Hotărârea nr. 157/2009

HOTARAREnr. 157 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SABINELOR NR. 87, SECTOR 5


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Sabinelor nr. 87, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapprturde specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului: ;’Jl—.

Luând în considerare Raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea'Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 9/1/23/19.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 58/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4859/495/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 774171/2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 725220/7216/2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


CONFORM CU ORIGINALUL


«■țțSflk'Tl; ml’

, S5S&

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit>s^Mrt. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Sabinelor nr. 87, sector 5, pentru o suprafață de teren S=340,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, terenul se încadrează în zona mixtă M3 - zona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60%; CUTmax=2,5.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=70%; CUTmax=3,6;

RmaxH=P+4E-5Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin \

București, 29.04.20CJ Nr. 157


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

$

UKAS

quAimr

001

SMC certificat ISO 9001:2000

V

X$OI40Ș>Z

UKAS

INVftONMCNr.U

MAM«rjMCNT

001

SMM certificat 1SO140Q1:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teri

Nr. 714044/20.03.2008

AVIZ DE URBANISM nr.

9/1/^19.03    ^7

PUZ - STR. SABINELOR NR. 87, SECTOR7

BENEFICIAR: SC PALMTREE SERVICES&CONSTRUCT SRL
ELABORATOR: SC OOPY CONSTRUCT AMBIENT SRL - ARH. OCTAVIA POPEEA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 340,00 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiata prin PUZ se afla in zona centrala a Municipiului București, avand ca reper Calea 13 Septembrie (intersecție str. Adrian cu str. Sabinelor), sectorul 5. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG Municipiul București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, terenul se incadreaza in zona mixta M3 - zona mixta cu cladiri-avand-regim-de-constaiire

CONFORM CU ORIGINALUL


continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri. Indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTmax=2,5.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE7


SI ANEXEI DE PE VERSO

7/


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =70%, CUTmax =3,6; RmaxH =P+4E-5Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI 'BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD/fe,. O/^.


întocmit, ing. Victor Marțea

; c


îs iâ ».    i M c2-

Of '-

NIOĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TE PtlTO^băjI: Mexskidru Beldiman, arh. Șerban Sturțjza, arh. Constantin Enache, ianjtfarin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc,


FPS-21-01/6ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.
RUSSubzona locuințe individuale si colective mici

Subzona mixta

Spatii verzi


CONFORM CU

ORIGINALUL


Aliniere

Limita edificabiî

Arie PUZ

Limita UTR

Teren ce a generat PU POT - 70%

COT = 3.6

Hmax = 21 mSubzona mixta situata in afara limitelor zonei protejate a vând regim de construire continuu sau discontinuu si regim de înălțime de P+4 niveluri

subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P-H4 niveluri cu accente înalte peste 45 metri

Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele situate in afara perimefreior

de proptectie

Parcuri, grădini și scuaruri publice orășenești și fâșii plantate publice


DOCUMENTUL/DESENUL REPREZINTĂ ?SQPRIEtSTE'i§ȘLECTUALA A AUTORILOR .TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU PARȚIALA, PARA ARnWARKȘCSISĂ^ESTORA SE SANCHOfiKa CONFORM LEGII HR 8/1986


Mssw ©OPțiSiîJțAmb.iwi, Be .

J4i3/5810/2f»? ‘    :


general:


S.C. PALMTREE SERVICES & e<WȚRUCT8.F.±


©OTYConstruct Ambient

Specialitate:    URBÂNISt

Sef proiect specialitate: arh. Octavia Pi


/Amplasament:

i Ștr. Sabinelor 87, sector 5, București


Proiect nr. ■ 2/2008'


; PROIECTAT

arh. Iustin Popescu

|DESENAT

s.urb. Nicoiae Andrei

I VERIFICAT

arh. Octavia Popeea

rte

! SEF PROIECT

arh, Octavia Popeea


^carajteF •• j Țrtlu proiect:    Plan Urbanistic Zonal

'1/500 ■ îmcsM apartamente S+P+4/5E


w

Feb. 2008


Reglementași


TăzăT

PUZ


Planșa nriRevizia

te i