Hotărârea nr. 159/2009

HOTARAREnr. 159 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MAIOR ALEXANDRU CAMPEANU NR. 4-6-8A-8, SECTOR 1; MODIFICARE PUZ STR. MAIOR ALEXANDRU CAMPEANU, SECTOR 1, APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 278/2005, POZITIA NR. 33 DIN ANEXA.


CONFORM CU

ORIGINALUL,


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Maior Alexandru Câmpeanu nr. 4 - 6 - 8A - 8, sector 1 Modificare PUZ Str. Maior Alexandru Câmpeanu, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2005, poziția nr. 33 din anexă

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 22/1/1/02.07.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 46/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6805/704/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 792725/01/2009;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 791603/19607/2009.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;CONFORM CU ORIGINALUL


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Maior Alexandru Câmpeanu nr. 4-6-8A-8, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S=1643,33 mp., teren proprietate persoane juridice/fizice.

Având în vedere situația juridică a terenurilor situate în str. Maior Alexandru Câmpeanu nr. 8 si nr. 8A (conform Certificatului nr. 2105/299/2008 emis de Judecătoria Sector 1 și Promisiunea de vânzare cumpărare nr. 800/19.03.2009 încheiată de Biroul Notarial Popa Radulescu și Asociații), suprafața de teren de 1643,33 mp. este informativă, aceasta se va stabili cu exactitate la nivel de Autorizație de construire.

Conform documentației de urbanism PUZ str. Alex. Câmpeanu, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2005, s-au aprobat următorii indicatori urbanistici: POTmax=65%; CUTmax=3,5;Rmaxh=S+P+3E+Duplex retras-Hmax=19 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=49,64%; CUTmax=5,42; RmaxH=P+4E - 3S+P+10E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2005 rămân neschimbate.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 29.04.2009 Nr. 159


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro

$

«KM

&C «efcteat ISO : 2BG3


©


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritc^£t^|^=pY'”Q:yy py

Nr. 740473/27.06.2008


ORIGINALUL

AVIZ PE URBANISM nr. 22/1/1/02.07.2008 PUZ - STR. MAIOR ALEXANDRU CAMPEANU NR. 4-6-8A-8, SECTOR 1 Modificare PUZ- str. Maior ALEXANDRU CAMPEANU, sector 1

BENEFICIAR: DOMNUL LOCIC MARIUS ELABORATOR: SC ARHIS DESIGN SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 1643,33 mp teren proprietate persoana fizica.


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului Bu\^ț^ști/5sftnita^0e următoarele repere urbane - B-dul Ion Mihalache - str. Maior Alex. Campeanu, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ - str. Alex. Campeanu, sector 1, aprobat prSme®.M.B. nr. 278/2005 .

Indicatori urbanistici: POTmax =65%; CUTmax =3,5; Rmaxh=S+P+3E+Duplex retras - Hmax=19 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI $1 INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=49,64%, CUTmax=5,42 ; RmaxH=P+4E - 3S+P+10E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,


p. ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIFPS-21-01/6

JA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

andru Beldiman, arh. Șerban Sturdza, arh. Constantin Enache, Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel HurducPUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL

STUHJHIIRUDUUHIICUKMII SECTM UBCBBECT

REGLEMENTARI URBANISTICE


SCARA 1/500


LEGENDA

LIMITEBILANȚ TERITORIAL

Oi

Zone funcționale

Existent

Propus

î®

(mo)

(%)

Tmp)-.\|

(%>

. Zone locuințe colective    ./

,T&\

' \ 50

î?

c

Zone spaffl.verzil amenajate șl deprotectie

- -191 -

s 34

Zone circuJatte njtîera, din căra:

.»'15 î

„ cai rutiera (atei carosabile) X ■ ;!; \ \ ■ !■ ’ ' circulații Distonate -    ' •

166 . y

TOTALZONAPUZ-

1445,-

100 • •

tw .

100. ;
arhis

design in every metre

S.C.ARHiS DESIGN SRL TEL/FAX;3019904

J40/9258/09072003

cod ban R068RNCB507800001695001

PUZ - Plan Urbanistic Zonal

STRADA .MAIOR ALEX. CAMPEANU SECTOR 1 BUCUREȘTI

Bsneădar: LOGIC MARIUS

CONTRACT

mai 200S

FAZA P.UZ

wrocMrr

irt.VfofefaTanaw

z|

REGLEMENTARI

URBANISTICE

SCARA

1/500

UQ6

SffPROECT

Aih. Daniel Jffaru

X

m

COORDONATOR

DrAh. ^sfla Meita