Hotărârea nr. 151/2009

HOTARAREnr. 151 din 2009-04-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 88/2009 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 80/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 100/2013


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.88/2009 privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București în

Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/2008

Având în vedere expunerea-de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al MunicipiuluTBucurești;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Punctul c) al art.1 din Hotărârea CGMB nr.88/2009 se « modifică și va avea următorul cuprins:

,,c) Domnul Stan Ion”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.88/2009 rămân neschimbate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE EQE ȘEDINȚĂ Murg Călin


SECRETAR GENERAL ^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


București, 29.04.2009 Nr. 151B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro