Hotărârea nr. 172/2009

HOTARAREnr. 172 din 2009-05-27 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA FILANTROPICA "METROPOLIS" IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN SI A FINANTARII PROIECTULUI "CENTRULUI DE OCROTIRE A COPIILOR "ACASA"


CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului Bucur

HOTĂR Â RE


privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generalăi^M&igtență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3), și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Filantropică “Metropolis”, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în vederea implementării în comun și a finanțării “Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă".

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE


B-dul Regina Elisabeta 47, se