Hotărârea nr. 149/2009

HOTARAREnr. 149 din 2009-04-13 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 308/2008 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 383/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 31/2011


HOTAR ARE

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 308/2008 privind constituirea unei comisii de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 383/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate^Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Adrriîni’strâfe Patrimoniu;

Văzând raportul ComisiețȚ'atnnionîQ și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General aii Municipiului București;

în temeiul prevederilor arț. -Ș6 jal.in.. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17, alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr7215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- f '■ ' î ;: 2 >' M ■ ș 1C : .'.î s i”-'« < 5 >■’ j C ’ V? H.î s U ’ k'5 G C’!. i i' ’•? s O CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 308/2008 privind constituirea unei comisii de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 383/2008 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, comisia prevăzută.la art.1 și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg


SECRETAR GENERAL >AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


r X. vA

București, 13.04.2009^

Nr. 149B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro


\n

Anexa 1Anexa la Hotărârea nr. /fâj.a Consiliului General al Municipiului București    W

Membrii în comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică :

1.    Bogdan HREAPCĂ- Director general Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană- președinte

2.    Maria PETRAȘCU- Director executiv Direcția Administrare Patrimoniu- membru

3.    Andrei CRECI- Director executiv adjunct Direcția Juridic, Contencios și Legislație.-membru

r    *

4.    .......................... - reprezentant al Consiliului General al

Municipiului București- membru

5.    Robert NIȚU - reprezentant al Consiliului General al Municipiului București-membru

V’* \---/ ■ ■ ■'

B-dul Regina Elisabeta 47, secto%^Bu^yj^th^Rarn'ânișrtel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-i

primana.ro'că?