Hotărârea nr. 124/2009

HOTARAREnr. 124 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. OCCIDENTULUI NR. 53-55, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Occidentului nr. 53-55, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare r raportulComisiei de urbanism si amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 22/1 /10/02.07.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 210/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 1204/Z/13.10.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4076/415/07.10.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 764152/24.09.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.14326/25.09.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Occidentului nr. 53 - 55, sector 1, pentru o suprafață studiată de 1,5 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 834.17 mp., proprietate persoane fizice și juridice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, zona studiată prin PUZ se află în subzona CP1 - subzonă centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată.

Conform PUZ Zone Protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în zona protejată 97 - zona Occidentului - subzona L1b.

Indicatori urbanistici reglementați: ZP 97:POTmax=50%; CUTmax=2; Hmax=10 m, min=7m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe 2S+P+4E+6E retras.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=55%; CUTmax=3,5; H cornișă = H cornișa clădirii de la nr. 45 ce constituie modelul de referință pentru construirea frontului str. Occidentului.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


SECRETAR GENERAL ..'•\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 30 Nr. 124    /


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


\n

Anexa 1001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 726379/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 22/1/10/ 02.07.2008 PUZ - STR. OCCIDENTULUI NR. 53 - 55, SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C. VITAN CENTER INVESTMENT S.R.L.; MOCANII STEFANICA și MOCANU ADRIAN

ELABORATOR: S.C. M DESIGN - ARHITECTURA Șl URBANISM - S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 1,5 Ha. din care parcela care a generat PUZ în suprafață de ST = 834,17 mp. proprietate privată a beneficiarilor.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se afla în zona centrala a Municipiului București și este cuprinsă în aria urbană definită de următoarele artere de importanță municipală: Calea Victoriei; B-dul Dacia; Str. Buzești și Calea Grivitei.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 97-ZONA OCCIDENTULUI - subzona L1b.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 97: POT max: 50%; CUT max: 2; H max: 10 m, min: 7 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE 2S+P+4E+6ER;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax'= 55%; CUTmax = 3,5;

H cornișă = H cornișă a clădirii de la nr. 45 ce constituie modelul de referință

pentru constituirea frontului str. Occidentului;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing^lQana Șglaurea


Referent,

arh. Stelian ConstantinescuARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .. „i,,,,,.,, URI AN BOLD

fyszd'c fi ° 3

.i"«

__

arh. D^/naitk/irFPS-21-01/6

tâtairh. Alexandru Beltfiman, a,


OMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

Dan Marlp.jarh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

/

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


Lotul care a generat PUZ

Limita zonei studiate

clădiri P -P+1

clădiri P+2 - P+4

clădiri P+4 - P+7

Limita loturi

Limita subsol

Retragere fata de aliniament si limite de proprietate

Limita edificabil

Clădiri existente

Curți

Spațiu verde amenajat

Circulații carosabile

Trotuare

Acces auto Acces pietonal

Spațiu public amenajat in care se interzice amenajarea parcajelor < suprafața


S teren = 834,17 mp (cf acte de proprietate) Propus CP1 m:

POT propus = 55%

CUT propus = 3,5 H max propus = 2S+P+5E+6E retras Sc=475.47 mp Sd=2919.49 mp

Nr.locuinte=29 Nr. îp&tyri parcare=35


PR.NR.


7.131/

2007


FAZA


MDESIGN arhitectura & urbanism


Str, Theodor Aman, nr .24, București / cf: R17501995 J4Q/7328/19.04.2005


PUZ


DGUAT PRIMĂRIA SECTOR 1 S.C. VITAN CENTER INVESTMENT S.R.L. MOCANU STEFANICA

MOCANU ADRIAN


Titlul proiectului


P. u. z.

Str. Occidentului no.53-55


Titlul planșei


Scara


REGLEMETARI

URBANISTICE


1:500


Data revizuirii


Semn.


iulie 200BLICENȚA AUTOCAD LT 2004 341-50888583


"A '