Hotărârea nr. 121/2009

HOTARAREnr. 121 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LINISTEI NR. 37, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂTÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Liniștei nr. 37, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportui de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 1

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    u .

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 1/10/ 03.10.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 8/ 2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5790/589/24.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 777979/ 22.10.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 16537/ 29.10.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrați a pubIjcă;;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Liniștei nr. 37, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 480mp., proprietate privată persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%; CUTmax = 2,8; RmaxH = S+P+3E+4R.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

UU4U1Y

AUAMf.UUMt

001

SMC certificat ISO 9001:2000

V

UKAS

(KVIXIMWNrM

001

SMM certificat ISO14001 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 772859/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 1/10/ 03.10.2008

PUZ - Str. Liniștei nr. 37, Sector 1

BENEFICIAR: SC OKADIA CONSULTING srl

ELABORATOR: UAIM

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 5,8ha din care S = 480 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană juridică

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiata prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București, în sectorul 1, cuprinsă între str. Bacului la nord-est, str. Liniștei la nord-vest, str. Prahova fa sud-est și str. Niagara la sud-vest. PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona L1a (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 45%; CUT max = 1,3; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA ED1FICAB1LULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 60%; CUTmax = 2,8; RmaxH = S+P+3E+4R.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor șî profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. loan

a Balaurea

L

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHȘ PĂTRAȘCU

vv

4'

arh..


Referent, Floriana Năstase

—-Doina Cnstea.


FPS-21-01/6

\ \y-COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

arh. Alexandră Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc


ANEXA LA A VIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

" Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

ISTE! NR.37, BUCUREȘTI, SECTOR 1


zq:


□zz
REGLEMENTARI URBANISTICE S C. 1 / 5 0 0

L E fi E H fi Jl

LIMITEL,M|ȚATERENULUICAREAGENERATPU2


REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR

i CONSTRUCȚII AFLATE IN STARE FIZICA BUNA

CONSTRUCȚII AFLATE IN STARE FIZICA MEDIE îITl i rn t ril CONSTRUCȚII AFLATE IN STARE FIZICA REA

REGLEMENTARI URBANISTICE

edificabil PROPUS

ÎBD1UDDJ0! EDIFICABIL cu caracter DE PRINCIPIU ALINIERE A CONSTRUCȚIILOR PROPUSA

_____    1 ACCES AUTQ PROPUS

 I ACCES AUTO PROPUS CU CARACTER DE PRINCIPIU

I    | CONSOLA


L3a m - subzona locuințelor colective medii cu P+3 ■ P+4 niveluri formând ansambluri

Steren = 480,Omp

POTmax.= 60%

CUTmax. = 2.8