Hotărârea nr. 127/2009

HOTARAREnr. 127 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-PE ANUL 2008


(..‘onsi 1 iu 1 GeneraI aI Muni.ct p i u 1 ui Blicureșfțk


^^eâ3â8âKSBSSifi^îgg^i^B?ige^s6!ffliiM8S3®HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -pe anul 2008

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2008, conform anexelor 1-26 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

s.    AL-MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    \ y TudorToma

București, 13.04C200§(Ț

Nr. 127    \

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www,fiucure5,țhprLniarip,,fv'

flit\n

Anexa 1CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


> < .;y / .    / c :

Hotărârea nr. A-;// 2 '■ y    ■'

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -pe anul 2008

COhIFORel cu .....ORON.ALOL


- Lista anexelor -Nr. anexei la Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexă

1.

-

Politici contabile

2.

-

Note explicative / Raport de analiză

n

J.

1.

Bilanț

4.

2.

Contul de rezultat patrimonial

5.

o

J.

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

6.

4.

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

7.1-7.6

7.

Detalierea cheltuielilor (buget local, instituții finanțate integral din venituri proprii, instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, instituții finanțate din credite externe, instituții finanțate din fonduri externe nerambursabile, instituții finanțate din fonduri evidențiate în afara bugetului local)

8.

8.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii - venituri -

9.

9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local - venituri -

10.

10.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii - cheltuieli -

11.

11.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local - cheltuieli -

12.

12.

Contul de execuție a bugetului local - venituri -

13.

13.

Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli -

14.

14b.

Disponibil din mijloace cu destinație speciala

15.

15.

Contul de execuție a bugetului creditelor externe - cheltuieli -

16.

17.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri -

17.

18.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli -

18.

19.

Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local venituri -

19.

20.

Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - cheltuieli -

20.

21.

Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale

21.

2i

Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale

Hotărârea nr. '

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -pe anul 2008Nr. anexei la Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexă

22.1-22.3

23, 23a, 23b

Contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizate in anul 2008 (total, instituții finanțate integral din alocații bugetare, instituții finanțate din alocații bugetare și venituri proprii)

23.

34.

Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor

24.

35a

Situația activelor fixe amortizabile

25.

35b

Situația activelor fixe neamortizabile

26.

40b

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

*) în conformitate cu Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2008, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor, nr. 3.769 / 2008.

Hot. nr. . ..?

ANEXA 1


POLITICI CONTABILE
Situațiile financiare ale Municipiului București - activitatea proprie - se obțin prin centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, cu buget propriu, aprobat prin Consiliul General al Municipiului București, instituții ce au raportat setul de politici contabile specific fiecăreia. Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în lei noi (RON), fără subdiviziunile leului.

Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 556/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1649/2006, precum și cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor, nr. 3769/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006, precum și cu alte acte normative în legătura cu domeniul contabil, bugetar, financiar și fiscal.

în principal, elementele prezentate în situațiile financiare de către fiecare instituție respectă următoarele principii:

® principiul continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;

« principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

® principiul prudenței - ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:

-    toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent,

-    toate deprecierile;

• principiul contabilității pe bază de angajamente - ceea ce presupune că, efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare;

« principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii - ceea ce presupune că, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat;

« principiul intangibilității A ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

iCOMFORhicU i OROMâLOL

POLITICI CONTABILE .......... ............

® principiul necompensării - ceea ce presupune că, orice compensare între eibfhbhtele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

•    principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;

•    principiul materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;

•    principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

a)    relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b)    credibile, în sensul că:

-    reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

-    sunt neutre;

-    sunt prudente;

-    sunt complete sub toate aspectele semnificative.

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008
Situațiile financiare - „bilanțul”, „contul de rezultat patrimonial”, „situația fluxurilor de trezorerie”, „contul de execuție” și celelalte anexe - privind execuția bugetului Municipiului București - activitatea proprie - la finele trimestrului IV al anului 2008, cuprind raportările a 39 de instituții publice, cu personalitate juridică, astfel:

•    9 instituții finanțate integral din alocații bugetare;

•    28 instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii;

•    2 instituții finanțate integral din venituri proprii.

Aceste instituții sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările acestora:

Nr.

crt.


UNITATEA

01    Instituții finanțate integral din alocații bugetare

1.01.1    Biblioteca Metropolitană București

2.01.2 Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București

3.01.3    Administrația Străzilor - București

4.01.4    Administrația Fondului Imobiliar - București

5.01.5 Centrul de Protecție a Plantelor - București

6.01.6 Centrul de Calcul al Municipiului București

7.01.7 Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București

8.01.8 Primăria Municipiului București - activitatea proprie -

9.01.9 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București


Nr.

crt.


UNITATEA02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

10.02.1 Muzeul Național al Literaturii Române

11.02.2 Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia 12.02.3 Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra”

13.02.4    Teatrul    de Comedie

14.02.5    Teatrul    “Ion Creangă”

15.02.6    Teatrul    Evreiesc de Stat

16.02.7    Teatrul    Mic - București

17.02.8    Teatrul    “C. I. Nottara”

18.02.9    Teatrul    de Animație “Țăndărică”

19.02.10 Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”

20.02.11    Teatrul    Odeon

21.02.12    Teatrul    Excelsior

22.02.13    Teatrul    Masca

23.02.14    Teatrul    Tineretului „Metropolis”

24.02.15 Circul „Globus” - București 25.02.16 Muzeul Municipiului București 26.02.17 Școala de Artă - București

27.02.18 Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

28.02.19 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București

29.02.20 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București

30.02.21 Administrația Grădina Zoologică - București

31.02.22 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement - București

32.02.23 Clubul Sportiv Municipal București

Nr.

crt.
UNITATEA

02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

33.02.24 Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân - București 34.02.25 Opera Comică pentru Copii

35.02.26 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București 36.02.27 Monitorul Oficial al Municipiului București 37.02.28 Poliția Comunitară a Municipiului București

03 Instituții finanțate integral din venituri proprii

38.03.1 Universitatea Populară “Ioan I. Dalles”

39.03.2 Casa de Cultură “Friedrich Schiller”

1. Cu privire la contul de execuție

Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2008 a fost aprobat de Consiliul General al


Municipiului București, inițial prin H.C.G.M.B. nr. 49/13.02.2008 și modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr.    104/29.02.2008,    H.C.G.M.B.    nr.    105/29.02.2008,    H.C.G.M.B.    nr.    141/15.04.2008,

H.C.G.M.B. nr.    226/08.05.2008,    H.C.G.M.B.    nr.    246/15.05.2008,    H.C.G.M.B.    nr.    249/29.05.2008,

H.C.G.M.B. nr.    290/29.08.2008,    H.C.G.M.B.    nr.    291/29.08.2008,    H.C.G.M.B.    nr.    312/29.10.2008,

H.C.G.M.B. nr. 375/25.11.2008, H.C.G.M.B. nr. 413/22.12.2008, inclusiv    prin modificări în

repartizarea pe trimestre și virări de credite, aprobate de ordonatorul principal de credite.

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)

la situațiile financiare centralizate ale L Municipiului București - activitatea proprie -

la 31.12.2008


Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / din bugetul local la jl ll’ prezintă astfel:

VENITURI

lei

Surse

Prevederi

definitive

încasări

realizate

Diferențe

0

1

2

3(2-1)

TOTAL VENITURI,

din care:

3.391.596.600

3.378.425.819

-13.170.781

• venituri proprii, din care:

3.1 18.180.000

3.125.420.164

7.240.164

-    cote defalcate din impozitul pe venit

-    sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2.732.500.000

156.740.000

2.732.484.327

156.741.053

-15.673

1.053

• donații și sponsorizări

400.810

400.485

-325

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului București

12.365.000

12.365.000

0

• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

5.922.000

5.922.000

0

* finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință

6.350.000

4.763.728

-1.586.272

• Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

31.000.000

13.823.242

-17.176.758

• subvenții pentru finanțare prin Programul operațional regional 2007-2013

1.647.590

0

-1.647.590

* subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

215.731.200

215.731.200

0

CHELTUIELI


“ lei

Indicatori

Prevederi

definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

0

1

2

3(1-2)

TOTAL CHELTUIELI,

din care:

3.391.596.600

3.273.707.931

117.888.669

• cheltuieli curente

2.540.907.200

2.497.137.552

43.769.648

- cheltuieli de personal

74.732.000

69.644.297

5.087.703

- bunuri și servicii

342.550.000

318.591.175

23.958.825

- dobânzi aferente datoriei publice externe

101.870.000

101.015.608

854.392

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

816.500.000

816.500.000

0

- subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

215.731.200

215.731.200

0

- transferuri către instituții publice

414.470.000

407.124.608

7.345.392

- transferuri din bugetul C.G.M.B. pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ -teritoriale în situații de extremă dificultate

1.000.000

1.000.000

0

- alte transferuri

542.308.000

536.831.293

5.476.707

- ajutoare socială

3.661.000

3.455.429

205.571

- alte cheltuieli

28.085.000

27.243.942

841.058

• cheltuieli de capital

805.1 18.400

731.226.776

73.891.624

• rambursări de credite externe

49.610.000

48.959.034

650.966

• plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-4.039.000

-3.615.431

-423.569

ÎNCASĂRI

PLĂTI

î

EXCEDENT

TOTAL BUGET

3.378.425.819

3.273.707.931

104.717.888

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)


CONFORM CU


la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie-


OrîloilMALUL


la 31.12.2008

REZULTATUL EXERCIȚIULUIExcedentul la 31.12.2008, în sumă de 104.717.888 lei, cuprinde disponibilul bugetului local la trezoreria statului, în sumă de 104.717.279 lei (transferat la finele anului în disponibilul fondului de rulment), precum și suma de 609 lei, rămasă în cont la finele anului la Administrația Fondului Imobiliar (sumă încasată în cont în data de 31.12.2008), dar restituită la bugetul local la începutul anului 2009.

De menționat că, între contul de execuție de Trezorerie și plățile raportate există diferențe între titluri, astfel:

la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, între titlurile 20 „Bunuri și servicii” și 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, cu suma de 14.404 lei, provenită de la Biblioteca Metropolitană București, care a restituit această sumă, provenită din anii precedenți, la titlul 20, în loc de 85;

la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii, dezvoltare publică și locuințe”, la titlul 20 „Bunuri și servicii”, cu suma de 609 lei, rămasă în cont la Administrația Fondului Imobiliar.

Contul de execuție a bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 12, 13 și 7 - buget local.


Hot. Nr.ANEXA 2Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate integral dirt vetntun pr'opri i la 31.12.2008 se prezintă astfel:    •".......

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL

1.149.445

1.244.372

-94.927

- Cultură (Universitatea Populară „I. Dalles”, Casa de Cultură „F.

Schiller”)

1.149.445

1.244.372

-94.927

Suma din coloana “Diferențe” (-94.927 lei) reprezintă deficitul la 31.12.2008, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului și plățile efectuate, fără influența soldurilor reportate din anul 2007.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 8,10 și 7 - instituții finanțate integral din venituri proprii.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii la 31.12.2008 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL,

(transferuri de la bugetul local, venituri proprii, donații și sponsorizări și alte venituri).

440.056.296

439.983.730

72.566

, y-"

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008

CONFORM CU OPHGîNA;•:    i r-"!' ’'t'    1

Suma din coloana “Diferențe” (72.566 lei) reprezintă excedentul la 31.12.2008, deterMjnățxa ? diferență între veniturile încasate în cursul anului (venituri proprii, subvenții, donații și sponșofizări '

’    ’    ’    •' f • o’ V r J r\p/V -•

și alte venituri) - fără influența soldurilor reportate din anul 2007 - și plățile efectuate.    C—o?

Contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și alocații (transferuri de la bugetul local) se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 9, 11 și 7 - instituții finanțate din venituri proprii și alocații de la bugetul local.

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe la 31.12.2008 se prezintă astfel:

lei

INDICATORI

Prevederi

definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

663.150.000

404.162.855

258.987.145

- învățământ

78.800.000

65.677.675

13.122.325

- cultură, recreere și religie

5.000.000

0

5.000.000

- locuințe, servicii și dezvoltare publică

106.308.000

58.231.946

48.076.054

- protecția mediului

13.300.000

1 1.971.786

1.328.214

- combustibili și energie

22.200.000

9.303.795

12.896.205

- transporturi

437.542.000

258.977.653

178.564.347

Situația de mai sus (anexele 15 și 7 - credite externe) cuprinde raportările unităților ce beneficiază (au avut prevăzut în buget) de împrumuturi externe și respectiv, de alocații din împrumuturi externe, (P.M.B. și Administrația Străzilor, inclusiv alocațiile P.M.B. către R.A.T.B. pentru investiții), referindu-se strict la partea de plăți / cheltuieli. De menționat că, în totalul plăților sunt cuprinse inclusiv costurile cu comisioanele bancare reținute de băncile comerciale care administrează disponibiliî^țile din împrumuturile externe, cât și diferențele nefavorabile de curs valutar (ce influențeazîfebhturile de disponibilități);


-ONFORM CU OOOMA.LOL

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe se regăsește detaliat înf situațiile financiare în anexele 15 și 7 - bugetul împrumuturilor externe.    . tApnC

♦♦♦ Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2008 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

23.906.399

23.938.292

-31.893

- cultura

479.150

402.655

76.495

- asistență socială

1.237

19.766

-18.529

- mediu

23.426.012

23.515.871

-89.859

Suma din coloana “Diferențe” (-31.893 lei) reprezintă deficitul la 31.12.2008, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului - fără influența soldurilor reportate din anul 2007 -și plățile efectuate.

Această raportare (anexele 17, 18, 7 - fonduri externe nerambursabile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, astfel:

- P.M.B. - pentru programul de management de mediu ,,LIFE ECOMARKf l ’ (finanțare: Uniunea Europeană), precum și plățile efectuate de Oficiul de Plăți și Contractare Phare (beneficiar P.M.B.), reprezentând consultanță pentru modernizarea „Stației de Epurare a Apelor Uzate - Glina”;

£ “î V ik.


-    Centrul de Planificare și Proiectare Urbană - pentru programul „LIFE AIR AWARE - Sistem de supraveghere și alarmare privind impactul poluării aerului în mediul urban” (finanțare: Uniunea Europeană, prin Agenția de Implementare);

-    Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - pentru proiectul „ASK- IT@BUCHAREST”, derulat în conformitate cu H.C.G.M.B. ni-, 341 / 2006, cofinanțat de către Comisia Europeană pentru cercetare și dezvoltare tehnologică: „Sistem ambient de agenți inteligenți pentru serviciile integrate și bazate pe cunoaștere, destinate persoanelor cu dizabilități”;

-    Universitatea Populară „I. Dalles” - pentru proiectele: 1. „LALERA” - finanțare Italia, ce are ca obiectiv elaborarea unui curs de limbă italiană prin radio pentru asistenții din România care urmează să lucreze în Italia; 2. „Cetățenie activă - o etapă spre egalitatea durabilă”, proiect în cadrul programului „Socrates” al Uniunii Europene, ce are ca obiectiv ameliorarea imaginii tinerilor vis - a - vis de ei înșiși; 3. „Mobility - European in Service Training”, proiect ce are ca obiectiv mobilizarea unor tineri din domeniul serviciilor hoteliere și trimiterea lor în Danemarca, în vederea ridicării pregătirii profesionale.

-    Teatrul „L. S. Bulandra”- finanțare de la Uniunea Teatrelor din Europa pentru derularea unui proiect cultural.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 17, 18 și 7 -bugetul fondurilor externe nerambursabile.

G GO GOL

Realizarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local la 31.12.2008 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

114.331.160

116.250.422

-1.919.262

- fondul de locuințe

6.623.242

4.143.476

2.479.766

- fondul de risc

27.470

0

27.470

- fondul de rulment

106.563.669

111.281.727

-4.718.058

- alte venituri (fondul de stimulente pentru personal)

1.116.779

825.219

291.560

Suma din coloana “Diferențe” (-1.919.262 lei) reprezintă deficitul la 31.12.2008, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului - fără influența soldurilor reportate din anul 2007 - și plățile efectuate.

în totalul veniturilor realizate nu sunt cuprinse soldurile finale ale anului 2007, reportate în 2008, iar în fondul de rulment este cuprins inclusiv excedentul bugetului local (104.717.279 lei), care la finele anului s-a transferat în disponibilul fondului de rulment, excedent raportat și în contul de execuție a bugetului local (Anexa 13).

Această situație (anexele 19, 20, 7 - venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local) cuprinde raportările P.M.B. (din fondul de rulment, fondul de locuințe, fondul de risc și fondul de stimulente, încasate prin executare silită, destinate stimulării personalului Direcției Venituri, în conformitate cu Dispoziția Primarului General, nr. 621/20.05.2007), raportările Administrației Străzilor din alocațiile din fondul de rulment, precum și alocațiile P.M.B. din fondul de rulment către R.A.T.B..

Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 19, 20 și 7 - venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local.

Hol. Nr,ANEXA 2

NOTE EXPLICATIVE i 5 , (RAPORT DE ANALIZĂ) L ‘ '

la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008


2. Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat la 31.12.2008 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

1.    active necurente:

-    active fixe necorporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 96.817.540 lei (în valoare netă)

-    instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 2.456.479.922 lei (în valoare netă)

-    terenuri și clădiri, în sumă de 943.568.860 lei

-    active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc.), în sumă de 22.462.862 lei

-    creanțe necurente (mai mari de un an): clienți, debitori, etc., în sumă de 149.151.719 lei

2.    active curente:

-    stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, hrană, obiecte de inventar, etc., în sumă de 79.234.775 lei

-    creanțe din operațiuni comerciale și avansuri, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc.), în sumă de 790.547.431 lei

-    creanțe bugetare, mai mici de un an: contribuții și alte asigurări sociale, constituite drept creanțe, TVA de recuperat, etc., în sumă totală de 1.789.757 lei

-    conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie: conturi de disponibilități la trezorerie (disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din alocații bugetare, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii, disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, disponibilul din fondul de rulment, în sumă de 107.500.862 lei, disponibilul din fondul de risc, în sumă de 5.508.847 lei, disponibilul din depozite speciale pentru construcții de locuințe, în sumă de 20.070.108 lei, disponibil din acțiunile privind reducerea riscului seismic. în sumă de 2.341.503 lei, disponibil pentru fondul de stimulare a personalului, în sumă de 1.410.537 lei, disponibilități din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii (226.177 lei), disponibilități în sume de mandat, disponibilități din donații și sponsorizări, disponibilități în casă, avansuri de trezorerie, alte valori, etc.), în sumă totală de 145.251.620 lei


NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)

L obowâuh,.


la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008


-    conturi la bănci comerciale, în sumă totală de 855.622.227 lei (disponibilități; la ■băSrcîV comerciale pentru: împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriale,AtAsțiîbă de 128.387.426 lei, depozite bancare din împrumutul din emisiunea de obligațiuni municipalei în sumă de 673.600.000 lei, disponibil din împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de 48.933.494 lei, disponibilități pentru plăți în valută, disponibilități pentru sume colectate în valută, disponibilități constituite pentru garanții de bună execuție, în sumă de 3.105.824 lei, disponibilități reținute pentru garanții gestionari, etc.). De menționat că, disponibilul din împrumutul din emisiunea de obligațiuni municipale a fost înregistrat la depozite bancare, așa cum de altfel este constituit.

-    cheltuieli în avans, în sumă de 37.150 lei

3. datorii necurente:

-    sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an, în

sumă totală de 84.157.881 lei

-    împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 2.492.705.260 lei (împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, în sumă de 1.993.000.000 lei, împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriale, în sumă de 393.186.475 lei, reprezentând programele finanțate de B.E.I.: „Infrastructura urbană în municipiul București - contorizarea și modernizarea străzilor”, „Reabilitare infrastructura edilitară - școli”, proiectul B.E.I.: „S.E.A.U. Glina”și proiectul B.I.R.D. „Servicii orășenești în București”, împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de 106.518.785 lei, reprezentând programul finanțat de B.E.R.D. „Programul multi - sector al municipiului București - managementul traficului și refacerea zonei istorice” și programul „Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate - Glina”)

4. datorii curente:

-    datorii comerciale și avansuri: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori -debitori, creditori sub un an, etc., în sumă totală de 10.785.367 lei

-    datorii către bugete, în sumă totală de 814.574.619 lei: TVA de plată, impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la bugetul C.G.M.B. din debite neîncasate de A.F.I. din cote aport, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, precum și din clienți neîncasați din vânzări locuințe și vânzări de spații cu altă destinație decât cea de locuință. în sumă totală de 667.569.615 lei, reflectate și în contul de debitori din activ, sumele de încasat de către P.M.B. de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc., în sumă de 138.695.188 lei, precum și alte sume ce urmează a fi încasate de către alte instituții, ce urmează a fi virate la buget), etc.


Hot. Nr. ..

ANEXA 2

CCW:OR1 Cil

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)

la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008


- salariile angajaților și contribuțiile aferente: personal - salarii datorate, vdrepturț-dc personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în îe^ățțțrâ.pu personalul, asigurări sociale, asigurări pentru șomaj, alte datorii sociale, în sumă totală de 12.888:052 lei

-    venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc., în sumă de 3.872.270 lei

5. capitaluri proprii:

-    rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de rulment, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri (fondul pentru stimularea personalului), în sumă totală de 1.104.978.124 lei

-    rezultatul reportat, în sumă totală de 537.066.975 lei (sold creditor)

-    rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 479.935.135 lei (sold creditor).

Specificăm că, în conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, în bilanțul centralizat s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 479.935.135 lei), precum și contul 117 „Rezultatul reportat” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 537.066.975 lei).

3. Cu privire la Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent, în sumă totală de 584.652.414 lei).

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) L O

la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008Menționăm că, atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile / finaînțărrî&îcătie instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile dip ,.ac,eșțea,\;; alocații ce provin din veniturile bugetului propriu al Municipiului București, înregistfateMlî corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri. De asemenea, în contul de rezultat patrimonial nu sunt cuprinse veniturile și cheltuielile în afara bugetului local, reflectate în corespondență cu conturile de fonduri aferente.

în conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2). De asemenea, între rezultatul reflectat în contul de rezultat patrimonial (584.652.414 lei) și rezultatul reflectat în bilanțul contabil (479.935.135 lei), există o diferență de 104.717.279 lei, datorată transferului de la sfârșitul anului a excedentului bugetului local în fondul de rulment, în conformitate cu Normele metodologice.

4. Cu privire la Anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de

trezorerie”

Anexele 3 și 4 la situațiile financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile de disponibilități la trezoreria statului și respectiv, la bănci comerciale, pe tipuri de activități: operaționale, de investiții, de finanțare. De asemenea, în Anexa 3 sunt cuprinse și fluxurile de numerar rezultate din contul 7702 „Finanțarea de la bugetul local”, cu mențiunea că, acestea nu sunt cuprinse în total, nefiind un cont de disponibil, soldul fiind determinat ca diferență între plăți și încasări (pozitiv).


15


4,    ' 71,


NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)

S $îâ'situațiile financiare centralizate ale 7|d2SS^icipiului București - activitatea proprie la 31.12.2008

5. Cu privire Ia Anexa nr. 14.b la situațiile financiare, „Disponibil din mijloace cu

destinație specială”

în Anexa nr. 14.b “Disponibil din mijloace cu destinație specială” sunt cuprinse următoarele fonduri / solduri la 31.12.2008:

•    donații / sponsorizări, în sumă de 97.420 lei;

•    garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă de 645.359 lei;

•    alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 5.448.133 lei, reprezentând:

-    sumele încasate de P.M.B. - activitatea proprie - conform O.G. nr. 20/1994, privind acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință (2.341.503 lei),

-    sumele încasate / reținute pentru garanții de bună execuție (3.105.824 lei);

-    sume încasate de P.M.B. pentru persoanele sinistrate, în urma calamităților naturale (806 lei);

•    disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii (226.177 lei), provenit de la P.M.B. - activitatea proprie

6. Cu privire la Anexa nr. 21 la situațiile financiare, „Contul de execuție a sumelor

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale”

Această anexă cuprinde raportarea sumelor primite de la bugetul de stat, provenite din încasările din taxa pe valoarea adăugată, plățile efectuate din aceste încasări, precum și sumele neutilizate din aceste sume, restituite la finele anului 2008 la bugetul de stat.

7. Cu privire la Anexa nr. 22 la situațiile financiare, „Venituri, cheltuieli și excedente ale

bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale „

Această anexă reprezintă în fapt contul de execuție a bugetului local, așa cum este raportat în Anexele 7, 12 și 13, cu mențiunea că, reprezintă o sinteză a acestuia.NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008

8. Cu privire la Anexa nr. 23 Ia situațiile financiare, „Contul de execuție a donațiilor și

sponsorizărilor primite și utilizate”

în Anexa nr. 23 sunt reflectate încasările unităților din donații și sponsorizări, plățile efectuate din acestea, precum și disponibilitățile neutilizate la finele anului 2008. Această anexă este defalcată în centralizare corespunzător tipurilor de instituții: finanțate integral din alocații bugetare (Anexa nr. 23a) și finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (Anexa nr. 23b).

9. Cu privire la Anexa nr. 34 la situațiile financiare, „Situația modificărilor în structura

activelor nete / capitalurilor”

Modificarea capitalurilor proprii, așa cum sunt prezentate de altfel și în bilanțul contabil, este detaliată în Anexa nr. 34, în structura prevăzută de această anexă.

Menționăm că, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” și ale contului 117 „Rezultatul reportat” au fost consolidate în bilanț, ceea ce a condus și la consolidarea acestora și în Anexa nr. 34.

10. Cu privire la Anexa nr. 35 Ia situațiile financiare „Situația activelor fixe”

Detalierea activelor fixe din bilanțul contabil (corporale și necorporale) este prevăzută în Anexele 35a „Situația activelor fixe amortizabile”, respectiv 35b „Situația activelor fixe neamortizabile”,17
NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2008

11. Cu privire la Anexa nr. 40b la situațiile financiare, „Situația activelor și datoriilor

instituțiilor publice din administrația locală”

Conținutul Anexei 40b la 31.12.2008 este detaliat în Situația activelor și datoriilor, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

In conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, precum și cu Ordinele ministrului economiei și finanțelor, nr. 116/2008 și 3.769./2008, pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2007, respectiv la 31.12.2008, situațiile financiare ale instituțiilor publice cuprinse în centralizare sunt însoțite de Rapoarte de audit, întocmite de compartimentele de audit public intern, precum și de declarații pe propria răspundere, ale conducătorilor instituțiilor și ale conducătorilor compartimentelor financiar - contabile, care atestă că:

politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare ale anului 2008 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

situațiile financiare ale anului 2008 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

instituțiile publice cuprinse în centralizare își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.CONFORM CU


MUNICIPIUL BUCURE


ACTIVITATEA PROPRIE

BILANȚ

31.12.2008


- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA 31.12.2007

SOLD LA 31.12.2008

01001

A. ACTIVE

15.698.173.597

5.540.963.683

I. ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale

13.929.282.889

3.668.480.723

01002

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293)

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,plantații,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

96.148.410

96.817.540

01003

(ct.213+214+231 -281-291-293)

Terenuri si clădiri

1.621.154.863

2.456.479.922

01005

(ct.211+212+231-281-291-293)

Active financiare necurente (investiții pe termen lung ) - peste 1 an

12.043.787.558

943.568.680

01006

(ct.260+265+267-296)

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de 1 an

21.971.163

22.462.862

01007

(ct.4112+4612+4282-4912-4962)

TOTAL ACTIVE NECURENTE

146.220.895

149.151.719

(rd.01+02+03+04+05+06)

13.929.282.889

3.668.480.723

01008

II.ACTIVE CURENTE

Stocuri

(ct.3O1 +302+303+304+305+307+309+331 + 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361 +371 +381+/-348+/-378-

1.768.890.708

1.872.482.960

01009

391-392-393-394-395-396-397-398)

Creanțe curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an - Total

62.293.417

79.234.775

01010

(rd.10+11 + 12), din care:

Creanțe din operațiuni comerciale si avansuri

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+

696.886.175

792.337.188

010101

5187)

Creanțe comerciale(ct.4111+4118+413+418+

695.851.893

790.547.431

01011

4611-4911-4961)

Creanțe bugetare(ct.461+431+437+4424+ 4428+444+446+4482+463+464+465+4664+

627.277.361

678.058.833

01014

4665+4681+4682+4684+4687+469-497)

Conturi la trezorerie si banei (rd. 15+17)

1.034.282

1.789.757

01015

din care:

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

( ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171 +520+5211+5212+5221+5222+523+524+

1.009.683.882

1.000.873.847

31.12.2008

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA 31.12.2007

SOLD LA 31.12.2008

5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5299+531+532+542+550+551+552+553+ 554+555+556+557+558+5601+5602+561+

562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+ 5743+5744+5153+5151)

143.568.035

145.251.620

01017

Conturi la banei comerciale

( ct.5112+5121 +5124+5125+5131 +

5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+

5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)

866.115.847

855.622.227

01018

din care: depozite (ct.5153+5163)

761.020.000

673.600.000

01019

Cheltuieli in avans

(ct.471)

27.234

37.150

01020

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)

1.768.890.708

1.872.482.960

01021

TOTAL ACTIVE(rd.07+20)

15.698.173.597

5.540.963.683

01022

B. DATORII

2.944.299.460

3.418.983.449

01023

DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de 1 an

2.124.115.801

2.576.863.141

01024

Sume necurente de plata

(ct.403+405+4042+269+4622+509)

52.656.492

84.157.881

010241

Datorii comerciale(ct.4042+4622)

52.656.492

84.157.881

01025

împrumuturi pe termen lung

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672 +168-169)

2.071.459.309

2.492.705.260

01027

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)

2.124.115.801

2.576.863.141

01028

DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la 1 an,

-Total (rd.29+30+31), din care:

804.488.617

825.359.986

01029

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401 +403+4041+405+408+419+4621+473 +481+482+483+269)

79.510.604

10.785.367

010291

Datorii comerciale(ct.401 +403+4041 + 405+408+4621)

79.461.580

10.722.185

01030

Datorii către bugete

(ct.440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)

724.978.013

814.574.619

01034

Salariile angajatilor si contribuțiile aferente

(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)

12.469.694

12.888.052

01036

Venituri in avans (ct.472)

3.225.348

3.872.270

01038

TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)

820.183.659

842.120.308

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA 31.12.2007

SOLD LA 31.12.2008

01039

TOTAL DATORII (rd.27+38)

2.944.299.460

3.418.983.449

01040

ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII

(rd.40=rd. 21-39 =rd.47)

12.753.874.137

2.121.980.234

01041

C. CAPITALURI PROPRII

12.753.874.137

2.121.980.234

01042

Rezerve, fonduri

(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131 +

132+133+134+135+136+137+139)

12.032.142.691

1.104.978.124

01043

Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)

302.585.332

537.066.975

01045

Rezultatul patrimonial al exercituilui (ct. 121 - sold creditor)

419.146.114

479.935.135

01047

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)

12.753.874.137

2.121.980.234

CORFORM CO ORÎGFFALUL
LANȚ


> RssR

- <#.12.2008
CONTUL DE- REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2008

- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

31.12.2007

31.12.2008

02001

. VENITURI OPERAȚIONALE

3.408.280.674

3.868.558.360

02002

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct. 730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)

2.784.846.091

3.114.023.103

02003

Venituri din activitati economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

34.918.245

35.070.214

02004

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala*)

(ct. 770+771+772+773+774+776+778+

779)

587.330.210

718.469.626

02005

Alte venituri operaționale (ct.714+719+721+722+781)

1.186.128

995.417

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

3.408.280.674

3.868.558.360

02007

II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE

2.786.488.718

3.151.651.989

02008

Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.641 +642+645+646+647)

131.277.129

165.307.691

02009

Subvenții si transferuri*)

(ct. 670+671 +672+673+674+676+677+

679)

1.449.945.833

2.062.619.772

02010

Stocuri, consumabile, lucrări si

servicii executate de terti

(ct.601 +602+603+606+607+608+609+

610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

453.147.764

541.959.975

02011

Cheltuieli de capital, amortizări si

provizioane

(ct.681 +682+689)

746.256.594

373.912.431

02012

Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)

5.861.398

7.852.120

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (RD.08+09+10+11 + 12)

2.786.488.718

3.151.651.989

02014

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

621.791.956

716.906.371

02015

- EXCEDENT (rd.061rd.13)

621.791.956

716.906.371

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2008


- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

31.12.2007

31.12.2008

786)

232.294.581

215.519.681

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+

686)

346.759.011

381.802.519

02019

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

FINANCIARA

-114.464.430

-166.282.838

02021

-DEFICIT (rd.18-rd.17)

114.464.430

166.282.838

02022

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

CURENTA (rd.14+rd.19)

507.327.526

550.623.533

02023

-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

507.327.526

550.623.533

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)

8.961.559

34.941.385

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)

1.627.614

912.504

02027

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

7.333.945

34.028.881

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

7.333.945

34.028.881

02030

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL

EXERCIȚIULUI

514.661.471

584.652.414

02031

- EXCEDENT (rd.23+rd.28)

514.661.471

584.652.414

*) Nota: Atât la codul 02004 "Venituri din finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu

destinație speciala", cat si la codul 02009 "Cheltuieli cu subvenții si transferuri" sunt cuprinse

transferurile de la bugetul propriu al Municipiului București (279.122.898 lei la 31.12.2007 si

407.618.330 lei la 31.12.2008), care pentru instituțiile subordonate reprezintă venituri, iar pentru

instituția superioara (care le aloca) reprezintă cheltuieli.

oSITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERI^fe^^ W

31.12.2008

cod 03    - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5311

(casa in lei)

Cont

7701

Cont

7702

(Finanțarea / Plăti de la bugetul local)

Cont

7703

Cont

7704

Cont

7705

Conturi de disponibilități ia trezorerie

A

B

1=2+8

2

3

4

5

6

7

8

03001

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA

■ „

OPERAȚIONALA

831.375.063

-14.477

2.392.106.637

831.389.540

03002

1. Incasari

4.103.641.387

87.834.104

4.015.807.283

03003

2. Plăti

3.272.266.324

87.848.581

2.392.106.637

3.184.417.743

03004

3. Numerar net din activitatea operaționala

(rd.02-rd.03)

831.375.063

-14.477

2.392.106.637

831.389.540

03005

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

-680.600.049

731.226.776

-680.600.049

03006

1. Incasari

1.208.618.797

72.800

1.208.545.997

03007

2. Plăti

1.889.218.846

72.800

731.226.776

1.889.146.046

03008

3. Numerar net din activitatea de investiții

(rd.06-07)

-680.600.049

731.226.776

-680.600.049

' 03009

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

FINANȚARE

-149.688.956

150.375.127

-149.688.956

03010

1. Incasari

1.618.501

1.618.501

03011

2. Plăti

151.307.457

150.375.127

151.307.457

03012

3. Numerar net din activitatea de finanțare

(rd.10-rd.11)

-149.688.956

150.375.127

-149.688.956

03013

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12)

1.086.058

-14.477

3.273.708.540

1.100.535

03014

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

139.936.109

26.291

139.909.818

03015

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14)

141.022.167

11.814

141.010.353


r>~


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2008


....cod 04    - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5314

(casa in valuta)

Conturi de disponibilități la banei comerciale

A

B

1=2+3

2

3

04001

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

443.464

443.464

04002

1. Incasari

39.490.472

3.885.668

35.604.804

04003

2. Plăti

39.047.308

3.885.668

35.161.640

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

443.164

443.164

04005

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

-3.260.051.330

-3.260.051.330

04006

1. Incasari

259.685.376

259.685.376

04007

2. Plăti

3.519.736.706

3.519.736.706

04008

3. Numerar net din activitatea de

investiții (rd.06-rd.07)

-3.260.051.330

-3.260.051.330

04009

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

3.249.114.546

3.249.114.546

04010

1. Incasari

3.249.745.060

3.249.745.060

04011

2. Plăti

630.514

630.514

04012

3. Numerar net din activitatea de

finanțare (rd.10-rd.11)

3.249.114.546

3.249.114.546

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

-10.493.620

-10.493.620

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

866.115.847

866.115.847

04015

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

SFÂRȘITUL ANULUI (rd. 13+rd. 14), din care:

855.622.227

855.622.227

04016

1. Depozite

673.600.000

673.600.000

04018

3. Diferente de reevaluare

50.050.268

4

50.050.264


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

31.12.2008


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

3.260.766.750

3.391.596.600

3.360.100.310

3.278.193.168

3.273.707.931

4.485.237

2.832.597.922

01

CHELTUIELI CURENTE

2.398.837.800

2.540.907.200

2.523.879.903

2.497.306.070

2.497.137.552

168.518

2.467.469.025

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91.948.000

74.732.000

74.526.710

69.787.652

69.644.297

143.355

69.776.602

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

414.571.000

342.550.000

325.794.993

318.616.338

318.591.175

25.163

289.050.442

30

TITLUL III DOBÂNZI

114.160.000

101.870.000

101.870.000

101.015.608

101.015.608

100.952.771

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

114.160.000

101.870.000

101.870.000

101.015.608

101.015.608

100.952.771

40

TITLUL IV SUBVENȚII

778.224.800

1.032.231.200

1.032.231.200

1.032.231.200

1.032.231.200

1.032.231.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

720.880.000

816.500.000

816.500.000

816.500.000

816.500.000

816.500.000

4020

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

57.344.800

215.731.200

215.731.200

215.731.200

215.731.200

215.731.000

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

70.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

70.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

408.766.000

415.470.000

415.470.000

408.124.608

408.124.608

408.124.608

5101

Transferuri curente

408.766.000

415.470.000

415.470.000

408.124.608

408.124.608

408.124.608

510101

Transferuri către instituțiile publice

408.766.000

414.470.000

414.470.000

407.124.608

407.124.608

407.124.608

510124

Transferuri din bugetele cosiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIECapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pfati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.713.000

542.308.000

542.284.000

536.831.293

536.831.293

536.831.212

5501

A. Transferuri interne

500.587.000

542.157.000

542.133.000

536.802.352

536.802.352

536.802.352

550108

Programe PHARE

733.000

433.000

433.000

413.623

413.623

413.623

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

497.850.000

538.225.000

538.225.000

533.001.734

533.001.734

533.001.734

550118

Alte transferuri curente interne

2.004.000

3.494.000

3.470.000

3.381.995

3.381.995

3.381.995

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

126.000

151.000

151.000

28.941

28.941

28.860

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

126.000

151.000

151.000

28.941

28.941

28.860

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

3.661.000

3.618.000

3.455.429

3.455.429

3.454.429

5702

Ajutoare sociale

20.000

3.661.000

3.618.000

3.455.429

3.455.429

3.454.429

570203

Tichiete de cresa

20.000

20.000

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

0

3.641.000

3.618.000

3.455.429

3.455.429

3.454.429

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

20.435.000

28.085.000

28.085.000

27.243.942

27.243.942

27.047.961

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

7.500.000

7.850.000

7.850.000

7.805.826

7.805.826

7.805.826

5917

Despăgubiri civile

12.935.000

20.235.000

20.235.000

19.438.116

19.438.116

19.242.135

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

801.858.950

805.118.400

790.225.838

735.543.495

731.226.776

4.316.719

342.883.949

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

801.853.950

805.113.400

790.220.838

735.538.865

731.222.146

4.316.719

342.883.949

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

piati \

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

7101

Active fixe

590.853.950

499.313.400

492.623.140

437.941.167

437.941.167

92.152.470

710101

Construcții

459.768.950

481.269.400

477.040.289

424.480.602

424.480.602

72.203.032

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

16.631.000

4.805.000

2.566.467

2.207.445

2.207.445

5.322.836

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

106.318.000

10.225.000

10.033.472

8.639.877

8.639.877

10.304.248

710130

Alte active fixe

8.136.000

3.014.000

2.982.912

2.613.243

2.613.243

4.322.354

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

211.000.000

305.800.000

297.597.698

297.597.698

293.280.979

4.316.719

250.731.479

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

5.000

5.000

5.000

4.630

4.630

7201

Active financiare

5.000

5.000

5.000

4.630

4.630

'    720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

5.000

5.000

5.000

4.630

4.630

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

60.070.000

49.610.000

49.610.000

48.959.034

48.959.034

22.244.948

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

60.070.000

49.610.000

49.610.000

48.959.034

48.959.034

22.244.948

8101

Rambursări de credite externe

60.070.000

49.610.000

49.610.000

48.959.034

48.959.034

22.244.948

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.039.000

-3.615.431

-3.615.431

-3.615.431

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.039.000

-3.615.431

-3.615.431

-3.615.431

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.039.000

-3.615.431

-3.615.431

-3.615.431

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

420.097.000

212.984.000

212.945.260

200.902.609

200.946.798

-44.189

208.886.507

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

223.765.000

99.127.000

99.088.792

89.530.699

89.576.057

-45.358

97.099.445

-lei-

£

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

" Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

01

CHELTUIELI CURENTE

106.225.000

92.132.000

92.092.000

83.918.968

83.964.326

-45.358

83.126.886

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.450.000

49.950.000

49.930.000

45.554.265

45.554.265

45.564.613

1001

Cheltuieli salariale in bani

52.022.000

39.294.000

39.274.000

35.614.470

35.614.470

35.810.719

100101

Salarii de baza

20.500.000

18.394.000

18.394.000

17.938.266

17.938.266

17.670.945

100102

Salarii de merit

770.000

939.000

939.000

932.303

932.303

949.670

100103

Indemnizație de conducere

1.200.000

1.030.000

1.030.000

1.019.961

1.019.961

1.021.736

100104

Spor de vechime

3.000.000

3.100.000

3.100.000

3.090.038

3.090.038

3.128.801

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.000.000

1.826.000

1.826.000

1.789.960

1.789.960

1.803.124

100106

Alte sporuri

2.712.000

30.000

30.000

23.337

23.337

25.557

100107

Ore suplimentare

4.000.000

3.315.000

3.315.000

3.215.568

3.215.568

3.122.781

100108

Fond de premii

5.950.000

5.790.000

5.790.000

3.137.530

3.137.530

3.193.263

100109

Prima de vacanta

6.000.000

3.328.000

3.328.000

3.098.747

3.098.747

3.598.276

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

30.000

20.000

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

4.700.000

751.000

751.000

675.060

675.060

695.820

100113

Indemnizații de delegare

160.000

74.000

74.000

63.889

63.889

63.156

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.000.000

697.000

697.000

629.811

629.811

537.590

1003

Contribuții

14.428.000

10.656.000

10.656.000

9.939.795

9.939.795

9.753.894

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9.716.000

7.500.000

7.500.000

6.955.509

6.955.509

7.015.480

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

997.000

420.000

420.000

388.121

388.121

327.459

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

2.990.000

2.058.000

2.058.000

1.950.540

1.950.540

1.952.767

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

200.000

150.000

150.000

139.710

139.710

142.528-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

---•

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

425.000

520.000

520.000

505.165

505.165

315.660

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariate

100.000

8.000

8.000

750

750

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.700.000

19.557.000

19.557.000

16.816.972

16.862.330

-45.358

16.210.604

2001

Bunuri si servicii

7.845.000

6.892.000

6.892.000

5.191.854

5.191.854

5.029.268

200101

Furnituri de birou

1.500.000

1.006.000

1.006.000

434.476

434.476

408.219

200102

Materiale pentru curățenie

20.000

78.000

78.000

33.228

33.228

50.479

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

880.000

780.000

780.000

726.253

726.253

736.436

200104

Apa, canal si salubritate

120.000

80.000

80.000

65.569

65.569

70.471

200105

Carburanți si lubrifianti

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

464.060

200106

Piese de schimb

100.000

200107

Transport

25.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.000.000

820.000

820.000

627.087

627.087

637.378

.. 200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.600.000

1.428.000

1.428.000

848.591

848.591

799.351

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.000.000

2.100.000

2.100.000

1.856.650

1.856.650

1.862.874

2002

Reparații curente

1.000.000

200.000

200.000

150.400

150.400

266.331

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

461.000

311.000

311.000

237.296

237.296

8.950

200530

Alte obiecte de inventar

461.000

311.000

311.000

237.296

237.296

8.950

2006

Deplasări, detasari, transferări

785.000

661.000

661.000

609.984

609.984

607.216

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

500.000

446.000

446.000

439.597

439.597

439.597

200602

Deplasări in străinătate

285.000

215.000

215.000

170.387

170.387

167.619|-C
-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

300.000

74.000

74.000

70.452

70.452

65.990

2012

Consultanta si expertiza

3.294.000

424.000

424.000

126.760

126.760

126.760

2013

Pregătire profesionala

840.000

542.000

542.000

542.000

587.358

-45.358

587.358

2014

Protecția muncii

1.000.000

50.000

50.000

28.810

28.810

25.054

2027

Tichete cadou

1.125.000

2030

Alte cheltuieli

10.050.000

10.403.000

10.403.000

9.859.416

9.859.416

9.493.677

203001

Reclama si publicitate

1.000.000

220.000

220.000

42.541

42.541

41.653

203002

Protocol si reprezentare

50.000

50.000

50.000

46.434

46.434

19.901

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.000.000

10.133.000

10.133.000

9.770.441

9.770.441

9.432.123

55    .

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

120.000

145.000

145.000

23.186

23.186

23.105

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

120.000

145.000

145.000

23.186

23.186

23.105

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

120.000

145.000

145.000

23.186

23.186

23.105

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

2.245.000

2.225.000

2.086.429

2.086.429

2.086.429

5702

Ajutoare sociale

20.000

2.245.000

2.225.000

2.086.429

2.086.429

2.086.429

570203

Tichiete de cresa

20.000

20.000

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

2.225.000

2.225.000

2.086.429

2.086.429

2.086.429

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

12.935.000

20.235.000

20.235.000

19.438.116

19.438.116

19.242.135

5917

Despăgubiri civile

12.935.000

20.235.000

20.235.000

19.438.116

19.438.116

19.242.135

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

117.540.000

7.195.000

7.195.000

5.809.939

5.809.939

13.972.559

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

117.540.000

7.195.000

7.195.000

5.809.939

5.809.939

13.972.559

7101

Active fixe

117.540.000

7.195.000

7.195.000

5.809.939

5.809.939

13.972.559

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

710101

Construcții

19.000.000

490.000

490.000

285.392

285.392

1.820.896

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.260.000

350.000

350.000

1.658.719

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

96.280.000

6.355.000

6.355.000

5.524.547

5.524.547

9.795.440

710130

Alte active fixe

697.504

7    84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-200.000

-198.208

-198.208

-198.208

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE .    IN ANUL CURENT

-200.000

-198.208

-198.208

-198.208

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-200.000

-198.208

-198.208

-198.208

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

81.062.000

11.077.000

11.076.468

9.852.787

9.851.618

1.169

10.201.215

01

CHELTUIELI CURENTE

80.664.000

10.802.000

10.802.000

9.654.693

9.653.524

1.169

9.657.034

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.344.000

1.355.000

1.355.000

1.287.465

1.286.296

1.169

1.292.390

1001 •

Cheltuieli salariate in bani

1.049.000

1.075.000

1.075.000

1.017.262

1.016.538

724

1.001.078

100101

Salarii de baza

610.000

625.000

625.000

624.633

624.633

600.085

100102

Salarii de merit

18.000

16.000

16.000

15.381

15.381

16.861

100103

Indemnizație de conducere

40.000

45.000

45.000

42.158

42.158

43.981

100104

Spor de vechime

94.000

110.000

110.000

101.179

101.179

101.179

100105

Sporuri pentru condiții de munca

52.000

40.000

40.000

32.777

32.777

32.777

100106

Alte sporuri

8.000

8.000

8.000

7.903

7.179

724

7.903

100107

Ore suplimentare

117.000

133.000

133.000

127.501

127.501

132.562

100108

Fond de premii

90.000

90.000

90.000

62.862

62.862

62.862<•-fei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Atîgajamente

''Tștiaijîjt.jîYîț

. ș# piati

• efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100113

Indemnizații de delegare

10.000

5.000

5.000

2.868

2.868

2.868

100130

Alte drepturi salariale in bani

10.000

3.000

3.000

1003

Contribuții

295.000

280.000

280.000

270.203

269.758

445

291.312

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

200.000

200.000

200.000

197.251

197.251

213.297

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

20.000

14.000

14.000

11.366

10.921

445

11.366

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

60.000

60.000

60.000

55.913

55.913

60.545

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

7.000

5.000

5.000

4.999

4.999

5.430

1003Q6 1

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5.000

100307

. Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

3.000

1.000

1.000

674

674

674

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.930.000

2.479.000

2.479.000

1.727.350

1.727.350

1.724.766

2001

Bunuri si servicii

658.000

543.000

543.000

384.173

384.173

381.589

.200101

Furnituri de birou

30.000

30.000

30.000

19.494

19.494

19.494

200102

Materiale pentru curățenie

8.000

8.000

8.000

5.247

5.247

5.247

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

90.000

90.000

90.000

63.213

63.213

63.213

200104

Apa, canal si salubritate

10.000

10.000

10.000

8.180

8.180

8.180

200105

Carburanți si lubrifianti

10.000

10.000

10.000

9.122

9.122

9.122

200106

Piese de schimb

50.000

50.000

50.000

6.279

6.279

6.279

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20.000

55.000

55.000

33.729

33.729

33.729

200109

Materiale si prestări de servicii cu


-


d

"Vî

-1*3 Ș

C'T i

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

^Vesfectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

caracter funcțional

400.000

250.000

250.000

215.438

215.438

212.854

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

40.000

40.000

40.000

23.471

23.471

23.471

2002

Reparații curente

350.000

159.000

159.000

85.253

85.253

85.253

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

5.000

5.000

289

289

289

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

5.000

5.000

289

289

289

]- 2006

Deplasări, detasari, transferări

90.000

90.000

90.000

32.356

32.356

32.356

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

50.000

50.000

50.000

27.684

27.684

27.684

200602

Deplasări in străinătate

40.000

40.000

40.000

4.672

4.672

4.672

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

8.000

8.000

8.000

5.757

5.757

5.757

2013

Pregătire profesionala

70.000

70.000

70.000

40.531

40.531

40.531

2014

Protecția muncii

4.000

4.000

4.000

1.673

1.673

1.673

2030

Alte cheltuieli

1.650.000

1.600.000

1.600.000

1.177.318

1.177.318

1.177.318

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.650.000

1.600.000

1.600.000

1.177.318

1.177.318

1.177.318

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

70.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

70.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.690.000

4.762.000

4.762.000

4.436.478

4.436.478

4.436.478

5101

Transferuri curente

4.690.000

4.762.000

4.762.000

4.436.478

4.436.478

4.436.478

510101

Transferuri către instituțiile publice

4.690.000

3.762.000

3.762.000

3.436.478

3.436.478

3.436.478

510124

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja^te-

legale

w

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

teritoriale in situații de extrema

dificultate

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.700.000

2.105.000

2.105.000

2.105.000

2.105.000

2.105.000

5501

A. Transferuri interne

1.700.000

2.105.000

2.105.000

2.105.000

2.105.000

2.105.000

550118

Alte transferuri curente interne

1.700.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000

550142

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

...    57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

101.000

101.000

98.400

98.400

98.400

5702

Ajutoare sociale

101.000

101.000

98.400

98.400

98.400

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

101.000

101.000

98.400

98.400

98.400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

398.000

278.000

278.000

201.626

201.626

544.181

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

398.000

278.000

278.000

201.626

201.626

544.181

7101

Active fixe

398.000

278.000

278.000

201.626

201.626

544.181

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

256.000

256.000

256.000

190.804

190.804

710130

Alte active fixe

142.000

22.000

22.000

10.822

10.822

544.181

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.000

-3.532

-3.532

-3.532

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.000

-3.532

-3.532

-3.532

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3.000

-3.532

-3.532

-3.532


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Hot. nr.....

ACTIVITATEA PROPRIE

H J "7? I

f

ANEXA 7.1

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

31.12.2008


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

'egale

; i-^fettuate

Angajamente

legale

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

115.270.000

102.780.000

102.780.000

101.519.123

101.519.123

101.585.847

01

CHELTUIELI CURENTE

115.270.000

102.780.000

102.780.000

101.519.123

101.519.123

101.585.847

. 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.110.000

910.000

910.000

503.515

503.515

633.076

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

1.110.000

910.000

910.000

503.515

503.515

428.297

..    202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

280.000

460.000

460.000

365.556

365.556

294.685

202403

Stabilirea riscului de tara

830.000

450.000

450.000

137.959

137.959

133.612

2030

Alte cheltuieli

204.779

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

204.779

30

TITLUL III DOBÂNZI

114.160.000

101.870.000

101.870.000

101.015.608

101.015.608

100.952.771

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

114.160.000

101.870.000

101.870.000

101.015.608

101.015.608

100.952.771

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

114.160.000

101.870.000

101.870.000

101.015.608

101.015.608

100.952.771

600002

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

20.945.000

11.482.000

11.212.000

10.315.224

10.315.224

11.721.130

APARARE

325.000

285.000

155.000

96.356

96.356

146.849

01

CHELTUIELI CURENTE

200.000

160.000

155.000

96.356

96.356

95.298

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

200.000

160.000

155.000

96.356

96.356

95.298

2001

Bunuri si servicii

160.000

130.000

125.000

74.558

74.558

95.298

200101

Furnituri de birou

50.000

45.000

45.000

44.397

44.397

64.368

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local --lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol 1 Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

piAti-'

vTBfedfuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

internet

50.000

25.000

25.000

13.969

13.969

14.738

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25.000

25.000

25.000

3.241

3.241

3.241

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

30.000

30.000

30.000

12.951

12.951

12.951

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.000

30.000

30.000

21.798

21.798

=    200530

Alte obiecte de inventar

40.000

30.000

30.000

21.798

21.798

:    70

CHELTUIELI DE CAPITAL

125.000

125.000

51.551

K    71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

125.000

125.000

51.551

7101

Active fixe

125.000

125.000

51.551

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

118.000

118.000

41.927

710130

Alte active fixe

7.000

7.000

9.624

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

20.620.000

11.197.000

11.057.000

10.218.868

10.218.868

11.574.281

01

CHELTUIELI CURENTE

10.620.000

11.097.000

11.057.000

10.218.868

10.218.868

10.036.623

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.000.000

580.000

540.000

437.921

437.921

255.676

2001..

Bunuri si servicii

520.000

445.000

405.000

325.113

325.113

249.700

200101

Furnituri de birou

20.000

20.000

20.000

18.295

18.295

785

200102

Materiale pentru curățenie

40.000

40.000

40.000

24.999

24.999

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

160.000

100.000

100.000

75.490

75.490

71.874

200104

Apa, canal si salubritate

40.000

25.000

25.000

11.679

11.679

12.107

200105

Carburanți si lubrifianti

10.000

10.000

200106

Piese de schimb

30.000

30.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30.000

30.000

30.000

25.725

25.725

25.628-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platr

^fp.cțuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

50.000

50.000

50.000

39.662

39.662

10.043

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

140.000

140.000

140.000

129.263

129.263

129.263

2002

Reparații curente

300.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

120.000

75.000

75.000

69.413

69.413

.    200501

Uniforme si echipament

20.000

20.000

20.000

19.897

19.897

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

55.000

55.000

49.516

49.516

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

20.000

20.000

20.000

19.864

19.864

2014

Protecția muncii

20.000

20.000

20.000

17.555

17.555

2030    -

Alte cheltuieli

20.000

20.000

20.000

5.976

5.976

5.976

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

20.000

20.000

5.976

5.976

5.976

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.620.000

10.517.000

10.517.000

9.780.947

9.780.947

9.780.947

5101

Transferuri curente

9.620.000

10.517.000

10.517.000

9.780.947

9.780.947

9.780.947

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.620.000

10.517.000

10.517.000

9.780.947

9.780.947

9.780.947

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.000.000

100.000

1.537.658

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

10.000.000

100.000

1.537.658

7101

Active fixe

10.000.000

100.000

1.537.658

710101

Construcții

49.000

49.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.951.000

51.000

1.394.005

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

143.653


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIEDETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2008L,


O i

O Ș . .

; Hot. nr.'....

;■ j ANEXA 7.1-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale-;

'■"ATZ

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

.....    5

6=4-5

7

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

443.059.000

453.446.000

453.304.810

424.980.777

424.980.050

727

399.759.221

6502

INVATAMANT

45.703.000

18.591.000

18.497.000

13.296.656

13.296.656

97.779

01

CHELTUIELI CURENTE

700.000

591.000

567.000

97.779

97.779

97.779

" 20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

676.000

567.000

567.000

97.779

97.779

97.779

2030

Alte cheltuieli

676.000

567.000

567.000

97.779

97.779

97.779

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

676.000

567.000

567.000

97.779

97.779

97.779

T- 55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

24.000

24.000

5501

A. Transferuri interne

24.000

24.000

550118

Alte transferuri curente interne

24.000

24.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

45.003.000

18.000.000

17.930.000

13.198.877

13.198.877

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

45.003.000

18.000.000

17.930.000

13.198.877

13.198.877

7101

Active fixe

45.003.000

18.000.000

17.930.000

13.198.877

13.198.877

710101

Construcții

34.853.000

15.193.000

15.193.000

11.279.690

11.279.690

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

7.730.000

1.032.000

962.000

489.279

489.279

710130

Alte active fixe

2.420.000

1.775.000

1.775.000

1.429.908

1.429.908

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

393.266.000

430.412.000

430.389.701

407.667.143

407.690.448

-23.305

395.949.057

01

CHELTUIELI CURENTE

374.521.000

392.012.000

392.012.000

387.205.782

387.229.087

-23.305

383.303.451

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.444.000

6.278.000

6.278.000

6.219.791

6.219.978

-187

6.295.911

1001

Cheltuieli salariate in bani

4.927.000

4.881.000

4.881.000

4.839.104

4.839.104

4.943.451

100101

Salarii de baza

2.455.000

2.610.000

2.610.000

2.600.585

2.600.585

2.687.864

100102

Salarii de merit

82.000

90.000

90.000

87.385

87.385

88.809

100103

Indemnizație de conducere

139.000

131.000

131.000

129.779

129.779

130.037

100104

Spor de vechime

631.000

635.000

635.000

627.939

627.939

635.875

100105

Sporuri pentru condiții de munca

250.000

244.000

244.000

241.682

241.682

248.691


a-


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angaj^p>pnte

legâteVArf

PivȘerebtuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100106

Alte sporuri

475.000

432.000

432.000

429.032

429.032

434.120

100107

Ore suplimentare

161.000

193.000

193.000

184.132

184.132

189.434

,100108

Fond de premii

282.000

328.000

328.000

325.409

325.409

339.042

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

325.000

162.000

162.000

160.391

160.391

136.014

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

10.000

10.000

10.000

8.700

8.700

8.700

100113

Indemnizații de delegare

38.000

23.000

23.000

21.971

21.971

21.970

s *1^.-400130

Alte drepturi salariale in bani

79.000

23.000

23.000

22.099

22.099

22.895

'    1003 ' •

Contribuții

1.517.000

1.397.000

1.397.000

1.380.687

1.380.874

-187

1.352.460

100301

■ Contribuții de asigurări sociale de

■stat

981.000

949.000

949.000

944.675

944.675

954.379

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

121.000

50.000

50.000

46.491

46.491

42.106

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

281.000

268.000

268.000

266.081

266.081

268.330

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

51.000

40.000

40.000

38.315

38.315

38.447

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

68.000

76.000

76.000

73.000

73.187

-187

37.117

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

15.000

14.000

14.000

12.125

12.125

12.081

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.508.000

13.162.000

13.162.000

12.956.562

12.979.680

-23.118

8.978.111

2001

Bunuri si servicii

2.230.000

2.142.000

2.142.000

1.996.297

1.996.297

1.970.107

200101

Furnituri de birou

40.000

33.000

33.000

28.492

28.492

34.449

200102

Materiale pentru curățenie

34.000

34.000

34.000

28.590

28.590

29.581

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

423.000

289.000

289.000

266.647

266.647

270.650

Capitol / Grupa / Titlu Articol 1 Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente-

iT? 'Plșțî

efectuate

iLiVAT'

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200104

Apa, canal si salubritate

62.000

53.000

53.000

46.396

46.396

46.377

200105

Carburanți si lubrifianti

30.000

16.000

16.000

14.123

14.123

17.700

200106

Piese de schimb

25.000

12.000

12.000

7.474

7.474

7.609

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200.000

241.000

241.000

167.026

167.026

165.548

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.170.000

1.168.000

1.168.000

1.165.761

1.165.761

1.156.925

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

246.000

296.000

296.000

271.788

271.788

241.268

2002

Reparații curente

1.250.000

1.102.000

1.102.000

1.085.749

1.085.749

1.082.784

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

391.000

533.000

533.000

530.586

530.586

5.250

200530

Alte obiecte de inventar

391.000

533.000

533.000

530.586

530.586

5.250

2006

Deplasări, detasari, transferări

277.000

137.000

137.000

125.167

125.167

125.094

200601

.Deplasări interne, detasari, transferări

42.000

14.000

14.000

4.958

4.958

4.885

200602

Deplasări in străinătate

235.000

123.000

123.000

120.209

120.209

120.209

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

2.609.000

3.192.000

3.192.000

3.187.748

3.187.748

200.770

2012

Consultanta si expertiza

5.000

2013

Pregătire profesionala

35.000

39.000

39.000

32.916

32.916

32.064

2014

Protecția muncii

50.000

74.000

74.000

66.803

66.803

54.155

2030

Alte cheltuieli

3.661.000

5.943.000

5.943.000

5.931.296

5.954.414

-23.118

5.507.887

203004

Chirii

11.000

11.000

11.000

7.262

7.262

7.262

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.650.000

5.932.000

5.932.000

5.924.034

5.947.152

-23.118

5.500.625

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

350.069.000

364.263.000

364.263.000

359.783.603

359.783.603

359.783.603


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legâie-?TLÎ

^.^Tlati

- Efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5101

Transferuri curente

350.069.000

364.263.000

364.263.000

359.783.603

359.783.603

359.783.603

510101

Transferuri către instituțiile publice

350.069.000

364.263.000

364.263.000

359.783.603

359.783.603

359.783.603

»■    57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

459.000

459.000

440.000

440.000

440.000

5702

Ajutoare sociale

459.000

459.000

440.000

440.000

440.000

570204 ■

Tichete cadou acordate pentru

L cheltuieli sociale

459.000

459.000

440.000

440.000

440.000

59

TI I LUL IX ALTE CHELTUIELI

7.500.000

7.850.000

7.850.000

7.805.826

7.805.826

7.805.826

5915

Conțiibutii la salarizarea personalului neclerical

7.500.000

7.850.000

7.850.000

7.805.826

7.805.826

7.805.826

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.745.000

38.406.000

38.406.000

20.489.660

20.489.660

12.645.606

: 71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

18.745.000

38.406.000

38.406.000

20.489.660

20.489.660

12.645.606

7101

Active fixe

18.745.000

38.406.000

38.406.000

20.489.660

20.489.660

12.645.606

710101

Construcții

16.403.000

34.903.000

34.903.000

17.013.276

17.013.276

10.725.023

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

225.000

304.000

304.000

295.986

295.986

1.050.821

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.535.000

2.137.000

2.137.000

2.124.874

2.124.874

140.228

710130

Alte active fixe

582.000

1.062.000

1.062.000

1.055.524

1.055.524

729.534

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.000

-28.299

-28.299

-28.299

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6.000

-28.299

-28.299

-28.299

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-6.000

-28.299

-28.299

-28.299
■ f;s

O„

-lei-

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

efectuate

i OtHjȘî"'

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

4.090.000

4.443.000

4.418.109

4.016.978

3.992.946

24.032

3.712.385

0.1

CHELTUIELI CURENTE

3.235.000

4.049.000

4.049.000

3.654.634

3.630.602

24.032

3.569.902

,.“"•'”10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.895.000

1.582.000

1.582.000

1.494.713

1.470.681

24.032

1.439.208

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.420.000

1.180.000

1.180.000

1.161.549

1.160.390

1.159

1.132.093

100101

Salarii de baza

950.000

795.000

795.000

784.252

784.252

767.753

L* 100102

Salarii de merit

40.000

34.000

34.000

33.251

33.251

33.790

100103

Indemnizație de conducere

50.000

54.000

54.000

52.061

52.061

54.807

100104

Spor de vechime

95.000

75.000

75.000

74.536

74.536

75.594

100105

Sporuri pentru condiții de munca

95.000

100106

Alte sporuri

685

100107

Ore suplimentare

90.000

111.000

111.000

110.089

110.089

103.353

100108

Fond de premii

90.000

84.000

84.000

83.380

83.380

83.380

100113

Indemnizații de delegare

10.000

7.000

7.000

4.440

4.440

4.440

100130

Alte drepturi salariate in bani

0

20.000

20.000

19.540

18.381

1.159

8.291

1003

Contribuții

475.000

402.000

402.000

333.164

310.291

22.873

307.115

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

305.000

278.000

278.000

237.627

221.075

16.552

220.057

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

32.000

16.000

16.000

12.415

11.961

454

10.630

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

110.000

80.000

80.000

67.071

62.344

4.727

61.715

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8.000

8.000

8.000

4.905

4.538

367

4.549

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

16.000

16.000

16.000

10.350

9.577

773

9.591

100307

Contribuții la Fondul de garantare
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1    Z S

; o;

Hot. nr......

ACTIVITATEA PROPRIE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

; <    i

’ ' ',J .< '■

, - ;■:< ;

; ‘W r-.z î

ANEXA 7.1

- buget local -

! frs- -■ z- ;

...... c i

31.12.2008

'    >■ JS

-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legate<

--- pX. ■

efectuați.

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

“    5

6=4-5

7

a creanțelor salariate

4.000

4.000

4.000

796

796

573

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

501.000

828.000

828.000

548.100

548.100

518.873

2001

Bunuri si servicii

241.000

263.000

263.000

190.560

190.560

160.513

200101

Furnituri de birou

40.000

61.000

61.000

51.371

51.371

28.811

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

50.000

50.000

50.000

34.940

34.940

34.940

200104

Apa, canal si salubritate

10.000

10.000

10.000

3.872

3.872

3.872

200105

Carburanți si lubrifianti

16.000

16.000

16.000

15.000

15.000

8.650

200106

Piese de schimb

15.000

6.000

6.000

2.432

2.432

2.432

20C108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000

45.000

45.000

30.798

30.798

30.798

200109 1

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.000

10.000

10.000

9.460

9.460

7.898

200130 ;

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

40.000

65.000

65.000

42.687

42.687

43.112

2002,

Reparații curente

30.000

15.000

15.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000

15.000

15.000

1.184

1.184

200530

Alte obiecte de inventar

30.000

15.000

15.000

1.184

1.184

2006

Deplasări, detasari, transferări

50.000

60.000

60.000

57.262

57.262

57.262

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000

39.000

39.000

37.085

37.085

37.085

200602

Deplasări in străinătate

20.000

21.000

21.000

20.177

20.177

20.177

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

15.000

15.000

15.000

4.542

4.542

6.546

2013

Pregătire profesionala

50.000

50.000

50.000

36.645

36.645

36.645

2014

Protecția muncii

10.000

10.000

10.000

5.727

5.727

5.727


/ / / L--lei-

Capitol! Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente-

'legale

Xj/Zo'IO-t’;

Plăti

..{^efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2030

Alte cheltuieli

75.000

400.000

400.000

252.180

252.180

252.180

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

75.000

400.000

400.000

252.180

252.180

252.180

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

839.000

1.639.000

1.639.000

1.611.821

1.611.821

1.611.821

5501

A. Transferuri interne

833.000

1.633.000

1.633.000

1.606.066

1.606.066

1.606.066

550108

Programe PHARE

733.000

433.000

433.000

413.623

413.623

413.623

550118

Alte transferuri curente interne

100.000

1.200.000

1.200.000

1.192.443

1.192.443

1.192.443

;    5502

B. Transferuri curente in străinătate

- (către organizații internaționale)

6.000

6.000

6.000

5.755

5.755

5.755

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

6.000

6.000

6.000

5.755

5.755

5.755

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

855.000

395.000

395.000

388.235

388.235

142.483

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

855.000

395.000

395.000

388.235

388.235

142.483

7101

Active fixe

855.000

395.000

395.000

388.235

388.235

142.483

710101

Construcții

740.000

280.000

280.000

273.700

273.700

1.101

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

32.225

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

75.000

75.000

75.000

74.626

74.626

90.164

710130

Alte active fixe

40.000

40.000

40.000

39.909

39.909

18.993

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.000

-25.891

-25.891

-25.891

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.000

-25.891

-25.891

-25.891

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

I

I

!

Hot. nr. .... ANEXA 7.1

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plațț

■ efeqțuate

a yy

. v <_

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

rzTbV' 5

6=4-5

7

700002

recuperate in anul curent

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

325.476.000

-1.000

208.922.000

-25.891

206.694.510

-25.891

183.677.721

-25.891

183.625.596

52.125

191.103.775

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

244.148.000

189.957.000

189.349.510

167.964.984

167.912.859

52.125

190.146.386

01

CHELTUIELI CURENTE

168.947.000

149.857.000

149.308.118

145.185.249

145.133.124

52.125

140.024.538

\ 10

1001

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.386.000

5.763.000

5.763.000

5.612.708

5.560.583

52.125

5.586.036

Cheltuieli salariate in bani

4.930.000

4.470.000

4.470.000

4.410.131

4.362.491

47.640

4.398.035

100101

Salarii de baza

2.780.000

2.615.000

2.615.000

2.596.476

2.552.934

43.542

2.578.500

100102

Salarii de merit

98.000

96.000

96.000

94.798

93.521

1.277

94.411

100103

Indemnizație de conducere

100.000

99.000

99.000

96.636

95.103

1.533

97.447

100104

Spor de vechime

550.000

492.000

492.000

485.493

485.493

490.513

100105

Sporuri pentru condiții de munca

260.000

111.000

111.000

109.813

109.813

97.900

100106

Alte sporuri

150.000

28.000

28.000

26.034

26.034

16.651

100107 ,

Ore suplimentare

590.000

711.000

711.000

706.619

706.619

728.951

100108

Fond de premii

309.000

294.000

294.000

276.779

276.779

276.779

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

70.000

9.000

9.000

7.878

6.590

1.288

7.278

100113

Indemnizații de delegare

18.000

8.000

8.000

4.614

4.614

4.614

100130

Alte drepturi salariale in bani

5.000

7.000

7.000

4.991

4.991

4.991

1003

Contribuții

1.456.000

1.293.000

1.293.000

1.202.577

1.198.092

4.485

1.188.001

100301

100302

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

961.000

100.000

866.000

53.000

866.000

53.000

850.103

45.898

850.103

45.630

268

849.900

40.573

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

305.000

252.000

252.000

247.124

243.783

3.341

239.931

100304

Contribuții de asigurări pentru

U-""

i    f "’i i

i ,-rc^    f' ‘

1 ••• . P :■

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legațe;22_;;

î^Și-Plati

^-'efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

accidente de munca si boii profesionale

35.000

23.000

23.000

18.448

18.118

330

18.217

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

43.000

90.000

90.000

38.031

37.485

546

37.265

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

12.000

9.000

9.000

2.973

2.973

2.115

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118.154.000

107.715.000

107.166.118

105.000.908

105.000.908

99.866.869

2001

Bunuri si servicii

4.226.000

6.968.000

6.968.000

6.521.501

6.521.501

6.489.131

200101

Furnituri de birou

124.000

123.000

123.000

118.281

118.281

113.001

200102;-;

Materiale pentru curățenie

16.000

16.000

16.000

13.997

13.997

6.716

200103    :

încălzit, iluminat si forța motrica

225.000

235.000

235.000

202.716

202.716

181.037

200104,

Apa, canal si salubritate

50.000

35.000

35.000

24.073

24.073

23.677

200105!

Carburanți si lubrifianti

55.000

34.000

34.000

32.750

32.750

29.671

200106;

Piese de schimb

38.000

25.000

25.000

19.026

19.026

27.596

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

‘internet

108.000

138.000

138.000

124.367

124.367

126.804

200109,

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.480.000

6.070.000

6.070.000

5.865.875

5.865.875

5.851.412

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

130.000

292.000

292.000

120.416

120.416

129.217

2002

Reparații curente

3.575.000

1.230.000

1.230.000

1.228.573

1.228.573

1.228.573

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110.000

30.000

30.000

13.043

13.043

200530

Alte obiecte de inventar

110.000

30.000

30.000

13.043

13.043

2006

Deplasări, detasari, transferări

90.000

65.000

65.000

58.212

58.212

58.212

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

55.000

55.000

49.277

49.277

49.277

200602

Deplasări in străinătate

30.000

10.000

10.000

8.935

8.935

8.935


i n i    ,

ni

■ A.- ’yf ;    Hot. nr......

U i n ANEXA 7.1


Capitol / Grupa / Titlu

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Cfpîati

„.....efectuate

Angajamente

legale

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

16.000

16.000

16.000

5.332

5.332

5.332

2013

Pregătire profesionala

40.000

32.000

32.000

26.100

26.100

26.100

2014

Protecția muncii

7.000

7.000

7.000

1.280

1.280

1.340

2030

Alte cheltuieli

110.090.000

99.367.000

98.818.118

97.146.867

97.146.867

92.058.181

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.090.000

99.367.000

98.818.118

97.146.867

97.146.867

92.058.181

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

44.387.000

35.928.000

35.928.000

34.123.580

34.123.580

34.123.580

5101

Transferuri curente

44.387.000

35.928.000

35.928.000

34.123.580

34.123.580

34.123.580

Transferuri către instituțiile publice

44.387.000

35.928.000

35.928.000

34.123.580

34.123.580

34.123.580

2 : 55'

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

20.000

10.000

10.000

9.453

9.453

9.453

.    5501    *'■

A. Transferuri interne

20.000

10.000

10.000

9.453

9.453

9.453

550118'

Jyte transferuri curente interne

20.000

10.000

10.000

9.453

9.453

9.453

57    j V

TffLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

441.000

441.000

438.600

438.600

438.600

5702    ;

Ajutoare sociale

441.000

441.000

438.600

438.600

438.600

570204 .

;i ichete cadou acordate pentru

/ cheltuieli sociale

441.000

441.000

438.600

438.600

438.600

70    ..

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.851.000

36.329.000

36.278.641

19.112.277

19.112.277

50.121.848

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.846.000

36.324.000

36.273.641

19.107.647

19.107.647

50.121.848

7101

Active fixe

70.846.000

36.324.000

36.273.641

19.107.647

19.107.647

50.121.848

710101

Construcții

70.592.000

36.158.000

36.107.641

18.962.212

18.962.212

49.018.850

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

35.000

35.000

35.000

33.992

33.992

69.697

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

124.000

86.000

86.000

73.275

73.275

81.151

-lei-

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

— 5

6=4-5

7

710130

Alte active fixe

95.000

45.000

45.000

38.168

38.168

952.150

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

5.000

5.000

5.000

4.630

4.630

“*    7201

Active financiare

5.000

5.000

5.000

4.630

4.630

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

5.000

5.000

5.000

4.630

4.630

. 79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.350.000

3.850.000

3.850.000

3.754.707

3.754.707

81 : .

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.350.000

3.850.000

3.850.000

3.754.707

3.754.707

8101

Rambursări de credite externe

4.350.000

3.850.000

3.850.000

3.754.707

3.754.707

810102

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

4.350.000

3.850.000

3.850.000

3.754.707

3.754.707

84    .

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-79.000

-87.249

-87.249

-87.249

85 y .

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

........

IN ANUL CURENT

-79.000

-87.249

-87.249

-87.249

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-79.000

-87.249

-87.249

-87.249

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

81.328.000

18.965.000

17.345.000

15.712.737

15.712.737

957.389

01

CHELTUIELI CURENTE

760.000

260.000

160.000

80.099

80.099

80.197

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000

100.000

98

2001

Bunuri si servicii

600.000

100.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

600.000

100.000

2030

Alte cheltuieli

98

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

98

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

P’ati '

<V;$fș^tuâte

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

160.000

160.000

160.000

80.099

80.099

80.099

5501

A. Transferuri interne

160.000

160.000

160.000

80.099

80.099

80.099

550118

Alte transferuri curente interne

160.000

160.000

160.000

80.099

80.099

80.099

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

80.568.000

18.705.000

17.185.000

15.632.638

15.632.638

877.192

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

80.568.000

18.705.000

17.185.000

15.632.638

15.632.638

877.192

7101

Active fixe

80.568.000

18.705.000

17.185.000

15.632.638

15.632.638

877.192

710101

Construcții

74.218.000

17.185.000

17.185.000

15.632.638

15.632.638

35.327

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.500.000

1.500.000

710130

Alte active fixe

4.850.000

20.000

841.865

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2.051.189.750

2.504.762.600

2.475.943.730

2.458.316.837

2.453.840.263

4.476.574

2.021.127.289

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

3.654.950

2.048.400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.654.950

2.048.400

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.654.950

2.048.400

7101

Active fixe

3.654.950

2.048.400

710101

Construcții

3.654.950

2.048.400

8102 .

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

507.146.800

692.816.200

692.665.541

688.428.766

688.428.766

682.050.730

01

CHELTUIELI CURENTE

479.074.800

680.211.200

680.211.200

676.406.252

676.406.252

676.406.052

40

TITLUL IV SUBVENȚII

363.224.800

567.231.200

567.231.200

567.231.200

567.231.200

567.231.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

305.880.000

351.500.000

351.500.000

351.500.000

351.500.000

351.500.000

4020

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

57.344.800

215.731.200

215.731.200

215.731.200

215.731.200

215.731.000|

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


>'


ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -ANEXA 7.1


31.12.2008
,ș.


Hot. nr. C;.. ANEXA 7.1

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajament^;

legale '

,    Plăti

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

115.850.000

112.980.000

112.980.000

109.175.052

109.175.052

109.175.052

V 5501

A. Transferuri interne

115.850.000

112.980.000

112.980.000

109.175.052

109.175.052

109.175.052

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

115.850.000

112.980.000

112.980.000

109.175.052

109.175.052

109.175.052

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.862.000

1.845.000

1.845.000

1.692.287

1.692.287

71    ...

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.862.000

1.845.000

1.845.000

1.692.287

1.692.287

7101    . •<

.Active fixe

5.862.000

1.845.000

1.845.000

1.692.287

1.692.287

710101.

-'Construcții

5.862.000

1.845.000

1.845.000

1.692.287

1.692.287

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.210.000

13.520.000

13.520.000

13.240.886

13.240.886

5.644.678

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.210.000

13.520.000

13.520.000

13.240.886

13.240.886

5.644.678

8101

.Rambursări de credite externe

22.210.000

13.520.000

13.520.000

13.240.886

13.240.886

5.644.678

810102

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

7.570.000

7.870.000

7.870.000

7.596.208

7.596.208

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

14.640.000

5.650.000

5.650.000

5.644.678

5.644.678

5.644.678

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.760.000

-2.910.659

-2.910.659

-2.910.659

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.760.000

-2.910.659

-2.910.659

-2.910.659

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2.760.000

-2.910.659

-2.910.659

-2.910.659

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

0

S;

'T '    ? ?>, 5 - f


■    cu;

S Î?


C <r

Hot. nr,

ANEXA 7.1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

31.12.2008    X


-iei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

A efectuate

Angajamente

legale ’ de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

-

6=4-5

7

SI VANATOARE

5.404.000

5.294.000

5.174.241

5.174.241

5.108.025

66.216

4.711.103

01

CHELTUIELI CURENTE

4.524.000

4.414.000

4.308.631

4.308.631

4.242.415

66.216

4.414.671

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.319.000

1.209.000

1.153.790

1.153.790

1.087.574

66.216

1.074.479

1001

Cheltuieli salariale in bani

994.000

928.000

906.559

906.559

859.177

47.382

840.855

100101

Salarii de baza

570.000

505.000

505.000

505.000

486.680

18.320

458.191

100102

Salarii de merit

29.000

29.000

27.032

27.032

25.328

1.704

25.354

100103

Indemnizație de conducere

31.000

31.000

30.413

30.413

28.536

1.877

28.532

100104 .

Spor de vechime

77.000

77.000

77.000

77.000

72.706

4.294

72.969

100105 JA

Sporuri pentru condiții de munca

44.000

44.000

44.000

44.000

41.513

2.487

41.650

100106

\Alte sporuri

13.000

13.000

12.422

12.422

11.761

661

11.395

100107

Ore suplimentare

120.000

129.000

117.429

117.429

109.766

7.663

115.767

100108

Fond de premii

60.000

50.000

45.496

45.496

39.176

6.320

39.176

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

50.000

50.000

47.767

47.767

43.711

4.056

47.821

1003 -

Contribuții

325.000

281.000

247.231

247.231

228.397

18.834

233.624

......    100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

208.000

187.000

178.495

178.495

164.761

13.734

163.923

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

22.000

13.000

8.910

8.910

8.548

362

7.665

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

70.000

56.000

49.997

49.997

46.058

3.939

46.020

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

13.000

13.000

7.560

7.560

6.950

610

6.765

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

9.000

9.000

7.148

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

3.000

3.000

2.269

2.269

2.080

189

2.103

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite

□ugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti.

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.205.000

3.190.000

3.139.841

3.139.841

3.139.841

3.325.192

2001

Bunuri si servicii

2.944.000

2.970.000

2.945.132

2.945.132

2.945.132

3.154.218

200101

Furnituri de birou

22.000

22.000

21.804

21.804

21.804

21.804

200102

Materiale pentru curățenie

7.000

7.000

6.987

6.987

6.987

7.851

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

30.000

30.000

22.759

22.759

22.759

22.759

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

15.000

8.528

8.528

8.528

8.528

5‘    200105

Carburanți si lubrifianti

120.000

120.000

119.017

119.017

119.017

95.448

200106

Piese de schimb

40.000

40.000

39.494

39.494

39.494

37.261

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

35.000

35.000

29.817

29.817

29.817

30.160

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.600.000

2.626.000

2.625.974

2.625.974

2.625.974

2.861.633

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

75.000

75.000

70.752

70.752

70.752

68.774

2002

Reparații curente

85.000

85.000

82.748

82.748

82.748

82.748

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45.000

30.000

23.735

23.735

23.735

200530

Alte obiecte de inventar

45.000

30.000

23.735

23.735

23.735

2006

Deplasări, detasari, transferări

20.000

9.000

6.463

6.463

6.463

6.463

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

9.000

6.463

6.463

6.463

6.463

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000

4.000

3.145

3.145

3.145

3.145

2013

Pregătire profesionala

15.000

6.000

4.778

4.778

4.778

4.778

2014

Protecția muncii

56.000

56.000

44.291

44.291

44.291

44.291

2030

Alte cheltuieli

30.000

30.000

29.549

29.549

29.549

29.549

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.000

30.000

29.549

29.549

29.549

29.549

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

'Pl^tLioițT

efectuate" ’

jȘritjajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5702

Ajutoare sociale

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

880.000

880.000

865.610

865.610

865.610

296.432

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

880.000

880.000

865.610

865.610

865.610

296.432

7101

Active fixe

880.000

880.000

865.610

865.610

865.610

296.432

710101

Construcții

20.000

7.357

'    710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

860.000

837.000

826.698

826.698

826.698

287.887

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.188

710130

Alte active fixe

43.000

38.912

38.912

38.912

8402

TRANSPORTURI

1.534.984.000

1.804.604.000

1.778.103.948

1.764.713.830

1.760.303.472

4.410.358

1.334.365.456

01

CHELTUIELI CURENTE

1.054.097.000

1.092.542.000

1.076.377.954

1.074.959.636

1.074.865.997

93.639

1.055.070.747

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.110.000

8.595.000

8.464.920

8.464.920

8.464.920

8.523.965

1001 .

Cheltuieli salariale in bani

6.235.000

6.696.000

6.571.378

6.571.378

6.571.378

6.692.071

100101-

Salarii de baza

3.500.000

3.611.000

3.579.892

3.579.892

3.579.892

3.652.242

100102

Salarii de merit

110.000

120.000

112.444

112.444

112.444

112.405

100103

Indemnizație de conducere

95.000

102.000

94.186

94.186

94.186

93.768

100104

Spor de vechime

750.000

761.000

724.229

724.229

724.229

731.854

100105

Sporuri pentru condiții de munca

370.000

421.000

390.502

390.502

390.502

381.899

100107

Ore suplimentare

800.000

1.059.000

1.058.493

1.058.493

1.058.493

1.104.845

100108

Fond de premii

370.000

384.000

377.162

377.162

377.162

384.610

100109

Prima de vacanta

53.000

52.963

52.963

52.963

52.963

c

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

■;j!' Plăti

efectuare

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

240.000

185.000

181.507

181.507

181.507

177.485

1003

Contribuții

1.875.000

1.899.000

1.893.542

1.893.542

1.893.542

1.831.894

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.296.000

1.309.000

1.308.135

1.308.135

1.308.135

1.306.281

' 100302

Contribuții de asigurări de șomaj

130.000

70.000

68.586

68.586

68.586

60.324

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

350.000

370.000

368.883

368.883

368.883

367.179

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

26.000

26.000

25.375

25.375

25.375

26.953

1C0306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

57.000

108.000

107.031

107.031

107.031

57.029

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

16.000

16.000

15.532

15.532

15.532

14.128

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

248.987.000

193.302.000

177.291.034

177.291.034

177.197.395

93.639

157.344.100

2001

Bunuri si servicii

18.117.000

27.030.000

19.835.668

19.835.668

19.742.029

93.639

14.409.930

200101

Furnituri de birou

90.000

90.000

54.211

54.211

54.211

54.211

200102

Materiale pentru curățenie

80.000

80.000

70.139

70.139

70.139

79.302

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

250.000

250.000

149.063

149.063

149.063

149.063

200104

Apa, canal si salubritate

35.000

35.000

34.311

34.311

34.311

34.311

200105

Carburanți si lubrifianti

1.500.000

1.500.000

1.278.523

1.278.523

1.278.523

874.290

200106

Piese de schimb

100.000

100.000

94.740

94.740

94.740

136.235

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

120.000

150.000

148.838

148.838

148.838

148.838

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.000.000

18.883.000

12.063.843

12.063.843

11.970.204

93.639

6.991.680

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5.942.000

5.942.000

5.942.000

5.942.000

5.942.000

5.942.000

' 2002

Reparații curente

230.000.000

165.612.000

157.001.790

157.001.790

157.001.790

142.350.103

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000

250.000

117.736

117.736

117.736

232.452

200501

Uniforme si echipament

100.000

100.000

50.956

50.956

50.956

143.928

>    200530

Alte obiecte de inventar

150.000

150.000

66.780

66.780

66.780

88.524

o<

2006

Deplasări, detasari, transferări

120.000

70.000

68.340

68.340

68.340

68.340

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

70.000

70.000

68.340

68.340

68.340

68.340

200602

Deplasări in străinătate

50.000

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

30.000

30.000

17.901

17.901

17.901

17.901

2013

Pregătire profesionala

100.000

80.000

62.016

62.016

62.016

62.016

2014

Protecția muncii

100.000

100.000

98.814

98.814

98.814

98.814

2030

Alte cheltuieli

270.000

130.000

88.769

88.769

88.769

104.544

.203001

Reclama si publicitate

50.000

50.000

10.960

10.960

10.960

10.960

”203030'

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

220.000

80.000

77.809

77.809

77.809

93.584

40

TITLUL IV SUBVENȚII

415.000.000

465.000.000

465.000.000

465.000.000

465.000.000

465.000.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

415.000.000

465.000.000

465.000.000

465.000.000

465.000.000

465.000.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

382.000.000

425.245.000

425.245.000

423.826.682

423.826.682

423.826.682

•J ;

>l i

5501

A. Transferuri interne

382.000.000

425.245.000

425.245.000

423.826.682

423.826.682

423.826.682

i

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

382.000.000

425.245.000

425.245.000

423.826.682

423.826.682

423.826.682

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

400.000

377.000

377.000

377.000

376.000


CU !


.-<C

31
-lei-

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti ?

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5702

Ajutoare sociale

400.000

377.000

377.000

377.000

376.000

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

400.000

377.000

377.000

377.000

376.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

447.377.000

680.812.000

669.847.587

658.152.346

653.835.627

4.316.719

262.694.439

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

447.377.000

680.812.000

669.847.587

658.152.346

653.835.627

4.316.719

262.694.439

7101

Active fixe

236.377.000

375.012.000

372.249.889

360.554.648

360.554.648

11.962.960

710101

Construcții

234.377.000

373.118.000

371.036.648

359.341.407

359.341.407

10.594.478

/    710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.800.000

1.728.000

1.050.769

1.050.769

1.050.769

829.482

Jsk.,,,710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

200.000

166.000

162.472

162.472

162.472

10.497

710130

Alte active fixe

528.503

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

211.000.000

305.800.000

297.597.698

297.597.698

293.280.979

4.316.719

250.731.479

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

33.510.000

32.240.000

32.240.000

31.963.441

31.963.441

16.600.270

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

33.510.000

32.240.000

32.240.000

31.963.441

31.963.441

16.600.270

8101

Rambursări de credite externe

33.510.000

32.240.000

32.240.000

31.963.441

31.963.441

16.600.270

810102

Rambursări de credite externe din

fondul de garantare

16.420.000

15.420.000

15.420.000

15.363.171

15.363.171

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

17.090.000

16.820.000

16.820.000

16.600.270

16.600.270

16.600.270

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-990.000

-361.593

-361.593

-361.593

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII


32


Capitol 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti ? efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-990.000

-361.593

-361.593

-361.593

.....8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-990.000

-361.593

-361.593

-361.593

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.763.000

1.531.000

1.432.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.219.118

01

CHELTUIELI CURENTE

1.743.000

1.511.000

1.412.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.214.838

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

882.000

555.000

482.700

432.234

415.946

16.288

415.951

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

861.000

941.000

915.000

789.512

813.426

-23.914

784.487

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

15.000

15.000

14.400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

20.000

4.280

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

20.000

4.280

7101

Active fixe

20.000

20.000

20.000

4.280

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15.000

15.000

15.000

986

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5.000

5.000

5.000

710130

Alte active fixe

3.294

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.763.000

1.531.000

1.432.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.219.118

01

CHELTUIELI CURENTE .

1.743.000

1.511.000

1.412.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.214.838

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

882.000

555.000

482.700

432.234

415.946

16.288

415.951

1001

Cheltuieli salariale in bani £

632.000

405.000

350.900

313.092

305.037

8.055

307.606

100101

Salarii de baza    -

400.000

196.000

187.500

171.859

163.804

8.055

169.059

100102

Salarii de merit    _

5.000

6.0^0

4.200

3.297

3.297

3.173

CzJ j

.J—Wyyyjjt. i


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2008

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100103

Indemnizație de conducere

29.000

23.000

21.700

20.973

20.973

21.875

100104

Spor de vechime

97.000

55.000

51.400

39.513

39.513

41.384

100106

Alte sporuri

5.000

5.000

4.076

4.076

4.246

100107

Ore suplimentare

14.000

14.000

9.900

9.871

9.871

9.871

100108

Fond de premii

27.000

55.000

29.500

21.903

21.903

14.451

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

48.000

39.000

39.000

38.943

38.943

40.890

100130

Alte drepturi salariale in bani

12.000

12.000

2.700

2.657

2.657

2.657

1002

Cheltuieli salariale in natura

38.000

32.000

23.500

22.221

22.221

24.298

100201

Tichete de masa

38.000

32.000

23.500

22.221

22.221

24.298

1003

Contribuții

212.000

118.000

108.300

96.921

88.688

8.233

84.047

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

145.000

82.000

77.300

70.905

64.968

5.937

59.498

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

14.000

6.000

4.100

3.141

2.997

144

2.797

- 100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

38.000

23.000

21.200

18.552

16.873

1.679

16.857

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

7.000

3.00P

2.600

2.152

2.008

144

1.980

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații    ;

■ 6.000

2.000

2.000

1.649

1.375

274

2.613


- '    / A'

Hot. nr. ..... ANEXA 7.2

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

2.000

2.000

1.100

522

467

55

302

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

861.000

941.000

915.000

789.512

813.426

-23.914

784.487

2001

Bunuri si servicii

197.000

198.000

176.900

152.474

153.956

-1.482

165.194

200101

Furnituri de birou

23.000

20.000

19.900

16.815

16.815

27.849

200102

Materiale pentru curățenie

11.000

10.000

6.200

1.599

1.599

2.288

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

79.000

82.000

76.300

76.254

77.736

-1.482

75.605

200104

Apa, canal si salubritate

11.000

13.000

10.600

6.280

6.280

5.318

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

29.000

31.000

26.700

20.477

20.477

20.365

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

11.000

11.000

8.100

5.319

5.319

4.862

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

33.000

31.000

29.100

25.730

25.730

28.907

2002

Reparații curente

18.000

20.000

19.000

8.949

8.949

8.281

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

27.000

30.000

28.300

25.626

25.626

-2.908

200530

Alte obiecte de inventar

27.000

30.000

28.300

25.626

25.626

-2.908

2006

Deplasări, detasari, transferări

4.000

3.000

2.800

709

709

659

200601

Deplasări interne, detasarj, transferări

4.000

3.000

2.800

709

709

659

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

4.000

5.000

4.000

2013

Pregătire profesionala

1.000

1.000

2030

Alte cheltuieli

610.000

684.000

684.000

601.754

624.186

-22.432

613.261

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

610.000

684.000

684.000

601.754

624.186

-22.432

613.261

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

15.000

15.000

14.400

5702

Ajutoare sociale

15.000

15.000

15.000

15.000

14.400

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

15.000

15.000

15.000

15.000

14.400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

20.000

4.280

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

20.000

4.280

7101

Active fixe

20.000

20.000

20.000

4.280

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15.000

15.000

15.000

986

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5.000

5.000

5.000

710130

Alte active fixe

3.294


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

augetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti _ efectuate

-Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5010

TOTAL CHELTUIELI

448.733.000

447.747.000

441.622.326

439.059.906

439.983.730

-923.824

384.225.681

01

CHELTUIELI CURENTE

343.369.000

375.011.000

370.429.521

368.265.599

369.189.811

-924.212

360.824.462

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100.961.000

94.875.000

94.182.886

93.643.576

94.057.159

-413.583

94.986.623

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242.358.000

274.351.000

270.569.399

269.024.958

269.536.687

-511.729

260.210.192

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

50.000

5.785.000

5.677.236

5.597.065

5.595.965

1.100

5.627.647

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105.364.000

72.917.000

71.363.847

70.965.357

70.964.969

388

23.401.219

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

105.364.000

72.917.000

71.363.847

70.965.357

70.964.969

388

23.401.219

7101

Active fixe

89.514.000

61.038.000

59.504.736

59.106.480

59.106.092

388

20.185.518

710101

Construcții

22.812.000

10.810.000

10.619.220

10.340.403

10.339.342

1.061

4.112.547

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

35.107.000

25.153.000

24.500.641

24.459.150

24.459.150

6.638.521

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

31.072.000

24.687.000

24.039.707

23.976.389

23.977.062

-673

8.849.025

710130

Alte active fixe

523.000

388.000

345.168

330.538

330.538

585.425

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

15.850.000

11.879.000

11.859.111

11.858.877

11.858.877

3.215.701

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-181.000

-171.042

-171.050

-171.050

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT    .

-181.C|)O

-171.042

-171.050

-171.050


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8501

5410

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.020.000

-181.000

3.947.000

-171.042

3.842.884

-171.050

3.615.852

-171.050

3.614.288

1.564

3.789.690

01

CHELTUIELI CURENTE

4.970.000

3.930.000

3.831.705

3.604.673

3.603.109

1.564

3.543.958

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.312.000

2.554.000

2.494.661

2.416.992

2.416.992

2.455.837

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.535.000

2.043.000

1.995.088

1.938.521

1.938.521

1.982.814

100101

Salarii de baza

1.290.000

1.055.000

1.050.610

1.046.861

1.046.861

1.069.028

100102

Salarii de merit

70.000

72.000

68.644

67.227

67.227

68.134

100103

Indemnizație de conducere

90.000

98.000

92.463

91.768

91.768

92.888

100104

Spor de vechime

220.000

177.000

171.005

169.252

169.252

173.291

100105

Sporuri pentru condiții de munca

100.000

119.000

112.333

68.333

68.333

69.530

100106

Alte sporuri

51.000

15.000

12.431

10.599

10.599

11.149

100107

Ore suplimentare

274.000

229.000

220.207

220.155

220.155

238.114

100108

Fond de premii

273.000

163.000

158.734

158.734

158.734

154.102

100109

Prima de vacanta

70.000

58.000

55.240

55.240

55.240

55.611

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

40.000

34.000

32.994

32.994

32.994

33.969

100112

100113

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

10.000

32.000

2.000

10.000

1.058

8.980

1.058

7.409

1.058

7.409

590

7.409

100130

Alte drepturi salariate in bani

15.000

11.000

10.389

8.891

8.891

8.999

1003

Contribuții

777.000

1    511.000

a

499.573

478.471

478.471

473.023Hot. nr,

ANEXA 7.3


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2008


Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat


Credite

jugetare

Denumire indicator

inițiale

definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale


Angajamente legale de plătit


6=4-5

-lei-

Cheltuieli

efective


100301

100302

100303

100304

100306

100307

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


505.000 52.000

158.000

23.000

32.000

7.000 1.658.000 933.000 45.000 18.000 82.000 23.000

'ofX46000 .^8.000 jjia.ooo329.000

24.000

113.000

10.000

29.000

6.000

1.315.000

867.000

34.000

16.000

39.000

8.000

35.000

6.000


327.686

22.611

111.572

8.963

27.497

1.244

1.276.044

842.246

32.506

15.226

37.842

6.692

33.796

5.474320.074

17.380

104.887

8.367

27.324

439

1.126.681

723.893

30.584

14.888

34.842

5.692

29.859

3.474

95.851


320.074

17.380

104.887

8.367

27.324

439

1.125.117

722.329

30.584

14.888

34.869

5.692

28.810

3.474

95.309


328.228

15.020

106.993

8.464

14.318


1.564

1.027.121

1.564

651.512

19.291

12.881

-27

34.842

5.692

1.049

24.296

3.551

542

92.431DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

'Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

430.000

494.000

486.892

381.774

381.774

333.378

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

140.000

135.000

127.810

126.929

126.929

125.150

2002

Reparații curente

50.000

48.000

45.850

45.850

45.850

45.850

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.000

40.000

37.724

28.352

28.352

955

200530

Alte obiecte de inventar

60.000

40.000

37.724

28.352

28.352

955

2006

Deplasări, detasari, transferări

110.000

110.000

107.172

95.945

95.945

95.666

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

90.000

94.000

92.440

81.213

81.213

80.934

200602

Deplasări in străinătate

20.000

16.000

14.732

14.732

14.732

14.732

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

18.000

8.000

6.984

6.025

6.025

4.865

2013

Pregătire profesionala

83.000

58.000

57.296

50.694

50.694

50.311

2014

Protecția muncii

20.000

11.000

10.200

8.920

8.920

8.920

2027

Tichete cadou

20.000

2030

Alte cheltuieli

364.000

173.000

168.572

167.002

167.002

169.042

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

364.000

173.000

168.572

167.002

167.002

169.042

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA    .

61.000

61.000

61.000

61.000

? 61.000

5702

Ajutoare sociale    ./

61.000

61.000

61.000

61.000

> ț ,A,.    -V    "•

61.000

570204

Tichete cadou acordate pentru

3\\

1

.w


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

cheltuieli sociale

61.000

61.000

61.000

61.000

61.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000

27.000

26.064

26.064

26.064

245.732

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

50.000

27.000

26.064

26.064

26.064

245.732

7101

Active fixe

50.000

27.000

26.064

26.064

26.064

245.732

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

105.160

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

20.000

17.000

16.888

16.888

16.888

86.111

710130

Alte active fixe

30.000

10.000

9.176

9.176

9.176

54.461

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10.000

-14.885

-14.885

-14.885

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10.000

-14.885

-14.885

-14.885

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent    x

-10.000

-14.885

-14.885

-14.885

.x.

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA^NAlvC^

XT8.720.000

15.617.000

15.053.444

15.053.444

15.053.444

13.853.571

01

CHELTUIELI CURENTE    fc/

jie\o30tooo

15.287.000

14.795.378

14.795.378

14.795.378

X'’ "    ’

13 694.087

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALT'"" \ \

\    ,-s

>T4/52«000

X    /

12.288.000

12.168&03

12.168.803

12.168.803

1 W59.747

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

1001

Cheltuieli salariate in bani

10.470.000

9.548.000

9.468.283

9.468.283

9.468.283

9.257.208

100101

Salarii de baza

4.800.000

4.440.000

4.385.167

4.385.167

4.385.167

4.429.120

100102

Salarii de merit

250.000

265.000

263.840

263.840

263.840

268.178

100103

Indemnizație de conducere

145.000

97.000

95.306

95.306

95.306

97.832

100104

Spor de vechime

1.000.000

852.000

850.084

850.084

850.084

866.818

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.600.000

1.458.000

1.456.589

1.456.589

1.456.589

1.501.756

100107

Ore suplimentare

700.000

637.000

634.515

634.515

634.515

632.693

100108

Fond de premii

850.000

1.080.000

1.079.156

1.079.156

1.079.156

766.985

100109

Prima de vacanta

400.000

636.000

627.505

627.505

627.505

614.644

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

15.000

3.000

1.730

1.730

1.730

1.730

100113

Indemnizații de delegare

10.000

8.000

5.022

5.022

5.022

5.022

100130

Alte drepturi salariale in bani

700.000

72.000

69.369

69.369

69.369

72.430

1002

Cheltuieli salariale in natura

70.000

42.000

40.323

40.323

40.323

40.323

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

70.000

42.000

40.323

40.323

40.323

40.323

1003

Contribuții

^,.3.989.000

2.698.000

2.660.197

2.660.197

2.660.197

,    2.562.216

100301

Contribuții de asigurări sociale de    #

stat

Contribuții de asigurări de șomaj    /' \    ' 7^

Rv.A

Y^tMooo

1.886.000

.1.866.696

1.866.696

1.866.696

'1.819.120

100302

i^J.000

101.000

97J36

97.136

97.136

7 81.971)


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

$

'N

b

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

700.000

537.000

530.846

530.846

530.846

513.705

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

130.000

73.000

71.453

71.453

71.453

67.197

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

140.000

100.000

93.201

93.201

93.201

79.871

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

30.000

1.000

865

865

865

352

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.451.000

1.899.000

1.628.130

1.628.130

1.628.130

806.935

2001

Bunuri si servicii

422.000

353.000

329.411

329.411

329.411

291.946

200101

Furnituri de birou

20.000

20.000

19.909

19.909

19.909

18.180

200102

Materiale pentru curățenie

7.000

4.000

2.809

2.809

2.809

1.517

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000

45.000

40.872

40.872

40.872

40.872

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

9.000

7.387

7.387

7.387

7.387

200105

Carburanți si lubrifianti

90.000

80.000

77.750

77.750

77.750

56.643

200106

Piese de schimb

30.000

20.000

17.959

17.959

17.959

17.168

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,    ....

internet

, 100.000

77.000

67.426

67.426

67.426

67.738

200130

Alte bunuri si servicii pentru

'■    -i-'

intretinere si funcționare    \ \

, 100.000

98.000

95.â99

95.299

95.299

82.441

2002

Reparații curente    •f'c j

1 «fi 1 V -

* jj 24.000

24.000

21 533

21.533

21.533

P    Li— 1

21.312

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

o

ir

"O

Q

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

770.000

830.000

621.744

621.744

621.744

130.476

200501

Uniforme si echipament

490.000

490.000

450.429

450.429

450.429

130.476

200530

Alte obiecte de inventar

280.000

340.000

171.315

171.315

171.315

0

2006

Deplasări, detasari, transferări

35.000

86.000

80.507

80.507

80.507

82.957

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

79.000

77.478

77.478

77.478

79.928

200602

Deplasări in străinătate

15.000

7.000

3.029

3.029

3.029

3.029

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

7.000

3.878

3.878

3.878

5.215

2013

Pregătire profesionala

330.000

223.000

206.962

206.962

206.962

202.862

2014

Protecția muncii

10.000

3.000

1.907

1.907

1.907

1.307

2015

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

300.000

300.000

297.569

297.569

297.569

5.670

2027

Tichete cadou

1.350.000

2030

Alte cheltuieli

200.000

73.000

64.619

64.619

64.619

65.190

203003

Prime de asigurare non-viata

100.000

29.000

24.604

24.604

24.604

24.604

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000

44.000

40.015

40.015

40.015

40.586

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA    -

50.000

1.100.000

998.445

998.445

998.445

1.027.405

5702

Ajutoare sociale

50.000

1.100.000

998.445

998.445

998.445

1.027.405

570204

Tichete cadou acordate pentru/'

- . • • •

cheltuieli sociale    /**» /r-'    \\::

$    50.000

1.100.000

9B8.445

998.445

998.445

1.027.405

70

CHELTUIELI DE CAPITAL    j    )

690.000

• -:f.

334.000

2S32.046

262.046

262.046

159.484

CC


CC


CCC?


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2008
O

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

690.000

334.000

262.046

262.046

262.046

159.484

7101

Active fixe

690.000

334.000

262.046

262.046

262.046

159.484

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

610.000

289.000

232.016

232.016

232.016

130.416

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

50.000

25.000

20.521

20.521

20.521

5.844

710130

Alte active fixe

30.000

20.000

9.509

9.509

9.509

23.224

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.000

-3.980

-3.980

-3.980

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.000

-3.980

-3.980

-3.980

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-4.000

-3.980

-3.980

-3.980

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

372.906.000

384.136.000

380.524.390

378.189.002

379.213.471

-1.024.469

332.398.657

01

CHELTUIELI CURENTE

288.439.000

325.815.000

323.531.952

321.595.062

322.619.919

-1.024.857

315.254.202

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

FȘ^J87.000

69.735.000

69.314.574

68.852.933

69.288.110

-435.177

70.493.044

1001

Cheltuieli salariale in bani

ti#    S*’*

SiO^.OOO

54.394.000

54.103.989

53.810.276

54.177.860

-367.584

55.259.982

100101

Salarii de baza    J

r    /

--a.

-\32 Ofc^OOO ?1 ’f69?000

30.402.000

30.298.600

30.236.220

30.514.144

" -277.924

31.132.009

100102

Salarii de merit    j

Indemnizație de conducere    |

'

1.147.000

1.1

128.020

1.108.600

1.114.887

-    <    -6 287

1.138.173

100103

i    v- ■

■ -1’* \    v .

1.®1/ypOO

1.034.000

1.C

22.447

994.904

997.642

-2 738

1.012.866’C>

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100104

Spor de vechime

6.245.000

5.935.000

5.905.705

5.869.752

5.894.298

-24.546

6.043.132

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.934.000

2.119.000

2.101.553

2.086.699

2.100.610

-13.911

2.169.882

100106

Alte sporuri

4.088.000

3.955.000

3.930.751

3.887.605

3.918.962

-31.357

4.060.207

100107

Ore suplimentare

2.933.000

3.861.000

3.835.490

3.802.134

3.802.134

3.849.524

100108

Fond de premii

3.216.000

3.208.000

3.192.556

3.160.149

3.165.145

-4.996

3.098.811

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.406.000

2.446.000

2.437.214

2.422.179

2.428.004

-5.825

2.493.625

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

53.000

12.000

11.250

11.250

11.250

11.250

100113

Indemnizații de delegare

62.000

35.000

20.752

11.752

11.752

18.358

100130

Alte drepturi salariale in bani

609.000

240.000

219.651

219.032

219.032

232.145

1003

Contribuții

17.039.000

15.341.000

15.210.585

15.042.657

15.110.250

-67.593

15.233.062

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

11.183.000

10.807.000

10.754.927

10.725.934

10.771.872

-45.938

10.854.183

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.171.000

609.000

594.578

566.063

569.544

-3.481

517.653

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3.374.000

3.044.000

3.013.126

2.987.590

3.000.505

-12.915

3.069.926

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

608 000

367.000

354.689

326.854

328.531

-1 677

.    326.381

100305

Prime de asigurare viata plătite

ff /

«''E4",,.    VJ/' •    -A»..'

de angajator pentru angajați

' 1&000'

//...... V    '*

7

100306

Contribuții pentru concedii si

'1 Z \

< \ ei j

S

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

indemnizații

516.000

422.000

407.128

366.278

369.830

-3.552

400.287

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariate

171.000

92.000

86.137

69.938

69.968

-30

64.632

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

215.652.000

251.951.000

250.094.587

248.699.509

249.289.189

-589.680

240.724.178

2001

Bunuri si servicii

80.057.000

95.429.000

93.997.301

93.493.301

93.588.078

-94.777

93.134.322

200101

Furnituri de birou

794.000

814.000

713.608

708.964

714.391

-5.427

759.877

200102

Materiale pentru curățenie

1.055.000

974.000

961.353

943.757

942.941

816

1.018.658

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

8.320.000

8.129.000

7.992.543

7.861.341

7.866.539

-5.198

7.530.652

200104

Apa, canal si salubritate

12.922.000

13.119.000

13.082.160

13.046.803

13.045.093

1.710

12.934.558

200105

Carburanți si lubrifianti

3.107.000

4.564.000

3.609.022

3.598.173

3.598.173

3.382.139

200106

Piese de schimb

887.000

943.000

937.555

908.994

909.515

-521

739.802

200107

Transport

135.000

77.000

75.819

75.347

75.347

75.604

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.536.000

1.475.000

1.413.015

1.385.381

1.400.802

-15.421

1.393.628

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

38.514.000

48.674.000

48.639.385

48.460.241

48.519.472

-59.231

48.296.455

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

12.787.000

16.660.000

16.572.841

16.504.300

16.515.805

-11.505

17.002.949

2002

Reparații curente

?/ A,

'"•29.273.000

39.719.000

39.700.803

39.632.788

39.643.284

-10 496

38.985.016

2003

Hrana

3/00.000

3.390.000

3.389.700

3.389.436

3.389.436

3.325.720

200302

Hrana pentru animale    i

f"? /

\\82iWooo

7V|\

3.390.000

3.38fe. 700

3.389.436

3.389.436

< 3.325.720


'.'COb


a w.


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2008


-lei-

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2004

Medicamente si materiale sanitare

310.000

222.000

221.985

209.194

209.194

298.022

200401

Medicamente

160.000

97.000

96.985

96.729

96.729

108.027

200402

Materiale sanitare

100.000

100.000

100.000

89.383

89.383

143.083

200404

Dezinfectanti

50.000

25.000

25.000

23.082

23.082

46.912

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.014.000

4.305.000

4.295.316

4.089.332

4.089.822

-490

2.320.251

200530

Alte obiecte de inventar

5.014.000

4.305.000

4.295.316

4.089.332

4.089.822

-490

2.320.251

2006

Deplasări, detasari, transferări

814.000

614.000

591.319

568.821

568.821

561.790

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

626.000

511.000

500.231

478.637

478.637

477.983

200602

Deplasări in străinătate

188.000

103.000

91.088

90.184

90.184

83.807

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

515.000

454.000

372.491

353.382

354.285

-903

316.806

2012

Consultanta si expertiza

38.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2013

Pregătire profesionala

415.000

430.000

397.583

379.337

379.737

-400

240.457

2014

Protecția muncii

1.146.000

1.113.000

1.077.640

1.055.408

1.055.418

-10

990.894

2030

Alte cheltuieli

94.970.000

106.263.000

106.038.449

105.516.510

105.999.114

-482.604

100.538.900

203001

Reclama si publicitate

79.717

203003

Prime de asigurare non-viata

10.000

203004

Chirii

180.000

285.000

285.000

285.000

285.000

275.151

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

04.790.000

105.968.000

105.753.449

105.231.510

105.714.114

. -482:604

100.184.032

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ,<

BA

4.129.000

4.122.791

4.042.620

4.042.620

/■< <■.

< 4.036.980

5702

Ajutoare sociale    Z    ’ L '

,4 A î \ A'

4.129.000

4.122.791

4.042.620

4.042.620

W «A

4.036.980

/

12

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


570204

70

71

7101

710101

710102

710103

710130

7103

84

85


8501


7010


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2008


Credite bugetare

-lel-

Denumire indicator

inițiale

definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE P..UBLICA


6=4-5

84.467.000

84.467.000

84.117.000

19.232.000

33.540.000

30.902.000

443.000

350.000


4.129.000

58.395.000

58.395.000

58.336.000

9.189.000

24.144.000

24.645.000

358.000

59.000

-74.0004.122.791

57.052.304

57.052.304

56.993.475

9.073.557

23.591.137

24.002.298

326.483

58.829

-59.866

-59.866

-59.866 42.201 608


4.042.620

56.653.814

56.653.814

56.595.219

8.794.740

23.549.646

23.938.980

311.853

58.595

-59.874

-59.874

-59.874

42.201.608


4.042.620

56.653.426

56.653.426

56.594.831

8.793.679

23.549.646

23.939.653

311.853

58.595

-59.874

-59.874

-59.874

42.102.527


388

388

388

1.061

-673


99 081


134.036.980

17.144.455

17.144.455

17.128.626

2.828.843

5.293.629

8.719.649

286.505

15.829


34.183.763


Uu

ANEXA 7.3

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2008

-lei-

-4

Capitol /

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

01

CHELTUIELI CURENTE

31.930.000

29.979.000

28.270.486

28.270.486

28.171.405

99.081

28.332.215

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.333.000

10.298.000

10.204.848

10.204.848

10.183.254

21.594

10.177.995

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.852.000

7.954.000

7.887.138

7.887.138

7.874.110

13.028

7.971.540

100101

Salarii de baza

4.340.000

4.450.000

4.414.019

4.414.019

4.414.019

4.525.034

100102

Salarii de merit

150.000

145.000

140.615

140.615

138.711

1.904

138.638

100103

Indemnizație de conducere

150.000

145.000

140.170

140.170

138.113

2.057

138.960

100104

Spor de vechime

715.000

731.000

725.132

725.132

722.118

3.014

733.136

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575.000

566.000

565.449

565.449

562.015

3.434

586.936

100106

Alte sporuri

21.000

19.000

15.704

15.704

15.241

463

15.374

100107

Ore suplimentare

873.000

1.026.000

1.025.840

1.025.840

1.024.741

1.099

1.040.218

100108

Fond de premii

420.000

442.000

434.966

434.966

434.966

439.831

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.000

5.000

3.774

3.774

3.437

337

2.796

100113

Indemnizații de delegare

18.000

11.000

8.798

8.798

8.798

8.798

100130

Alte drepturi salariale in bani

580.000

414.000

412.671

412.671

411.951

720

341.819

1003

Contribuții

2.481.000

2.344.000

2.317.710

2.317.710

2.309.144

8.566

2.206.455

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.583.000

1.572.000

1.568.153

1.568.153

1.566.139

2.014

1.548.130

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

-    164.000

93.000

88.104

88.104

87.728

.. 376

75.974

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

® z x'

£^.000

453.000

147.983

447.983

444.010

1 ■'    3 973

,    435.772

100304

Contribuții de asigurări pentru

'

)

J) ir

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


100306

100307

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200107

200108

200109

200130

2002


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2008


Denumire indicator

accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente
-lei-

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6=4-5

7

92.000

70.000

64.729

64.729

64.307

422

61.049

95.000

132.000

130.939

130.939

129.158

1.781

68.018

24.000

24.000

17.802

17.802

17.802

17.512

21.597.000

19.186.000

17.570.638

17.570.638

17.494.251

76.387

17.651.958

16.769.000

16.143.000

14.916.635

14.916.635

14.867.886

48.749

15.109.465

218.000

227.000

160.856

160.856

160.856

185.291

216.000

216.000

139.630

139.630

139.630

200.178

680.000

740.000

703.507

703.507

699.849

3.658

641.573

170.000

155.000

131.718

131.718

131.457

261

131.602

450.000

415.000

395.771

395.771

395.771

550.780

260.000

135.000

95.468

95.468

95.468

114.180

5.000

5.000

2.022

2.022

2.022

2.022

315.000

270.000

231.972

231.972

231.972

231.954

>^3.905.000

13.622.000

12.761.873

12.761.873

12.722.532

39.341

12.766.234

V ,-T

î-‘_|550.000

358.000

. 293.818

293.818

288.329

5 489

285.651

/?,2$ 80.000

900.000

V89.439

789.439

762.341

27.098

.    8p1.355


Hot. nr. ... ANEXA 7.3

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2008-lei-

7

•_>

£

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2003

Hrana

75.000

87.000

86.451

86.451

86.451

112.532

200302

Hrana pentru animale

75.000

87.000

86.451

86.451

86.451

112.532

2004

Medicamente si materiale sanitare

275.000

95.000

61.146

61.146

61.146

80.439

200401

Medicamente

180.000

40.000

28.886

28.886

28.886

22.630

200402

Materiale sanitare

70.000

40.000

17.418

17.418

17.418

37.993

200404

Dezinfectanti

25.000

15.000

14.842

14.842

14.842

19.816

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

640.000

587.000

417.274

417.274

417.274

221.839

200501

Uniforme si echipament

60.000

180.000

17.093

17.093

17.093

1.792

200530

Alte obiecte de inventar

580.000

407.000

400.181

400.181

400.181

220.047

2006

Deplasări, detasari, transferări

88.000

81.000

78.653

78.653

78.653

78.652

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

48.000

41.000

39.133

39.133

39.133

39.133

200602

Deplasări in străinătate

40.000

40.000

39.520

39.520

39.520

39.519

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

15.000

10.000

3.791

3.791

3.791

2.428

2013

Pregătire profesionala

220.000

159.000

157.207

157.207

157.207

157.207

2014

Protecția muncii    i

'4^185.000

145.000

131.074

131.074

131.074

85.511

2030

Alte cheltuieli

X^^O.000

979.000

928.968

928.968

928.428

540

1.002.530

203004

Chirii    '

eîb.ooo

404.000

402.694

402.694

402.694

402.694

203009

Executarea silita a creanțelor bugetar^ '    \

î) h

50.000

50.000

50.000

50.000

"    50.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    |

540.000

525.000

476.274

476.274

475.734

54b

' 549.836

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA V ...

495.000

405.000

495.000

493.900

î '1100

502.262


Hot. nr. ANEXA 7.3

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL1

t)

z


31.12.2008

zz •

-lei-

Capitol Z

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa Z Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol Z Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5702

Ajutoare sociale

495.000

495.000

495.000

493.900

1.100

502.262

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

495.000

495.000

495.000

493.900

1.100

502.262

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.157.000

14.161.000

14.023.433

14.023.433

14.023.433

5.851.548

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.157.000

14.161.000

14.023.433

14.023.433

14.023.433

5.851.548

7101

Active fixe

4.657.000

2.341.000

2.223.151

2.223.151

2.223.151

2.651.676

710101

Construcții

3.580.000

1.621.000

1.545.663

1.545.663

1.545.663

1.283.704

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

957.000

720.000

677.488

677.488

677.488

1.109.316

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

100.000

37.421

710130

Alte active fixe

20.000

221.235

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

15.500.000

11.820.000

11.800.282

11.800.282

11.800.282

3.199.872

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-93.000

-92.311

-92.311

-92.311

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE    # /

IN ANUL CURENT    Z

\ .. ‘

\    -93.000

-92.311

-92.311

-92.311

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si    i < f ,

z l)b

recuperate in anul curent    'țZ \ \

■ Z- ^ / :

i; -93.000

-9?

311

-92.311

-92.311


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5006

TOTAL CHELTUIELI

1.429.085.000

663.150.000

658.225.000

379.646.358

404.162.855

-24.516.497

38.890.173

01

CHELTUIELI CURENTE

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.670.522

-70.522

5.670.522

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.522

-70.522

70.522

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5501

A. Transferuri interne

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

550112

Investiții ale regiilor autonome si ale agentilor

economici cu capital de stat

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.279.085.000

652.625.000

652.625.000

374.046.358

374.046.358

8.773.676

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.279.085.000

652.625.000

652.625.000

374.046.358

374.046.358

8.773.676

7101

Active fixe

1.079.085.000

652.625.000

652.625.000

374.046.358

374.046.358

8.773.676

710101

Construcții

1.035.485.000

644.070.000

644.070.000

368.372.928

368.372.928

8.396.595

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

43.278

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

31.850.000

5.275.000

5.275.000

2.575.153

2.575.153

24.079

710130

Alte active fixe

11.750.000

3.280.000

3.280.000

3.098.277

3.098.277

309.724

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

200.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.445.975

-24.445.975

24.445.975

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.445.975

-24.445.975

24.445.975

8101

Rambursări de credite externe

24.445.975

-24.445.975

24.445.975

810106

Diferente de curs aferente datoriei

publice externe    / f

x. y >

24.445 975

24 445.975

24.445.975

6506

INVATAMANT    f /

a* /

Ja357.762.000

78.800.000

78. S00.000

62.545.317

65.677.675

..... 3 132.358

3.156.437

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


01

20

2024

202401

70

71

7101

710101

710103

710130

79

81

8101

810106


6706


7006


70

71

7101

710101


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL    >

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe    f ,

Construcții    /L !LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE-PUBLf V


Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

6=4-5

7

2.939

-2.939

2.939

2.939

-2.939

2.939

2.939

-2.939

2.939

2.939

-2.939

2.939

357.762.000

78.800.000

78.800.000

62.545.317

62.545.317

24.079

357.762.000

78.800.000

78.800.000

62.545.317

62.545.317

24.079

357.762.000

78.800.000

78.800.000

62.545.317

62.545.317

24.079

314.162.000

70.245.000

70.245.000

56.871.887

56.871.887

31.850.000

5.275.000

5.275.000

2.575.153

2.575.153

24.079

11.750.000

3.280.000

3.280.000

3.098.277

3.098.277

3.129.419

-3.129.419

3.129.419

3.129.419

-3.129.419

3.129.419

3.129.419

-3.129.419

3.129.419

3.129.419

-3.129.419

3.129.419

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

---------------

5.000.000

5.000,000

5.000.000

5 000.000

145.308.000

106.308.000

106 308.000

43.578.704

58.231.946

| -14 653.242

15.122.312Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legalePlăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


6=4-5

-lei-

Cheltuieli

efective


01

20

2024

202401

70

71

7101

710101

710102

79

81

8101

810106


7406


01

20

2024

202401


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe

PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe


145.308.000

145.308.000

145.308.000

145.308.000


106.308.000

106.308.000

106.308.000

106.308.000


106.308.000

106.308.000

106.308.000

106.308.000


43.578.704

43.578.704

43.578.704

43.578.704


6.657

6.657

6.657

6.657

43.578.704

43.578.704

43.578.704

43.578.704


-6.657

-6.657

-6.657

-6.657


59.900.000


13.300.000


13.300.000


11.439.136
14.646.585

14.646.585

14.646.585

14.646.585

11.971.786

12.205

12.205

12.20Ș;

12.205


-14.646.585

-14.646.585

-14.646.585

-14.646.585

-532.650

-12.205

-12.205


^^^2,205

O-''    ,,

•    -12.205


6.657

6.657

6.657

6.657

469.070

469.070

469.070

425.792

43.278

14.646.585

14.646.585

14.646.585

14.646.585

532.650

12.205

12.205

12.205

12.205-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59.900.000

13.300.000

13.300.000

11.439.136

11.439.136

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

59.900.000

13.300.000

13.300.000

11.439.136

11.439.136

7101

Active fixe

59.900.000

13.300.000

13.300.000

11.439.136

11.439.136

710101

Construcții

59.900.000

13.300.000

13.300.000

11.439.136

11.439.136

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

520.445

-520.445

520.445

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

520.445

-520.445

520.445

8101

Rambursări de credite externe

520.445

-520.445

520.445

810106

Diferente de curs aferente datoriei

publice externe

520.445

-520.445

520.445

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

22.200.000

22.200.000

22.200.000

6.526.440

9.303.795

-2.777.355

2.777.355

01

CHELTUIELI CURENTE

7.603

-7.603

7.603

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.603

-7.603

7.603

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

7.603

-7.603

7.603

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

7.603

-7.603

7.603

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

22.200.000

22.200.000

22.200.000

6.526.440

6.526.440

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.200.000

22.200.000

22.200.000

6.526.440

6.526.440

7101

Active fixe

22.200.000

22.200.000

22.200.000

6.526.440

6.526.440

710101

Construcții

^#2T200.000

22.200.000

22.200.000

6.526.440

6.526.440

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

V » a    -s&u

ți

2.769.752

,_,-2.769.752

2.769.752

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

X

z4\\ -'"V-

2.769 752

s, -2 769.752

2.769.752

8101

Rambursări de credite externe

/

/ ..

2.769 752

-2 769.752

2.769.752

810106

Diferente de curs aferente datoriei

i »**>

7

t
K,


'O‘ ■ 5 -2 ?    " H«


-lei-

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

publice externe

2.769.752

-2.769.752

2.769.752

8406

TRANSPORTURI

843.915.000

437.542.000

432.617.000

255.556.761

258.977.653

-3.420.892

17.301.419

01

CHELTUIELI CURENTE

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.641.118

-41.118

5.641.118

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.118

-41.118

41.118

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

41.118

-41.118

41.118

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

41.118

-41.118

41.118

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5501

A. Transferuri interne

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

550112

Investiții ale regiilor autonome si ale agentilor

0

0

0

0

0

economici cu capital de stat

150.000.000

10.525.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

693.915.000

427.017.000

427.017.000

249.956.761

249.956.761

8.280.527

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

693.915.000

427.017.000

427.017.000

249.956.761

249.956.761

8.280.527

7101

Active fixe

493.915.000

427.017.000

427.017.000

249.956.761

249.956.761

8.280.527

710101

Construcții

493.915.000

427.017.000

427.017.000

249.956.761

249.956.761

7.970.803

710130

Alte active fixe

309.724

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

200.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.379.774

-3.379.774

3.379.774

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

' ''

3.379.774

-3.379.774

3.379.774

8101

Rambursări de credite externe    X

3.379.774

^5.3.379.774

3.379.774

810106

Diferente de curs aferente datoriei    g/

/ / , \ /V

£

publice externe    flX

i, ...^

3.379 774

, -3 379.774

3.379.774

-

%

r~\


-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angâjămente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

-'efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5008

TOTAL CHELTUIELI

112.392.000

112.392.000

23.936.726

23.938.292

-1.566

540.628

01

CHELTUIELI CURENTE

979.000

979.000

500.799

502.365

-1.566

526.713

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

155.000

155.000

14.421

14.421

14.421

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

824.000

824.000

486.378

487.944

-1.566

512.292

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

111.413.000

111.413.000

23.435.927

23.435.927

13.915

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

111.413.000

111.413.000

23.435.927

23.435.927

13.915

7101

Active fixe

111.413.000

111.413.000

23.435.927

23.435.927

13.915

710101

Construcții

111.390.000

111.390.000

23.425.006

23.425.006

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17.000

17.000

8.409

8.409

7.314

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

432

710130

Alte active fixe

6.000

6.000

2.512

2.512

6.169

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

577.000

577.000

402.655

402.655

430.255

01

CHELTUIELI CURENTE

577.000

577.000

402.655

402.655

430.255

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

577.000

577.000

402.655

402.655

430.255

2030

Alte cheltuieli

577.000

577.000

402.655

402.655

430.255

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

577.000

577.000

402.655

402.655

430.255

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

49.000

49.000

19.766

19.766

19.766

01

CHELTUIELI CURENTE

49.000

49.000

19.766

19.766

19.766

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

_    31.000

31.000

2.287

2.287

2.287

1001

Cheltuieli salariale in bani

< v

T%24.400

24.400

2.287

2.287

2.287

100101

100102

100103

Salarii de baza    /

Salarii de merit    /

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

16.200

2v300

Z'A V -șoo

16.200

2.300

800

100104

K-

O

o

2.100


-lei-


Capitol Z Grupa Z Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2


7408


100113

1003

100301

100302

100303

100304

100306

100307

20

2001

200101

200109

200130

2006

200602

2030

203030

3

01

10


Indemnizații de delegare Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Deplasări, detasari, transferări Deplasări in străinătate Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA»*


3.000

6.600

4.500 500

1.200

100 200

100 18.000 2.200

300

700

1.200 14.000 14.000

1.800 3\\1.800 >766,000 3531000Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

3

4

5

6=4-5

7

3.000

2.287

2.287

2.287

6.600

4.500

500

1.200

100

200

100

18.000

17.479

17.479

17.479

2.200

2.068

2.068

2.068

300

275

275

275

700

653

653

653

1.200

1.140

1.140

1.140

14.000

13.986

13.986

13.986

14.000

13.986

13.986

13.986

1.800

1.425

1.425

1.425

1.800

1.425

1.425

1.425

111.766.000

23.514.305

23.515.871

>1=566

90.607

353.000

78.378

79.944

-1566

76.692

124.000

12.134

12.134

12.134

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

1001

Cheltuieli salariale in bani

96.400

96.400

9.780

9.780

9.780

100101

Salarii de baza

54.200

54.200

5.151

5.151

5.151

100102

Salarii de merit

4.300

4.300

273

273

273

100103

Indemnizație de conducere

5.700

5.700

624

624

624

100104

Spor de vechime

14.200

14.200

1.156

1.156

1.156

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.000

2.000

100107

Ore suplimentare

9.000

9.000

1.400

1.400

1.400

100108

Fond de premii

3.800

3.800

100113

Indemnizații de delegare

3.200

3.200

1.176

1.176

1.176

1003

Contribuții

27.600

27.600

2.354

2.354

2.354

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

18.700

18.700

1.678

1.678

1.678

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.100

1.100

86

86

86

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

5.500

5.500

473

473

473

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.100

1.100

44

44

44

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.100

1.100

73

73

73

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

100

100

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

229.000

229.000

66.244

67.810

-1.566

64.558

2001

Bunuri si servicii

30.000

30.000

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

ML 25.000

25.000

200104

Apa, canal si salubritate

\\ X000

2.octo

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,    j

F*

i

V.

4\V ?.bkJ

't*.

V' *

W*jSț, oANEXA 7.5

-lei-

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

internet

3.000

3.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

8.000

3.252

3.252

200530

Alte obiecte de inventar

8.000

8.000

3.252

3.252

2006

Deplasări, detasari, transferări

53.000

53.000

10.731

10.731

10.731

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3.000

3.000

320

320

320

200602

Deplasări in străinătate

50.000

50.000

10.411

10.411

10.411

2030

Alte cheltuieli

138.000

138.000

52.261

53.827

-1.566

53.827

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

138.000

138.000

52.261

53.827

-1.566

53.827

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

111.413.000

111.413.000

23.435.927

23.435.927

13.915

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

111.413.000

111.413.000

23.435.927

23.435.927

13.915

7101

Active fixe

111.413.000

111.413.000

23.435.927

23.435.927

13.915

710101

Construcții

111.390.000

111.390.000

23.425.006

23.425.006

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17.000

17.000

8.409

8.409

7.314

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

432

710130

Alte active fixe

6.000

6.000

2.512

2.512

6.169

>r


.....SiDETALIEREA CHELTUIELILOR veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local 31.12.2008-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5011

TOTAL CHELTUIELI

137.218.910

123.668.910

123.668.910

115.425.203

116.250.422

-825.219

112.139.067

01

CHELTUIELI CURENTE

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

71.816.001

-825.219

71.816.001

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

825.219

-825.219

825.219

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

5501

A. Transferuri interne

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

550112

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

69.218.910

52.668.910

52.668.910

44.434.421

44.434.421

40.323.066

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

69.218.910

52.668.910

52.668.910

44.434.421

44.434.421

40.323.066

7101

Active fixe

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

323.066

710101

Construcții

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

710130

Alte active fixe

323.066

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

5111

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

825.219

-825.219

1.148.285

01

CHELTUIELI CURENTE

825.219

-825.219

825.219

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

825.219

-825.219

825.219

1001

Cheltuieli salariale in bani

648.500

-648.500

648.500

100130

Alte drepturi salariale in bani

648.500

-648.500

648.500

1003

100301

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

r xAl

176.719

-176.719

176.719

stat    y

126.459

-126,459

126.459

100302

Contribuții de asigurări de șomaj /

/ /• 1

6.485

-6485

6.485

100303

Contribuții de asigurări sociale de i sanatate

35.669

35 669

.< ț 35.669%î;.......


ANEXA 7.6


DETALIEREA CHELTUIELILOR

- veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local -31.12.2008


-Iei-

Capitol /

Credite

bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Anqajamente

Cheltuieli

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale

efective

Articol / Alineat

de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2.594

-2.594

2.594

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

5.512

-5.512

5.512

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

323.066

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

323.066

7101

Active fixe

323.066

710130

Alte active fixe

323.066

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

7101

Active fixe

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

710101

Construcții

29.218.910

12.668.910

12.668.910

4.434.421

4.434.421

8411

TRANSPORTURI

108.000.000

111.000.000

111.000.000

110.990.782

110.990.782

110.990.782

01

CHELTUIELI CURENTE

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

5501

A. Transferuri interne

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

550112

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

68.000.000

71.000.000

71.000.000

70.990.782

70.990.782

70.990.782

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

_40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

71

7103

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Reparații capitale aferente activelor    /

l^ftao.ooo

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

fixe    /

' 4Q,OQO;OpO

40.000.000

\40.000.000

O

o

o

o

o

o

o

40.000.000

,X..    i

... i'Ai.V'    \

40.000.000
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

:    r s ; h ș

Hot. nr. k.

ACTIVITATEA PROPRIE

■-Z\

ANEXA 8

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE -INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI -    (f, "    S

31-12-2008

-lei-

Hot. nr. ANEXA 9CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE fg DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI -    "

31.12.2008

-lei-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

Capitol /

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai decât

constatate

Subcapitol

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

000110

TOTAL VENITURI

448.733.000

447.747.000

450.692.034

3.514.301

447.177.733

440.056.296*)

6.478.613

4.157.125

000210

I. VENITURI CURENTE

39.967.000

33.277.000

37.187.334

3.514.301

33.673.033

32.931.688

98.521

4.157.125

290010

C. VENITURI NEFISCALE

39.967.000

33.277.000

37.187.334

3.514.301

33.673.033

32.931.688

98.521

4.157.125

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.865

2.865

2.865

3110

VENITURI DIN DOBÂNZI

2.865

2.865

2.865

311003

Alte venituri din dobânzi

2.865

2.865

2.865

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

39.967.000

33.277.000

37.184.469

3.514.301

33.670.168

32.928.823

98.521

4.157.125

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

3310

ACTIVITATI

39.527.000

32.933.000

36.726.578

3.514.301

33.212.277

32.470.932

98.521

4.157.125

331050

Alte venituri din prestări de servicii

331050

si alte activitati

39.527.000

32.933.000

36.726.578

3.514.301

33.212.277

32.470.932

98.521

4.157.125

3610

DIVERSE VENITURI

244.364

244.364

244.364

361050

Alte venituri

244.364

244.364

244.364

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3710

SUBVENȚIILE    .

344.000

213.527

213.527

213.527

371001

Donații si sponsorizări    /

A 344.000

\ '•

1*7.518

167.518

167.518

1


Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de incasat

Total,

din care:

din anii

precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

000115

TOTAL VENITURI

1.763.000

1.531.000

1.154.815

2.510

1.152.305

1.149.445*)

5.370

000215

I. VENITURI CURENTE

1.763.000

1.531.000

1.154.815

2.510

1.152.305

1.149.445

5.370

290015

C. VENITURI NEFISCALE

1.763.000

1.531.000

1.154.815

2.510

1.152.305

1.149.445

5.370

300015

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.761

1.761

1.761

3115

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.761

1.761

1.761

311503

Alte venituri din dobânzi

1.761

1.761

1.761

330015

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.763.000

1.531.000

1.153.054

2.510

1.150.544

1.147.684

5.370

3315

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

1.763.000

1.531.000

1.152.745

2.510

1.150.235

1.147.375

5.370

331550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.763.000

1.531.000

1.152.745

2.510

1.150.235

1.147.375

5.370

3615

DIVERSE VENITURI

309

309

309

361550

Alte venituri

309

309

309
ANEXA 9


-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi

constatate

de incasat

Total,

din care:

din anii

precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

371050

Alte transferuri voluntare

46.009

46.009

46.009

410010

IV. SUBVENȚII

408.766.000

414.470.000

413.504.700

413.504.700

407.124.608

6.380.092

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

408.766.000

414.470.000

413.504.700

413.504.700

407.124.608

6.380.092

431009

Subvenții pentru instituții publice

408.766.000

414.470.000

413.504.700

413.504.700

407.124.608

6.380.092

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2007, reportate in 2008.   V '

lf«s


ANEXA 10

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.763.000

1.531.000

1.432.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.219.118

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.763.000

1.531.000

1.432.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.219.118

671503

Servicii culturale

1.763.000

1.531.000

1.432.700

1.236.746

1.244.372

-7.626

1.219.118

67150306

Case de cultura

781.000

781.000

682.700

681.633

701.756

-20.123

676.397

67150309

9915

Universități populare

DEFICIT

982.000

750.000

750.000

555.113

542.616

-94.927

12.497

542.721

Hot. nr.
ANEXA 11

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

Y/Z-

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI -

31.12.2008

-lei-

Capitol Z Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5010

TOTAL CHELTUIELI

448.733.000

447.747.000

441.622.326

439.059.906

439.983.730

-923.824

384.225.681

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.020.000

3.947.000

3.842.884

3.615.852

3.614.288

1.564

3.789.690

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.660.000

2.470.000

2.371.523

2.371.523

2.370.501

1.022

2.554.325

541050

Alte servicii publice generale

1.360.000

1.477.000

1.471.361

1.244.329

1.243.787

542

1.235.365

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

18.720.000

15.617.000

15.053.444

15.053.444

15.053.444

13.853.571

611003

NAȚIONALA

Ordine publica

18.720.000

15.617.000

15.053.444

15.053.444

15.053.444

13.853.571

61100304

Politia comunitara

18.720.000

15.617.000

15.053.444

15.053.444

15.053.444

13.853.571

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

372.906.000

384.136.000

380.524.390

378.189.002

379.213.471

-1.024.469

332.398.657

671003

Servicii culturale

174.604.000

167.378.000

166.014.076

163.759.523

164.703.417

-943.894

138.960.246

67100303

Muzee

18.774.000

18.086.000

17.788.027

16.962.764

16.960.986

1.778

15.216.006

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

129.868.000

122.343.000

121.586.447

120.213.360

121.132.009

-918.649

97.721.738

67100305

Scoli populare de arta si meserii

4.150.000

1.570.000

1.570.000

1.513.797

1.513.797

1.497.937

67100330

Alte servicii culturale

21.812.000

25.379.000

25.069.602

25.069.602

25.096.625

-27.023

24.524.565

671005

Servicii recreative si sportive

JwWîoo

15.418.000

te. 323.895

15.323.895

15.419.292

-95.397

13.111.474

67100501

Sport    /

15.418.000

-j\323.895

15.323.895

15.419 292

'    -95.397

13.111.474

-lei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

181.572.000

201.340.000

199.186.419

199.105.584

199.090.762

14.822

180.326.937

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

52.087.000

44.047.000

42.201.608

42.201.608

42.102.527

99.081

34.183.763

701050

PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

52.087.000

44.047.000

42.201.608

42.201.608

42.102.527

99.081

34.183.763

9810

EXCEDENT

72.566

M ?; -1 ’ —3 -U/e >L.îJ


a;


-lei-

Capitol Z Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

000102

000202

000302

000402


000502


0102

010201


030002


0302

030218


0402


040201

040204


050002


TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

A. VENITURI FISCALE

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

IMPOZIT PE PROFIT

Impozit pe profit d