Hotărârea nr. 125/2009

HOTARAREnr. 125 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 76, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 76, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 49/1/7/28.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 30/2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 13544/11484/627/2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 693/68/06.03.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 686884/14.11.2007;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 18312/21.12.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederjl^ț,egii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația pdblleăCTȘy X_

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dobrogeanu Gherea nr. 76, sector 1, pentru o suprafață de teren S = 690,68 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona L1d - locuințe individuale caracterizate de următorii indicatori urbanistici: POTmax = 20%; CUTmax = 0,7; RmaxH = P + 2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%; CUTmax = 2,7; RmaxH = P+ 4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Murg CiSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; wwv.bkcU£ești-pji!TLajiajio

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

©

7

UKAS

OUAI ITY MANAUMtN!

<JQ1

SMC certificat ISO 9001:2000

UKAS

IXVIMOMWNTAl

.MA.XU'.lMiNT

001

SMM certificat IS014001 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 677103/29.11.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 49/1/7/28.11.2007 PUZ - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 76, SECTOR 1

BENEFICIAR: SC EUROM GROUP IMPEX SRL

ELABORATOR: BIA ANTONELA ROȘU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 690,68 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - B-dul Ion Ionescu de la Brad - str. Someșul Rece-str. Dobrogeanu Gherea, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lld - zonă destinată locuințelor individuale mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =20%; CUTmax =0,7; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%, CUTmax =2,7; RmaxH =P+4E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.L3


BJ


O . M O IM tS    B

PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500

FUNCȚIUNI ADMISE: LOCUINȚE

LIMITA PUZ

LIMITE PARCELE

CLĂDIRI EXISTENTE MENȚINUTE

LIMITA EDIFICABILULUI PROPUS

SPATII LIBERE LA

PARTER

I CARACTEI


g LIMITA MAXII PROPUSA CU


LIMITA EDIFICABILULUI PROPUS CU    ---

ORIENTATIV

H

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CLADIRILO PROPUSA CU CARACTER ORIENTATIV


Steren=690,68mp\ \ ' Ac =415 mp    \-.

Acd=1865mp    t

GIm TITLULPLANȘEI: ollTtoCMT°?U '    ‘    ' PROPUNERE REGLEMENTARI

ARH. A. ROȘU . ■    J - ----------- --------------

DESEIIAT:

ARH. A, FLgRbA tiALIMOI I i SEPTEMBRIE 2007