energiei termice livrate;

•    elaborarea propunerilor de planari de toate categoriile (de producție, de intretinere si reparații, de investiții, de munca si salarii, de activitati administrative, bugetele de venituri si cheltuieli) la nivelul Secțiilor, prin consultarea șefilor de secții si la nivelul Diviziei;

•    asigurarea, prin foîte Pi^W sau prin colaboratori, a documentațiilor tehnice necesare realizării lucrariloKcurente de exploatare, int'etinere si reparații


Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3. București, Cod 030254,

Telefon; 037Z.148.OW (centrala}; 021.313.5S.06: Fax: 0.21 312.30.«; fir. R.C. JW105/1991; C.f,F. 80361218: COHT: RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001;

RO55RNCB »740064 23038092 - B.C.R, - Filiala sector 3

..........................................realizate de personalul Diviziei (normei interne, caiete de sarcini, instrucțiuni si

CONFORM eăjctari* iwn>. «te-X    „ • • • .    , . .

® Tundeimentarea necesarului de dotări, modernizări si retennologizari specifice ORHJîINALtilyizei si urmărirea realizării lucrărilor aprobate;

......    ^"asigurarea activitatii metrologice si ISCIR din cadrul secțiilor si obținerea

j^^ejg^șutorizarilor pentru dotări) in aceste domenii;

^/^Wmarire£fâi.uritatii apei tratate si menținerea acesteia in limitele admise; indicatorilor de performanta tehnico-economici;

1 ~ itâJnâ«(^'ă-'4î]lpinalizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea atjatfrîîor^.'ozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea 5^9UrițgT/pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

organizarea activitatii de paza cu firme specializate si cu personal propriu al regiei

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al diviziei, lunar, semestrial, anual, pe baza cifrelor de plan ale regiei si corespunzător realizărilor pe perioada anterioara;

aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor der Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.

N.5.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI DE TRANSPORT (Secția Transport SUD, PROGRESUL,

VEST, GROZĂVEȘTI)

•    preluarea de la furnizorii interni si externi a energiei termice pe care o transporta si o distribuie la clientii interni - secții de distribuție si la clientii externi - consumatori - persoane fizice, consumatori persoane juridice -societăți, firme, instituții publice, organizații non-guvernamentale;

•    organizarea, supravegherea si exploatarea continua a rețelelor primare, in condiții de siguranța, utilizarea raționala si economica a agentului termic si respectarea regimurilor hidraulice si termice si a prevederilor normative in vigoare privind folosirea energiei termice;

•    executarea lucrărilor de intretinere, revizie, reparații si remedieri avarii la rețelele de termoficare si racorduri primare;

•    executarea si urmărirea echilibrării hidraulice a sistemului de reteie primare prin diafragmare;

•    urmărirea permanenta a depistării pierderilor accidentale si tehnologice de agent termic din circuitul sistemului de reteie primare ce depasesc prevederile normate si inlaturarea cauzelor;

•    verificarea periodica a stării tehnice a rețelelor si racordurilor primare si a galeriilor canalelor termice;

•    utilizarea eficace si raționala a materialelor, mașinilor auto si utilajelor in procesul de munca;

» executarea corecta a manevrele! din rețeaua primara pe baza foilor de

Sti'. Cavafii Vechi nr. 16. Sector •: București. Cod 030-254,

Telefon: 0372 .148,000 (centralai; 021,313,99.06: Fa» «21 312.30.18;

Fir. R.C, JW195/W1; CJ.F. RO361218; COMT: ROS? RBC3 00740064 2303 OOOT

RO55 RN CB 00 74 0084 234*36092 - B.C.R. - Filiala sector 3

• controlul si urmărirea modului de exploatare, întreținere si reparare a

<Mt|latiilor de incalzire racordate la termoficare din cadrul agentilor economici, UUSIS'ftfsWtiilor, consumatorilor urbani, unităților social-culturale si a modului de ORfGiWALUtliz*» a agentului termic in conformitate cu prevederile in vigoare;

.....-    - pcarea traseelor existente pentru evitarea amplasării construcțiilor edilitare


jpiesțșa;

Wnarir'&^uritatii apei tratate si menținerea acesteia in limitele admise;

iBitorizatiei de lucru pentru executarea lucrărilor de intervenție in, "* do^^MfelSi®lic, de către pesonalul secției;

rofWafrea^ro puneri lor, sesizărilor si reclamatiilor reale ale clientilor intern Wl!;X

SI


preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor inventar si mijloace fixe; elaborarea bilanțurilor termice ale secției;

in


verificarea funcționarii ansamblului de contorizare de energie termica punctele termice si participarea la remedierea defecțiunilor, după caz; planificarea si urmărirea verificării, reparării aparatelor de măsură si control; actualizarea bazei de date a clientilor externi si asigurarea relației comunicare cu aceștia, inclusiv in vederea achitării facturilor restante; întocmirea evidentei intrari-iesiri a mașinilor si utilajelor utilizate in cadrul secției;

de


întocmirea, evidenta, actualizarea si pastrarea integrității documentației tehnice a mijloacelor fixe din cadrul secției;

organizarea, coordonarea, monitorizarea si asigurarea lucrărilor si activitatilor funcționarii normale a sistemului de rețele termice; elaborarea proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli all secției; urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

aplicarea procedurilor operaționale in domeniul resurselor umane; efectuarea instruirii noilor angajați ai Secției in legătură cu prevederile regulamentului de ordine interioara si ale contractului colectiv de munca si urmărește integrarea lor in cadrul Secției. Colaborarea cu Serviciul Securitate si Sanatate in Munca pentru efectuarea instruirii noilor angajați in legătură cu normele de protecție a muncii;

efectuarea evaluării rezultatelor in munca ale personalului si propunerea masurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;

analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluționare conducerii regiei, a sesizărilor si reclamatiilor salariatilor secției;

propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a RegulamentulujJ.nte«.v«.x

aplicarea prevederilor '"“^sternului de Management al Calitatii in privința asigurarii/îâlitatii actiVitatiloț desfășurate;

aplicare^prevederilor normelor de Prpfectia Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.;


REG/A AUTONOMA DE DlSTRfBUȚIE A £Af£«G/S TERMICE BUCUREȘTI

Sir, CavaSi Vechi nr, 15, Sector3, București, Cod 030-254,

Telefon: 6372,143.0C9 țcentraiai: 021.31336.06: Fax: 021 31 2,30.18: fir, R.C. 340(195/1991: C.I.F, RO36121& CONT: RO87 RNCB 0074 0064 230 3 0001;

ROS5 RN CB 0374 0064 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3


N.6 ATRIBUȚIILE DIVIZIEI PRODUCERE

Urarea producerii si distribuirii energiei termice, sub forma de căldură si apa menajera, prin sistemul centralelor termice de cvartal si CTZ Casa


CONFORM!

OR?G!NÂmtes'î’' Pentru ana2ii din zonele stabilite;

~    —organizarea si supravegherea exploatării si utilizării raționale a instalațiilor

/jaWnânte centralelor termice, la parametrii stabiliți si in condiții de siguranța; urm^WH^^Ștarii normelor de consum de gaze naturale si combustibili ia -- ^'yîțlejeț>,c.terrhjbp si aplicarea masurilor necesare pentru menținerea

îm^telâVddsfbnctionare a cazanelor;

„.„„arirea executării lucrărilor de revizie, intretinere si reparării a

iacilor si’'uțOelor din dotarea secțiilor subordonate; a rețelelor, racordurilor, b 2 TÎce si instalațiilor interioare din blocurile de locuințe, de a căror

exploatare răspunde;

asigurarea repartizării judicioase a materialelor de intretinere si reparații, pentru uzul secțiilor subordonate si încadrarea in normele de consum; asigurarea analizei in cadrul secțiilor, a accidentelor tehnice aparute la mașini, utilaje, autovehicule si mijloace speciale de intervenție si luarea masurilor necesare pentru prevenirea acestora;

elaborarea graficului de opriri pentru revizii, la instalațiile si utilajele tehnologice care determina intreruperea producției in secții si la locurile ele munca; asigurarea organizării proceselor de producție si de munca din cadrul secțiilor si a propunerilor de modernizare si retehnologizare a acestora; urmărirea calitatii execuției lucrărilor de investiții si de modernizări, conform proiectelor, si participarea la efectuarea probelor si la recepția lucrărilor; propuneri pentru dezvoltare

■    noi clienti;

■    modernizare prin cogenerare.

eficienta energetica - analiza consumuri specifice (Gcal, energie electrica, combustibil);

•    analizarea si procesarea consumurilor de energie termica, apa rece, energie electrica de la toate punctele de consum din cadrul secțiilor de producere;

•    urmărirea incadrarii valorilor consumurilor specifice in Urnitele acceptabile, concordanta intre consumurile indicate de contor si parametrii de livrare a agentului termic si identificarea anomaliilor de funcționare a sistemului de distribuție;

•    analizarea pierderilor accidentale din sistemul de distribuție pe baza raportărilor zilnice primite de la secțiile subordonate ;

•    propuneri de elaborare a unor proiecte de îmbunătățire a funcționarii sistemului de distribuție.


Str. CavaSi Vechi nr. 15. iecio.-'J, București,.Cod030254,

Telefon: «372.148.ffl» fcentrah# 021.313.99.96: Fwc 021312,30.18;

Nr. R.C. 3407495/1991; C.I.F. «0361218; CONT: RO37 RNCB 00740064 2303 0001;

ROSS RH CB 0074 0064 2303 0092 - B.C.ft. - Filiala sector 3

xZWgî? Z&șș


ffiSSa

'ZZȘjSZ


ORIC


efectuarea de analize in vederea creșterii eficientei fondurilor fixe, sporirii %    s -acumulărilor bănești si accelerării vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;

* O N h O R IVI Gfli irea nivelului maxim de materii prime, materiale si alte elemente ale mijloacelor circulante, cu respectarea nivelurilor orientative aprobate; ■^blslizarea si inventarierea lunara a stocurilor de materiale existente in

magaziile secțiilor;

^-Z^/^^vi^^fo^bbj.șelor verbale de casare, de dezmembrare si proveniența a / matinalelor dezafectate;

asr^jra^S^țfhei bune relații cu abonatii prin furnizarea de informații cu caracter ec^nom^'^tW’W in vederea rezolvării problemelor de natura economica cu carele coWupM

preluar^âyiAct^ozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor de inventar sTmijloace fixe;

elaborarea proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli al diviziei, cu defalcarea prevederilor pe luni;

urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

aplicarea procedurilor operaționale in domeniul resurselor umane; efectuarea instruirii noilor angajați ai Secției in legătură cu prevederile regulamentului de ordine interioara si ale contractului colectiv de munca si urmărește integrarea lor in cadrul Secției. Colaborarea cu Serviciul Securitate si Sanatate in Munca pentru efectuarea instruirii noilor angajați in legătură cu normele de protecție a muncii;

efectuarea evaluării rezultatelor in munca ale personalului si propunerea masurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;

analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluționare conducerii regiei, a sesizărilor si reclamatiilor saiariatilor secției;

propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a

Regulamentului Inten.

aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.;

N.6.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI CENTRALE TERMICE

organizarea si asigurarea exploatării si supravegherii continuue a centralelor termice, in condiții de siguranța, cu respectarea programului de funcționare si normele tehnice stabilite;

asigurarea respectării condițiilor tehnice de funcționare a instalațiilor pentru distribuția energiei termice la clienti;

punerea in funcțiune a instalațiilor de forța, lumina si ventilație din centralele termice, organizarea si asigurarea bunei funcționarii a ace«ata,;X-, X 1

Sir. Ca va ăi Vechi nr. 15, Sector 3, București,Cod 030254,

Tetefcm: 0372.148.000 țceniraiaî; •321.313.99.66: Fwe 021 312.3ft.18;

Hr. R.C. JW195/189Î: C.t.F, RC33i218; CORT: RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001;

ROS5RMCB 00740064 23030092 - B.C.R. -Filiala sector 3

• asigurarea funcționarii sigure, tara intrerupere, a instalațiilor, utilajelor si

nA!:jr7An7r^?n|r cu regim continuu sau grad ridicat de pericol in exploatare, stabilite GONrCHSV! Jcte normative;

QRONÂtUîs|9llrarea corec^a a manevrelor din instalații;

---------.... -asigurarea unui consum economic de gaze si utilizarea raționala a instalațiilor

aferent^

^â'^â&jâților de reducere continua a pierderilor de apa, survenite in ca<<^jWpui^

organiz^^r^.?a| burarea executării lucrărilor de revizie, intretinere si reparații dit^adi®i^btî4j%repararea centralelor termice si rețelelor de distanta; moralizarea<&rerderilor accidentale din sistemul de distribuție si luarea

|mpUn;


masurilor


•    urmărirea calitatii apei din punct de vedere chimic si masuri de menținere a acesteia in parametrii normali;

•    asigurarea activitatii de dispecerat a secției

•    asigurarea bransarii sau debransarii de la rețeaua termica a consumatorilor in condițiile legii;

•    monitorizarea consumurilor de energie termica, apa rece, apa adaos, energie electrica ( activa, reactiva) si incadrarea lor in limite admise;

•    stabilirea consumurilor (apa calda de consum, incalzire, combustibil, energie electrica, producția energiei termice realizare) la nivelul punctelor de consum;

•    preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor de inventar si mijloace fixe;

•    elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual;

•    urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

•    asigurarea utilizării raționale a mijloacelor de transport si materialelor repartizate secției;

•    aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.

N.6.2 ATRIBUȚIILE SECȚIEI CENTRALA CASA PRESEI

•    activitatea de conducere operative prin dispecer;

•    activitatea de exploatare, monitorizare si controlul instalațiilor din CT Casa Presei;

•    activitatea de revizie, intretinere curenta a instalațiilor de producere a energiei termice;

•    activitatea de intretinere curenta a instalațiilor electric^^«s»,șutomatizare, monitorizare si conducere de la distanta; '

Sir. Cavani Vechi nr. 15, Sector 3. București, Cod 030254.

Tetefon: 0372.1 «.OM țcenîraiaj; 021.313.00.06; Far. 021 312JW.ÎS;

Hr. R.C. JW1«5f1991; C.1F. «0381213: CONT: ROS? RKCB 60740064 2303 0801;

ROSSRWCB 0074 0064 2303 0092 - B.C.R. - filiala sector 3

„activitatea de dedurizare si degazare a apei de adaos din CT Casa Presei; «pasivitatea de supraveghere si reglare a parametrilor fizico-chimici ai apei de ^aaaos si a apei din rețeaua de termoficare pentru menținerea in parametrii ORI Ca IHÂLU Lr° mgti;

“aciiyjtatea de supraveghere si reglare a instalațiilor pentru funcționarea cu TÎsii de noxe in limitele admise (mediu);

a?.de supraveghere si reglare a instalațiilor de evacuare ape uzate


CONR^^jjtr^jpcâ^irea in limitele admise;

dlj^irmarire a lucrărilor de intervenții si reparații cu terti;

OdW||^a!'âS//elaborare si intocmire a observațiilor la teme de proiectare, studii, 'W§iecf^‘s|^5cumentatii privind instalațiile din CT Casa Presei; actMwle^de intocmire bilanțuri tehnico-economice si statistici privind consumurile de materii prime, materiale si energetize realizate la CT Casa Presei;

activitatea de urmărire a funcționarii contoarelor;

activitatea de determinare a puterii calorice a combustibilului gazos si lichid; verificarea etanseitatii instalațiilor de gaze naturale; acțiunea de pregătire si urmărire in vederea verificării metrologice si iscir; activitatea de verificare a instalațiilor de gaze (normativul de gaze); cogenerarea de mica putere;

elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al serviciului, lunar, semestrial, anual;

urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de Proiecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.;

N.7 ATRIBUȚIILE DIVIZIEI ACTIVITATI CONEXE

elaborarea propunerilor de planuri de toate categoriile (de producție, de intretinere si reparații, de investiții, de munca si salarii, de activitati administrative, bugetele de venituri si cheltuieli) la nivelul secțiilor si la nivelul Diviziei, prin consultarea subunităților regiei (clifentii interni), precum si a șefilor de sectoare pentru stabilirea serviciilor solicitate de către acestea, prin valorificarea rezultatelor, studiilor de conjuncture a piețelor de interes pentru Divizie;

defalcarea pe secții a planurilor Diviziei, aprobate de regie;

urmărirea si analizarea periodica a gradului de realizare a planurilor aprobate, luând masurile care se impun pentru îndeplinirea lor;

realizarea studiului de conjectura a piețelor de interes pentru Divizie, in

ipoteza de ofMrfanta (piața clîfeh'tifor externi ai Diviziei)


71


,


^âsBȘlîHBl


st


; .2.'    .........*—-dezvoltarea nomenclatorului de servicii sau produse oferite: clientilor interni sau

GOHbOFWf    ai Diviziei;

„dfintractarea/perfectarea serviciilor oferite de Divizie si urmărirea respectării —^i-^Lll^lT-Mșveperilor documentelor încheiate, de către ambii parteneri;

•    facturarea serviciilor prestate clientilor externi si urmărirea încasării facturilor; t/^Ts/^w^î^i^^W^^lanificarea resurselor necesare Diviziei;

A \/ • asigu£âfeaz, prin^lorte proprii sau prin colaboratori, a documentațiilor tehnice / nec^âVl^l'âliza^ lucrărilor curente de exploatare, intretinere si reparații realiizate^Vz^teo^lul Diviziei (norme interne, caiete de sarcini, instrucțiuni si

proceduri clMucț^zetc.);

•    fundam^htare^Wecesarului de dotări, modernizări si retehnologizari specifice Diviziei si urmărirea realizării lucrărilor aprobate;

•    asigurarea activitatii metrologice si ISCIR din cadrul secțiilor si obținerea avizelor (autorizărilor pentru dotări) in aceste domenii;

•    urmărirea indicatorilor de performanta tehnico-economici;

•    asigurarea realizării activitatii de paza a obiectivelor regiei cu firme specializate si cu personal propriu

•    urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive s; lichidarea efectelor economice negative;

•    elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al Diviziei, lunar, semestrial, anual;

•    aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

•    aplicarea prevederilor normelor de Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.

N.7.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI LOT

•    solicitarea de comenzi interne din partea secțiilor de producție pentru lucrări de reparații;

•    intocmirea listei de plan anuala pe oaza comenzilor primite;

•    efectuarea antemasuratorilor, intocmirea devizului, oferta pentru lucrările respective după intocmirea proiectului;

•    intocmirea de situații de plata in vederea decontării lucrărilor;

•    efectuarea decontărilor pe măsură avansarii de execuție;

•    intocmirea fisei limita si comparativa de materiale la sfârșitul lucrării;

•    asigurarea intocmirii planului anual al lucrărilor, defalcat pe trimestre si luni, pe baza programelor operative de producție, a comenzilor primite de clienti, a dispozițiilor de lucru si comenzilor interne de execuție lunara, primite de la Direcția Exploatare si^Mentenanta (Serviciul Producție);

•    organizarea proc^<elor de prestări servicii pentru clienti cat si a celor proprii activitatii sectiei/fepartizareâ personalului si a sarcinilor in cadrul procesului;

\

Str. Cavafli Vechi nr. 15, SectorS» București, Cod 030254.


Telefon: «372.148.flTO (centrala;.: 321.313.33.fi 6; Fax: 021 312.30.18; tir. R.C. J40M96/1991; C.t.F. RO361218; CONT; RO87 RUCB 00740064 2303 0001;

RO55RWCB 0074 0064 23030092 - B.C.R. - Filiala sector 3

emiterea si înaintarea către Serviciului Aprovizionare a programului anual de;

aprovizionare tehnico - materiala, aprobat de conducerea regiei, necesar, CONFORM CBf fasurarii activitatilor de prestări servicii către clienti si a lucrărilor aferente^ regiei-    *

ORiGihiALULeni piterea de comenzi de aprovizionare de materiale, aparatura, etc., in funcție :


necesarul de materiale si aparatura rezultate din devizele si proiectele

{ • \ X

r____<$â:rtii Tehnice a lucrării executate si efectuarea recepției si închiderii

Ufex^C^'ft^tiJoarilor pe baza de proiect;

'exșcufârba,tâjsrarilor in condiții de calitate si la termenele stabilite;


organizarea- SI asigurarea executării lucrărilor de reparații la rețelele de termofîcare in limitele stabilite de conducerea regiei;

organizarea si asigurarea executării lucrărilor de transformare a centralelor termice in punctele termice, montarea stafiilor de dedurizare a apei in centralele termice cat si a altor lucrări, conform proiectelor si in condițiile prescrise; asigurarea exploatării si întreținerii mașinilor si utilajelor, uneltelor, aparaturii si instalațiilor din dotare;

preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor de inventar si mijloace fixe;

elaborarea proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli al diviziei; urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea, abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive s; lichidarea efectelor economice negative;

aplicarea procedurilor operaționale in domeniul resurselor umane;

efectuarea instruirii noilor angajați ai Secției in legătură cu prevederile regulamentului de ordine interioara si ale contractului colectiv de munca si urmărește integrarea lor in cadrul Secției. Colaborarea cu Serviciul Securitate si Sanatate in Munca pentru efectuarea instruirii noilor angajați in legătură cu normele de protecție a muncii;

efectuarea evaluării rezultatelor in munca ale personalului si propunerea masurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;

analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluționare conducerii regiei, a sesizărilor si reclamatiilor salariatilor secției;

propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului Inten.

aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor der Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.N.7.2


ATRIBUȚIILE SECȚIEI INDUSTRIE MICA

fCONFOR^ CU J^CâJNALUL


exploatarea si întreținerea bazei tehnice proprii; prestarea de servicii, in conformitate cu obiectul sau de activitate; determinarea si programarea necesarului de resurse materiale specifice; executarea de lucrări de confecții si reparații pentru subunitățile regigi^-realizarea de lucrări de reparații si service pentru aparat^cfe rfiâ (manometre) supuse verificărilor metrologice;    /Z

realizarea de activitati de mentenanta, măsurări PRAM si service electric pentru subunitățile regiei;

asigurarea documentațiilor de execuție si normare a consumurifcjS4£ reȘJ^e materiale, energetice si umane pentru realizarea lucrărilor (r^parătîilor) accidentale, emiterea documentelor pentru obținerea resurselor respective de către executanti si urmărirea realizării lucrărilor;

fundamentarea necesarului de dotări, modernizări si retehnologizari specifice secției;

realizarea activitatilor metrologice si ISCIR proprii secției;

intretinerea si administrarea patrimoniul secției;

urmărirea indicatorilor de performanta tehnico-economici;

preluarea, depozitarea, gestionarea, distribuirea materialelor, obiectelor de inventar si mijloace fixe;

elaborarea proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli al secției; urmărirea si analizarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora precum si luarea masurilor pentru creșterea efectelor economice pozitive si lichidarea efectelor economice negative;

aplicarea procedurilor operaționale in domeniul resurselor umane;

efectuarea instruirii noilor angajați ai Secției in legătură cu prevederile regulamentului de ordine interioara si ale Contractului Colectiv de Munca si urmărește integrarea lor in cadrul Secției. Colaborarea cu Serviciul Securitate si


Sanatate in Munca pentru efectuarea instruirii noilor angajați in legătură cu normele de protecție a muncii;

efectuarea evaluării rezultatelor in munca ale personalului si propunerea masurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;

analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluționare conducerii regiei, a sesizărilor si reclamatiilor salariatilor secției;

propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului Inten.

aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor der Protecția Muncii, Protecția Mediului si P.S.I.


REGIA AUTOM&MĂ    4 O/O’G/S 7BRM/CH BVCORSȘH

Str. Cavatii Vechi nr. t5» SecîorS. București, Cod030.254,

Telefon: 0372,143.W țc-entoiaj* 021,313.OS.0S: Fax; 021 34Z3&43:

Nr. R.C. jWISSMim; CXF. RO3S1213; CONT': ROS? RR€BOGMOCKW 2303 WH;

R05SRH CB OO74 0O&4 2303 0092 - 8.C.R. - Fi Hala sector 3-

N.7.3 ATRIBUȚIILE SECȚIEI ÎNTREȚINERE, REPARAȚII, TRANSPORT

CONFORM’QOrarirea si analizarea periodica a gradului de realizare a planurilor aprobate, _    . "‘MM ’ I duar d masuri,e care se imPun pentru indeplinirea acestora;

O»»k eilA^Ufexp oatarea si intretinerea bazei tehnice proprii;


/» determinarea si programarea necesarului de combustibili si alte resurse ^pșatpirșppcif ice;

e^ctuareaOa^pectiilor tehnice periodice la autovehiculele secției;

SWer^'sau ^tragerea din circulație rutiera a mijloacelor de transport auto ale,

fbbarea organismelor autorizate;


Oi o    oai    '

autorizațiilor si licențelor de transport;    ,

a^feo^ți^^a autovehiculelor regiei;

realizata activitatilor de asigurare si control al calitatii prestațiilor secției si al protecției mediului;

asigurarea documentațiilor de execuție si normare a consumurilor de resurse materiale, energetice si umane pentru realizarea lucrărilor (reparațiilor) accidentale, emiterea documentelor pentru obținerea resurselor respective de către executanti si urmărește realizarea lucrărilor;

aplicarea prevederilor documentațiilor tehnice (tehnologii, metode de munca, mijloace folosite, etc.) pentru realizarea lucrărilor cu caracter repetitiv din activitatea secției;

fundamentarea necesarului de dotări, modernizări si retebnologizari specifice secției si urmărirea realizării lucrărilor aprobate; realizarea activitatilor metrologice si ISCIR proprii secției; intretinerea si administrarea patrimoniului secției;

propunerea de casare pentru mijloacele fixe din dotare cu durata normata expirata si grad avansat de uzura;

aplicarea procedurilor operaționale in domeniul resurselor umane;

efectuarea instruirii noilor angajați ai Secției in legătură cu prevederile regulamentului de ordine interioara si ale contractului colectiv de munca si urmărește integrarea lor in cadrul Secției. Colaborarea cu Serviciul Securitate si Sanatate in Munca pentru efectuarea instruirii noilor angajați in legătură cu normele de protecție a muncii;

efectuarea evaluării rezultatelor in munca ale personalului si propunerea masurilor de valorificare a rezultatelor evaluării;

analizarea, rezolvarea sau trimiterea spre soluționare conducerii regiei, a sesizărilor si reclamatiilor salariat!lor secției;

propuneri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca si a Regulamentului Inten.

elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al biroului, lunar, semestrial, anual;

aplicarea prevederilor sistemului de Management al Calitatii in privința asigurării calitatii activitatilor desfășurate;

aplicarea prevederilor normelor de protecția muncii, protecția mediului si PSI.'FY

te


Str. CavaSi Vechi nr. 15, Sector 3, București, Coci 0.30.254,

Telefon: 0372.148.000 (centrala): 021,313.99.08; Fax: 02 1 312.3O.1S;

Nr. R.C. J40/1854891; C.I.F. RO361218: CONT: ROS? RNCB 00740064 2303 0001;

RO55 R.8CB 0074 0064 2303 0002 - B.C.R, - Filiala sector 3

CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII FINALE

CONFORM CU

GRONALUL


Art. 9. Cunoașterea si aplicarea prevederilor regulamentului de organizare si furioți^ntare de către salariatii regiei, sunt obligatorii. Salariatii cu funcții de conducere au.^l’igăt/âXK

i »-»f k-k-v» rv-»r\ f* «-« I v î 4- ■ ■ k-x-. miaÎ    i    t-x-*» ■ i I ivi /«inii iii n /“>> m O ni"7n Ol f I I FI ^-.+ 1 f~\ M J”T|    <>\\

informeze salariatii regiei asupra regulamentului de organizare si funcționare/^


Art. 10. Regulamentul de organizare si funcționare al regiei se difuzeâ^a Serviciul Comunicare, Relații cu Mass - Media, Relații cu Publicul astfel:

•    cate un exemplar la fiecare direcție a regiei;

•    cate un extras la fiecare compartiment al regiei.

Art. 11. In cazul in care pentru indeplinirea sarcinilor se prevede conlucrarea mai multor compartimente si persoane, inițiativa si răspunderea îndeplinirii sarcinii revine compartimentului care este titularul lucrării respective.

Art. 12. Salariatii cu funcții de conducere sunt obligați sa organizeze in cadrul subunității sau compartimentului de care răspund activitatea de prevenire a incendiilor, avariilor si exploziilor, stabilind atributiuni concrete in acest sens, atat in cadrul programului de lucru cat si la terminarea acestuia si sa urmareasca sistematic modul in care sarcinile repartizate sunt aduse la indeplinire. Stabilirea atribuțiilor concrete de prevenire a incendiilor, avariilor si exploziilor, pe fiecare loc de munca si persoana, se va face de șeful compartimentului respectiv, vor fi aprobate de conducătorul ierarhic al acestuia din conducerea regiei sau a departamentelor si aduse la cunoștința întregului personal din subordine.

Art 13. Salariatii cu funcții de conducere asigura coordonarea personalului, planificarea, organizarea, coordonarea operativa, controlul si evaluarea activitatii compartimentului pe care il conduce.

Art. 14. In lipsa șefului de compartiment atribuțiile acestuia se deleaga unui salariat, cu aprobarea șefului coordonator.

Art. 15. Salariatii cu funcții de conducere asigura relationarea cu instituții, furnizori pentru documentare si rezolvarea sarcinilor de serviciu.

Art. 16. Persoana careia ii sunt încredințate date si documente cu caracter secret este direct răspunzătoare de asigurarea securității si confidențialității acestora.

Art. 17. Direcțiile, diviziile si compartimentele funcționale si operaționale pot exercita si alte atribuții din domeniul lor de activitate, specifice regiei, care sunt dispuse de conducerea regiei sau care decurg diri actele normative in vigoare privind activitatile acestora.

ZSȘ^iSsițjx


Str. CavaSi Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod030254,

Tefefcn; S372.M8.0W> fcenBafs); 821.313.39.88; Fax: 021 312,38.18;

Hr. B.C. J^ChlSBA'SSI; C.I.F. RO361218; CONT; RO87 RBCB 00740084 2303 0001;

RO55Rii CB 0034 00S4 2303 0032 - B.C.R. - Filiala sector 3


Art. 18. Atribuțiile stabilite prin prezentul regulament vor fi repartizate pe posturi si detaliate de șeful compartimentului prin fisa postului, conform procedurii operaționale.

Art 19. Salariatii cu funcții de conducere au obligația de a actualiza atribuțiile compartimentelor respective cu legislația aparuta in colaborare cu Serviciul Resurse Umane si Organizarea Muncii,

Art. 20. Salariatii cu funcții de conducere au obligația ca in cadrul competentei stabilite sa dea dispoziții clare si precise, sa asigure condițiile necesare pentru executarea lor si sa controleze in mod sistematic modul in care sunt aduse la indeplinire.

Art. 21. Salariatii cu funcții de conducere răspund pentru activitatea compartimentului coordonat si a compartimentelor din subordonate.

Art. 22. Prezentul regulament de organizare și funcționare se modifică și completează în conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu actele normative sau administrative, emise de către autoritățile administrației publice locale ale municipiului București, apărute ulterior aprobării acestuia.

CONFORM CU ORiQîNALUL

REGIA AUTONOMĂ DE DIS TRIBU ȚIE Â ENERGIEI TERMICE SffeOKEȘW

SfeCawattfehLnr, ffi, S«fSr3, Soiweșfi, Coti 030254,

Telefon: 03?2443.0Gfl (centrala); M1.313.39JB6; Fax: »21 312.3Q.1Z;

Mr, K.C. 340/196/1991; C.Î.F. HO3«121S; COHT; ROS? RHCB OBZ4O064 2393 0001;

RO55 RHCB 00740084 2363 0092 - B.C.R. -Biata sector3CUPRINS

CONFORM CU Orj


TONALUL


CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3


DISPOZIȚII GENERAL E


STRUCTURA ORGANIZATORICAATRIBUȚII GENERALE ALE RADET - BUCUREȘTI


sIL


CAPITOLUL 4 ATRIBUȚII ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DIRECTORULUI GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, CO, COMITETULUI DE DIRECȚIE Si CONSILIULUI TEHNICO - ECONOMIC

A.    ATRIBUȚIILE CONSILIULUIDE ADMINISTRAȚIE

B.    ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL _C.    ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT.

D.    A TRIBUȚIILE DIRECTORUL UI GENERAL ADJUNCT E: ATRIBUȚIILE CONSILIERILOR


F. ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE DIRECȚIE


. 7 , 7 8

8

9

9

9


G. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI TEHNICO - ECONOMIC


CAPITOLUL 5 ATRIBUȚIILE DIRECȚIILOR SI COMPAR TIMENTELOR FUNCȚIONALE SI OPERA TIONALE _ "__

A. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI JURIDIC, RECUPERARE CREANȚE SI EXECUTARE SILITA.

A. 1. Juridic_____

A.2. Recuperare Creanțe si Executare Silita__


B. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI RESURSE UMANE SI ORGANIZAREA MUNCII _ B.a Resurse Umane


B.b Organizarea muncii _


B.l ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE FORMARE PROFESIONALA


C.    ATRIBUȚIILE SERVICIULUIMANAGEMENTULUI CALITATII SI MEDIU _

D.    ATRIBUȚIILE SERVICIULUI SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA _

E.    ATRIBUȚIILE SERVICIULUI AUDI! INTERN!


F. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRARE CONTRACTE F.l. Achiziții Publice___


F.2. Administrare Contracte


F.2.1. Contracte de achiziții produse F.2.2. Contracte de achiziții lucrări F.2.3. Contracte


10

11

11

11

12

13

13

14

15

16

17

18 20

20

21

21

21

22


REGIA A&TOHQMĂ OSWMBO'PE A ENERGIEI IBOTGE BOafREȘlî

S& CavaSî Vechi nr,«, Sector3, București, Cod 838254,

Wefari;    (central a); «♦.313M86; F«c «13O.3MS;

8r.RX.    CAT. RO351218; CONT: R0«F<RBC« MMMM »3W«î

RO55 RHCB D07400M 23030092 - BjC.R. -Filiala sectorS


CONFOM'OT1


LE SERVICIULUIa -S/ ?/«s-l


ORIG


G.l. Control Financiar de Gestiune *\


Control Tehnic


S5WH. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI COMUNICARE, RELAȚII CU MASS-MEDIA, RELAȚII CU

PUBLICUL _ '    ...". _

H.a Comunicare, relații cu masș — media ____

H.b Relații cu publicul _____________


I.    ATRIBUȚIILE BIROULUI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI.

J.    ATRIBUȚIILE BIROULUI MARKETING____

K.    DIRECȚIA COMERCIALA '___


K.l. ATRIBUȚIILE DIVIZIEI FURNIZARE


K.1.1 ATRIBUȚIILESERVțCtUUUl COMERCIAL DISTRIBUȚIE, PRODUCERE, TRANSPORT SI CLIENTI _________________


K.1.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CONTRACTE_ K2. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI APROVIZIONARE _ K3. ATRIBUȚIILE CASIERIILOR (3)_


K4. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI ADMINISTRATIV SI PAZA L. DIRECȚIA ECONOMICA__


L.L ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CONTROLLING


L.2. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI FINANCIAR - CONTABILITATE


L.3. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PATRIMONIU, TAXE SI IMPOZITE L.4. ATRIBUȚIILE SERVICIULUISTAT SI SALARII__

M. DIRECȚIA TEHNICA ____


M.l. ATRIBUȚIILE INGINERULUI SEF


M.1.1 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI AUTOMATIZARE PUNCTE TERMICE SI DISPECERIZARE SISTEM ____


M.1.2 ATRIBUȚIILE SERVICIULUI URMĂRIRE, REALIZARE, CONTORIZARE SI DERULARE LUCRĂRI DE INVESTIȚII__


. 22

22

25

24

24

25

25

27

28 29

31

. 36 .37 . 38 39 ii .42 . 43

45

46

. 46

47

48

49


M.1.3 ATRIBUȚIILE BIROULUI STRATEGII PROGRAME INVESTIȚII DE CAPITAL 51 M.2. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI TEHNIC M.3. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI CERCETARE PROIECTARE

M.    4. ATRIBUȚIILE BIROULUI METROLOGIE______

N. DIRECȚIA EXPLOATARE SI MENTENANTA

N.    l. ATRIBUȚIILE D1SPECL N.2. ATRIBUȚIILE SERI N.3. ATRIBUȚIILESEI??£GM AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI

SfeCavafiiVfecfti nr. 15, Sector 3, BLrcurețfi.Cod 030254,

Tefefen: tt372.MS.ttM {central a}; teî.313.99.tt6; Fax: 02< 312L3O.1S;

Br.fi£. JWt96M99t? C.t.F. RO3S1218; COST: ROS? RBCB 00740064 2303 ffitttt»; RQ55R»CBtt07400W'23tt3tt092 - B.C.R. -Filiala sector3

N.4. ATRIBUȚIILE DIVIZIEI DISTRIBUȚIE_62


N.4.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI DISTRIBUȚIE (Secția Distribuție Sector 1-6)_64

N.5. ATRIBUȚIILE DIVIZIEI TRANSPORT_65

N.5.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI DE TRANSPORT (Secția de Transport SUD,

PROGRESUL, VEST, GROZĂVEȘTI)_ 66

N. 6. ATRIBUȚIILE DIVIZIEI PRODUCERE_ 68

N.6.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI CENTRALE TERMICE_.    69

N. 6.2 A TRIBUTIILE SECȚIEI CENTRALA CASA PRESEI_ 70

N. 7. ATRIBUȚIILE DIVIZIEIACTIVITATI CONEXE_ 71

N.7.1 ATRIBUȚIILE SECȚIEI LOT_ 72

N.7.2 ATRIBUȚIILE SECȚIEI INDUSTRIE MICA_ 74

N.7.3 ATRIBUȚIILE SECȚIEI ÎNTREȚINERE REPARAȚII TRANSPORT_ 75

CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII FINALE    ■ '    __76

li?

1

   stabilește și întreține relații permanente cu clienții actuali și potențiali, pentru generarea și menținerea interesului acestora asupra ofertei RADET;

•    lansează sau propune teme de proiectare pentru servicii noi, si pentru modernizarea serviciilor existente și ridicarea nivelului de calitate;

•    incheierea contractelor de prestari-servicii pentru lucrări la instalațiile interioare ale blocurilor;

•    elaborează, difuzează și gestionează manualul de identitate vizuală al RADET și codul de conduită.

•    analizarea factorilor de influenta a cererii de energie termica si elaborarea prognozelor privind evoluția in viitor a pieței;

•    elaborarea strategiei de marketing a regiei in colaborare cu celelalte servicii, pe termen mediu sau lung;

•    elaborarea si actualizarea programelor de marketing operațional pe termen scurt, subordonate strategiei stabilite;

® face propuneri de adaptare a ofertei de produse si servicii ale regiei la cerințele consumatorilor actuali si potențiali, ținând seama de oferta firmelor concurente;

» asigurarea promovării pe piața a ofertei de produse si servicii ale regiei, prin acțiuni publicitare si alte forme;

•    organizarea sistemului informatic de marketing al regiei, realizarea si exploatarea bazei de date specifice acestui domeniu de activitate;

» colaborarea ..și promovarea a ofertei si imaginii firmi acordarea asistentei de specialitate c^te^lalte servicii din cadrul regiei implicate in realizarea prp^râmeîor stșbîifte de marketing operațional cu privire la oferta, distribuția la c.lfenti, preturi, ei; TA.

2

   asigurarea unui sistem de inregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamatiile făcute la adresa sa de consumator in legătură cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumurilor;

•    urmărirea indicatorilor de performanta tehnico-economici;