Hotărârea nr. 171/2009

HOTARAREnr. 171 din 2009-05-27 PRIVIND INCADRAREA TEATRULUI TINERETULUI "METROPOLIS" IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE INSTITUTIEI ABROGA ART. 7, 8 SI 12 DIN HCGMB NR. 255/2006 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 ART. 2 SI 3 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013


CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

.................    """"""................HUI "ARĂ kt

privind încadrarea Teatrului Tineretului „Metropolis” în categoria instituțiilor de spectacole, precum și aprobarea organigramei, numărului de

posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și al Direcției Generale de Dezvoltare și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în aplicarea prevederilor art. 7, art. 8 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007;

în conformitate cu prevederile art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Teatrul Tineretului „Metropolis”, serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, se încadrează în categoria instituțiilor de spectacole prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu^-odifipâri și completări prin Legea nr.353/2007.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România;


CONFORM CU ORIGINALUL

QfâA,,

Art.2 Se aprobă organigrama, cu un număr total dc^SȘ pS&țqj^tlin care 8 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organfââ^^Tuncționare ale Teatrului Tineretului „Metropolis”, conform anexelor nr. 1,2 și 3.

Art.3 Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă articolele 7, 8 și 12 din Hotărârea C.G.M.B. nr.255/2006.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipal București și Teatrul Tineretului „Metropolis” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1
Anexa nr. 2 Ia HCGMB nr. / ț-f /f^Z, <<<$72009 STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI TINERETULUI „METROPOLIS”


\ ■ V,


V>


Nr.

crt.

COMPARTIMENTUL

NIVELUL

STUDIILOR

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALĂ

NR. DE POSTURI

ANEXA LA O.G. NR.10/2008 ÎN BAZA

CĂREIA SE STABILEȘTE SALARIUL DE BAZĂ ȘI INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

DE CONDUCERE

1.

-

Director

S

-

1

O.U.G. 189/2008

2.

Consultant artistic

Director adjunct

s

IA

1

IV/2b, Vl/lb

3.

Economist

Contabil Sef

s

Specialist IA

1

V/lb, Vl/lb    .

SERVICIUL JURIDIC, RI

SI RSE UMANE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

4.

Consilier juridic

Sef serviciu

S

IA

1

Ilb, Vl/lb

5.

Inspector de specialitate <

s

IA

1

Ilb

6.

Inspector de specialitate

s

IA

1

Ilb

7.

Inspector de specialitate'

s

IA

1

Ilb

8.'

Inspector

M

IA

1

Ilb

9.

Inspector

M

IA

1

Ilb

10.

Inspector de specialitate

S

IA

1

Ilb

•    .    COMPARTIMJ

ENT ARTISTIC    '

11.

Consultant artistic

s

IA

1

IV/2b

12.

Actor

s

I

I

IV/2b

o

13.

Actor

s

I

1

IV/2b

14.

Actor

s

I

1

IV/2b

15.

Actor

s

I ‘

1

IV/2b    j

16.

Actor

s

I

1

IV/2b

>5.

17.

Actor

s

I

1

IV/2b

r*

18.

Actor

s

I

1

IV/2b

c

19.

Actor

s

II

1

IV/2b

20.

Regizor artistic

s

I

1

IV/2b

;    As    SERVICIUL ORGAN]

[ZARE SPECTACOLE    \"iA’N -

21. Consultant artistic    | -    .. Șef serviciui

s

IA

1    | IV/2b, Vl/lb    WkTT

r    COMPARTIMENT MARKETING PROMOVARE    |!?

22.

Consultant artistic    t ■ . ■

m A

s

IA

1

IV/2b

23.

Consultant artistic

' -■'AA/A / \

s

I

1

IV/2b


vumruKM CU
§24.

Secretar public relations

s

I

1

IV/2b

25.

Secretar public relations

s

I

1

IV/2b

26.

Secretar literar

s

I

1

IV/2b

COMP A]

RTIMENT COORDONARE PROIECTE

27.

Consultant artistic

S

IA

1

IV/2b

28.

Secretar literar

s

I

1

IV/2b

29.

Impresar artistic

s

I

1

IV/2b

30.

Producător delegat

s

I

1

IV/2b

31.

Producător delegat

s

I

1

IV/2b

COMPARTIMENT REPERTORIU GAZDA

32.

Consultant artistic

s

IA

1

IV/2b

33.

Consultant artistic

s

IA

1

IV/2b

34.

Secretar literar

s

.    I

1

IV/2b

35.

Corepetitor

s

I

1

IV/2b

36.

Referent

IA

1

IV/2b

. 37.

Referent^

. IA

1

IV/2b    .

-    .    -    SERVICIUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII

[ ,

38.

Inspector de specialitate

Sef serviciu    {    S

IA

1

Ilb, Vl/Ib

.    -    COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

39.

Administrator

M

I

1

V/2b

40.

Șofer

1

V/2b

41.

Muncitor calificat

I

1

V/2b

O ,

42.

Muncitor calificat

I

1

V/2b

33 «

43.

îngrijitor

I

1

V/2b

o '

44.

îngrijitor    =    -

“ -

. I

■1

V/2b

i

45.

îngrijitor

I

1

V/2b

46.

îngrijitor

I

1

V/2b    |r» 2

COMPARTIMENT ACHIZIȚII    (

47.

Inspector

M

IA

1

Ilb    î1 c!

48.

Inspector

- • . - « 7A

M

IA

1

Ilb    -

/ ...

HIMENT PRODUCȚIE SPECTACOLE

49.

Referent    /

• a a*    \ \

M

IA

1

V/lb    1?

50.

Artist plastic    3; i

/ A.-    '-TT/    \

I

1

51.

Muncitor calificat

'.    • .    -    :    ‘    P,

I

1

IV/2b    '    -

52.

Muncitor calificat

/ /\

?■ ,/ & ! \

I

1

1 V/2b    '    '

7^
4)


Vs

5-


A

§1


SECȚIA SCENĂ

53.

Inspector

Șef secție

M

IA

1    jllb, Vl/lb

COMPARTIMENT DESERVIRE SALA

54.

Controlor bilete

M-G

1

IV/2b

55.

Plasator

M-G

1

IV/2b

56.

Garderobier

M-G

1

IV/2b

57.

Supraveghetor sala

M-G

1

IV/2b

FORMAȚIE

MUNCITORI

58.

Muncitor calificat

Sef formație muncitori

I

1

IV/2b, VI/lb

59.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

60.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

61.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

62.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

63.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

64.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

65.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b    .

66

Muncitor calificat

I

1

IV/2b    .

'    •    -    ’    COMj

PARTIMENT SERVICII DE SCENA    •

67.

Regizor scena (culise)

'    M

I

1

IV/2b

68.

Regizor scena (culise)

M

I

1

IV/2b

69.

Secretar platou

M

I

1

IV/2b

70.

Sufleor teatru

S

I

1

IV/2b

71.

Sufleor teatru

I

1

IV/2b

® c>

72.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

râs:

73.

Muncitor calificat    .

s.    ••

I

1

IV/2b    jO

74.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b    |    V.'

75.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

> g

76.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

r~ £

77.

Muncitor calificat

I

1

TV/2b

78.

Maestru lumini

I

1

"rwă    „

r c

79.

Maestru lumini

j

I

1

iv/2b (/£    i"

80.

Maestru sunet

174- F }

I

1

IV/2b

81.

Maestru sunet

I

1

jy/2b_y JF

82.

Muncitor calificat

V

I

1

IV/2b    K

83.

Muncitor calificat

/ ■■

I

1

IV/2b    (V
84.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

85.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

86.

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

87.

Machior

II

1

IV/2b

88.

Peruchier

I

1

IV/2b

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE

89.

Economist

S

Specialist IA

1

V/lb

90.

Economist

■    s

I

1

V/lb

91.

Referent

SSD

I

1

V/lb

92.

Contabil

M

IA

1

V/lb

93.

Referent

M

IA

1

V/lb

94.

Casier

M

I

1

V/2b

95.

Casier

M

I

1

V/2b

96.

Casier

M

I

1

V/2b

97.

Referent

IA

1

IV/2b

98.

Magaziner

M

I

1

V/2b

99.

Arhivar    -

M

I

1

V/2b

TOTAL    -

X

.    X

99

X


NOTA:    '

Nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit pe baza;    .

-    prevederilor legale privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotărârilor privind creșterile salariaJe si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții, sau,

-    prevederilor legale privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate, funcție de opțiunea exprimata in scris de către fiecare salariat

evaluat.    .    ......    .


Acordarea remunerației conducătorului instituției se aproba de Primarul General, in condițiile legii.

Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma, funcție de necesitățile instituției si/sau a rezultatelor evaluării personalului artistic si tehnic de specialitate.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificat este cea care corespunde muncii efectiv prestate, (ex. lacatus mecanic, electrician, fochist, etc.).

Aprobarea anuala a statului defunctn^foupa dafinitivarca procedurilor de evaluare a personalului din mstitutie , precum si repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor, conform-organlgr arhej si homarului de posturi aprobate (respectând următoarele norme de constituire; birou/atelier - min. 3 posturi din care 1 post de conducere; serviciu/secfid^’ijni^, 5 posturi, din care 1 post de conducere, formație de muncitori - minim 3 posturi, din care 1 post de

osturi aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nu se modifica,yS^for

prin dispoziția PrimaruluiGcneral.


OMSMrWMIVi CU

ORIGINALUL
Transformările de posturi vacante vor.fi aproba^ de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.    .

Nivelul salariilor de Baza corespunzătorJnnctiih /gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celoftlalt^


salariate aferente se încadrează ih sumele a locale pri


.utiei la “Titlu I-Cheltuieli de personal”, subdiviziunea “cheltuieli cu salariile”.


CONFORM CU ORIGHMALUL

.    Anexa 3


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL TEATRULUI TINERETULUI „METROPOLIS”

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. Teatrul Tineretului „Metropolis” este un serviciu public organizat ca instituție publică de cultură de interes local persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii. Teatru Tineretului „Metropolis” a fost înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 255/12.10.2006. Art.2. Teatrul Tineretului „Metropolis” este o instituție de spectacole încadrată la categoria "alte tipuri de instituții de spectacole", aflată în subordinea Municipiului București, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse îr prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate. Art.3. Teatrul Tineretului „Metropolis” are sediul administrativ în București, str. Mihai Eminescu, nr. 89, sector 2, con IBAN R093TREZ7025010XXX000250, deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod de identificare fiscală nr. 4659366 prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art.4. Activitatea de specialitate a Teatrului Tineretului „Metropolis” este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii (economic, resurse umane, audit, etc. de celelalte direcții de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Activitatea funcțională și de specialitate a instituției municipale de cultură se desfășoară în baza și ci respectarea legislației în vigoare.

Art. 5. Teatrul Tineretului „Metropolis” realizează venituri proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art.6. Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:

-    Realizarea și promovarea de producții/coproducții artistice autohtone și universale de tipul spectacolelor dramatice sau lirice, utilizând preponderent colective artistice formate din minim 60% personal artistic sub 35 de ani;

-    Realizarea de producții/programe proprii folosind atât colectivul artistic permanent, cât și colaboratori angajați îr condițiile legii;

-    Organizarea de evenimente culturale cu rol educativ, în afara sistemelor formale de educație (seminarii conferințe, cursuri, festivaluri), în scopul promovării tinerilor artiști în domeniul artelor spectacolului;

-    Găzduirea producțiilor realizate de tineri artiști, producții independente și alternative în domeniul arteloi spectacolului în completarea programului minimal.

Art.7. Teatrul Tineretului „Metropolis” este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria expres delimitate de art. 7 din O.G. nr. 21/2007, aprobata prin Legea 353/2007- alte tipuri de instituții de spectacole.

Art.8. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracteristică Teatrului Tineretului „Metropolis" urmărește, îr principal, realizarea următoarelor obiective:

•    valorificarea optimă a potențialului artistic al tinerilor actori, regizori, scenografi (minim 60% producții cu tineri sufc 35 de ani);

•    continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale;

•    exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană;

•    stimularea inovației și creativității;

•    afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate;

•    diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.

Art.9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții no (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu preve^îf^coR^ctului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Re prezentați),țe^sS^Vor prezenta atât la sediul teatrului, cât și îr cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații consacra^Sfp-’^erJib&L său în spații neconvenționale. Teatru Tineretului „Metropolis” relizează în cadrul unei stagiuni c^L.Ruți^2J'producții noi^care completează programele ș


Municipiului București;

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și condițiile stabilite în contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți; Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice;

Vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte; Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de personalul de conducere, coordonare și/sau control cu atribuții legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată prin decizia managerului;

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care Teatrul Tineretului „Metropolis" realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

Serviciu - unitate de referință pentru normarea activității personalului de specialitate (repetiția, repetiția generală, spectacolul);

Perioada de referință - perioada cuprinsă între 01 septembrie a anului în curs și 31 august a anului următor;

Dispoziția de punere în scenă - act administrativ emis de managerul instituției, care cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Sarcini complementare - activitățile și/sau atribuțiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfășoară pe tot parcursul perioadei de referință și care pot completa norma de muncă sau fracțiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic.

Art.11. Teatrul Tineretului „Metropolis" își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atât la sediul din București, cât și în turnee și deplasări.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art.12. Structura organizatorică a Teatrului Tineretului „Metropolis”, concretizată în organigramă, fundamentată la propunerea managerului, se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Art.13.Teatrul Tineretului „Metropolis” are următoarea structură organizatorică:

A. CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Conducerea executivă

-    Director, denumit în    continuare Manager

-    Director adjunct

-    Contabil Șef    %

-    Șef Serviciu Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitaț^înjVluncăZ

-    Șef Serviciu Organizare Spectacole    .(    " \

-    Șef Serviciu Administrativ, Achiziții    ’i"' i -    ' ț

-    Șef Secție Scenă    \

Șef Formație Muncitori
B.    Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa:

-    Consiliul Administrativ

-    Consiliul Artistic

CONFORM CU ORIGINALUL


C.    APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL

-    Serviciul Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă

-    Compartimentul Artistic


-    Serviciul Organizare Spectacole: {- Compartimentul Marketing - Promovare;

{- Compartimentul Coordonare Proiecte;

{- Compartimentul Repertoriu Gazdă

-    Serviciul Administrativ, Achiziții: {- Compartimentul Administrativ;

{- Compartimentul Achiziții;

{- Compartimentul Producție Spectacole;

-    Secția Scenă: {- Compartimentul Deservire Sală;

{- Formație Muncitori;

{- Compartimentul Servicii de Scenă.

-    Compartimentul Financiar, Contabilitate;

Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul C și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă.

Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul Teatrului Tineretului „Metropolis" au următoarele competențe și atribuții:

a. în activitatea de specialitate :

-    stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, având la baza proiectul de management;

-    urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor și prestațiilor artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție;

-    prezintă producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;

-    asigura pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

-    aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afișaj, reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, institute, agenți economici etc.

-    asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;

-    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență;

-    desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;

-    desfășoară și alte activități în domeniul cultural, în funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

b. In activitatea funcțională :

-    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii și asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

- întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitat^di neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;    /-Vie

IO


/o

-    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultură, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

-    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

-    desfășoară și alte activități, în funcție de cerințele organelor coordonatoare, P.M.B., C.G.M.B. și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederile unor acte normative în vigoare sau apărute ulterior;

-    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).

Capitolul V

CONFORM CU

ORIGINALULAtribuțiile și competențele conducerii executive, ale Organismelor colegiale deliberative și consultative și ale conducerii executive de evaluare L

A.    Conducerea executiva

Art.15. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile prevederilor legale în vigoare.

B.    Organismele colegiale deliberative și consultative:

Consiliul Administrativ

Art.16. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia manageruîu'r instituției, având următoarea componență:

-    managerul - președintele Consiliului Administrativ;

-    directorul adjunct;

-    contabilul șef;

-    consilierul juridic;

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură);

-    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz.

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ.

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.17. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;

-    dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

-    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

-    analizează și aprobă utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului, sume gestionate în regim extrabugetar;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    analizează și aprobă costul biletelor și nivelul tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând cont, în același timp, de misiunea de educație prin cultură și de accesul cât mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale;

-    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    stabilește acordarea drepturilor salariale pentru personalul angajat (salariu de merit, prime);

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate angajat, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții în alte instituții;

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții pentru persoanele din afara instituției;

-    analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului, proiectele de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) îndeplinindu-și rolul deliberativ prin aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, în vederea modificării;

-sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

CONFORM CU r

complexitate care urmeaza e fi


b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite;

d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respecfî7mHJm'grfl9--de-saîaS^ap®^^licabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință; deciziile de punere în scenă ;


e)

f)

g)


lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate; valorile aprecierilor activității anterioare.

- aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de indemnizațiile solistică/rol principal și cuantumul acestor indemnizații, conform legii;


-    aprobă cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice, prevăzute de lege pentru personatal art^p^’ș^fț^iic de specialitate, la propunerea șefilor de compartimente/ coordonatori/ consultanți, după caz, cu lu^f^ în'copsjd£rare a performanțelor personalului coordonat;

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de sporul pentru condiții grele și stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute de lege;

-    aprobă acordarea sporurilor, majorărilor și stimulentelor prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele bugetului aprobat;

-    hotărăște asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depășesc bugetul aferent pentru perioada de referință.

Art. 18. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției, cu avizarea acestora de către Direcția Cultură.

Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 20. Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri (în funcție de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului. Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.    .

Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal, întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.

Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.

Consiliul Artistic

Art.22. Consiliu artistic este un organism colegial cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului.

Art.23. Consiliul Artistic are în componență 5-11 membri, personalități culturale din instituție și din afara acesteia:

-    managerul

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție;

-    reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură) după caz;

-    alte personalități artistice din instituție și/sau din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, după caz.

Art.24. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice-din domeniul de activitate specific;

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestați artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;

?&-caje-le2n_a,i.n_tează, după avizare

CONFORM CU

ORIGINALUL


-    analiza de proiecte de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare,

Consiliului administrativ, pentru analiză și aprobare;

- avizează în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;    ___

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite - pentru personalul artistic; limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință - pentru personalul artisticjțig-gggcialitate; deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de specialitate;

d)

e)

f)

g)lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate; //y'-Cc valorile aprecierilor activității anterioare - pentru personalul artistic de specialii

Art.25. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conformitate cu^jcedqrjtfe''’prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art.26. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează in concluzii sau propuneri, cu respectareâdegislației in vigoare care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic sc întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului, sau la cererea expresă a unor realizatori dc spectacole, creatori, etc.

Art.27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

B. Conducerea executivă de evaluare

Art.28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea executiva de evaluare, precum și atribuțiile și limitele de competențe ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.

Art.29. Principalele atribuții ale Conducerii executive de evaluare sunt:

-    identifică soluții și înaintează managerului, în vederea supunerii procedurilor de aprobare/avizare, propuner formalizate în proiecte de hotărâri, privind:

•    elaborarea criteriilor și a modelului formularului pentru aprecierea activității anterioare a personalulu de specialitate;

•    activitatea de specialitate a teatrului;

•    valoarea coeficienților de serviciu, de producție și de complexitate aplicabili în instituție, dacă aceștic sunt stabiliți între limite, conform prevederilor legale;

•    sarcinile complementare pentru personalul artistic de specialitate, etc.

-    calculează numărul serviciilor din fiecare producție artistică, după configurarea repertoriului din perioada de referință;

-    aducerea la cunoștința personalului de specialitate evaluat, la termenul și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, a rezultatului evaluării: punctajul de referință, punctajul individual, aprecierea activității anterioare, punctajul individual final și salariul de bază corespunzător pentru perioada de referință;

-    asigură întocmirea fișelor de post, în colaborare cu Servicul Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitate în muncă, în care sunt prevăzute: atribuțiile, sarcinile și activitățile pentru perioada de referință, în urma evaluării personalului de specialitate;

-    asigură elaborarea, pentru perioada de referință, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent, în urma evaluării personalului de specialitate.

Art.30. Conducerea executivă de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Capitolul VII

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile

conducerii executive si ale celorlalte structuri funcționale ale Teatrului Tineretului „Metropolis”

Art.31. Atribuțiile, competentele, responsabilitățile și, după caz, activitățile pentru perioada de referință, pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător acteloi normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic


/,/>CONFORM CU

oronalul


MANAGERUL

Managerul, numit în urma câștigării concursului de proiecte de managemferft orga'i^zșt de''autoritate, este conducătorul instituției, cu care autoritatea încheie contract de management, în condițiile legii.    '

Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de'âcesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite.

Managerul are următoarele atribuții principale:

-    propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

-    stabilește modul de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite pentru bugetul acesteia; în acest sens, răspunde de:

-    angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

-    urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

-    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor posibil de încasat;

-    integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

-    organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

-    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

-    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

-    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

-    elaborează și fundamentează împreună cu directorul adjunct și contabilul sef proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

-    angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu directorul adjunct și contabilul șef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

-    reprezintă instituția în raporturile cu terții;

-    încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

-    numește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ si Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

-    stabilește componența Conducerii executive de evaluare și stabilește atribuțiile și limitele de competențe ale membrilor săi;

-    stabilește întocmirea și aprobă, după caz, procedurile interne legate de evaluarea personalului de specialitate, în condițiile respectării prezentului regulament și a legislației in vigoare;

-    în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

-    se consultă periodic cu reprezentanții direcției de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) și cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției;

- asigură configurarea repertoriului din perioada de referință, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

•    planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prezentări publice pentru fiecare producție;

•    stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare.

-    aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului propuse de Serviciul organizare spectacole;

-    asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

-    fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

-    aprobă Regulamentul intern al instituției;

-    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente și servicii, prin intermediul compartimentului juridic împuternicit în acest sens;

-    distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;    ----------------------

-    stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfăs

-    are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:    ’

•    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii; ORIGINALUL

•    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

•    dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;


•    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevede^ și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contrș

•    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al, referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

•    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri vacante, în condițiile legii;

•    aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în institu

•    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

-    stabilește persoana care va face propunerea privind aprecierea activității anterioare a personalului artistic de specialitate (coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, secretarul literar/muzical/artistic sau o altă persoană cu atribuții în domeniul artistic);

-    decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării;

-    decide, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

-    decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit;

-    asigură organizarea selecției pentru artiștii interpreți și asimilați în vederea distribuirii în producțiile artistice noi;

-    stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul administrativ de specialitate, în condițiile legii;

-    aprobă colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, dispunând conform prevederilor legale, încheierea contractelor în baza legii privind drepturile de autor sau ale codului civil, după caz; negociază clauzele contractelor încheiate;

-    aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, colaborările cu alte instituții ale personalului angajat;

-    ia la cunoștință și decide asupra efectuării, în condițiile legii, a cumulului de funcții pentru personalul angajat;

-    coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

-    aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură;

-    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

-    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

-    răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

-    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

-    aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

-    inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură;

-    efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea


zr


CONFORM CU


- reprezintă instituția și asigură coopera organisme de profil interne și internați' îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin, București sau dispoziții ale Primaruli în exercitarea atribuțiilor sa acorduri, avize și instrucțiuni privind de:

Managerul este evaluat periodic,
rea drdo

urentă a instituției sau alte activități similare de interes public,

pagement, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului

Znote de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și farga*ș^fivității specifice instituției.    .

îndițiile legii, în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

în perioada absentării din instituție a managerului atribuțiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de altă persoană desemnată de managerul în exercițiu sau de o persoană numită de autoritate, în condițiile legii, după caz.

în situația în care postul de manager este vacant, autoritatea asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

Director Adjunct

-    Directorul adjunct răspunde de buna desfășurare a activității administrative și tehnico-economice a instituției, în legătură cu activitatea funcțională și de specialitate a teatrului, în conformitate cu dispozițiile legale ;

-    Asigură și răspunde de conducerea curentă a compartimentelor pe care le coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată;

-    Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de directorul instituției, subordonându-se managerului și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției;

-    Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

-    Răspunde, verifică și coordonează activitatea personalului din următoarele compartimente funcționale: Serviciul administrativ, achiziții și Secția Scenă;

-    Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului;

-    Răspunde împreună cu Contabilul Șef de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de inventariere;

-    Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită;

-    Participă la elaborarea proiectului de buget al instituției;

-    Este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, împreună cu șesul Serviciului Administrativ, Achiziții;

-    în colaborare cu personalul cu funcții de conducere din subordine întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu scenotehnică, instalații, și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

-    întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității instituției;

-    Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale;

-    Controlează și răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie;

-    Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

-    Propune scoaterea din funcțiune, declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii;

-    Este responsabil de calitatea prestației tehnicienilor;

-    Răspunde și coordonează activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului;

-    Coordonează activitatea de pază si apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de calamitate;

-    Coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentate pe bază de referate de către conducătorii compartimentelor funcționale din subordine;

-    Urmărește realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

-    Urmărește repetițiile spectacolelor aflate în pregătire, având în vedere eficientizarea timpilor de repetiție, finalizarea premierelor la termenele planificate;

-    Urmărește, împreună cu Serviciul Organizare Spectacole, programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului.

-    îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul instituției.


-    Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate, cât și în execuție;

-    Poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către managerul instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu;

-    Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

-    Asigură aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acestuia;

-    Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

-    întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resort din P.M.B. (Direcția Buget și Direcția Cultură);

-    Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

-    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

-    Organizează și răspunde împreună cu directorul adjunct de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

-    întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

-    Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci

când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;    ------—,

-    Răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în lirr ilarOtîlHîoOO^WeC^fe^,t'za^

aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

ORIGINALUL


-    Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

-    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

-    Elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cupMn^ând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);

-    Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

precum și


-    Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaj^ ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

și legală a

"©•xerafarea atribuțiilor


-    Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de ef< tuturor cheltuielilor și veniturilor;

-    Contabilul șef solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pe' sale;

-    Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului;

-    Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

-    Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

-    Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

-    Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură;

-    Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

-    Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate.

Contabilul șef are în subordine Compartimentul Financiar-Contabilitate.

Serviciul Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă

Art.33. Este o structura funcțională condusă de un șef de serviciu care asigură și răspunde de conducerea și coordonarea celor trei domenii de activitate din subordine, respectiv Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă.

Pe linie juridică

-    Acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului managerului, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridica sau fizică, română sau străină;

-    Reprezintă instituția în acțiunile civile,.,penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare; în fața tuturor instanțelor de judecată pe calesSlB^(Fhib^’''’'a.altor organefde jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală,


notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de manager, pentru actele contencioase și necontencioase;

-    Avizează deciziile emise de managerul teatrului, la solicitarea acestuia;

-    Analizează și avizează deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

-    Analizează din punct de vedere al legalității și propune spre avizare, organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;

-    întocmește, la cererea managerului, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc.

-    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

-    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

-    Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea teatrului;

-    Avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției;

-    Urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituției cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

-    Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

-    La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu managerul modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

-    Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

-    Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

-    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte-,

-    Consultă cronologic publicarea noilor acte nom^âj^T^Țjse asigură de aducerea la cunoștință către personalul

instituției a celor din domeniul de activitate al inswției, a modificărilor și comntetăr-iter-uUerioareale„a.ctelor normative aflate în vigoare;    "

CONFORM CU

ORIGINALUL


£

Pe linie de Resurse Umane, răspunde de:    V*

-    întocmirea și gestionarea contractelor individuale^dB,mugea;

-    întocmirea tuturor fișelor de post, în colaborare cu eo^^^e^â4xecutivâ de evaluare, după caz;

-    Elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tutur^fișelor de post și evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale/individuale pentru perioadele de referință ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii, secție și compartimente) conform H.G. nr.1672/2008 și/sau H.G. nr. 125/1999, după caz;

-    Informarea și asigurarea de consultanță personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate asupra metodologiilor de evaluare aplicabile în teatru;

-    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

-    Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului instituției;

-    întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de servicii, secție și compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare Managerului, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

-    Elaborarea statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobate;

-    Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc);

-    întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă;

-    Completarea dosarelor de personal, la zi;

-    Gestionarea carnetelor de muncă și prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;

-    Evidența și arhivarea deciziilor Managerului instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul Tineretului „Metropolis";

-    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

-    Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

-    Vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

(CONFORM CU L-ORIGINALUL


-    Colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituți

-    Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința sal

-    Elaborarea și redactarea regulamentului de organizare


iStilof/r7’ rjufețl


tern;


,    _    .    .    ifj^tituției;

Identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condKțmreleV'^erie^ase etc., conform legii, în vederea acordării sporurilor;

-    Stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și mesertîrgrade, trepte profesionale si/sau categorii, împreună cu serviciile de specialitate în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

-    Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariale și celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

-    Redactarea deciziilor emise de managerul instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

-    Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

Pe linie de securitate și sănătate în muncă, răspunde de:

-    Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

-    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

-    Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

-    Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

-    Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

-    Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

-    Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalului instituției;

-    Coordonează activitatea de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

-    Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

-    Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

-    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

-    Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

-    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

-    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

-    Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

-    Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

-    Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

-    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

în Regulamentul Intern al Teatrului Tineretului „Metropolis” vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

Compartiment Artistic

Art.34. Compartimentul artistic este format din artiști interpreți și/sau creatori. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, artiștii interpreți (în speță colectivul restrâns de actori angajați permanenți ai instituției), au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri specifice:

-    Să depună toate diligențele la casting-urile organizate pentru stabilirea de către regizorul spectacolului a distribuțiilor pieselor;

-    Să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor și a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;

-    Să consulte programul de repetiții și spectacole afișat de către un reprezentant al Serviciului Organizare Spectacole la avizierul teatrului și rămâne la dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat,


Să respecte litera spectacolului în care este distrib, sau inversări;

clusiv schimbări


iddgn în vederea pregătirii spectacolelor și calificării


Să studieze în formele stabilite de teatru, organ/£ăt profesionale, respectând datele stabilite și indicare Să participe la toate turneele, deplasările și acțiui^pr Să primească orice rol care i se încredințează;

/privind spectacolele stabilite de manager;


Să interpreteze rolul la nivelul maxim al capacității să Să se conformeze întocmai indicațiilor regizorului artistic, fără ca prin aceasta să își reprime personalitatea artistică sau spiritul creator;

Să utilizeze și să păstreze cu grijă recuzita și costumele încredințate de instituție;

Să comunice în scris conducerii instituției orice angajamente existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolului;

Să înștiințeze instituția cu privire la indisponibilizarea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.

Artiștii creatori îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:

-    Propun managerului teatrului componența colectivului de creație artistică și tehnică necesar spectacolului cu a cărei punere în scenă a fost împuternicit de manager;

-    Trasează linia artistică a spectacolului pe parcursul derulării acestuia, ținând seama de propunerile Consiliului Artistic;

-    întocmește și prezintă graficul repetițiilor săptămânale necesare în funcție de termenul premierei fixat de conducere;

-    îndrumă actorii, dându-le indicații asupra concepției regizorale;

-    Răspunde de disciplina întregului colectiv de creație artistică;

-    Urmărește și sprijină dezvoltarea profesională a tineri generații de actori și regizori;

-    Controlează executarea costumelor și decorurilor, semnalând orice defecțiune care ar influența calitatea artistică a spectacolului;

-    Avizează schițele de decor și costume și devizul estimativ al spectacolului împreună cu scenograful.

Serviciul Organizare Spectacole

Art.35. Este o structură funcțională, condusă de un șef de serviciu care asigură conducerea și coordonarea celor trei compartimente funcționale din subordine, respectiv Compartimentul Marketing Promovare, Compartimentul Coordonare Proiecte și Compartimentul Repertoriu Gazdă.

Serviciul Organizare Spectacole are următoarele atribuții:

-    Propune păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriul teatrului și răspunde de transmiterea acestuia spre aprobare Managerului instituției, Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic;

-    Urmărește feedback-ul manifestărilor și propune Managerului și Consiliului Artistic noi modalități de abordare a conceptului de proiect și în comunicarea cu media, menține legătura cu inspectorul de specialitate - psiholog - în abordarea studiului de caz asupra percepției imaginii teatrului, respectiv a publicului țintă, a chestionarelor, etc;

-    Asigură buna colaborare între membrii serviciului și coordonatorii de proiect și răspunde de promovarea imaginii instituției în raport cu evenimentele și manifestările din sfera culturală și socială;

-    Coordonează activitatea de promovare a teatrului, propunând conceptul materialelor publicitare, asigurându-se de buna informare a presei scrise și audiovizuale asupra stadiului de evoluție a proiectelor;

-    Urmărește calitatea artistică a spectacolelor, proiectelor și manifestărilor teatrului în relație cu publicul țintă;

-    Informează în scris pe cale ierarhică, asupra deficiențelor și dificultăților apărute în sfera proprie de activitate sau în relațiile de colaborare din cadrul teatrului, propunând variante și soluții de rezolvare.

Atribuțiile detaliate în fișele posturilor se pot completa cu alte atribuții încredințate de șeful ierarhic superior.

Compartimentul Marketing Promovare

Art.36. Compartimentul Marketing Promovare are următoarele atribuții:

-    Organizează și concepe materialele de prezentare, monitorizând activitatea specifică pentru realizarea acestora;

-    Identifică, implementează și răspunde de formele de promovare a instituției și de comunicare cu mass-media;

-    Concepe, organizează și asigură activitățile de promovare a proiectelor culturale ale instituției în mass-media;

-    Concepe, transmite și verifică recepționarea comunicatelor de presă, moderează conferințele de presă;

-    Răspunde de evidența și actualizarea bazei de date conținând datele de contact ale persoanelor de interes din domeniul cultural;

-    Supervizează desfășurarea activității de marketing ^©^Sita^rulării proiectelor;

-    Determină, prin activitatea desfășurată, creștereș^efljturilor pFojSrii ale instituției;

Concepe materiale publicitare, diferențiat pen informații cu privire la activitatea teatrului;

Se ocupă de consultarea zilnică și monitorizarea-rrț6T servicii de întreținere și suport tehnic site, de’șfervici publicitare;

Propune efectuarea comenzilor pentru materialei


0^ CONFORM CU

ÎSprofiluri n    de


Elaborând propuneri pentru contractarea de îtru'/Mncepție, editare, imprimare a materialelor propune tiraje și răspunde de conformitatea


cantităților executate;

Propune modalități de distribuție a suporturilor mobile publicitare și are obligația de a asigura promovarea spectacolelor și a activității teatrului prin distribuirea de materiale promoționale în zonele cu flux de circulație, sedii institției șisala de spectacol;

Efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare;

Se preocupă de încheierea unor bariere publicitare, cu respectarea legislației în vigoare;

Analizează și propune Consiliului Administrativ modalități de diversificare a tarifelor în funcție de ziua în care se difuzează spectacolul;

Coordonează relațiile publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade și institute culturale,


etc.;


Identifică, implementează și răspunde de formele de promovare și comunicare media;

Colaborează în activitatea sa cu partenerul, în cazul proiectelor și programelor derulate de instituție în cadrul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-producții, realizând împreună cu partenerul întreaga activitate de promovare a proiectului;

Identifică și diversifică modalitățile de promovare; spații publicitare stradale, afișaje electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web și suporturi prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului;

Asigură arhivarea de specialitate: pe suport de hârtie și suport digital;

întocmește baza de date cu actorii teatrului si actorii colaboratori, regizorii, scenografii, coregrafii, autorii, traducătorii, etc., implicați în proiectele teatrului;

Colaborează cu artiștii colaboratori ai teatrului în vederea unei bune gestionări a programului artistic al acestora;

Răspunde de evidența numărului de spectacole jucate, colaborând cu Serviciul Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă și Serviciul Organizare Spectacole, în scopul reînnoirii contractelor cu societatea deținătoare a drepturilor de autor, în cazul în care managerul instituției dispune continuarea colaborării cu artiștii implicați în respectivul proiect, după caz;

Răspunde de afișarea la avizierul teatrului programul săptămânal de spectacole și repetiții, împreună cu regizorul/regizorii tehnici și răspunde de conformitatea datelor afișate;

Răspunde de buna desfășurare a turneelor teatrului, colaborând cu impresarul și/sau producătorul evenimentului și pune la dispoziția acestora datele tehnice despre spectacol, răspunde de transportul echipei tehnice și artistice, asigură cazarea (după caz, în funcție de condițiile oferite de manifestare, etc.); Face analiza feedback-ului manifestărilor și propune Managerului și Consiliului Administrativ noi modalități de abordare în comunicarea cu media;

Studiază piesele prezentate de diverși autori și traducători, întocmind referate și făcând propuneri pentru repertoriul teatrului;

Face traducerile de material documentar;

Răspunde de obținerea drepturilor de autor pentru spectacolele din repertoriu;

Răspunde de îndeplinirea de către partener, în cazul unor contracte de asociere, parteneriat sau coproducție, a obligației de a inscripționa sigla teatrului, precum și numele și sigla forului tutelar în materialele promoționale, dacă acesta concepe afișul sau alte materiale aferente spectacolului găzduit de instituție.


Compartimentul Coordonare Proiecte

Art.37. Activitatea de coordonare proiecte presupune desemnarea unui Coordonator de Proiect responsabil cu buna desfășurare a proiectului.

Coordonatorul de Proiect are ca atribuție principală organizarea de proiecte (în mod obligatoriu a celor incluse în programul minimal) realizate în parteneriat și gestionarea resurselor alocate proiectului, funcție de condițiile negociate cu partenerul de proiect. Pentru proiectele desfășurate în parteneriat finanțarea se asigură în condițiile legii din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul local sau din alte surse.

Coordonatorul de Proiect răspunde de:

Centralizarea tuturor informațiilor privind subiectul, concepția, genul spectacolului și distribuția;

Cunoașterea prevederilor legale în domeniul copyriqhtuluj.și respectarea acestora;

Realizarea arhivării de specialitate:--------1


producător delegat,


2: pe suport de hâjtie^supSftMjgitai;Colaborarea cu personalul artistic implicat în cadrul unui proiect pentru stabilirea detaliilor legate de desfășurarea repetițiilor, data lansării premierei etc.

Asigurarea tuturor condițiilor tehnico-administrative necesare derulării proiectelor;

Colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul instituției care concură-la-r-ealkarea-uuuLpjoiect și oferă informații și documente funcție de solicitările acestora;    OOMFORSUS Oi §

Sesizarea conducerii teatrului referitor la dificultățile apărute în cadrul derulării p oiectelor* “    «

'    ORIGINALUL

Compartimentul Repertoriu Gazdă Art.38. Compartimentul Repertoriu Gazdă coordonează:

-    producțiile proprii ale instituției, respectiv o de management aprobat, ale căror cheltui$ip-sa?« local;


:rninimal'Snuâl, în conformitate cu proiectul fclritjăgral din subvenții acordate de la bugetul

-    colaborarea cu alte instituții sau entități juridice'&Qcțțu rșățj/area în comun a unor spectacole de teatru proiecte sau evenimente artistice, ale căror cheTteîefj^ffnt acoperite, după caz, din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul local sau din alte surse.

Personalul acestui compartiment îndeplinește și răspunde de îndeplinirea următoarelor atribuții:

•    Centralizarea propunerile de proiecte și selecția acestora în concordanță cu strategia artistică managerială și le înaintează spre analiză Consiliului Artistic;

•    Informarea cu privire la proiectele în lucru (note ale regizorului, concept, descriere a spațiului scenic, sinopsis piese, extrase de text, prezentări artiști implicați), la solicitarea direcțiunii și a partenerului de proiect, după caz;

•    Implementarea unor instrumente de arhivare și a unor standardizări pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale spectacolului, dosar de presă, schițe, machete, caiete de regie, prezentări ale artiștilor și ulterior de crearea unor baze de date și a unei arhive multimedia cu accesare multipla on line pe nivele de utilizatori;

•    Elaborarea documentațiilor tehnice și de transmiterea solicitărilor de deplasare spre avizare, la Direcția Cultură;

•    Negocierea contractelor între Teatru și Partener privind următoarele clauze: timp de repetiții, spațiu de joc, logistică oferită de teatru, echipa tehnică, personal administrativ, implicarea personalului responsabil cu relațiile publice și a celui de Organizare Spectacole.

•    Găsirea unor soluții logistice în cazul în care aceste evenimente cu conținut artistic se desfășoară în cadrul instituției, dar în afara sălii de spectacol;

•    Analizarea veniturilor din vânzări bilete, urmărind evoluția acestora per global, individual pentru fiecare proiect;

•    Obținerea tuturor datelor de identificare a deținătorilor de drepturi de autor sau a reprezentanților acestora și de transmiterea către Serviciul juridic, resurse umane, sănătate și securitate în muncă a tuturor informațiilor privind activitățile artistice desfășurate prin colaboratori, în vederea încheierii contractelor pe baza Legii nr.8/1996 cu modificările și completările ulterioare;

în cazul contractelor de asociere și dacă acest lucru este clar stipulat, personalul Compartimentului Repertoriu

Gazdă asigură: documentarea artistică, asistență dramaturgică la scenă, redactarea textelor pentru publicații spectacole, arhivare de specialitate: pe suport de hârtie și suport digital.

Serviciul Administrativ, Achiziții

Art.39. Este o structură funcțională condusă de un șef de serviciu care asigură conducerea și coordonarea celor trei compartimente funcționale din subordine, respectiv Compartimentul Achiziții, Compartimentul Administrativ și Compartiment Producție Spectacole, având următoarele atribuții:

Coordonează și răspunde de activitățile administrative și de achizițiile publice;

Propune managerului instituției numirea, prin decizie, a comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea realizării achizițiilor publice;

Elaborează împreună cu Directorul Adjunct programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituției, îl transmite spre aprobare managerului și, ulterior, îl înaintează Direcției Cultură;

Transmite spre aprobare managerului și înaintează, spre știință, Direcției Cultură orice modificare intervenită în programului anual al achizițiilor publice;

o

o

o

o


Avizează documentația de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a documentației de concurs de soluții; întocmește devizele estimative ale proiectelor culturale ale instituției și urmărește producția acestora în conformitate cu devizul estimativ;

Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și a planului de achiziții anual și analizează

cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate dgxătr^celelalte compartimente; Răspunde de coordonarea activității personalukiTcîiri suborâjne;

■ /


CONFORM CU

[originalul

o Verifică și răspunde de respectarea normelor legale reMg^straJ^ achizițiile ptrtrtioer^"-»--------

o Avizează planul de comenzi lunare pentru produse d^p^^S^î|j^:urăieiiier alte cheltuieli administrative în baza

bugetului aprobat și a planului anual de achiziții;

o Prezintă directorului adjunct pentru verificare și fi^iz^^i^^ăimemațiile întocmite pentru realizarea achizițiilor publice și pe cele pentru realizarea proeictelor cultUPalefi^^î^ft'&țiieB

o Supune controlului financiar preventiv toate docummj^le car©. presupun angajarea unor cheltuieli bănești; o Verifică concordanța lucrărilor de întreținere și repi^ți^xQiCiijfete cu cele cuprinse în devizele de lucrări și

situațiile de plată ale executanților și informează condu^rfeaririSfituției; o Dispune și verifică realizarea în condițiile legii de către compartimentul administrativ a activității de transport auto

și de inventariere și conservare a patrimoniului;

o Dispune și verifică întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției și răspunde obținerea autorizațiilor respective;

o Propune Directorului adjunct reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare și în colaborare cu compartimentul financiar, contabilitate;

o Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

o Urmărește ca toate materialele necesare producției proiectelor să fie luate în evidență și gestionate conform prevederilor legale aplicabile și se asigură că pe acestea este aplicată poziția de inventar din Registrul pentru evidență analitică a elementelor de decor, de recuzită și a costumelor.

Compartiment Administrativ

Art.40. Compartimentul Administrativ are următoarele atribuții:

Execută lucrările de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

Organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerea clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții; Efectuează manipulări de mobilier, în funcție de necesități;

Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției, la solicitarea șefului Serviciului Administrativ, Achiziții;

înaintează spre aprobare șefului Serviciului Administrativ, Achiziții propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare.

Compartiment Achiziții

Art.41. Compartimentul Achiziții are drept obiectiv achiziționarea, în condițiile legii, a tuturor bunurilor și materialelor necesare desfășurării întregii activități a teatrului.

Personalul Compartimentului Achiziții răspunde de:

> Elaborarea programului anual de achiziții, împreună cu Directorul Adjunct și Șeful Serviciului Achiziții, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de serviciul financiar contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori;

>    Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

>    Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate;

>    Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

>    Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii

invitațiilor de participare și data limită pentru depi^nereF’tof^rtelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;    a    ' 1

CONFORM CUcazul;


fcest


:e minime de calificare referitoare la situația jfonâî^p operatorilor economici;

Wițj^bu valoarea estimată a contractului de achiziție


>    întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

>    întocmirea notelor de fundamentare cu privire la

>    întocmirea de note justificative cu privire la ii economică și financiară ori la capacitatea tehni

>    Propunerea cuantumului garanțiilor de particiflgfe<4._v^;^.    __________ ........

publică, buna execuție și forma de constituire aWeât8f<^ohj^m prevederilor legale.

>    înaintarea de propuneri către managerul instrMgi penfruȚppmponența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui contra^fcâțfe^gcjfziție publică, comisie din care va face parte în mod obligatoriu;

>    Elaborarea și transmiterea către Direcția Cultură a Primăriei Municipiului București a solicitării de desemnare a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor;

>    înaintarea de propuneri și fundamentarea necesității cooptării unor experți din afara instituției și participarea acestora in cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica;

>    Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

>    Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

>    înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

>    întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

>    Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

>    Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

>    întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

>    Urmărirea și restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

>    Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

>    Comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

>    încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

>    îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și le transmite, conform prevederilor legale, către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

>    Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

>    Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

>    Gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

>    întocmirea formelor legale, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate.

Compartiment Producție Spectacole

Art.42, Este o structură funcțională având, în principal, următoarele atribuții:

întocmește notele de recepție și bonurile de consum pentru materialele încredințate;

Ține evidența strictă a stocurilor de materiale din gestiune;

înregistrează în fișele de evidență toate materialele care intră în / ies din magazie;

Urmărește aprobarea propunerilor pentru planurile de aprovizionare tehnico-materială a teatrului;

Verifică și răspunde de legalitatea prețurilor stabilite prin contractele de aprovizionare ce intră în competența lui, precum și de legalitatea tuturor actelor de aprovizionare;

Răspunde de predarea neîntârziată către Compartimentul financiar-contabil a tuturor documentelor necesare plății materialelor;

Răspunde de predarea către furnizor a ambalajelor, conform dispozițiilor în vigoare;

Verifică prin sondaj, sau ori de câte ori este cazul, magazia de materiale pentru a completa necesarul de materiale;

Ține evidența stocurilor supranormative și a materialelor cu mișcare lentă;

Propune soluții tehnice care să conducă la reducerea cj^ituLețilpr materiale;

......:orului;și*costumelor;

" -

Urmărește calitatea și executarea la timpul stabiliAsistă la repetițiile tehnice pentru a lua la cunoștință eventualele modificări intervenite la decoruri sau costume; Execută integral sau parțial decorurile și costumele pentru spectacolele din reqertorîu;-Efectuează diverse reparații la decoruri, costume sau reparații de întreținere;

CONFORM CU

Asigură montarea, manevrarea, demontarea și întreținerea decorurilor și recuz teiORlG8NÂLUL


Execută lucrările specifice atelierelor de croitorie, tâmplărie, etc;

Secția Scenă


Art.43. Este o structură funcțională, condusă de un șef de secție care asigură conduceri compartimente funcționale din subordine, respectiv Compartimentul Deservire Compartimentul Servicii de Scenă (Scenotehnic).

Atribuțiile secției scenă :

- coordonarea, controlarea și asigurarea realizării tuturor activităților de la scenă atât în timpul repetițiilor;


-    controlarea și asigurarea acordării suportului tehnic în relație cu toate palierele de creație;

-    asigurarea condițiilor optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor;

-    alcătuirea și realizarea întocmai a programelor de lucru, stabilirea și ținerea evidenței acestora;

-    stabilirea și ținerea evidenței privind pregătirea și prezentarea spectacolelor de către compartimentele din subordine.

Compartiment Deservire Sală

Art.44. Compartimentul Deservire Sală are, în principal, următoarele atribuții:

•    Afișează programul de repetiții și anunță personalul artistic și tehnic, în legătură cu acesta;

•    Anunță, în termen util, orice modificare intervenită în programul de spectacole și repetiții;

•    Ține evidența activităților de la scenă, concretizată în completarea condicilor de spectacole și repetiții;

•    Controlează și asigură intrarea în sala de spectacole a publicului spectator;

•    Rezolvă operativ solicitările spectatorilor în cazul neconcordanțelor locurilor de pe tichete;

•    Gestionează caietele de spectacol, publicațiile de specialitate și alte tipărituri aprobate de conducerea teatrului;

•    Asigură curățenia și aerisirea sălii de spectacol, a scenei și foyerului înainte și in timpul spectacolelor.

Formație Muncitori

Art.45. Formația Muncitori, condusă de un șef formație muncitori, are în principal următoarele atribuții, acestea fiind detaliate în fișele de post:

Acordă suport tehnic pentru toate fazele de creație (decor, costume, recuzită, lumini, sunet, cabine, machiaj, regie tehnică);

Răspunde de realizarea și calitatea efectuării operațiunilor de configurare a sălii de spectacol în relație cu spațiul scenic;

Asigură, la sediu și în deplasare, montarea, manevrarea și demontarea decorurilor pentru repetiții, spectacole.

Compartiment Servicii de Scenă

Art.46. Compartimentul Servicii de Scenă cuprinde personal calificat ce asigură buna desfășurare a repetițiilor și spectacolelor, respectiv: regizorii de scenă/culise, secretarul de platou, sufleorul, maeștrii de lumini și sunet, machiorul, peruchierul și echipe suport de muncitori calificați.

Compartimentul Servicii de Scenă asigură păstrarea și reproducerea identică a concepției regizorale, scenografice, a concepției de machiaj, hairstyling, coregrafice, a concepției de lumini, a efectelor speciale, muzicale, integritatea textului spectacolului.

Compartiment Financiar-Contabilitate

Art.47. Atribuțiile Compartimentului Financiar-Contabilitate sunt:

Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul


la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnăriloTdTfonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

Răspunde de transmiterea spre avizare la direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) a listei de investiții detaliate;

Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul conducerii Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;

Asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, disponibilizare, transmitere fără plată, valorificare și clasare a bunurilor aparținând instituției; îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.; întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc.);    ’

întocmește Fisele Fiscale nr.1 și nr.2, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate; Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior;

Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile.

/£? -

'CONFORM CU ORONALULr.olț

£>n$flului angajat cu contract individual de muncă, jsfic remunerat în baza unor contracte încheiate exe, precum și personal tehnic și administrativ 'ârtial.


Art.48. Funcționarea instituției este asigurată prin Pentru realizarea producțiilor artistice se poate utili conform prevederilor legale privind dreptul de autor remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă

Ocuparea posturilor se face, de regulă, prin concurs, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Condițiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în contractul individual de muncă și în Regulamentul Intern al Teatrului Tineretului „Metropolis”.

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele cuprinse în statul de funcții aprobat, fiind diferențiate pentru structurile funcționale definite prin organigramă.

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit, după caz, pe baza prevederilor legale privind:

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale aplicabile,

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte și a normelor metodologice de evaluare aplicabile.

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului Tineretului „Metropolis” se stabilesc de către manager, la propunerile șefilor de secție, serviciu, compartimente, în conformitate cu necesitățile instituției și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern al Teatrului Tineretului „Metropolis”;

Pentru personalul artistic și tehnic, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

în instituție se poate organiza munca în schimburi, care reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul după altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă.

Atribuțiile, sarcinile și activitățile rezultate din servicii specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic și tehnic de specialitate sunt prevăzute în fișa postului.

Activitatea personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se normează potrivit fișei postului; norma de muncă exprimă sfera de sarcini, activități, atribuții individuale rezultate din servicii completată după caz cu sarcini complementare. în urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă asigură întocmirea fișelor posturilor acestuia.

Aprecierea activității anterioare a personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se face pe baza fișei individuale de evaluare a calității prestației sale, întocmită pe durata fiecărei perioade de referință.

Personalul instituției răspunde material, administrativ și penal de bunurile pe care le manipulează și care îi sunt date în gestiune.

Sancționarea disciplinară a personalului din subordine, precum și litigiile de muncă se soluționează în condițiile actelor normative în vigoare.

Cap.lX

Patrimoniul Teatrului Tineretului „Metropolis”

Art.49.Teatrul Tineretului „Metropolis” își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

Teatrul Tineretului „Metropolis” are în administrare Sala de spectacole situată în strada Mihai Eminescu nr. 89, București.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia


CONFORM CU

ORIGINALUL


.,.^,__________finanțată de la bugetul local al Municipiului

i diri^țcas^jjțe provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a din^'^pfiații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice,


Art.50. Teatrul Tineretului „Metropolis” este o ini București și din venituri proprii pe care le realizea caietelor program, din închirierea temporară a unofdupă caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale i Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Tineretului „Metropolis" se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

Teatrul Tineretului „Metropolis” poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.


Capitolul XI

Dispoziții finale

Art.51. Teatrul Tineretului „Metropolis" este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria “alte tipuri de instituții de spectacole”.

Teatrul Tineretului „Metropolis" își impresariază propriile producții artistice.

Teatrul Tineretului „Metropolis" poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii.

Activitățile de pază și apărare împotriva incendiilor se vor realiza prin externalizare, prin încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată în acest domeniu în baza legislației privind achizițiile publice.

Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern ).

Teatrul Tineretului „Metropolis" își intocmește propriile proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, cu respectatea prevederilor legislației specifice aplicabile instituțiilor de spectacole și a prezentului regulament. Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: reguli aplicabile în procesul de aprobare și avizare a proiectelor de hotărâri, etape și termene în derularea procesului de evaluare, atribuții, sarcini și responsabilități ale conducerii executive de evaluare și ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de apreciere a activității anterioare, sarcini complementare specifice fiecărei funcții artistice de specialitate și criterii de atribuire a sarcinilor complementare, valori ale coeficienților utilizați în procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliți de lege între limite), modalitatea de soluționare a contestațiilor, etc;

Teatrul Tineretului „Metropolis”, ca parte a strategiei de marketing și pentru creșterea impactului mediatic asupra publicului spectator, își promovează imaginea sub denumirea de Teatrul METROPOLIS și utilizează sigla proprie.

Anual, managerul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

Teatrul Tineretului „Metropolis” urmează să se înscrie în Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestuia.

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.