Hotărârea nr. 158/2009

HOTARAREnr. 158 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 2, SECTOR 4 SI STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9, SECTOR 5


CONFORM CU

ORIGiNALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Cuțitul de Argint nr. 2, sector 4 și Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    J J..

Luând în considerare i raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei* juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3 /I /3 /30.01.2008 R - 09.02.2009;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.577/ZP/19.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 19/ 2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 2336/ 248/09.06.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 784230/ 12.11.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 5554/ 16.06.2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică republicată, cu modificările si completările ulterioare.

CONFORM CU ORIGINALUL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Cuțitul de Argint nr. 2, sector 4 și str. Fabrica de Chibrituri Nr. 7-9, sector 5, pentru o suprafață studiată de cca. 140 ha., din care suprafața parcelelor care au generat documentația: str. Cuțitul de Argint nr. 2 și str. Sergent Major Ancuța llie, sector 4 ST = 941 mp. prin alipire, proprietate privată persoană fizică + cca. 60 mp. proprietate privată a Municipiului București, solicitată spre concesionare și Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, sector 5 ST = 2050 mp. proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona CB3, subzona polilor urbani principali.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max: 4,5; H max: nu este limitată înălțimea clădirilor.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată:

Str. Cuțitul de Argint nr. 2, sector 4: locuințe.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, sector 5: hotel, birouri, locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați:

Str. Cuțitul de Argint nr. 2, sector 4:

POTmax = 70%; CUTmax = 6,0; RmaxH = S+P+8E; Hmax.= 30 m.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, sector 5:

POTmax = 70%; CUTmax = 4,5; RmaxH = S+P+6E; Hmax.= 25 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www,bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Nr. 704600/2008/09.02.2009


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


ICONFOBIVI CUAVIZ DE URBANISM nr. 3 /1 13 /30.01.2008 R - 09.02.2009

PUZ - STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 2, SECTOR 4 și STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7 - 9, SECTOR 5

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR. 3 /1 /3 /30.01.2008 al cărui conținut îl modifică conform condițiilor din avizul MDRL nr. 19/ 2009


ION VOICU și S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.A.
S.C. URBAN STAFF DESIGN S.R.L. și VELPLAN DESIGN S.R.L.

J.RAFATA STUDIATA prin PUZ; O suprafață de cca. 140 Ha. din care parcelele care au generat PUZ:

/Str. Cuțitul de argint nr. 2 și Str. Sergent major Ancuța llie, sector 4 ST = 941 mp. prin alipire, proprietate privată jersoană fizică, + cca. 60 mp. proprietate privată a Municipiului București, solicitată spre concesionare, și tr. Fabrica de chibrituri nr. 7-9, sector 5 ST = 2050 mp. proprietate privată persoană juridică.

LASARE, DELIMITARE STUDIU; Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de sud a zonei centrale a nicipiului București, în aria urbană definită de următoarele artere de importanță municipală; B.dul Regina Maria, Sos. Viilor, Calea Serban Vodă și Parcul Carol.


PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR; Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona funcțională CB3 - subzona polilor urbani principali.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max; 4,5; H max: nu este limitată înălțimea clădirilor.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


SE ACCEPTA RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE CONFORM PLANULUI DIRECTOR

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Str. Cuțitul de argint nr. 2,    sector 4    LOCUINȚE

Str. Fabrica de chibrituri nr. 7 - 9, sector 5    HOTEL, BIROURI, LOCUINȚE

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

Str. Cuțitul de argint nr. 2, sector 4    POTmax = 70%; CUTmax = 6; RmaxH = S+P+8E;    Hmax.= 30 m.

Str. Fabrica de chibrituri nr. 7-9, sector 5 POTmax = 70%; CUTmax = 4,5; RmaxH = S+P+6E;    Hmax.= 25 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.R.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC-DCCPCN-MB, alte avize conform legislației în vigoare. In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9 (Sector 5)

V, HOTEL, BIROURI, LOCUINȚE “ POT=70%, CUT=4,5, Rh=25m

■îfc.,    .7,PROFIL STRADA DR. CONSTANTIN iSTRATI


CONFORM CU ORIGINALUL


Prezentul Plan Urbanistic Zonal ațteb§|SBtePdin®tttorsi este întocmit in acord cu documentatiile&e fi/BmsrOvizate sau aprobate anterior. Caracterul de reglse^Bte^este exclusiv pentru terenurile, proprietate privata, din~5fr Cutitul de Argint, nr. 2, sector 4 si Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 7-9, sector 5.


s.c.urban staff design s.r.l.

J40/12317/2004; RO 16842210

PROIECT:

pumiRBaBTOasw.    : rux-

STR.WîlTULQEARQNT.NR.iSertfflrfl    PR.Nr,

STR. FABRICA DE CHIBRITURI, NR. 7-3, Sector 5    49/2007

URbHmBOÂNGÂR    32

ÎNTOCMIT I REDACTAT:    ,.

UR3, Marian BOANGAR    A m

URS, Aurora BÂNCAU    )

Proiect redactat In AUTOCAD LT 2008

LICANTA NR. 348-30482121

BENEFICIAR:

VOICUIOSîISCO^COOSKTSA    1 DATA:

TITLUL PLANȘEI:    SEPT

REGLEMENTARI URBANISTICE    2007    ’

PROPUNERE

SCARA: 1/500    PLANȘA    Nr.


Tfi


ÎNTOCMIT:

URS.LiviuVELUDA


’e/a/Bn


îum

>• z /Acest    nu poete fi reprodus afesu ccțjfet cte orice perecene

fizica sau Jafeâca fera accnU SC VELPLAN DEStQN SRL ol SC URSAN STAFF DESIGN SRL, fapte reprezentând touslre Begeh s

dreptului da aUfar


SOAÎCf*T«

rnUlCVI.

sfeamiSÂ!m,ffi.2,ssfe4

STR. FAS»» K CHKSTVH, NR 7A Sector 5 BENEFICIAR;

WCUIOislKraW’COieTOCTSA

POr.

«boot

DATA:

SEPT.

2007

TITLUL PLÂNSEI:

REGLEMENTAI URBANISTICE PROPUNERE

SCARA: 1/500

PLANȘA Nr 2