Hotărârea nr. 142/2009

HOTARAREnr. 142 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 59A-61-STR. AVRAMENI NR. 2B, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 59A-61-Str. Avrameni nr. 2B, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportu£de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    ;

Luând în considerare-râportul -Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; / /

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, CȚATU - DUAT

a PMB: aviz dă urbanism nr. 4/1/1/26.ÎT2008; 4    ’

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.57/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.310/21/23.02.2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 1464/71/11.02.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 798424/05/06.02.2009;

Comisia Tehnică de Circulație:    acord de principiu

nr. 798054/662/28.01.2009;    .", .. .

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și complQțâșiJejjJterioare;

Cu respectarea prevederilp^LbgiLjir>^/2003 privind transparența decizională în administrația publjpă;?>^.

B-dul Regina Elisafeta 47, sector 5, București, România; tel./+4021305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dobrogeanu Gherea nr. 59 A-61 - Str. Avrameni nr. 2B, sector 1, pentru o suprafață de teren S=1006,76 mp., teren proprietate persoană juridică și S=471,00 mp teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona L1d - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=20%; CUTmax=0,7; Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=S+Ds+P+3E-Hmax=16m (conform Aviz nr. 1464/71/2009 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


București, 13.04.20 Nr. 142

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\/9>^

£

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

©

y

UKAS

Utuinv

UANAMMCNI

001

SMC certificat ISO 9001:2000

y

UKAS

INVItlONMCNrM.

001

SMM certificat ISO14D01:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 787518/27.11.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/1/26.11.2008

PUZ - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 59A-61 - STR. AVRAMENI NR. 2B, SECTOR 1

BENEFICIARI: SC TRANSWORLD TRADE SRL si D-NUL CALMUS AUREL.

ELABORATOR: ORO DESIGN PROIECT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=1006,76mp teren proprietate persoana juridica; S=471,00 nip terer ^oprietatepersoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - B-dul Ion Ionescu de la Brad - str. Someșul Rece-str. Dobrogeanu Gherea, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lld - zonă destinată locuințelor individuale mici.    r ,

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=20%; CUTmax=0,7; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax =2,5; RmaxH =S+.'+D+P+3E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

* Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

’ La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Acesta reglementează numai din punct de vedere tehnic amplasamentele ce fac obiectul studiului, situația juridica a acestora reglementandu-se la nivel de Autorizație de construire

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevedprițjQr Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederiiorGrdonantei de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează? la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.P. u. z.LEGENDA:

LIMITA ZONEI ANALIZATE

LIMITA TERENURILOR CE AU GENERAT PUD

LIMITA PARCELA


DEMARCAȚIE DEHNITADE STUDIUL DE OBSTACULARE f£ LOCUIRE

CAROSABILCL \

O.    IxD


A w|
\A

V©'’b2--?\ ■,CIRCULAȚIE PIETONALA

,    ' S ’fc    i------1

/    EDIFICABIL PROPUS I j

I EblFICABIL POSIBIL PENTRU LOTUL VECIN £Z/Sd


PLANTAȚIE DE ALINIAMENT © 0 ACCES AUTO/ PIETONAL PE PARCELA A A Z^fcESAtJ$> SUBSOL 2S5*

. ?•A

Horo

80fțt


M

1S

-16,00m
ls<«a

XA x 5-


'tâ :rj


-V-

srW<3&

-~x V


\s6-a.


ORO DESIGN PROIECT

INTRAREA BITOLIA NR. 59, SECTOR 1 - BUCUREȘTI TEL /FAX 311 54 49    J40/2851/2007, CIF RO 21069560


S.C. TRANSWORLD TRADE S.R.L AUREL CALMUS


PROIECT NR.


114


p TJ3,>

* \s


TITLU PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. DOBROGEAN!) GHEREA 59A61, STR. AVRAMENI2B, SECTOR 1


TITLU PLANȘA:

PLAN PROPUNERI REGLEMENTARI


FAZA:


P.U.Z.

PLANȘA NR.

U 05


NUME:

SEMNĂTURA:

SCARA:

12500

DIRECTOR

ARH. OANA RADULESCU

PROIECTAT

ARH. GILDACIOBOTARASU (

- DATA:

£

IULIE 2008

DESENAT

URB. GABRIELABECHEANU

VERIFICAT

ARH. OANA RADULESCU