Hotărârea nr. 120/2009

HOTARAREnr. 120 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 107, LOT 14, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București - Ploiești nr. 107, lot 14, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportulde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerarețraportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 49 /1 /5 /28.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 172/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr. 4473/468/ 18.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 733863/18/ 23.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 7681/ 05.05.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


130Sl55,0Q; www.bucuresti-primaria.ro

.j \


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. București - Ploiești nr. 107, lot 14, sector 1, pentru o suprafață studiată de cca. 20 ha., din care suprafața terenului care a generat documentația ST = 11.444 mp., proprietate privată persoane fizice.

Conform PUG - ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află parțial în subzona V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică subzona și parțial în subzona M3 -subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și în subzona L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite.

Indicatorii urbanistici reglementați:

V5: fără obiect - culoar de protecție față de infrastructură.

M3: POT max =60%; CUT max =2,5; H max = P+4.

L1 c: POT max =45%; CUT max =1,3; H max = P+2.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective P+5E - P+6E.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =    46%; CUTmax =    3;

Hmax.=24 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


SECRETAR GENERAL \ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


«• Â    Ti iHnr Tn rv-i o

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

UKAS

PUAIITV

MANAf.iAtfNf

001

SMC certificat ISO 9001:2000

sk

V

UKAS

NMl

AtA.V4<.tkU:NT

001

SMM certificat IS014001 : 2004


Nr. 680076/2007


BENEFICIAR:

ELABORATOR:


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

AVIZ DE URBANISM nr. 49 /1 75 Z28.11.2007 PUZ- SOS. BUCUREȘTI - PLOIEȘTI NR. 107, LOT 14, SE

GRIGOROV MARIAN S.C. D.D. DESIGN STUDIO S.R.L.


z/z>

{/fi,.W

T.-$

;'^.f


„o


SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Cea. 20 Ha. din care 11.444 mp., proprietate privată persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul analizat și reglementat prin PUZ se află în zona de nord a Municipiului București în aria delimitată la est de SOS. BUCUREȘTI - PLOIEȘTI și la sud și vest de liziera PĂDURII BĂNEASA.


PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află parțial în subzona V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică subzona și parțial în subzona M3 -subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și în subzona L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite.

Indicatori urbanistici reglementați:

V5:    fără obiect - culoar de protecție față de infrastructură;

M3:    POT max =60%;CUT max =2,5; H max = P+4.

L1c:    POT max =45%;CUT max =1,3; H max = P+2.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    LOCUINȚE COLECTIVE

Se menține - subzona - V5 - zona de protecție fată de infrastructura - 75 m din axul DN1

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 46%; CUTmâx =3; Rmax H = P+5-6; Hmax. = 24 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul Autorității Aeronautice Civile Române alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.PROPUNERI-REGLEMENTARI


LEGENDALIMITA P.U.Z.

LIMITA TERENULUI CE A GENERAT P.U.Z.

LIMITA MAXIMA D E IMPLANTARE A CLĂDIRILOR

LIMITE U.T.R. PROPUS

Circulații si accese

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE

CIRCULAȚII CAROSABILE MAJORE-cf. STUDIILOR IN VIGOARE

CIRCULAȚII PIETONALE SI PLATFORME

ACCES PRINCIPAL

ACCESE IN SUBTERAN

Spatii plantate si amenaiari

SPATII PLANTATE - VEGETAȚIE JOASA

J.,    -•

VEGETAȚIE ARBOR,COLA- ALINIAMENT^    \

'    / / :h -Âr^    \

îl ' l >. .LOCUINȚE COLECTIVE

Interdicții si restricții

'/%// RESTRICȚIE DE CONSTRUIBILITATE- DN1{75m din ax) RETRAGERI OBLIGATORII

«aifc.

NR.

2.1.